Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 10/11/2016, 15:42 (GMT+7)
Xây dựng lực lượng vũ trang Bạc Liêu vững mạnh về chính trị

Bạc Liêu là tỉnh nằm ở miền Tây Nam Bộ, có 03 dân tộc: Kinh, Hoa, Khơ-me cùng sinh sống. Những năm qua, kinh tế của Tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được tăng cường, chất lượng lực lượng vũ trang có nhiều chuyển biến tích cực và tiềm lực, khả năng huy động nhân lực, vật lực cho nền quốc phòng địa phương có bước phát triển mới. Tuy nhiên, Tỉnh cũng còn nhiều khó khăn; tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để kích động, chống phá, chia rẽ, gây mất đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo, v.v. Tình hình đó ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chính trị, đời sống của nhân dân và hoạt động của lực lượng vũ trang Tỉnh. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt, trước hết là vững mạnh về chính trị.

Đại tá Lê Hoàng Giữ tham dự sinh hoạt đối thoại dân chủ cơ sở với Bệnh viện
Quân dân y tỉnh Bạc Liêu

Vấn đề then chốt, quyết định đến chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh về chính trị là xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh. Vì vậy, Đảng ủy Quân sự Tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp; kịp thời bổ sung quy chế, quy định lãnh đạo của cấp ủy đối với các lĩnh vực công tác trọng yếu; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực; giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo, khiếu nại và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Đảng bộ Quân sự Tỉnh đã nêu cao tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình, kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì. Đảng bộ còn tổ chức tốt việc sơ kết thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 9 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, góp phần thiết thực xây dựng các tổ chức đảng và đảng viên vững mạnh. Đảng ủy Quân sự Tỉnh luôn chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng các chi bộ quân sự cấp xã vững mạnh, bảo đảm 100% xã, phường, thị trấn trong Tỉnh đều có chi bộ quân sự, trong đó có 98,43% chi bộ có cấp ủy.

Các cấp luôn làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên; kết hợp chặt chẽ quản lý đảng viên ở nơi công tác với thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao kiến thức, năng lực, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nói đi đôi với làm. Cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, chú trọng kết nạp đảng viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng năm, việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được các cấp thực hiện theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của trên; qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chiến đấu tự phê bình và phê bình, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao1.

Nhận thức đúng vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, Đảng ủy Quân sự Tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; năng lực, trình độ quản lý, chỉ huy bộ đội giỏi, chất lượng ngày càng cao, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Hằng năm, Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cấp ủy rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, có tính kế thừa và phát triển. Đồng thời, kết hợp nhiều hình thức, biện pháp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; lấy bồi dưỡng tại chức là chính, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, thực hiện luân chuyển cán bộ giữa cơ quan với đơn vị, tạo điều kiện cho cán bộ được trải nghiệm ở các cương vị khác nhau. Việc đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ bảo đảm công tâm, khách quan, dựa vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ và uy tín trước tập thể; gắn nhận xét, đánh giá cán bộ với đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm, v.v. Đến nay, đội ngũ cán bộ đã có sự phát triển vững chắc cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý; số cán bộ có trình độ quản lý, chỉ huy đơn vị đạt khá, giỏi ngày càng tăng, chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương và Quân đội. Trong đó, tập trung quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ vững chắc địa phương trong mọi tình huống. Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình học tập chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng2. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, có nhiều giải pháp để nắm, quản lý và định hướng tư tưởng bộ đội, v.v. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Qua đó, xây dựng cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng thường trực và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác và ý chí quyết tâm chiến đấu cao; kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh về chính trị. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của trên về công tác bảo vệ an ninh; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn trong đơn vị; rà soát, thẩm định chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị cho các đối tượng vào Quân đội và trong tuyển dụng, sử dụng, nhất là đối với cán bộ được bố trí vào cơ quan, đơn vị cơ mật, trọng yếu. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, nắm vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, nhất là trong dịp đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ công văn, tài liệu, không để lộ, lọt thông tin, giữ vững bí mật quân sự, bí mật quốc gia; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, địa bàn đóng quân an toàn. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

Các đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương, Quân đội. Kiên quyết đấu tranh, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch hòng hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, vô hiệu hóa lực lượng vũ trang, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, góp phần giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi đắp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao hiểu biết và khả năng cho cán bộ, chiến sĩ, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Các đơn vị còn thực hiện tốt Chỉ thị 523 của Quân ủy Trung ương về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2012 - 2015; tích cực thực hiện các chế độ chính sách mới ban hành, chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách thương binh, liệt sĩ; xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội và tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách kịp thời, tận tình, chu đáo. Chủ động giải quyết các chế độ, chính sách còn tồn đọng sau chiến tranh và các chế độ chính sách khác; vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia các đợt gây quỹ của địa phương và Quân đội, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách trên địa bàn Tỉnh3.

Lực lượng vũ trang tỉnh Bạc Liêu tiếp tục xây dựng vững mạnh về chính trị trong điều kiện mới, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn phía Tây Nam Tổ quốc.

Đại tá LÊ HOÀNG GIỮ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
______________

1 - Trong 5 năm (2010 - 2015) Đảng bộ Quân sự Tỉnh kết nạp được 185 đảng viên; hằng năm có trên 87,5% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh và trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

2 - Cán bộ của lực lượng vũ trang Tỉnh đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Học viện Quốc phòng và Trường Quân sự Quân khu 9 được 172 đồng chí; Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh bồi dưỡng cho đối tượng 3, 4 được 37 lớp, với 3.432 đồng chí; các huyện, thành phố bồi dưỡng cho đối tượng 4, 5 được 201 lớp, với 17.449 đồng chí; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương mở được 13 lớp, với 1.696 chức sắc, chức việc và nhà tu hành. Kiểm tra giáo dục chính trị hằng năm của các đối tượng, 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi; giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên hằng năm đạt 100% kế hoạch.

3 - Trong 4 năm (2012 - 2015) lực lượng vũ trang Tỉnh đã xây dựng được 03 công trình vệ sinh công cộng, 08 phòng học, sửa chữa 173 căn nhà, trị giá 707 triệu đồng; xây dựng được 167 Nhà tình thường, Nhà đại đoàn kết, 33 Nhà đồng đội, 21 Nhà tình nghĩa, trị giá gần 10 tỷ đồng; làm mới 96 km và sửa chữa 112 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 11 cầu bê tông, đào 03 giếng nước khoan, trị giá gần 4 tỷ đồng; nạo vét 03 km tuyến kênh nội đồng, với 762 ngày công.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.