Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 07/03/2014, 16:27 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biên giới biển dài 72 km, trên địa bàn của 2 huyện Cù Lao Dung, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu. Nơi đây có 3 dân tộc: Kinh, Hoa và Khơ-me cùng chung sống; trong đó, có những xã đồng bào Khơ-me chiếm trên 70% dân số. Trong sự nghiệp đổi mới, đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn không ngừng được nâng cao nhờ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tuy vậy, so với mặt bằng chung, trình độ dân trí của đồng bào còn hạn chế, phong tục, tập quán lạc hậu; các tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; việc tranh chấp khiếu kiện về đất đai trong một bộ phận nhân dân còn xảy ra ở một số nơi. Trên tuyến biển, tình hình tranh chấp ngư trường, buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ, buôn lậu,… vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn ngày càng tinh vi; đặc biệt là, chúng ra sức lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” và những hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở để kích động chia rẽ sự đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo trong Tỉnh. Tình trạng truyền đạo trái pháp luật vẫn xảy ra, khiếu kiện đông người chưa giải quyết được dứt điểm, v.v.  

Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trong thế trận chung của khu vực phòng thủ Tỉnh. Trên cơ sở bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình khu vực biên giới (KVBG), Bộ Chỉ huy và các đồn, trạm Biên phòng tích cực và kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, biện pháp xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với công tác biên phòng, xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh ngay trong quy hoạch, bố trí dân cư, phát triển các dự án kinh tế - quốc phòng KVBG biển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới (ANBG). Nội dung tuyên truyền tập trung vào nâng cao nhận thức cho nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những kiến thức cơ bản về Luật Biên giới quốc gia; Nghị định 161/2003/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế KVBG biển; Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam,… Từ đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền ANBG. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đẩy mạnh xây dựng cơ sở chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. Chỉ  tính 5 năm gần đây, các đơn vị BĐBP Tỉnh đã tham gia củng cố đ­ược 57 chi bộ, giới thiệu 29 quần chúng ­ưu tú vào Đảng và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa ph­ương đào tạo, bồi dưỡng, bố trí họ vào những c­ương vị chủ chốt ở cơ sở. Nhiều cán bộ của BĐBP Tỉnh đ­ược địa ph­ương tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân và cấp ủy các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đ­ược địa phư­ơng và nhân dân đánh giá cao. Các đơn vị BĐBP còn tham mưu cho chính quyền cơ sở tổ chức tốt các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, như: xây dựng “Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn”; “Đội dân phòng”; “Tổ tự quản an ninh trật tự xóm ấp”; “Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận”; vận động quần chúng nhân dân đăng ký cam kết thực hiện “Gia đình 4 không”1 và tích cực phòng chống, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Thực hiện Quy chế phối hợp giữa 03 lực lượng (Công an, Quân sự, Biên phòng) theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ biên phòng; phòng thủ tác chiến trong khu vực phòng thủ Tỉnh; tổ chức tuần tra, nắm tình hình, xử lý các tình huống đột xuất, giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh có hiệu quả trong phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới,2 góp phần tích cực vào giữ vững chủ quyền, ANBG trên địa bàn.

Trong tổ chức thực hiện, BĐBP Tỉnh đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, ANBG. Trên cơ sở bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình KVBG, Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh và các đồn, trạm Biên phòng thường xuyên tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, biện pháp kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với yêu cầu nhiệm vụ biên phòng, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng hệ thống chính trị ở cở sở vững mạnh. Những năm qua, BĐBP Tỉnh thường xuyên làm tốt việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh trong việc phê duyệt các dự án đầu tư; phối hợp với các sở, ban, ngành ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hoạt động giúp nhân dân KVBG phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng cường quốc phòng - an ninh. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đứng ra tín chấp và lập dự án vay vốn sản xuất của Ngân hàng Nông nghiệp huyện Vĩnh Châu cho các hộ nông dân với số tiền trên 03 tỷ đồng; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh tổ chức xây dựng mới 07 cầu bê tông cốt thép, 03 công trình nước sạch phục vụ cho đồng bào Khơ-me. Riêng Đồn Biên phòng 646, đã trực tiếp làm chủ dự án tín chấp vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp huyện Vĩnh Châu với số tiền 32 triệu đồng giúp 13 hộ Khơ-me nghèo phát triển kinh tế. Sau khi các hộ thoát nghèo sẽ chuyển vốn vay xoay vòng cho những hộ gia đình khác. Ngoài ra, các đồn Biên phòng đã làm tốt công tác tham m­ưu và phối hợp với địa ph­ương, các ngành chức năng mở các lớp tuyên truyền, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật về khuyến nông, khuyến ngư­ giúp đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế; mở 37 lớp học tình thương, 24 lớp xóa mù chữ cho trên 1.400 học sinh là con em đồng bào dân tộc Khơ-me nghèo không có điều kiện đến các trường phổ thông. Bên cạnh đó, BĐBP Tỉnh còn phát huy hiệu quả hoạt động của các trạm xá quân - dân y trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, như: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “BĐBP chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Đền ơn đáp nghĩa”, v.v.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh đã tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, ANBG. Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt tình hình, nhiệm vụ; trong đó, tập trung tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và các văn bản hướng dẫn liên quan của các cấp, các ngành. Trên cơ sở đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP Tỉnh nắm vững quan điểm của Đảng về quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới; chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra đối với BĐBP trong việc làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền, ANBG trên địa bàn; đồng thời, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X), Nghị quyết 147-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”. Đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực chuyên đề học tập của năm 2014 là “Nâng cao ý thức trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các đồn, trạm Biên phòng. Cấp ủy các cấp đã chú trọng bảo đảm vai trò lãnh đạo của tập thể đi đôi với phát huy tính tiền phong gương mẫu, đi đầu của người chủ trì; duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Việc kiện toàn tổ chức biên chế, rà soát và thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo theo đúng quy trình, quy định; chú ý ưu tiên cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao. Cùng với các đơn vị trong toàn quân, BĐBP Tỉnh đã tổ chức trang trọng Lễ phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động; coi đây là dịp để BĐBP Tỉnh phát huy truyền thống, đề cao trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; khắc phục có hiệu quả mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm việc cầm chừng, thờ ơ, vô cảm trước những vấn đề cuộc sống đặt ra.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị, đồn Biên phòng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Trong huấn luyện phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ và các tình huống đặt ra trên địa bàn; kết hợp hài hòa giữa huấn luyện toàn diện với huấn luyện chuyên sâu; coi trọng nâng cao nghiệp vụ công tác biên phòng, khả năng cơ động, trinh sát, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành các chế độ quy định SSCĐ, nhất là chế độ trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác, trinh sát; giữa huấn luyện với giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân,… Bên cạnh đó, các đơn vị BĐBP Tỉnh còn tranh thủ sự giúp đỡ của trên và huy động tối đa các nguồn lực của địa phương để đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa trang bị, phương tiện phục vụ công tác nghiệp vụ, nhất là phương tiện bảo đảm cho công tác tuần tra, kiểm soát trên biển. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, nên chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của BĐBP Tỉnh được nâng lên rõ rệt.

Năm 2013, kết quả huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ: 93,25% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi; kiểm tra các bài bắn: 92% đạt yêu cầu, trong đó có 72% khá, giỏi; kiểm tra các hình thức chiến thuật: 94% đạt yêu cầu, trong đó có 74% khá, giỏi. Tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2013, BĐBP Tỉnh được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc”.

Những việc làm thiết thực, cụ thể của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Sóc Trăng luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đánh giá cao, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới. Đó cũng là động lực để BĐBP Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, ANBG trên địa bàn.

 Đại tá HOÀNG MINH LÝ

Chính ủy BĐBP Tỉnh
__________

1 - Gia đình 4 không: 1. Không có tệ nạn xã hội; 2. Không nghe theo kẻ xấu tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật; 3. Không mê tín dị đoan; 4. Không vi phạm pháp luật.

2 - Năm 2013, BĐBP Tỉnh đã phối hợp với các lực lượng có liên quan tiến hành kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng cho gần 10.000 lượt phương tiện, trên 60.000 lượt người ra, vào khu vực biên phòng; xác lập và đấu tranh thành công 02 chuyên án, bắt 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý 34 vụ gây rối trật tự công cộng; triệt phá 02 vụ lừa đảo mua, bán phụ nữ qua biên giới; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hàng trăm vụ vi phạm quy chế biên phòng, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 4/03/2021

EUR26,920.8828,327.31

GBP31,278.8532,585.38

USD22,900.0023,110.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:53 - 04/03/2021

HCMSJC55.60056.000
Hà NộiSJC55.60056.020
Đà NẵngSJC55.60056.020