Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 17/09/2012, 08:12 (GMT+7)
Xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng ở Binh chủng Tăng thiết giáp

Để tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng; trong đó, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến được coi là một nội dung, giải pháp cơ bản.


Là lực lượng đột kích quan trọng của Quân đội ta, Binh chủng Tăng thiết giáp (TTG) có nhiệm vụ làm tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về tổ chức xây dựng lực lượng, quy hoạch trang bị, cải tiến, nâng cấp, hiện đại hóa và phát triển vũ khí, trang bị TTG; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sử dụng lực lượng TTG toàn quân. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng luôn chú ý xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT); coi đó là nội dung quan trọng nhằm động viên tinh thần, cổ vũ gương “người tốt, việc tốt”, góp phần tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để làm được điều đó, Binh chủng đã tập trung quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác xây dựng và nhân ĐHTT, nhất là Chỉ thị số 692/CT-ĐU của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Kế hoạch số 510/KH-CT của Tổng cục Chính trị về “Xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong Quân đội 5 năm (2011 – 2015)”; đồng thời, tổ chức nhiều nội dung, biện pháp thiết thực nhằm cổ vũ, động viên, nêu gương “người tốt, việc tốt”, góp phần đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong toàn Binh chủng. Do Binh chủng TTG gồm nhiều loại hình cơ quan, đơn vị và nhà trường; được trang bị nhiều loại vũ khí, khí tài, phương tiện khác nhau; đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp chiếm tỷ lệ cao... nên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào TĐQT, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TTG luôn chú trọng lựa chọn, phát hiện những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, những nhân tố mới, những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo trên mọi lĩnh vực để bồi dưỡng, xây dựng thành ĐHTT. Nhằm tạo ra những khâu đột phá làm chuyển biến tình hình đơn vị, Bộ Tư lệnh TTG đã tập trung chỉ đạo xây dựng ĐHTT ở những đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác ở những nơi khó khăn, phức tạp... từ đó, nhân ra diện rộng cho các đơn vị học tập, noi theo. Ở các đơn vị chiến đấu, Binh chủng đã xây dựng được nhiều mô hình ĐHTT, như: “Kíp xe có đảng viên”, “Trung đội có tổ đảng”, “Đại đội đủ quân có chi ủy”; cá nhân: “Trưởng xe chỉ huy tốt”, “Pháo thủ bắn giỏi, chính xác”, “Lái xe an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, chiến thuật”... Đó là những tập thể, cá nhân tiêu biểu cho phong trào TĐQT, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ở mỗi loại hình cơ quan, đơn vị, nhà trường, Binh chủng cũng xây dựng được những mô hình ĐHTT khác nhau, bảo đảm tính toàn diện, phong phú, đa dạng; gắn xây dựng ĐHTT trong phong trào TĐQT với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng gương “người tốt, việc tốt” với khắc phục khâu yếu, mặt yếu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Do làm tốt công tác xây dựng và nhân ĐHTT của các cơ quan, đơn vị, nên phong trào TĐQT ở Binh chủng TTG đã có bước phát triển mới, trở thành hành động tự giác, tạo không khí thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong 5 năm qua, Binh chủng đã xây dựng được hàng trăm tập thể và cá nhân ĐHTT, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào TĐQT của Binh chủng và từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, có 10 tập thể, 23 cá nhân ĐHTT; 23 sáng kiến, 40 tác giả và đồng tác giả có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TTG khen thưởng. Tiêu biểu là Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Trường Sĩ quan TTG, Lữ đoàn Xe tăng 215; các đề tài, sáng kiến, như: Máy niêm động cơ MN700 của Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1; Thiết bị nhìn đêm xe tăng T55 của Trường Sĩ quan TTG; Sa bàn tác chiến của Bộ đội TTG trong Chiến dịch Hồ Chí Minh của Cục Chính trị và Bộ Tham mưu Binh chủng...


Tư lệnh Binh chủng giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia diễn tập

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và nhân ĐHTT bảo đảm cho phong trào TĐQT thực sự là động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, toàn Binh chủng đang tập trung thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là, tiếp tục giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy các cấp về xây dựng và nhân ĐHTT trong toàn Binh chủng. Đây là việc làm rất quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện. Hiện nay, nhận thức về xây dựng và nhân ĐHTT của một số cơ quan, đơn vị trong Binh chủng chưa rõ ràng, còn nhầm lẫn giữa ĐHTT với người có thành tích. Từ quan niệm này, có đơn vị đặt ra yêu cầu quá cao cho ĐHTT. Nhưng thực tế phong trào thi đua cho thấy, ĐHTT không phải là tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen, hay thành tích cộng lại một cách đơn thuần, mà là tập thể, cá nhân có cách nghĩ, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả rõ rệt. Cần phải nhận thức rằng, việc xây dựng và nhân ĐHTT nhằm lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng được nhân tố mới là tập thể, cá nhân tiêu biểu toàn diện và trên từng mặt công tác; từ đó tổng kết, tôn vinh, tuyên truyền và nhân rộng gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào TĐQT; khơi dậy ý chí tiến công, sức sáng tạo, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Binh chủng cần phải quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên và của Binh chủng về xây dựng và nhân ĐHTT, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò của các ĐHTT trong phong trào TĐQT; khắc phục những nhận thức không đúng, coi việc xây dựng ĐHTT là mục đích của phong trào, nên không quan tâm đầu tư đúng mức. Trên cơ sở nhận thức đúng, Binh chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần có nhiều hình thức, biện pháp, nâng cao trách nhiệm, tổ chức hoạt động thực tiễn cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong việc triển khai xây dựng và nhân ĐHTT đạt mục đích, yêu cầu đề ra.


Bảo dưỡng, sửa chữa tăng thiết giáp sau huấn luyện

Hai là, tích cực lựa chọn, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng những nhân tố mới và nhân rộng các ĐHTT. Đây là nội dung quan trọng nhất của phong trào TĐQT, nhằm xây dựng được những ĐHTT có chất lượng tốt, sức cảm hóa, thuyết phục cao. Trên cơ sở gắn xây dựng ĐHTT với xây dựng đơn vị điểm, Binh chủng đã chỉ đạo xây dựng các đơn vị điểm theo lộ trình đã được xác định, bảo đảm vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để nhân rộng, như: xây dựng điểm Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 (năm 2012), Lữ đoàn Xe tăng 201 (năm 2013), Trường Trung cấp kỹ thuật TTG (năm 2014), Trường Sĩ quan TTG (năm 2015). Để việc xây dựng ĐHTT đi vào chiều sâu và có tác dụng thiết thực, Binh chủng đặt ra yêu cầu cao, tiêu chí cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Đối với khối cơ quan Bộ Tư lệnh, cần lựa chọn các phòng (ban) có trình độ, năng lực tham mưu, đề xuất trúng, đúng, kịp thời, có hiệu quả cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện; tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng thành những tập thể ĐHTT toàn diện hoặc trên từng mặt công tác. Với các lữ đoàn xe tăng, Binh chủng lựa chọn xây dựng Lữ đoàn Xe tăng 201 làm điểm về công tác kỹ thuật, nhằm tạo ra bước đột phát mới cho công tác kỹ thuật ở đơn vị cơ sở; tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “Kíp xe Thanh niên”, “Nhà xe Thanh niên”, “Kíp xe có đảng viên”, “Trung đội có tổ đảng”, “Đại đội đủ quân có chi ủy”... Trên cơ sở đó, lựa chọn, xây dựng cá nhân ĐHTT là những “Trưởng xe chỉ huy tốt”, “Pháo thủ bắn giỏi - chính xác”, “Lái xe an toàn đúng yêu cầu kỹ thuật - chiến thuật”, nhân rộng ra toàn đơn vị. Với các nhà trường, khi lựa chọn, xây dựng ĐHTT phải bám sát nhiệm vụ chính trị là nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học; tập trung vào các đơn vị có chất lượng dạy và học tốt, trình độ chuyên môn giỏi, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có nền nếp tác phong chính quy... Xây dựng cá nhân điển hình trong học tập, rèn luyện, cán bộ quản lý, chỉ huy thật sự là người thầy thứ hai của học viên; quan tâm chăm lo những cơ quan, đơn vị làm công tác bảo đảm đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, hướng dẫn giúp đỡ học viên thực hành hiệu quả, chất lượng. Với đơn vị trực thuộc các cơ quan Bộ Tư lệnh, tập trung vào các trạm, xưởng, kho... có chất lượng sửa chữa bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị, vật tư kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Với cá nhân, xây dựng mô hình “Thợ sửa chữa giỏi”, “Nhân viên bảo quản tốt”; nhân rộng mô hình “Người thợ sửa chữa xe tăng có bàn tay vàng”, “Nhân viên bảo quản tận tụy, hết lòng vì chất lượng vật tư TTG”. Để các ĐHTT phát huy vai trò trong thực tiễn, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần chỉ đạo làm tốt việc tuyên truyền, nhân rộng ĐHTT trong phong trào TĐQT; đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các ĐHTT khẳng định thế mạnh của mình trước phong trào chung. Thực tiễn cho thấy, một số cơ quan, đơn vị thời gian qua chưa làm tốt việc nhân rộng, phát huy vai trò, tác dụng của ĐHTT, coi xây dựng ĐHTT là cái đích của phong trào, nên tính giáo dục, thuyết phục không cao. Để khắc phục điều đó, các cơ quan, đơn vị phải xây dựng được kế hoạch cụ thể và thực hiện có hiệu quả; vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp tuyên truyền về những thành tích xuất sắc, kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những gương sáng, người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị. Tổ chức cho cơ quan, đơn vị thuộc quyền tham quan, học tập kinh nghiệm của ĐHTT và tổ chức cho ĐHTT báo cáo kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội TĐQT các cấp; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền trên các báo, đài Trung ương và địa phương.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chỉ huy các cấp. Đây vừa là nguyên tắc, vừa là trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Do đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng và nhân ĐHTT; phát huy tốt vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, Hội đồng, ban (tổ) thi đua các cấp trong việc tham mưu, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng những tập thể, cá nhân ĐHTT, tạo điều kiện cho họ tiếp tục phát huy vai trò trong phong trào TĐQT. Cùng với đó, khắc phục những nhận thức và hành động không đúng trong xây dựng và nhân rộng ĐHTT.

Công tác xây dựng và nhân ĐHTT có vai trò quan trọng làm cho phong trào TĐQT phát triển có chiều rộng và chiều sâu, tạo động lực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của Binh chủng. Vì vậy, cấp uỷ, chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp cần phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này; đồng thời, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể sát với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm cho việc xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong phong trào TĐQT của Binh chủng TTG mang lại hiệu quả thiết thực.

Đại tá NGUYỄN THANH HẢI

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:17 - 20/10/2020

HCMSJC55.90056.400
Hà NộiSJC55.90056.420
Đà NẵngSJC55.90056.420

Thời tiết