Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Năm, 16/07/2020, 13:57 (GMT+7)
Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ quân đội trong tình hình mới

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội là một nội dung công tác đảng, công tác chính trị; khâu cơ bản, quan trọng của công tác bảo vệ an ninh Quân đội, góp phần bảo đảm cho Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội thời gian qua được cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả theo đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội được đẩy mạnh. Tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm bí mật, an toàn cho mọi hoạt động, hiệu quả công tác quản lý tình hình chính trị nội bộ của các đơn vị được nâng cao. Công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay đối với cán bộ, đảng viên được tiến hành chặt chẽ, có chất lượng tốt. Kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, làm trong sạch nội bộ phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,… góp phần quan trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội thời gian qua vẫn còn những điểm tồn tại, hạn chế. Nhận thức về yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ của một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, sâu sắc; chất lượng nắm, quản lý tình hình chính trị nội bộ, quản lý con người còn hạn chế; thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự có lúc, có nơi vẫn còn sơ hở, mất cảnh giác.

Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác Bảo vệ an ninh Quân đội năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020. Ảnh: qdnd.vn

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và cả khó khăn, thách thức đan xen. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ; chúng gia tăng các hoạt động móc nối, cài cắm vào nội bộ, thu thập tình báo trên các lĩnh vực trọng yếu, cơ mật,... nhất là trong dịp chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới công tác bảo vệ an ninh Quân đội nói chung, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội nói riêng cần tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tập trung vào: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội Đảng”; Chỉ thị số 118-CT/QUTW, ngày 20/02/2017 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội trong tình hình hiện nay”; Thông tư số 11/2015/TT-BQP, ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Điều lệ công tác bảo vệ an ninh Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản có liên quan; ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phi chính trị hóa” Quân đội. Việc quán triệt, giáo dục phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, phù hợp với từng đối tượng; gắn nhận thức với hành động, “xây” đi đôi với “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Trên cơ sở đó, phát huy tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì nền nếp chế độ theo quy định, quy chế đã ban hành; chủ động phối hợp với các lực lượng trong Quân đội và ngoài Quân đội, sử dụng đồng bộ các phương tiện, biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, chính xác mọi tình huống. Đồng thời, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm; tích cực đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, phản động. Trong đó, phải có giải pháp phù hợp làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, luận điệu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, bảo đảm cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, vững mạnh về tổ chức.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý của cán bộ chủ trì các cấp đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “… Chúng do thám tỉ mỉ về tình hình quân sự, chính trị và kinh tế của ta. Để làm gì? Để chúng tìm cách phá hoại! Để ngăn chặn âm mưu của kẻ địch, thì cán bộ, bộ đội và nhân dân ta cần phải luôn luôn nâng cao cảnh giác. Đó là một nghĩa vụ quan trọng mà mọi người công dân phải làm trọn để chống lại âm mưu của đế quốc và bè lũ tay sai, để bảo vệ nhân dân và bảo vệ Tổ quốc”1. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải coi công tác bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung quan trọng trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, kế hoạch hoạt động của chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy. Bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của trên, sự phát triển của yêu cầu nhiệm vụ, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn để bổ sung, hoàn thiện nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Cấp có thẩm quyền cần nghiên cứu, ban hành các quy chế, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, biện pháp bảo đảm chặt chẽ, nền nếp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở từng cơ quan, đơn vị và toàn quân. Thường xuyên nắm vững tình hình, dự báo chính xác những vấn đề có thể xảy ra, kịp thời có phương án xử lý hiệu quả, không để bị động, bất ngờ về chính trị trong mọi tình huống. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lệch lạc về nhận thức, tư tưởng và hành động; phát huy vai trò nêu gương, tiền phong, gương mẫu về lời nói cũng như việc làm, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng gắn chặt hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng với công tác quản lý, điều hành của cán bộ chủ trì và tinh thần tích cực, tự giác của cán bộ, đảng viên, bảo đảm trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị nội bộ cơ quan, đơn vị.

Ba là, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên, nhân sự tham gia cấp ủy các cấp, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị trọng yếu và trong công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, có liên hệ mật thiết với nhiều lĩnh vực công tác trong Quân đội và ngoài Quân đội. Bởi vậy, trong thực hiện cần phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành; chú trọng phối hợp giữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác tuyên huấn, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, quân lực, điều tra hình sự và hoạt động của các tổ chức, lực lượng khác theo quy chế đã xác định để rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên; đặc biệt là những vấn đề về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, các trường hợp có biểu hiện thoái hóa, biến chất, có vấn đề cần xem xét về chính trị. Tuyệt đối không để lọt vào cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ trì, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm việc ở cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu, cơ mật những người không đủ tiêu chuẩn chính trị, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, vi phạm những điều đảng viên không được làm, uy tín thấp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện tốt việc xét duyệt, thẩm tra tiêu chuẩn chính trị trong tuyển quân, tuyển sinh quân sự, tuyển người vào các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật, đi công tác, học tập, thăm thân ở nước ngoài, v.v.

Bốn là, thường xuyên nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, chỉ huy các cấp duy trì nghiêm nền nếp chế độ quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, cài cắm, móc nối, lôi kéo, mua chuộc, khống chế hoạt động và thu thập tin tức tình báo của nước ngoài. Trong đó, lấy phòng ngừa, ngăn chặn, triệt tiêu các nguy cơ từ gốc là nhiệm vụ cơ bản; lấy đấu tranh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Phải nắm chắc tình hình, nhận diện, phân loại đối tượng, xác định nội dung, hình thức và phương pháp đấu tranh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ báo cáo, trao đổi, giao ban, rút kinh nghiệm, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; khắc phục mọi biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác, sơ hở, để kẻ địch, phần tử xấu tác động, lôi kéo, phá hoại nội bộ. Để đạt hiệu quả, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu, ban hành các quy chế, quy định, triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ, trong xét duyệt tiêu chuẩn chính trị đối với các đối tượng.

Năm là, quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự; xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Khi tiến hành phải nắm vững và thực hiện tốt phương châm: nhất quán về nguyên tắc; cụ thể về yêu cầu nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung công tác; phù hợp về bước đi và cách làm. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật khi tham gia mạng xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh mạng khi sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin. Lực lượng bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội phải tăng cường bám sát cơ sở, các địa bàn xung yếu, chiến lược về quốc phòng, an ninh, các tuyến biên giới, biển, đảo để nắm tình hình, dự báo chính xác những tình huống có thể xảy ra; gắn xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tích cực, chủ động phát hiện, ngăn ngừa, xử lý kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Cơ quan bảo vệ an ninh các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động khủng bố, phá hoại, không để lộ, lọt, mất công văn, tài liệu, con dấu, vũ khí, khí tài, trang bị, tài sản của Quân đội. Thực hiện nghiêm quy định trong quan hệ, tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến Quân đội; đấu tranh có hiệu quả với việc lợi dụng quan hệ, hợp tác trong lĩnh vực đối ngoại quân sự để thu thập tình báo, bí mật, cài cắm, móc nối, lôi kéo người trong nội bộ. Việc giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh Quân đội, an ninh quốc gia phải bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của Quân đội.

Sáu là, xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ chuyên trách vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan bảo vệ an ninh có tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, giữ vững nguyên tắc, linh hoạt, nhạy bén trong xử lý các tình huống, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, cán bộ chủ trì về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống tốt, trung thực, tận tụy với công việc, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh; có phương pháp, tác phong công tác tốt; nắm chắc luật pháp, tinh thông về nghiệp vụ, thực sự là nòng cốt, chuyên trách bảo vệ an ninh ở đơn vị. Việc sắp xếp cán bộ bảo vệ an ninh phải đúng khả năng, sở trường của từng người; tăng cường công tác tập huấn, sơ kết, tổng kết, nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ tham mưu, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn quân. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ rèn luyện thực tế ở cơ sở, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn, phát huy năng lực, sở trường trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ và Quân đội trong tình hình mới, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội phải được cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác theo đúng yêu cầu mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương đã đề ra. Thực hiện tốt nhiệm vụ này, không chỉ góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công đại hội đảng ở các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mà còn bảo đảm an ninh, an toàn trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
_____________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 389.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 22/01/2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp 22/01/2021

Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2020, định hướng năm 2021 14/01/2021

Toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 11/01/2021

75 năm Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc 05/01/2021

Quân đội nêu cao cảnh giác, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia - dân tộc trong mọi tình huống 15/12/2020

Giữ nghiêm kỷ luật và thực hành dân chủ, góp phần phát huy sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới 14/12/2020

Xứng danh Quân đội anh hùng của Nhân dân Việt Nam anh hùng (*) 08/12/2020

Đổi mới toàn diện, đưa phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” phát triển lên tầm cao mới 07/12/2020

Tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra triển vọng tươi sáng của dân tộc 20/11/2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
Sáng 21/01, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 07:58 - 26/01/2021

EUR27,147.1728,565.38

GBP30,732.9332,016.59

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:33 - 25/01/2021

HCMSJC56.00056.550
Hà NộiSJC56.00056.570
Đà NẵngSJC56.00056.570