Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 13/01/2020, 15:42 (GMT+7)
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trước thềm đại hội đảng các cấp trong Quân đội

Bảo vệ chính trị nội bộ là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng toàn quân. Trước thềm đại hội đảng các cấp trong Quân đội, công tác bảo vệ chính trị nội bộ càng phải được tăng cường, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ bí mật, giữ vững an ninh, an toàn đại hội.

Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của Quân đội ta qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì thế, các tổ chức đảng trong Đảng bộ cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của trên về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, rà soát, sàng lọc, thẩm định, thẩm tra, xác minh, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó là những biểu hiện chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, Quân đội, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm, v.v. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị lợi dụng tình hình để gán ghép, bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng và nhân sự cấp ủy các cấp; coi trọng công tác bảo vệ bí mật, đảm bảo an ninh, an toàn cho đại hội.

Thiếu tướng Dương Đức Thiện phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ an ninh Quân đội năm 2018

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ có liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng, làm tốt công tác này sẽ góp phần quan trọng vào thành công của đại hội. Để thực hiện tốt công tác này trước thềm đại hội, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, tạo cơ sở để thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ thường xuyên cũng như phục vụ đại hội đảng các cấp. Thực tế cho thấy, thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị nghiên cứu chưa sâu, quán triệt chưa kỹ, nên thực hiện quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ chưa nghiêm, tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch hoạt động phá hoại, ảnh hưởng xấu đến tình hình nội bộ đơn vị. Do đó, các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28-02-2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Chỉ thị 118-CT/QUTW, ngày 20-02-2017 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội trong tình hình hiện nay”; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Đồng thời, gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng đối với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Quân đội và đơn vị. Đây là giải pháp hết sức quan trọng. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp phải coi trọng công tác giáo dục chính trị, làm cho mọi người trong đơn vị thấu hiểu sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; nhận rõ tính chất quyết liệt của cuộc đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay; âm mưu và những thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; quan điểm, tư tưởng sai trái, nhận thức và hành động đi ngược lại lợi ích của Đảng, dân tộc và Quân đội; sự xâm nhập của hệ tư tưởng phản động, lối sống thực dụng, cùng các biểu hiện tiêu cực khác vào đơn vị. Từ đó, biết tự bảo vệ mình, kịp thời báo cáo tổ chức xem xét, giải quyết những vướng mắc nảy sinh theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

3. Thường xuyên nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên. Đây cũng là một biện pháp quan trọng, thường xuyên trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện tốt sẽ giúp cấp ủy, người chỉ huy đánh giá đúng về chính trị nội bộ của cơ quan, đơn vị, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên; có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với những hoạt động chống đối, phá hoại của các thế lực thù địch, phần tử xấu; làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Nội dung nắm, quản lý phải toàn diện, tuy nhiên để chuẩn bị cho đại hội đảng sắp tới, các cấp ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào nắm tình hình triển khai, phổ biến, quán triệt các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Đảng, cấp ủy các cấp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và việc thực hiện các chủ trương, quy định đó; tình hình vấn đề lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên. Kịp thời phát hiện những trường hợp có vấn đề cần xem xét về chính trị, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận rõ, giúp cho cấp ủy quyết định việc bố trí, sử dụng cán bộ theo quy định. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác: tổ chức, kiểm tra, cán bộ, tuyên huấn,… chủ động phòng ngừa các thế lực thù địch, phần tử xấu tác động, cài cắm, móc nối vào nội bộ; phát hiện và kiên quyết đấu tranh, vô hiệu hóa những luận điệu, tài liệu có nội dung bịa đặt, vu khống, nói xấu, nhằm chia rẽ, hạ uy tín tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Quân đội.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. Đây là khâu rất quan trọng trong công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội đảng ở các cấp, do vậy cần phải được tiến hành chặt chẽ, khách quan, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Tuy nhiên, không được gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị hoặc để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, phá hoại. Việc thẩm tra, xác minh, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị nhân sự giới thiệu làm quy trình bổ nhiệm cán bộ chủ chốt, nhân sự dự kiến cơ cấu vào cấp ủy khóa mới và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên phải đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Qua rà soát, nếu phát hiện cán bộ, đảng viên có vấn đề cần xem xét về chính trị chưa được thẩm tra, kết luận hoặc đã thẩm tra nhưng chưa kết luận phải kịp thời báo cáo cấp ủy có thẩm quyền chỉ đạo việc thẩm tra, xác minh, kết luận trước khi tiến hành đại hội. Kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy khóa mới và đại biểu dự đại hội đảng cấp trên những cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28-02-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII). Trường hợp cán bộ, đảng viên không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, tín nhiệm thì cấp ủy có thẩm quyền phải xem xét, điều động, bố trí công tác khác phù hợp và kiện toàn người thay thế trước đại hội. Đối với trường hợp phát hiện có dấu hiệu bị các thế lực thù địch, phần tử xấu cài cắm, móc nối, lôi kéo, mua chuộc, phải báo cáo trên để hướng dẫn và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

5. Thực hiện nghiêm túc các chế độ quy định về phòng gian giữ bí mật; xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Đây là vấn đề quan trọng có quan hệ trực tiếp đến thành bại của cách mạng và việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Để thực hiện tốt mặt công tác này, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động thu thập bí mật Nhà nước, bí mật quân sự của các thế lực thù địch, phản động; không mơ hồ, mất cảnh giác, vô tình tiếp tay cho chúng. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác bảo vệ bí mật, nhất là trong phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; sử dụng dịch vụ internet, các thiết bị công nghệ thông tin, tài liệu mật; trong quan hệ tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài. Các văn kiện, tài liệu liên quan đến quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải được đăng ký, quản lý chặt chẽ; kết hợp chặt chẽ xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn với địa bàn an toàn, góp phần giữ ổn định chính trị từ cơ sở. Đồng thời, có kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối đại hội. Phối hợp với địa phương và các lực lượng bảo vệ nơi diễn ra đại hội triển khai các phương án, biện pháp bảo vệ an toàn doanh trại, kho tàng, vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất của đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, tích cực phòng ngừa, không để xảy ra mất mát, cháy nổ,… trong quá trình diễn ra đại hội.

Tiến hành đồng bộ những nội dung trên, sẽ là nhân tố quyết định bảo vệ Đảng và Quân đội trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công đại hội đảng ở các cấp, tiến tới Đại hội XI Đảng bộ Quân đội, Đại hội XIII của Đảng.

Thiếu tướng DƯƠNG ĐỨC THIỆN, Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:28 - 26/01/2021

EUR27,147.1728,565.38

GBP30,732.9332,016.59

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:42 - 26/01/2021

HCMSJC56.10056.600
Hà NộiSJC56.10056.620
Đà NẵngSJC56.10056.620