Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 21/06/2011, 14:45 (GMT+7)
Xây dựng lực lượng vũ trang Sóc Trăng vững mạnh toàn diện

alt
Đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với mặt trận và các đoàn thể (năm 2010). (Ảnh: Báo Sóc Trăng)
Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước thời kỳ CNH,HĐH đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới, nhất là trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng (QS,QP). Nhận thức rõ điều đó, tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều biện pháp tập trung xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

 

Những năm qua, xuất phát từ đặc điểm, tình hình địa phương; đồng thời trên cơ sở quán triệt, chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng, trực tiếp là của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Sóc Trăng đã và đang đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ QS,QP; trong đó, chú trọng xây dựng LLVT Tỉnh vững mạnh toàn diện (VMTD), có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc.

Trong tổ chức thực hiện, Đảng uỷ Quân sự (ĐUQS), Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) Tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT Tỉnh vững mạnh về chính trị; coi đó là vấn đề then chốt, là nhân tố quyết định, bảo đảm cho LLVT thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đặc biệt, đối với tỉnh Sóc Trăng, các thế lực thù địch ra sức đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hoà bình” với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sâu hiểm; trong đó, đối tượng chúng tập trung là đồng bào dân tộc Khơ-me và LLVT địa phương. Vì vậy, Tỉnh luôn chú trọng xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị-tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

ĐUQS, BCHQS Tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và học tập, nâng cao trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị-tư tưởng, giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của LLVT. Tỉnh đã tổ chức sơ kết 5 năm (2006 - 2010) công tác giáo dục chính trị tại đơn vị cho các đối tượng. Kết quả, có 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia học tập. Qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 89,32% khá, giỏi; 100% hạ sĩ quan, binh sĩ tham gia học tập, với kết quả 100% đạt yêu cầu, 87,69% khá, giỏi. Đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), quân số học tập đạt 87,25%; kết quả kiểm tra: 100% đạt yêu cầu, 80,37% khá, giỏi. Lực lượng dự bị động viên (DBĐV), huy động được 85,91% quân số học tập; kết quả kiểm tra; 80,05% khá, giỏi.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị-tư tưởng, Tỉnh luôn chú trọng gắn các nội dung xây dựng đơn vị VMTD với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp với xây dựng đội ngũ đảng viên, lấy đó làm cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, phân loại cán bộ và bình xét thi đua-khen thưởng. Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc; sắp xếp đúng, đủ cán bộ theo chức danh; tổ chức luân chuyển cán bộ đúng yêu cầu quy hoạch, góp phần rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực và trách nhiệm công tác của đội ngũ cán bộ các cấp. Qua bình xét tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, có 95,08% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 5 năm liên tục (2005-2010) Đảng bộ Quân sự Tỉnh đạt trong sạch vững mạnh. Những kết quả đó đã góp phần xây dựng LLVT Tỉnh vững mạnh về chính trị, thực sự là chỗ dựa vững chắc của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương trong thời kỳ mới.

Để nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT, Tỉnh luôn chú trọng công tác tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện chiến đấu và rèn luyện kỷ luật; coi đó là nội dung quan trọng, xuyên suốt mọi hoạt động. Hằng năm, ĐUQS, BCHQS Tỉnh tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Tổng Tham mưu trưởng, của Tư lệnh Quân khu 9 và các kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan chức năng về tổ chức biên chế lực lượng, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và rèn luyện kỷ luật cho cả lực lượng thường trực, lực lượng DBĐV và DQTV. Đồng thời, Đảng uỷ ra nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện và chỉ đạo cấp uỷ, chỉ huy thuộc quyền căn cứ vào tình hình thực tế, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, địa phương mình xây dựng nghị quyết chuyên đề và tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

BCHQS Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân Tỉnh đề ra nhiều biện pháp tập trung chỉ đạo xây dựng, kiện toàn tổ chức biên chế cơ quan quân sự các cấp, các đơn vị bộ đội địa phương, DQTV và lực lượng DBĐV theo hướng ổn định, tinh, gọn, mạnh, bảo đảm cân đối, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, Tỉnh đã sắp xếp các đơn vị thường trực đạt 90,87%; lực lượng DQTV đã củng cố, xây dựng đạt 1,38% so với dân số, đảng viên đạt 17,16%, đoàn viên 46,63%; sắp xếp biên chế các đơn vị DBĐV đạt 84,74%, đảng viên đạt 8,82%, đoàn viên 52,03%; đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân, gồm 3.832 phương tiện các loại, đã xếp vào đơn vị DBĐV số phương tiện đạt 100% so với chỉ tiêu. Các LLVT của Tỉnh luôn ổn định về chính trị, tư tưởng; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, tổ chức và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Về phương hướng, Tỉnh xác định rõ: thường xuyên củng cố, kiện toàn các đơn vị bộ đội địa phương, DQTV và DBĐV, bảo đảm ổn định về tổ chức, biên chế; tạo bước đột phá trong xây dựng cơ quan quân sự xã (phường, thị trấn) VMTD; thực hiện nghiêm quy trình, nguyên tắc trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ và giải quyết các chính sách cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ quân sự người dân tộc Khơ-me tại địa phương, cơ sở.

Trên cơ sở ổn định tổ chức, biên chế, Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, huấn luyện nhằm không ngừng nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của các LLVT. Ngoài việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, Tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện đúng phương châm huấn luyện: “cơ bản, thiết thực, vững chắc” trong từng nội dung huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, sát nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ tác chiến ở vùng ven biển. Trong đó, chú trọng huấn luyện bộ đội địa phương, DQTV tác chiến hiệp đồng với các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Đồng thời, tăng cường diễn tập, hành quân dã ngoại kết hợp với làm công tác vận động quần chúng; tích cực tổ chức các cuộc hội thao, hội thi; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật. Kết quả huấn luyện của các lực lượng luôn bảo đảm 100% nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch; 100% đạt yêu cầu, có 70-75% khá, giỏi, an toàn. Riêng lực lượng DQTV, có 100% đầu mối xã (phường, thị trấn) thực hành huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75-78% khá, giỏi.

Hằng năm, Tỉnh thực hiện điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, phương án, kế hoạch tác chiến các cấp; Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống giảm nhẹ thiên tai từ 2010 đến 2020, Quy hoạch công trình quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế xã hội từ 2011 đến 2020 và Đề án khu vực phòng thủ Tỉnh giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020. Năm 2010, Tỉnh tổ chức luyện tập chỉ huy-tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh di chuyển ra khu sơ tán (thời gian 2 ngày), kết quả xếp loại khá; đồng thời, chỉ đạo đơn vị T.97 tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, kết hợp với làm công tác vận động quần chúng; 3 huyện (thành phố) và 38 xã (phường, thị trấn) tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai, đạt 100% chỉ tiêu đề ra; kết quả đều được đánh giá khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Cùng với đó, Tỉnh luôn chú trọng tăng cường các biện pháp xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. ĐUQS, BCHQS Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về xây dựng nền nếp chính quy, trước hết là chính quy trong SSCĐ; kịp thời bổ sung, điều chỉnh các văn kiện, kế hoạch tác chiến cơ bản và kế hoạch chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Đồng thời, duy trì có nền nếp, nghiêm túc các chế độ trong ngày, trong tuần, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, phòng chống cháy, nổ,... Nhờ đó, các cơ quan, đơn vị đã có bước chuyển biến tiến bộ, rõ nét nhất là trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cấp, công tác quản lý kỷ luật, quản lý vũ khí trang bị, kỹ thuật. Hiện tại, Tỉnh đang tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương, cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện các chế độ ngày, tuần và hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công nhân viên, lễ tiết, tác phong quân nhân. Tỉnh đặt chỉ tiêu cụ thể: lực lượng thường trực tăng cường công tác quản lý bộ đội, đẩy mạnh xây dựng, thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị duy trì thường xuyên, chặt chẽ các chế độ ngày, tuần; các quy định về lễ tiết, tác phong, ăn mặc, xưng hô, chào hỏi; gắn quản lý bộ đội với việc tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí vào các ngày nghỉ, giờ nghỉ, tạo không khí thoải mái, phấn khởi cho bộ đội. Đối với lực lượng DQTV và DBĐV, cơ quan quân sự các cấp ở địa phương thường xuyên kiểm tra, phúc tra, quản lý chặt chẽ quân số, chất lượng hoạt động, bảo đảm cho các lực lượng này luôn đủ khả năng tác chiến tại chỗ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Một trong những nội dung quan trọng được Tỉnh quan tâm là công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong thực hiện các nhiệm vụ. Ngoài việc xây dựng đầy đủ các văn kiện, kế hoạch hậu cần, kỹ thuật từ Tỉnh đến các địa phương, cơ sở cho các nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu, Tỉnh tập trung đảm bảo phân cấp dự trữ vật chất theo đúng Chỉ lệnh của Quân khu; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, nơi ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội; đầu tư xây dựng doanh trại của các đơn vị khang trang, sạch đẹp và chính quy, thống nhất. Ngoài ra, Tỉnh luôn coi trọng thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua khác.

Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, Tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt công tác bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật, ưu tiên các đơn vị trực chiến, trực nhiệm vụ A2, có đủ số lượng, chất lượng tốt, đồng bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn...; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động: “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Việc bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật được thực hiện theo phân cấp; duy trì hệ số kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, đạt từ 0,97 đến 1; quản lý chặt chẽ kho, trạm, không để xảy ra cháy nổ, mất mát vũ khí, trang bị, bảo đảm cho LLVT của Tỉnh đủ khả năng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Đại tá LÊ MINH HIỀN

Uỷ viên TVTU, Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470