QPTD -Thứ Sáu, 22/06/2018, 09:21 (GMT+7)
Cầu đường là mạch máu của một nước

Ngày 21-6-1953: “Cầu đường là mạch máu của một nước”1. Đó là lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài: “Công tác cầu đường”, đăng trên Báo Nhân dân, số 119, từ ngày 21-25 tháng 6 năm 1953. Đây là thời kỳ mà cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta do Đảng lãnh đạo bước vào giai đoạn quyết định, quan trọng, rất cần phải huy động nguồn nhân vật lực lớn cho chiến dịch.

Lời Bác Hồ dạy, có ý nghĩa thiết thực, khẳng định vai trò hết sức quan trọng của hệ thống cầu đường, của giao thông vận tải; được Bác ví như mạch máu của một đất nước, của một quốc gia dân tộc. Trên thực tế, nếu cầu đựờng mà tốt thì nó tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, vận chuyển hàng hóa, bảo đảm cho thắng lợi của kháng chiến và kiến quốc. Đồng thời, lời dạy của Bác còn thể hiện sự quan tâm, đông viên, khích lệ, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của những người làm cầu đường. Thực hiện lời dạy của Bác, ngành giao thông vận tải đã không quản khó khăn, gian khổ, ngày đêm hăng say lao động làm cầu, mở đường đảm bảo cho hệ thống giao thông thông suốt, phục vụ đắc lực công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngày nay, đất nước đang đẩy manh sự nghiệp đổi mới; tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, lời dạy của Bác có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, là tư tưởng chỉ đạo trong phát triển ngành giao thông đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Đảng, Nhà nước.

Học tập và làm theo lời Bác dạy, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tích cực tham gia phối hợp cùng ngành giao thông vận tải và nhân dân củng cố, nâng cao chất lượng, tăng cường khả năng bảo đảm cầu đường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu trong những năm tháng đất nước có chiến tranh và phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Đường Hồ Chí Minh - con đường huyền thoại gắn với hình ảnh những người lính Binh đoàn Trường Sơn không sợ mưa bom, bão đạn mở đường cho xe ta ra trận giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; cán bộ, chiến sĩ quân đội phá đá, khoét núi mở đường, bắc cầu trên vành đai biên giói, xóa cầu khỉ, cầu tạm, làm đường dân sinh cùng chung sức xây dựng nông thôn mới... đã trực tiếp làm cho mạch máu quốc gia được thông suốt, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
___________

1 - Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 8, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 149.

Ý kiến bạn đọc (0)