Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 23/08/2012, 15:00 (GMT+7)
Xây dựng Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 vững mạnh toàn diện

 Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 đã và đang tập trung nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, đạt thành tích vững chắc, xứng đáng với truyền thống “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, quản lý tốt, cần kiệm xây dựng đơn vị”.

alt
Một góc trong Phòng truyền thống của Nhà trường

Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 được thành lập ngày 01-9-1972, trên cơ sở của Trung đoàn 207 (Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp). Chức năng, nhiệm vụ ban đầu của Trung đoàn là huấn luyện - đào tạo hạ sĩ quan, chiến sĩ làm trưởng xe, lái xe, pháo thủ và nhân viên chuyên môn kỹ thuật tăng - thiết giáp để bổ sung cho chiến trường và các đơn vị. Sau khi chuyển thành Trường Hạ sĩ quan, Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo thành viên kíp xe tăng - thiết giáp, cùng với Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp quản lý và huấn luyện, bổ túc kỹ, chiến thuật xe tăng cho sĩ quan của Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia, xây dựng Nhà trường theo hướng cách mạng, chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo và sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ A2... Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, đào tạo hàng ngàn kíp xe cho các chiến trường, các mặt trận, đơn vị trong toàn quân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Nhiều đồng chí sau khi ra trường đã dũng cảm, lập công xuất sắc, trở thành Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Với những thành tích xuất sắc, Nhà trường đã được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất (1984), 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì (2002) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới, Nhà trường chủ trương: xây dựng “đạt tiêu chí đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD)”1

Đảng ủy, Ban Giám hiệu tập trung xây dựng Nhà trường vững mạnh trước hết về chính trị, làm cơ sở nền tảng để xây dựng đơn vị VMTD. Mục tiêu xây dựng vững mạnh về chính trị mà Nhà trường đặt ra là, làm cho cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, vừa sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, Nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và học tập, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết của các cấp ủy. Trong đó, coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, điều lệnh, điều lệ quân đội theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên. Cơ quan chính trị đã phối hợp với Phòng Đào tạo, tổ chức giáo dục chính trị sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đối tượng, nhóm đối tượng. Trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị Nhà trường luôn tích cực đổi mới chương trình, nội dung trên cơ sở chương trình chuẩn của Tổng cục Chính trị và các nội dung Binh chủng xác định. Kết quả giáo dục chính trị năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 có 100% đạt yêu cầu, trong đó: 81,6% khá, giỏi (riêng giỏi có 21,8%). Nhà trường luôn chú trọng gắn các nội dung xây dựng đơn vị VMTD với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên với xây dựng đội ngũ đảng viên, lấy đó làm cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, phân loại cán bộ và bình xét thi đua - khen thưởng. Các đảng bộ, chi bộ đều có nghị quyết lãnh đạo xây dựng đơn vị VMTD sát với yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường và của từng cơ quan, đơn vị. Qua bình xét tổ chức đảng, đảng viên năm 2011 và nửa đầu năm 2012, có 100% đảng viên đủ tư cách, trong đó: 6,86% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 88,78% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 87,5% chi bộ, 100% đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; Đảng ủy, Đảng bộ Nhà trường đạt trong sạch vững mạnh 7 năm liên tục. Những kết quả đó đã góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo vừa là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt của Nhà trường, vừa là tiêu chuẩn cơ bản trong xây dựng đơn vị VMTD. Cùng với nhiệm vụ đào tạo thành viên kíp xe tăng - thiết giáp, Nhà trường còn thực hiện nhiệm vụ đào tạo sĩ quan dự bị, huấn luyện quân nhân dự bị động viên, huấn luyện chiến sĩ mới và thực hiện một số nhiệm vụ khác của Binh chủng ở phía Nam. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên chuyên môn, chiến sĩ của Nhà trường phải nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mặt công tác, trước hết là công tác huấn luyện - đào tạo thành viên kíp xe tăng - thiết giáp, bảo đảm học viên ra trường đủ khả năng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

alt
Huấn luyện hiệp đồng chiến đấu
 

Ngoài việc chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức biên chế cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu đào tạo, Nhà trường đã chủ động rà soát, điều chỉnh chương trình huấn luyện - đào tạo cho các đối tượng; cắt bỏ một số nội dung trùng lắp; giảm lý thuyết, tăng thời gian thực hành, huấn luyện đêm, dã ngoại, diễn tập, huấn luyện ngoại khóa, kết hợp với rèn luyện thể lực, bổ sung những nội dung huấn luyện cho phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo, sát thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị cơ sở. Trong thực hành huấn luyện, Nhà trường luôn quán triệt và vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, với phương châm chỉ đạo “Cơ bản - hệ thống - thống nhất - chuyên sâu”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, tích cực đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện. Đặc biệt, Nhà trường luôn coi trọng việc truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu của Bộ đội Tăng - Thiết giáp vào giảng dạy, bảo đảm cho học viên có kiến thức toàn diện, biết vận dụng vào thực tiễn phát triển mới, phù hợp với điều kiện trang bị, nghệ thuật quân sự và cách đánh truyền thống. Để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, Nhà trường đã phát động nhiều phong trào thi đua mang tính quần chúng sâu rộng, như: “Dạy tốt - học tốt - phục vụ tốt”; “Rèn đức, rèn sức, luyện trí, đua tài”; “Dạy sáng tạo, học sáng tạo, thi thực chất, đánh giá kết quả thực chất”... Đồng thời, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp thi và kiểm tra; tăng cường kiểm tra, thanh tra huấn luyện, bình giảng, hội thao, hội thi; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm các hoạt động huấn luyện - đào tạo để kịp thời khắc phục thiếu sót, khuyết điểm. Kết quả đào tạo thành viên kíp xe tăng - thiết giáp các khóa 42, 43, 44, 45 có 100% học viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp; tỷ lệ khá, giỏi đạt 96,17%; tổ chức Lễ tốt nghiệp và bàn giao về các đơn vị chặt chẽ, đúng nguyên tắc và an toàn. Huấn luyện tại chức cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ khung và huấn luyện chiến đấu cho Đại đội tăng 70 theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch, thời gian quy định, kết quả đạt khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hằng năm, công tác huấn luyện sĩ quan, quân nhân dự bị động viên, chiến sĩ mới đạt kết quả khá, bảo đảm an toàn.  

alt
Tặng hoa cho kíp xe tăng hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện   
 

Đối với nhiệm vụ xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, Nhà trường đã có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của trên về đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và xây dựng đơn vị VMTD. Theo chỉ thị của Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp, Nhà trường đã chỉ đạo Tiểu đoàn 3, Phòng Kỹ thuật, Phòng Hậu cần, Khoa Xe máy xây dựng đơn vị “điểm” về “Xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn”. Đồng thời, tổ chức học tập, huấn luyện đầy đủ các nội dung của Điều lệnh quản lý bộ đội, Điều lệnh đội ngũ, theo đúng chương trình cho từng đối tượng; gắn việc huấn luyện với duy trì nghiêm túc các chế độ trong ngày, trong tuần, bảo đảm tính thống nhất cao trong toàn Trường. Trên cơ sở đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ toàn Trường nêu cao tinh thần tự giác trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và các quy định, quy chế của Nhà trường; chủ động phòng ngừa, giải quyết và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm kỷ luật theo đúng Quyết định 2530/2000/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Các cấp lãnh đạo, chỉ huy luôn chú trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền; thường xuyên bám sát, động viên nhắc nhở bộ đội trong việc thực hiện các nền nếp, chế độ; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu Nhà trường còn chỉ đạo các đơn vị và cơ quan chính trị tích cực nghiên cứu, tìm tòi, phát động nhiều đợt thi đua hướng vào việc xây dựng chính quy và thực hiện nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, như: “Tháng điều lệnh”, “Giảng đường, thao trường chính quy”, “Thực hiện nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật”,... nên đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác. Hệ thống biển bảng trong Trường thường xuyên được tu sửa, củng cố, bổ sung và bố trí, sắp xếp theo đúng Quyết định 1206/QĐ-TM của Tổng Tham mưu trưởng. Năm 2011, Nhà trường đã tổ chức làm mới 300 biển bảng chính quy cho các đơn vị. Tình hình chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy của Nhà trường có sự tiến bộ vững chắc, tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm còn 1,2%; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đến mức phải xử lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động và tham gia giao thông; trật tự nội vụ, cảnh quan môi trường có nhiều tiến bộ.

Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được Nhà trường quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ lệnh, hướng dẫn, kế hoạch hậu cần, kỹ thuật của cấp trên. Cùng với việc bảo đảm đủ lượng dự trữ hậu cần sẵn sàng chiến đấu cho Đại đội Tăng 70 và phương án tách khung, Nhà trường đã thực hiện tốt công tác tài chính cho nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo và bảo đảm đời sống sinh hoạt của bộ đội. Riêng về công tác kỹ thuật, Nhà trường đã duy trì tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, trang bị không để mất mát, hạn chế xuống cấp, thực hiện có nền nếp công tác kỹ thuật. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh thực hiện “Cuộc vận động 50”, góp phần xây dựng ngành Kỹ thuật Nhà trường ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của một binh chủng kỹ thuật.

Phấn khởi, tự hào với truyền thống 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, giáo viên, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 đang nỗ lực phấn đấu xây dựng Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Đại tá LÊ TRÚC

Hiệu trưởng Nhà trường

                  

1 - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:33 - 18/06/2021

EUR26,515.7827,901.12

GBP31,190.6632,493.57

USD22,835.0023,065.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 18/06/2021

HCMSJC56.15056.750
Hà NộiSJC56.15056.770
Đà NẵngSJC56.15056.770