Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 27/08/2020, 14:21 (GMT+7)
Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”

Chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, chỉ huy và quản lý của các cấp không chỉ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị an toàn, tạo nên sức mạnh chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù, mà còn là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong tiến trình xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Để tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đơn vị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp; trong đó, có chương trình hành động thực hiện tốt “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” .

Ngay khi có Chỉ thị số 07/CT-TM, ngày 10/3/2020 của Bộ Tổng Tham mưu về việc thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong Quân đội, Đảng ủy Vùng đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”. Trong đó, tập trung đột phá vào việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chế độ công tác của chỉ huy và cơ quan các cấp; kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật và chế độ nền nếp chính quy của cơ quan, đơn vị. Quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong đơn vị, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng (tự tử, tự sát, giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy), mất an toàn trong huấn luyện, sinh hoạt, công tác, v.v. Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy Vùng, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”; tổ chức phát động thi đua, với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với từng đối tượng. Trong nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, hằng quý, các cấp ủy, chi bộ đều đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo; bổ sung nội dung, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện; chú trọng trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng, đoàn thể quần chúng; gắn chấp hành kỷ luật, kỷ cương với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Hội nghị Sơ kết công tác triển khai thực hiện "Năm Kỷ luật, kỷ cương 2020"

Để việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trở thành thói quen, nếp sống của mỗi cán bộ, chiến sĩ, vấn đề quan trọng là làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị cho mọi đối tượng. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ thị của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và hướng dẫn của trên về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Trọng tâm là Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Luật số 44/2019/QH14, ngày 14/6/2019 của Quốc hội về phòng, chống tác hại của rượu, bia; Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28/11/2019 về tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư số 16/2020/TT-BQP, ngày 21/02/2020 của Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng. Cùng với đó, Vùng cũng tập trung quán triệt để cán bộ, chiến sĩ nắm vững Chỉ thị số 22/CT-TM, ngày 05/7/2019 của Bộ Tổng Tham mưu về việc tăng cường một số biện pháp trong công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Chỉ thị số 81/CT-TM, ngày 02/01/2020 của Tư lệnh Cảnh sát biển về việc tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong lực lượng Cảnh sát biển, Chỉ thị số 777/CT-BTL, ngày 04/02/2020 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về việc phòng, chống tác hại rượu, bia trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, v.v. Để việc quán triệt, học tập đạt hiệu quả cao, đến với mọi đối tượng, ngoài việc tổ chức học tập trung, các cấp còn tiến hành giáo dục thông qua các buổi sinh hoạt, học tập của cơ quan, đơn vị; qua đó, định hướng tư tưởng, kiểm tra nhận thức của bộ đội. Vùng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 3475-HD/HĐ, ngày 19/8/2017 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam về học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển”, “Ngày pháp luật” hằng tháng và phong trào “Mỗi ngày học một điều luật”, “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, học tập “100 tình huống tư tưởng có thể nảy sinh ở đơn vị” gắn với thực hiện nội dung “4 tốt, 4 không, 4 chống”1. Nhờ đó, trình độ kiến thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” phù hợp với đặc điểm, chức trách, nhiệm vụ của từng đối tượng. Theo đó, cơ quan chính trị kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động về công tác đảng, công tác chính trị; phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và Quân đội tuyên truyền những nội dung liên quan đến thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cùng các quy định về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của Bộ Tự lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và của Vùng. Riêng các nội dung cần quán triệt nhanh, như: các văn bản pháp luật mới được ban hành, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các ban, bộ, ngành có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên biển,... được kết hợp quán triệt trong các buổi thông báo chính trị - thời sự, sinh hoạt của đơn vị. Ngoài việc thường xuyên củng cố hệ thống pa-nô, áp-phích để nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục trực quan, Vùng còn chỉ đạo các cấp lồng ghép vào các loại hình hoạt động, như: Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần; “Ngày Pháp luật”; diễn đàn, đối thoại; giao lưu, kết nghĩa; văn hóa, văn nghệ,... tạo môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, Vùng còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; vị trí, vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của Cảnh sát biển trong quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân, làm nòng cốt thực thi pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn trên biển.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của đơn vị. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ học tập, sinh hoạt, công tác; nâng cao chất lượng lễ tiết tác phong quân nhân theo Điều lệnh; gắn quản lý con người với quản lý phương tiện và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Tập trung đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm; thực hiện nghiêm việc cấm cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên uống rượu, bia say mọi lúc, mọi nơi, uống rượu, bia vào buổi trưa và trong giờ hành chính, trong các ngày làm việc. Đồng thời, thực hiện tốt Hướng dẫn số 3050/HD-TM, ngày 27/3/2020 của Bộ Tham mưu Cảnh sát biển về việc tăng cường một số biện pháp trong công tác giáo dục, quản lý chấp hành kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ của Vùng thực hiện đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn quy định và được dán tem kiểm soát khi tham gia giao thông; tại cổng Bộ Tư lệnh Vùng và Hải đội 102 thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên khi ra, vào đơn vị. Vùng đã tiến hành rà soát, củng cố, hoàn thiện hệ thống biển, bảng theo đúng quy định, bảo đảm chính quy trong toàn đơn vị. Công tác đảm bảo an toàn trong huấn luyện, kiểm tra, nhất là những nội dung liên quan đến bắn đạn thật được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đặc biệt coi trọng, duy trì nghiêm. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt công tác quản lý bộ đội và thường xuyên có các biện pháp nắm bắt tình hình tư tưởng, các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ; phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, đơn vị, gia đình và địa phương để giáo dục, quản lý bộ đội. Duy trì tốt việc nắm và báo cáo kịp thời, đúng thực chất tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội theo quy định. Việc đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng được các cấp tiến hành toàn diện, bảo đảm dân chủ, khách quan, thực chất; lấy kết quả rèn luyện kỷ luật làm một tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại thi đua. Các phong trào thi đua, cuộc vận động được tiến hành có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng với thi đua đột kích thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” và các cuộc vận động; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện giản đơn, chủ quan, thiếu gương mẫu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của Vùng.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và thiết thực, việc triển khai, tổ chức thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” của Vùng Cảnh sát biển 1 bước đầu đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Nhờ đó, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, chiến sĩ có sự chuyển biến tích cực; các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường giảm rõ rệt, toàn Vùng không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đây là cơ sở để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu còn lại của “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá TRẦN VĂN RỒNG, Chính ủy Vùng
__________________

1 - Bốn tốt: (1). Chính trị, tư tưởng tốt; (2). Chuyên môn nghiệp vụ tốt; (3). Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt; (4). Nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt. Bốn không: (1). Không đánh cờ, bài ăn tiền, đánh đề, cá độ, vay nợ tài sản không có khả năng chi trả; (2). Không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; (3). Không sử dụng rượu, bia sai quy định; (4). Không hút thuốc lá nơi làm việc, địa điểm công cộng. Bốn chống: (1). Chống can thiệp; (2). Chống tiếp tay; (3). Chống bao che; (4). Chống làm ngơ.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470