Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Tư, 12/12/2012, 07:40 (GMT+7)
Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Thông tin 596

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Chỉ thị 917/1999/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc (TTLL) về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD); đồng thời, xuất phát từ tính chất đặc thù của nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy (ĐU,CH) Lữ đoàn xác định: trước hết phải tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi đó là điều kiện tiên quyết để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hiện nay, Lữ đoàn được giao quản lý, bảo dưỡng, khai thác, sử dụng một số lượng lớn khí tài, trang bị kỹ thuật hiện đại của Quân đội. Cùng với việc bảo đảm TTLL thường xuyên, Lữ đoàn còn được giao nhiệm vụ triển khai nhiều dự án, công trình thông tin trọng điểm và bảo đảm TTLL cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đội hình đóng quân của các đơn vị phân tán, nhiều đài trạm nhỏ, lẻ, trải dài trên nhiều tỉnh (thành phố). Vì vậy, ĐU,CH Lữ đoàn thường xuyên coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) về mục tiêu, lý tưởng cách mạng để có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ. Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình giáo dục chính trị theo quy định; trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức cho CB,CS về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, quy định của cấp trên, nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị. Trong giáo dục, chú trọng làm rõ những thuận lợi, khó khăn và thách thức đặt ra với đơn vị, nhất là trong công tác huấn luyện, SSCĐ, bảo đảm TTLL, bảo quản, giữ gìn vũ khí, trang bị kỹ thuật;... từ đó, xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng tập thể và cá nhân. Mặc dù Lữ đoàn có nhiều đầu mối, nhiều đối tượng khác nhau, địa bàn đóng quân phân tán, nhưng do có sự chỉ đạo chặt chẽ, hình thức tổ chức hợp lý, điều hành thực hiện kiên quyết, nhất là việc tổ chức học bù, học vét, nên đơn vị luôn hoàn thành chương trình, nội dung theo quy định, quân số đạt trên 98,5%. Kết quả giáo dục chính trị hằng năm của Lữ đoàn: 100% đạt yêu cầu, trong đó 91% trở lên khá, giỏi (có trên 30% giỏi). Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tự giác, tích cực, chủ động trong thực hiện và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

alt
Đảng ủy Lữ đoàn kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
 

Cùng với tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, ĐU,CH Lữ đoàn đã thường xuyên quan tâm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị VMTD; xây dựng đội ngũ cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng đội ngũ đảng viên với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Để thực hiện chủ trương đó, Đảng ủy Lữ đoàn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc kiện toàn cấp ủy các cấp; trong đó, hết sức coi trọng việc cơ cấu cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị, bảo đảm là những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực công tác. Xuất phát từ tính chất đặc thù của đơn vị kỹ thuật, ĐU,CH Lữ đoàn luôn quan tâm nâng cao chất lượng chính trị của đội ngũ này; đồng thời, xác định đây là một trong bốn khâu đột phá. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp, Đảng ủy Lữ đoàn luôn có sự linh hoạt trong việc điều động nhân sự cấp ủy, chỉ huy, bảo đảm cho các đơn vị trọng điểm có đủ số lượng đảng viên để thành lập cấp ủy. Đảng ủy Lữ đoàn thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, phương pháp tác phong công tác cho đội ngũ bí thư, cấp ủy viên các cấp, trọng tâm là việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và công tác quản lý, rèn luyện đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát luôn bám sát yêu cầu xây dựng Đảng và tình hình thực tiễn của Đảng bộ. Đến nay, 100% chi bộ đại đội có chi ủy; hằng năm, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 83% - 87% đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều năm Đảng bộ Lữ đoàn đạt trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng; chế độ giao ban khu vực đóng quân và hoạt động của hệ thống chiến sĩ bảo vệ  đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Các tổ chức quần chúng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động sôi nổi, thiết thực, có nhiều hình thức mới, hấp dẫn, thu hút được đông đảo thanh niên và các đối tượng khác tham gia. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc; giải quyết hài hòa các mối quan hệ, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị. 

alt
Ca trực tại Trung tâm trả lời mật danh điện thoại quân sự 116 - Tổng đài A99.
 

Nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm TTLL trong mọi tình huống là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, được ĐU,CH Lữ đoàn hết sức chú trọng. Quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của Binh chủng TTLL về công tác huấn luyện, Lữ đoàn luôn chủ động làm tốt các khâu, từ xây dựng kế hoạch, tập huấn cán bộ, chuẩn bị thao trường, học cụ, thông qua giáo án đến tổ chức hội thi, hội thao và kiểm tra, đánh giá kết quả... Trong huấn luyện, coi trọng thực hiện tốt phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu cả về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, sát với nhiệm vụ và tình huống chiến đấu. Lữ đoàn đã trích quỹ vốn xây dựng, củng cố 14 hội trường phổ thông, 05 hội trường chuyên dùng, phòng LAB, 3 bãi huấn luyện thể lực; chuẩn bị mô hình học cụ huấn luyện chiến sĩ mới và mua sắm máy tính, máy chiếu,... để phục vụ công tác huấn luyện. Trong thực hành huấn luyện, các đơn vị lấy huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt, trọng tâm là huấn luyện cán bộ chỉ huy cấp phân đội và đội ngũ hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật; nền nếp chính quy trong huấn luyện được duy trì và thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thống nhất từ khu vực tập trung đến các đài, trạm lẻ trên toàn tuyến. Đến nay, 100% cán bộ đã tự huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 90%-95% cán bộ tiểu đoàn, 85% cán bộ đại đội và 80% cán bộ trung đội huấn luyện đạt khá, giỏi. Kết quả huấn luyện hằng năm của Lữ đoàn: 100% các khoa mục đều đạt yêu cầu, trong đó có 75%-85% khá, giỏi. Hằng năm, Lữ đoàn tham gia các hội thi, hội thao do Binh chủng và Bộ tổ chức đều đạt giải cao.

Thực hiện chủ trương của Bộ về bảo đảm TTLL theo vùng miền, Lữ đoàn chuyển phương thức tổ chức và bảo đảm TTLL từ đường trục sang theo phân vùng và đa ngành. Lữ đoàn nhanh chóng ổn định mọi mặt, điều chỉnh lại lực lượng, phân công đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp phụ trách các đơn vị làm nhiệm vụ trọng yếu ở các địa bàn khó khăn, phức tạp. Trong thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn luôn chấp hành nghiêm điều lệ, các quy chế, quy định về quản lý, điều hành khai thác hệ thống thông tin quân sự. Quản lý, khai thác có hiệu quả các phương tiện, trang bị thông tin truyền thống, từng bước tiếp cận và làm chủ nhiều trang thiết bị khí tài thông tin hiện đại. Với sự nỗ lực cố gắng cao, Lữ đoàn luôn duy trì hệ thống TTLL hoạt động thông suốt, ổn định, vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tỷ lệ liên lạc hằng năm đều đạt trên 99,8%;  chuyển nhận công văn tài liệu kịp thời, chính xác, an toàn; bảo đảm tốt TTLL cho nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố thiên tai cũng như các đợt diễn tập của Bộ và của Binh chủng. Bên cạnh đó, Lữ đoàn chủ động hiệp đồng với các doanh nghiệp viễn thông, các đơn vị Thông tin toàn quân xây dựng, hoàn thiện các phương án bảo đảm TTLL, tập trung ưu tiên bảo đảm vững chắc trên tuyến trục Bắc - Nam; cho các đơn vị hải quân, các đồn biên phòng và đảo tiền tiêu hướng Tây Nam Tổ quốc; các cơ quan, đơn vị của Bộ và Quân khu, quân đoàn, các học viện nhà trường quân đội trên địa bàn. Ngoài ra, CB,CS Lữ đoàn còn tích cực tham gia và hoàn thành tốt các công trình thông tin, như: Dự án trunking; triển khai các công trình nâng cấp các trạm cáp quang 1A, QB; huấn luyện chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị bạn, góp phần nâng cao tính vững chắc trong bảo đảm TTLL theo từng khu vực và cả hệ thống. Lữ đoàn thường xuyên tổ chức luyện tập, hoàn thiện các phương án SSCĐ, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng xử lý các tình huống cho lực l­ượng thông tin cơ động; duy trì lực lượng, phương tiện luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng bảo đảm TTLL bảo vệ các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các ngày lễ, Tết.

alt
Phát động thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.
 

Trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, ĐU,CH Lữ đoàn luôn coi trọng công tác giáo dục nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của quân nhân trong chấp hành kỷ luật, Điều lệnh của Quân đội và quy định của đơn vị; gắn xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với xây dựng môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh. Các đơn vị thường xuyên kiểm tra việc chấp hành lễ tiết, tác phong quân nhân và ý thức chấp hành kỷ luật của CB,CS. Đội ngũ cán bộ các cấp gắn bó mật thiết với chiến sĩ, thể hiện rõ tình thương yêu đồng chí, đồng đội và tinh thần trách nhiệm trong công tác cũng như trong sinh hoạt; thực hiện đúng chức trách, quản lý chặt chẽ bộ đội theo phân cấp. Nhờ đó, ý thức tự giác của bộ đội được nâng lên, Lữ đoàn không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm nhiều.  

Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được ĐU,CH Lữ đoàn quan tâm chỉ đạo kiên quyết, sâu sát, đáp ứng yêu cầu toàn diện, kịp thời cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và bảo đảm TTLL. Theo đó, Lữ đoàn thường xuyên coi trọng việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo đảm hậu cần theo kế hoạch huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất. Lữ đoàn đã trích quỹ đầu tư hơn 100 triệu đồng xây dựng trên 3.700 m2 các khu tăng gia, sản xuất phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị và mua sắm các trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt cho bộ đội ở các đơn vị phân tán, các đài, trạm lẻ. Đến nay, Lữ đoàn đã đầu tư ga hoá trên 90% bếp ăn các đơn vị; 100% các đài, trạm lẻ được sử dụng nước sạch. Bằng các nguồn thu từ tăng gia, làm dịch vụ, Lữ đoàn trích đưa vào ăn thêm thường xuyên 1.000 đồng/người/ngày; tỷ lệ "Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt"hằng năm đều đạt 85%, quân số khỏe đạt 99,6%. Năm 2010, Lữ đoàn tham gia Hội thi "Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” cấp Binh chủng đạt giải Nhì; Hội thi "Doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp” các đơn vị kỹ thuật toàn quân đạt giải Xuất sắc; được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị quản lý tài chính tốt giai đoạn 2005 – 2010”.

Thực hiện Nghị quyết số 3407-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng TTLL về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của Lữ đoàn đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tìm ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt việc bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật theo đúng chế độ quy định, góp phần nâng cao hệ số kỹ thuật, hệ số sử dụng cho các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật và khắc phục tình trạng xuống cấp theo thời gian. Đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật từng bước được tiếp cận với công nghệ hiện đại. Đến nay, Lữ đoàn đã cơ bản làm chủ công nghệ hàn nối cáp quang, đồng bộ các khí tài thế hệ mới; trực tiếp thực hiện và hỗ trợ xử lý sự cố kỹ thuật cho các tổng trạm, trạm thông tin kỹ thuật số của các đơn vị thông tin toàn quân khu vực phía Nam; chủ động giải quyết được trên 95% sự cố hư hỏng, góp phần bảo đảm tốt cho nhiệm vụ TTLL và các nhiệm vụ khác.

Phát huy truyền thống của đơn vị trong 40 năm qua, ĐU,CH và tập thể CB,CS Lữ đoàn thông tin 596 tiếp tục phấn đấu xây dựng đơn vị VMTD theo các tiêu chí đề ra. Trên cơ sở đó, thực hiện tốt phương châm đảm bảo TTLL “kịp thời, vững chắc, bí mật, an toàn” trong mọi tình huống.

Thượng tá VŨ VĂN HÂN

Lữ đoàn trưởng

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:28 - 04/08/2020

HCMSJC56.83057.980
Hà NộiSJC56.83058.000
Đà NẵngSJC56.83058.000

Thời tiết