Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 02/06/2020, 15:42 (GMT+7)
Xây dựng Sư đoàn 395 vững mạnh về chính trị, trong sạch về đạo đức, lối sống

Nhận thức rõ chính trị - tinh thần là nhân tố suy đến cùng có vai trò quyết định đến việc hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 395, Quân khu 3 thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, bản lĩnh, vững vàng về chính trị, trong sạch về đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ. Đây là vấn đề vừa có tính nguyên tắc, vừa là biện pháp cơ bản để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu: trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ phải luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao; sức bền về thể chất và tâm lý; làm chủ khoa học - nghệ thuật quân sự và kỹ năng tác chiến bộ binh, hiệp đồng quân, binh chủng; đề cao ý thức chấp hành kỷ luật; tình đồng chí, đồng đội, đoàn kết, gắn bó với nhân dân; tinh thần chịu đựng gian khổ, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Sư đoàn coi đây là giải pháp hữu hiệu để đánh giá đúng chất lượng chính trị, sự trong sạch về đạo đức, lối sống; đồng thời, là nội dung trọng tâm xuyên suốt.

Tọa đàm chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn là trách nhiệm của quân nhân ở Trung đoàn 8, Sư đoàn 395

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu 3, Đảng ủy Sư đoàn và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, cầu thị trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm trong quản lý, giáo dục, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được thẳng thắn nêu lên; tinh thần xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thấm sâu vào nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và từng cấp ủy, tổ chức đảng. Hằng năm, bên cạnh sự phân tích, rút kinh nghiệm của tập thể, mỗi cá nhân đều tự giác xem xét, nhìn lại mình; đối chiếu với những tiêu chí đề ra để xác định có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đề ra biện pháp khắc phục. Trong quá trình kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; gắn kiểm điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định về những điều đảng viên không được làm, nên mang lại hiệu quả thiết thực. Quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo kế hoạch, bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XII) đã xác định hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên đều liên hệ trực tiếp đến gia đình trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương; xác định trách nhiệm bản thân đối với những hành vi vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống của cấp dưới và người thân trong gia đình. Qua kiểm điểm thường xuyên cũng như định kỳ hằng năm cho thấy, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong thời bình, lại bị chi phối bởi mặt trái của kinh tế thị trường và những tác động tiêu cực ngoài xã hội, nhưng trong Sư đoàn không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Đảng ủy Sư đoàn cũng nhận thấy, trong các đơn vị vẫn còn một số ít cán bộ, chiến sĩ chưa thật sự yên tâm, gắn bó xây dựng đơn vị, còn tư tưởng ngại khó, ngại khổ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; việc rèn luyện đạo đức, lối sống chưa thường xuyên, còn biểu hiện sự ích kỷ, thực dụng, chạy theo lợi ích cá nhân, vi phạm kỷ luật và các quy định của đơn vị, v.v. Với việc chỉ rõ thực trạng khuyết điểm, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp đã xác định rõ trách nhiệm của mình; đề ra giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, trong sạch về đạo đức, lối sống, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị Đảng bộ Sư đoàn xác định: phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng. Do các đơn vị của Sư đoàn đóng quân phân tán, tác chiến ở địa hình rừng núi, biên giới vùng Đông Bắc Tổ quốc, nên yêu cầu về bản lĩnh chính trị, tính độc lập trong chiến đấu, sự sáng tạo trong cách đánh của các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ rất cao. Nắm vững đặc điểm, yêu cầu đó, công tác giáo dục chính trị, quán triệt nhiệm vụ của Sư đoàn được thực hiện nghiêm túc, bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, sát với đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của trên và thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Các đơn vị thường xuyên coi trọng giáo dục truyền thống, nhất là truyền thống của Sư đoàn cho các đối tượng; làm rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đơn vị. Thường xuyên làm tốt công tác dự báo, định hướng, quản lý tư tưởng và các mối quan hệ xã hội, kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, biểu dương nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; khắc phục có hiệu quả những biểu hiện thiếu yên tâm công tác, ngại học tập, rèn luyện, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ, quy định của đơn vị.

Xây dựng Sư đoàn trong sạch về đạo đức, lối sống cũng là vấn đề được Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, với nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đã giáo dục cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ những biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong Quân đội nói chung và Sư đoàn nói riêng; đồng thời, xây dựng tiêu chí về đạo đức phù hợp với từng đối tượng. Trong giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, Đảng ủy Sư đoàn hết sức chú ý đến tinh thần “tự soi, tự sửa” và “mình vì mọi người”, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, gia đình; giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa người chỉ huy với chính ủy, chính trị viên, cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, tăng cường tình đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu: mỗi cá nhân phải tự điều chỉnh, đấu tranh với chính mình; phải cảnh giác trước những cám dỗ danh lợi, vật chất và những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng; kiên quyết đấu tranh loại trừ những biểu hiện tiêu cực, “lợi ích nhóm”. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị trong cuộc sống; mẫu mực trong lời nói và hành động trước quần chúng; đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm; tích cực động viên người thân, gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Một trong những biện pháp quan trọng để xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, trong sạch về đạo đức, lối sống là phải nêu cao vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Theo đó, đội ngũ cán bộ chủ trì ở mọi cương vị luôn quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các nguyên tắc, quy định, quy trình và chế độ công tác; gương mẫu trong tự phê bình và phê bình; có biện pháp sửa chữa khuyết điểm một cách rõ nét, thực tâm, có sức thuyết phục; khách quan trong xử lý công việc, đối xử với mọi người và chính bản thân mình. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu cán bộ chủ trì các cấp gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng” và Quy định số 646-QĐ/QUTW, ngày 06/11/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội. Theo đó, cán bộ, đảng viên giữ cương vị càng cao, càng phải nêu gương cho cấp dưới noi theo, với tinh thần: “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực học tập, làm theo”. Để làm gương cho cấp dưới, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp của Sư đoàn phải tự giác tự tu dưỡng, rèn luyện, thực sự mẫu mực trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, tiêu biểu về đạo đức, lối sống; có tác phong sâu sát thực tế, gần gũi, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ; có dũng khí, có thái độ bảo vệ chân lý, ủng hộ cái đúng, phê phán cái sai; đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chống mọi biểu hiện xa rời thực tiễn, lời nói không đi đôi với việc làm, thiếu trách nhiệm, không gương mẫu và không quan tâm đến cấp dưới, v.v.

Cùng với đó, Sư đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ quy định; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Việc xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, trong sạch về đạo đức, lối sống phụ thuộc rất nhiều vào môi trường mà cán bộ, chiến sĩ học tập, công tác và rèn luyện. Bởi vậy, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy, cán bộ chủ trì các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền nếp chính quy, khoa học; làm việc theo quy chế, quy định; quản lý chặt chẽ tình hình kỷ luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành động tiêu cực xảy ra trong đơn vị. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã tích cực, chủ động đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, chăn nuôi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Nhờ tiến hành tốt các giải pháp trên nên trận địa tư tưởng của Đảng trong Sư đoàn được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng không ngừng được nâng lên; vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy, các tổ chức quần chúng được chăm lo xây dựng vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, Đảng bộ Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Sư đoàn vững mạnh toàn diện; được công nhận là Đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng.

Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, trong sạch về đạo đức, lối sống là nhân tố quan trọng để Sư đoàn Bộ binh 395 không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cho nên, đây là nội dung Sư đoàn 395, Quân khu 3 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.

Đại tá NGUYỄN ĐÌNH KHIÊM, Chính ủy Sư đoàn

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:29 - 22/01/2021

EUR27,238.0928,661.04

GBP30,881.2932,171.14

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:09 - 22/01/2021

HCMSJC55.90056.450
Hà NộiSJC55.90056.470
Đà NẵngSJC55.90056.470