Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 11/08/2014, 15:06 (GMT+7)
Xây dựng Trung tâm Quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không vững mạnh toàn diện

Trung tâm Quốc gia huấn luyện tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đường không, là đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân, đảm nhiệm nhiệm vụ: sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện dù, huấn luyện TKCN đường không. Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác này trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy, Ban Chỉ huy (BCH) Trung tâm xác định phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, Trung tâm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD).

Trước hết, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Xuất phát từ đặc điểm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm sử dụng các loại khí tài hiện đại, hoạt động trong các tình huống phức tạp, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, tác động không nhỏ đến tư tưởng, tâm lý của bộ đội nên Trung tâm xác định: xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ là điều kiện tiên quyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Theo đó, Đảng ủy, BCH Trung tâm đã lãnh đạo, chỉ đạo các khoa, ban, bộ phận đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, trọng tâm là quán triệt các quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội, đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ VIII và nhiệm vụ được giao. Thông qua đó, làm cho mọi quân nhân nắm vững chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng và Đơn vị; thấy rõ những đặc điểm, thuận lợi, khó khăn và yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ huấn luyện dù và huấn luyện TKCN đường không; từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Trung tâm thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ và công nhân viên quốc phòng (CNVQP) theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, Trung tâm vận dụng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: tổ chức giáo dục chính trị cơ bản, động viên, khuyến khích cán bộ tự nghiên cứu, học tập nội dung các chuyên đề giáo dục chính trị theo quy định, tự nghiên cứu qua báo, đài, thông báo tình hình trong các buổi chào cờ, sinh hoạt, triển khai nhiệm vụ,... Nội dung giáo dục, quán triệt cũng được đổi mới phù hợp; cùng với nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội,... Trung tâm còn chú trọng nâng cao nhận thức của đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), hạ sĩ quan - binh sĩ (HSQ-BS) và CNVQP về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nhất là các âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Nhờ đó, trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị và kiến thức của cán bộ, QNCN, HSQ-BS và CNVQP không ngừng được nâng lên. Năm 2013, kết quả thu hoạch chính trị của cán bộ và kiểm tra chính trị của các đối tượng có 100% đạt loại khá, giỏi; trong đó, có 31,76% giỏi.

Đi đôi với công tác giáo dục chính trị, Trung tâm còn coi trọng việc lãnh đạo công tác tư tưởng; thực hiện phân công từng cấp ủy viên đi sát cơ sở, nắm bắt tư tưởng của bộ đội thuộc bộ phận mình phụ trách. Qua đó, chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống các biểu hiện nói, viết, làm trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của Quân đội, Đơn vị. Những năm qua, cán bộ, đảng viên và quần chúng của Trung tâm luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, tích cực xây dựng Đơn vị VMTD.

Để xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, Trung tâm xác định vấn đề then chốt là phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; trong đó, chú trọng gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh (TS,VM) với xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng đội ngũ đảng viên với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Theo đó, các chi bộ và từng bộ phận đã tích cực, chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, đẩy mạnh việc kiện toàn cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa luân chuyển cán bộ với bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, nhằm tăng tỷ lệ lãnh đạo cho từng bộ phận. Đồng thời, tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ bí thư, cấp ủy viên các cấp, trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và công tác quản lý, rèn luyện đảng viên. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các tổ chức đảng đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực. Hiện nay, các tổ chức đảng và đảng viên đang tích cực khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên đã bám sát yêu cầu xây dựng Đảng và tình hình thực tiễn của Đảng bộ, tạo động lực xây dựng cấp ủy, chi bộ, Đảng bộ TS,VM. Năm 2013, qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên: 100% tổ chức đảng đạt TS,VM (01 chi bộ đạt TS,VM tiêu biểu), 100% đảng viên đủ tư cách, trong đó gần 94% hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung tâm đạt danh hiệu Đơn vị Tiên tiến, Đơn vị VMTD, Đơn vị Văn hóa, 03 tổ chức quần chúng đạt Vững mạnh xuất sắc,... Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng. Trung tâm xây dựng quy chế quản lý tài liệu mật, duy trì nghiêm chế độ bảo mật, không để lộ, lọt thông tin. Các tổ chức quần chúng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động sôi nổi, thiết thực, có nhiều hình thức mới, hấp dẫn, thu hút được đông đảo thanh niên và các đối tượng khác tham gia. Quy chế Dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mọi hoạt động của Trung tâm. Do phải đảm nhiệm huấn luyện nhiều nội dung có tính kỹ thuật cao, trong điều kiện thời tiết, khí tượng phức tạp, Trung tâm coi trọng việc bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, giáo viên trước khi bước vào huấn luyện. Trong đó, tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức chuyên ngành cho giáo viên, nhân viên kỹ thuật dù (NVKTD) - TKCN; đi sâu vào những nội dung mới: câu, vớt, leo núi, thoát hiểm trên không, dưới nước. Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng, Trung tâm thực hiện đa dạng các hình thức, theo phương châm: cấp trên trực tiếp bồi dưỡng cấp dưới. Cán bộ các khoa chú trọng tổ chức bình giảng, rút kinh nghiệm trong giảng dạy, huấn luyện,... Hằng năm, 100% cán bộ của Trung tâm đều hoàn thành khá, tốt nhiệm vụ. Riêng năm 2013, có 77,3% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 22,7% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Là đơn vị đảm nhiệm huấn luyện cho nhiều đối tượng, như: NVKTD - TKCN, lực lượng đổ bộ đường không, TKCN cho Quân chủng, Quân đội và cho Ủy ban Quốc gia TKCN, huấn luyện và tổ chức bay Pa-ra-mô-tô cho Câu lạc bộ Hàng không và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội,... nên nhiệm vụ huấn luyện của Trung tâm rất nặng nề, đa dạng, đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Để hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy, BCH Trung tâm chủ trương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012, của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo” cùng mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân chủng. Hằng năm, Đảng ủy đều có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện; trong đó, xác định rõ chủ trương, biện pháp lãnh đạo và các khâu đột phá.

Trên cơ sở đó, các bộ phận xác định kế hoạch, nội dung, chương trình; tích cực đổi mới các khâu, các bước từ công tác chuẩn bị, tổ chức điều hành đến bảo đảm cơ sở vật chất huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, các bộ phận luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Đồng thời, chú trọng đổi mới phương pháp dạy từ truyền thống “phấn bảng” sang phương pháp dạy học tích cực: nghiên cứu, trao đổi giữa người dạy và người học bằng công nghệ tin học (PowerPoint, phim, ảnh), phát huy tính tích cực của người học,... Nhờ đó, năm 2013, Trung tâm đã huấn luyện và thực hành nhảy dù được 47 ban với 2.889/1.610 lần/chuyến cho các đối tượng, vượt 1.279 lần/chuyến, đạt 179,44% kế hoạch; trong đó, giáo viên, nhân viên của Trung tâm là 509/350 lần/chuyến, đạt 145% kế hoạch. Kết quả thi tốt nghiệp khóa 32 (huấn luyện NVKTD - TKCN) 100% khá, giỏi (giỏi 30%), khóa 10, 11 (huấn luyện nghiệp vụ TKCN đường không) 100% khá, giỏi (giỏi 20%). Đặc biệt, trong diễn tập ARDEX-13, Trung tâm phối hợp chặt chẽ với Binh chủng Công Binh hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và thực hành TKCN, được Ủy ban Quốc gia TKCN tặng Bằng khen.

Bảo đảm công tác kỹ thuật, hậu cần kịp thời cho các nhiệm vụ là nội dung quan trọng được Trung tâm thường xuyên quan tâm. Hằng năm, Trung tâm phải tiếp nhận, tổ chức huấn luyện nhiều đối tượng từ các binh chủng, quân chủng khác nhau. Nhiệm vụ huấn luyện phải thực hiện trong môi trường khắc nghiệt, cường độ cao, tiêu tốn nhiều năng lượng. Việc bảo đảm kỹ thuật, vật chất hậu cần (chế độ, tiêu chuẩn) rất phức tạp, khó khăn. Trước tình hình đó, Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm kỹ thuật, hậu cần cho từng đối tượng, nhiệm vụ, có kế hoạch bổ sung, tăng cường cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, cơ động. Là đơn vị huấn luyện mang tính kỹ thuật cao, Trung tâm đang quản lý số lượng lớn trang bị, kỹ thuật và khí tài hiện đại, hệ thống phòng tập, bãi tập, bể bơi và các thiết bị mô phỏng hiện đại,... Vì vậy, Đảng ủy, BCH đã quán triệt và thực hiện tốt Điều lệ Công tác kỹ thuật của Quân đội, Không quân, Điều lệ kỹ thuật dù, Điều lệ TKCN và các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời, duy trì và tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ bảo quản, định kỳ (ngày, tuần, tháng, năm); đăng ký, quản lý và theo dõi sử dụng các trang bị, kỹ thuật, vũ khí, khí tài chặt chẽ; nhất là những trang bị đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn, như: máy mở dù, khí tài dù, Ca-bin thoát hiểm dưới nước, mô hình máy bay cẩu vớt,... Cùng với đó, Trung tâm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; nắm chắc chất lượng, số lượng trang bị, kỹ thuật,... bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, cơ động. Vì thế, những năm gần đây, Trung tâm không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, TKCN và an toàn giao thông.

Đối với công tác hậu cần, Trung tâm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, bằng nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Trong đó, Trung tâm chú trọng xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt, duy trì chất lượng bữa ăn và đảm bảo an toàn thực phẩm cả ở đơn vị và khi cơ động. Đồng thời, thường xuyên động viên, khuyến khích bộ đội đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, trồng các loại rau có hàm lượng dinh dưỡng cao (các loại bí, mướp, đu đủ, chuối,...) cung cấp cho nhà bếp, nên nguồn thu từ tăng gia và các dịch vụ khác đạt gần 150 triệu đồng/năm. Công tác kiểm tra, giám sát chế độ, tiêu chuẩn, nhất là khẩu phần ăn theo nhiệm vụ của quân chủng, binh chủng, giáo viên, NVKTD được duy trì nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo đúng định lượng, không để thất thoát, mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phát huy truyền thống của Đơn vị trong 35 năm xây dựng, trưởng thành, cán bộ, QNCN, HSQ-BS và CNVQP Trung tâm tiếp tục phấn đấu xây dựng đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá, ThS. TRẦN QUANG HOÀNG, Chỉ huy trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:00 - 31/03/2020

HCMSJC47.10048.300
Hà NộiSJC47.10048.320
Đà NẵngSJC47.10048.320

Thời tiết