Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Sáu, 21/03/2014, 08:05 (GMT+7)
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Lực lượng dân quân tự vệ là một bộ phận trong lực lượng vũ trang của Đảng, lực lượng chiến lược của chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng quan trọng này.           

Huấn luyện bắn súng cho dân quân tự vệ. (Ảnh minh họa)

Đánh giá đúng vị trí, vai trò của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng này và đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, sau khi Luật DQTV được ban hành, nhận thức, trách nhiệm xây dựng lực lượng DQTV của hệ thống chính trị các cấp và nhân dân được nâng lên một bước. Tổ chức biên chế được kiện toàn, chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV tiếp tục được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQTV theo đúng quy định của Luật DQTV. Nổi bật là, các quân khu, địa phương đã thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi; rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng DQTV bảo đảm có số lượng phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng, nhất là chất lượng, độ tin cậy về chính trị, chú trọng các địa bàn xung yếu, biên giới, biển, đảo. Đến nay, 100% các tỉnh (thành phố) đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tổ chức, xây dựng lực lượng DQTV giai đoạn 2011 - 2015 theo đúng quy trình. Công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV được coi trọng, đảng viên trong DQTV đạt 22%, với gần 5.500 chi bộ, 400 tổ đảng quân sự cấp xã. Đặc biệt, các địa phương phía Nam có gần 100% xã (phường, thị trấn) đã thành lập chi bộ quân sự.

Công tác huấn luyện DQTV được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình, chất lượng ngày càng cao. Công tác bảo đảm và thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV có nhiều đổi mới. Hoạt động của lực lượng DQTV đi vào nền nếp, có hiệu quả. Lực lượng DQTV đã chủ động phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời, tích cực tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai,… ở địa phương, cơ sở.

Tuy nhiên, công tác DQTV vẫn còn những hạn chế, bất cập cả về nhận thức, tổ chức thực hiện. Trách nhiệm xây dựng, quản lý nhà nước về DQTV của một số địa phương, cơ quan, tổ chức còn hạn chế. Công tác đăng ký, quản lý DQTV chưa chặt chẽ, gặp nhiều khó khăn. Việc tổ chức xây dựng lực lượng DQTV trong các loại hình doanh nghiệp, DQTV biển còn nhiều bất cập. Chất lượng huấn luyện DQTV có địa phương chưa bảo đảm. Khả năng huy động, phối hợp của lực lượng DQTV với các lực lượng khác trong tuần tra, canh gác, bảo vệ mục tiêu, xử trí các tình huống phức tạp ở địa phương còn chậm, hiệu quả chưa cao, v.v.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực; sự chống phá của các thế lực thù địch, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu rất cao đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân nói chung, xây dựng lực lượng DQTV nói riêng. Theo đó, cần tập trung xây dựng lực lư­ợng DQTV có số l­ượng hợp lý, chất l­ượng tổng hợp ngày càng cao, trước hết là chất lư­ợng chính trị; tổ chức biên chế tinh, gọn, chặt chẽ; trang bị vũ khí phù hợp; đ­ược giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực; khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, thực sự là lực lư­ợng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân.

Để đạt mục tiêu đó, thời gian tới, các cơ quan, tổ chức và địa phương cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

 Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp đối với công tác xây dựng lực lượng DQTV. Các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa các nghị quyết, chỉ thị, văn bản pháp luật của Đảng, Chính phủ về DQTV, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ này. Thực tế cho thấy, ở đâu, khi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm và cơ quan quân sự địa phương thực hiện tốt chức năng và trách nhiệm đối với lực lượng DQTV thì ở đó, khi đó DQTV vững mạnh, hoạt động có hiệu quả và ngược lại. Bởi vậy, công tác xây dựng lực lượng DQTV phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, cơ sở. Cơ quan quân sự các cấp cần phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng (QS,QP), công tác DQTV phù hợp tình hình thực tế. Ủy ban nhân dân các tỉnh (thành phố) cần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác DQTV, đẩy mạnh thực hiện các đề án, kế hoạch xây dựng lực lượng DQTV đã được phê duyệt.

Cùng với đó, các địa phương và cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ vai trò, vị trí chiến lược của DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm, nhất là của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ trì các cấp đối với nhiệm vụ quan trọng này. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác QS,QP ở địa phương, bộ, ngành, Cục DQTV cùng các cơ quan của Bộ Quốc phòng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tăng cường kiểm tra việc thực hiện xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn cả nước, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, tham mưu giúp Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV đáp ứng yêu cầu trước mắt, lâu dài.

Hai là, tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, có chất l­ượng tổng hợp ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị. Trên cơ sở nắm vững, thực hiện nghiêm Luật DQTV, các địa phương, cơ quan và tổ chức có liên quan cần tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV, trước hết là chất lượng chính trị, đảm bảo để DQTV thực sự là lực lư­ợng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở cơ sở. Các bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) bộ, ngành Trung ương, Ban CHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở và Ban CHQS cấp xã theo luật định. Cơ quan quân sự địa phương các cấp, Ban CHQS cơ quan, tổ chức cần thực hiện nghiêm, có nền nếp chế độ đăng ký, quản lý lực lư­ợng DQTV. Các địa phương, tổ chức phải thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế DQTV theo hướng gọn, mạnh, có tỷ lệ và cơ cấu hợp lý giữa lực lượng nòng cốt và rộng rãi, phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng địa phương, cơ sở. Đặc biệt, chú trọng xây dựng lực lượng DQTV ở các địa bàn trọng điểm biên giới, biển, đảo. Việc tuyển chọn, kết nạp công dân vào DQTV phải tiến hành chặt chẽ theo nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo, chính quyền chỉ đạo, Ban CHQS cấp xã tham mưu và tổ chức thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân cử”.

Từ các mô hình “điểm” về tổ chức, huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQTV cơ động, phòng không, dân quân thường trực vùng biên giới, hải đảo và vùng trọng điểm nội địa, các địa phương cần kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhân rộng. Mặt khác, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 83/CT-BQP, ngày 25-6-2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp quân đội; đồng thời, đẩy mạnh củng cố, kiện toàn xây dựng lực lượng tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo quy định của pháp luật về DQTV.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần coi trọng xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã; đề xuất ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế hoạt động của Chi bộ quân sự cấp xã, coi trọng lãnh đạo phát triển đảng viên, đoàn viên, trong DQTV, đáp ứng yêu cầu về chất lư­ợng chính trị.

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV. Cùng với xây dựng lực lượng, các quân khu, địa phương tiếp tục đổi mới công tác giáo dục, huấn luyện DQTV, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, pháp luật, công tác vận động quần chúng với huấn luyện quân sự, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng DQTV thường trực, dân quân cơ động, DQTV phòng không, DQTV biển, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Bên cạnh đó, chú trọng huấn luyện phối hợp giữa DQTV với các lực lượng khác trên địa bàn trong tác chiến, trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, xử lý các tình huống bảo vệ trật tự an ninh xã hội ở địa phương, cơ sở, v.v.

Trên cơ sở tổng kết 10 năm đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS xã (phường, thị trấn), cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục làm tốt việc tuyển chọn, đào tạo gắn với quy hoạch bố trí sử dụng, phấn đấu đến năm 2015 có 100% Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã được đào tạo đạt trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên; trong đó, có 35% đến 50% có trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở và đến năm 2020, có 70% đến 80% . Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện tốt công tác DQTV ở cơ sở.

Cùng với đó, các địa phương, cơ quan, tổ chức chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của DQTV. Trong đó, cần quán triệt, thực hiện nghiêm Luật DQTV (Điều 08); Nghị định 74/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng DQTV với các lực lư­ợng khác trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ nhân dân ở cơ sở,… Mọi hoạt động của lực lượng DQTV phải theo đúng chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc và quy định của pháp luật, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, điều hành của chính quyền cơ sở.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của DQTV, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Quân chủng,… cần tăng cường sự phối hợp với địa phương, cơ sở trong chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành, quản lý. Trước mắt, phải hoàn thành việc triển khai tập huấn Điều lệ công tác tham mưu tác chiến DQTV ở cấp huyện (thị xã) cho cán bộ các cơ quan, đơn vị lấy đó làm cơ sở chỉ đạo, chỉ huy lực lượng DQTV theo quy định của pháp luật. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh hệ thống kế hoạch hoạt động của lực lượng DQTV theo đúng quy định của Điều lệ công tác tham mưu tác chiến DQTV. Cơ quan quân sự địa phương làm tốt công tác bảo đảm vũ khí, trang bị cho DQTV theo yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng DQTV, phù hợp với hình thức hoạt động, đặc điểm địa bàn, theo đúng Quyết định về trang bị vũ khí cho lực lượng DQTV của các quân khu. Các địa phương cần quan tâm, chủ động mua sắm công cụ hỗ trợ theo quy định để trang bị cho các đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực. Bộ CHQS tỉnh (thành phố) phải ban hành quy chế đăng ký, quản lý, sử dụng, kiểm tra thống nhất.

Bốn là, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV. Thời gian tới, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh chế độ, chính sách đãi ngộ đối với lực lượng DQTV phù hợp với tình hình thực tiễn. Các địa phương cần thực hiện nghiêm Luật DQTV, nhất là quy định về ngân sách và xây dựng quỹ quốc phòng, an ninh, nhằm bảo đảm kịp thời chế độ, chính sách đối với lực lư­­ợng DQTV, phấn đấu có mức đảm bảo cao hơn so với thu nhập ngày công lao động ở địa phương. Đồng thời, chú trọng gắn công tác chính sách với công tác tổ chức, công tác tư tưởng; làm tốt công tác chính sách đối với những gia đình cán bộ, chiến sĩ DQTV có khó khăn, nhằm bảo đảm cho họ yên tâm công tác.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động thi đua - khen thưởng trong lực lượng DQTV; tăng cư­ờng hiệu lực quản lý nhà n­ước đối với công tác DQTV. Hằng năm, các bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực l­­ượng DQTV, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng ngày càng cao, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng NGUYỄN TRUNG THU

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa
Nắm vững quan điểm của Đảng, Quân đội chủ động, tích cực tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước
Tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước là một chức năng cơ bản, thể hiện sâu sắc bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với hoàn thành tốt chức năng của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác”,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 14:29 - 19/10/2017

EUR26653.0626971.5

GBP29686.4730162.41

USD2268522755

Giá vàng

Cập nhật : 14:25 - 19/10/2017

HCMSJC36.32036.520
Hà NộiSJC36.32036.540
Đà NẵngSJC36.32036.540

Thời tiết