Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 23/05/2016, 14:20 (GMT+7)
Vĩnh Phúc tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc

Bộ Tư lệnh Quân khu II tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc     năm 2016 (Ảnh: vinhphuc.gov.vn)

Tỉnh Vĩnh Phúc thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, là cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội, có vị trí quan trọng về nhiều mặt đối với Quân khu 2 và cả nước.

Những năm qua, quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng và với chủ trương đúng, tư duy, cách làm sáng tạo, cùng sự nỗ lực của toàn dân, tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy tốt nội lực, tiềm năng, thế mạnh, có sự phát triển khá toàn diện, vững chắc trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Điều đó đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho Tỉnh tăng cường tiềm lực quốc phòng, hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương, trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh ngày càng vững chắc. Nắm vững quan điểm bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang Tỉnh luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ “Về khu vực phòng thủ” phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh, lực lượng vũ trang đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, đề xuất và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ. Vì vậy, tiềm lực mọi mặt của khu vực phòng thủ được tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” từng bước được củng cố; việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn được thực hiện đạt hiệu quả thiết thực; chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên. Với những thành tích đạt được, năm 2015, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh được Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; nhiều tập thể, cá nhân thuộc lực lượng vũ trang Tỉnh được Bộ tư lệnh Quân khu 2, Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen, giấy khen, v.v.

Đạt được kết quả đó, trước hết là do cơ quan quân sự các cấp phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ. Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết của Đảng, nghị định của Chính phủ về khu vực phòng thủ và căn cứ vào tình hình thực tiễn, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ sát yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động 66-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng khu vực phòng thủ. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương tham mưu cho Tỉnh xây dựng Đề án 2302/ĐA-UBND về xây dựng khu vực phòng thủ, Đề án 2303/ĐA-UBND về phòng thủ dân sự và Đề án quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ của Tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo. Các đề án đã được Quân khu phê chuẩn và đang triển khai thực hiện. Cùng với đó, Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND về thực hiện một số chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ xã (phường) đội trưởng, thôn đội trưởng và tổ dân quân thường trực; Nghị quyết 42/2011/NQ-HĐND quy định mức trợ cấp cho lực lượng dân quân. Nhờ đó, các cơ quan, ban, ngành, địa phương và nhân dân trên địa bàn thống nhất cao về nhận thức, đồng bộ vào cuộc, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong quá trình xây dựng khu vực phòng thủ theo chức năng, nhiệm vụ.

Quán triệt Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, làm cơ sở để xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ. Trong đó, coi trọng bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; năm 2015, Tỉnh cử 11 cán bộ thuộc đối tượng 1 và 398 cán bộ thuộc đối tượng 2 dự khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do cấp trên tổ chức. Ngoài ra, Tỉnh còn mở các lớp bồi dưỡng theo phân cấp cho 48.587 cán bộ thuộc đối tượng 3, 4 và chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, người có uy tín trong dòng họ, cán bộ quản lý doanh nghiệp, v.v. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên được thực hiện hiệu quả, sát điều kiện thực tế địa bàn. Quá trình thực hiện, các trường đã vận dụng linh hoạt phương pháp học rải kết hợp với giáo dục ngoại khóa. Nội dung giáo dục chú trọng trang bị cho thế hệ trẻ những kiến thức cơ bản về quốc phòng, quân sự, nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Năm 2015, Tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho hơn 50.000 học sinh, sinh viên thuộc 39 trường trung học phổ thông và 13 trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng và đại học trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo, đài của Trung ương và địa phương để phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho nhân dân trên các phương tiện truyền thông; đồng thời, chỉ đạo địa phương, cơ sở thông qua hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng để phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh. Nhờ đó, nhận thức của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và toàn dân trên địa bàn về quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới được nâng cao, luôn cảnh giác và tích cực đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh.

Đi đôi với thực hiện các biện pháp trên, Tỉnh còn huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng các hạng mục công trình quốc phòng, quân sự, như: hệ thống sở chỉ huy các cấp, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, chốt chiến dịch, hệ thống trận địa phòng không, hệ thống đường hầm, đường cơ động, trạm cảnh báo thiên tai, cụm làng xã chiến đấu, v.v. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đơn vị tích cực tham gia cùng với địa phương thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; trong đó, coi trọng giúp dân xây dựng hệ thống đường giao thông, nhà văn hóa, trường học và nâng cấp các trạm y tế…; qua đó, góp phần xây dựng tiềm lực mọi mặt của khu vực phòng thủ. Cơ quan quân sự các cấp phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, “đền ơn, đáp nghĩa”,… xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong khu vực phòng thủ. Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc phát triển nhanh, mỗi năm trên địa bàn có nhiều khu công nghiệp mới được xây dựng. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác thẩm định, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh quyết tâm, kế hoạch tác chiến phòng thủ, bảo đảm phù hợp với sự phát triển của thực tiễn. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu giúp Tỉnh chỉ đạo thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng (cấp tỉnh, huyện) và diễn tập tác chiến trị an cấp xã (phường, thị trấn). Ngoài ra, Tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự phối hợp với Công an Tỉnh thực hiện tốt Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, đóng quân canh phòng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tỉnh luôn coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, nhằm phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước hết, Tỉnh tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Lực lượng thường trực được kiện toàn về tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Các đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác huấn luyện, bảo đảm cho bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị trong biên chế, giỏi về kỹ thuật, chiến thuật cá nhân và phân đội, có khả năng cơ động hiệp đồng tác chiến với các lực lượng đứng chân trên địa bàn. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị chính quy. Cùng với đó, Tỉnh tổ chức thực hiện thí điểm mô hình xây dựng lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới ở một số địa phương, làm cơ sở để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trên toàn Tỉnh theo Chỉ thị 06/CT-BQP của Bộ Quốc phòng. Hằng năm, Tỉnh tổ chức tiếp nhận đủ số cán bộ khung A (cấp tiểu đoàn, đại đội) thuộc Sư đoàn 304 - Quân đoàn 2, biên chế về các huyện, thành phố trên địa bàn để huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức, xây dựng theo Đề án “Tổ chức lực lượng dân quân tự vệ Tỉnh giai đoạn 2013 - 2015 và những năm tiếp theo”. Ngoài việc thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quân sự xã (phường, thị trấn), hằng năm, Tỉnh còn phối hợp với cơ quan chức năng của Quân khu gửi lực lượng này vào các trường Quân đội để đào tạo trình độ cao đẳng, đại học quân sự về làm nguồn cán bộ chủ trì ở cơ sở. Tính đến năm 2014, toàn Tỉnh có 137 cán bộ quân sự xã (phường, thị trấn) đạt trình độ cao đẳng, đại học quân sự; trong đó có 135 đồng chí đã được cơ cấu vào cấp ủy, chính quyền địa phương. Về công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Lạc chọn xã Tam Hồng và tự vệ Trường Trung học phổ thông Đồng Đậu tổ chức huấn luyện điểm cho các địa phương trên địa bàn Tỉnh tham quan, rút kinh nghiệm. Sau đó, Tỉnh chỉ đạo mỗi địa phương lấy 01 đơn vị dân quân, 01 đơn vị tự vệ để huấn luyện điểm, làm cơ sở triển khai mở rộng công tác huấn luyện trên toàn địa bàn. Nhờ đó, năm 2015, Tỉnh hoàn thành tốt công tác huấn luyện cho 347/347 cơ sở dân quân tự vệ (dân quân 137, tự vệ 210) với 17.473 đồng chí, được Quân khu và chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá NGUYỄN HỮU THỤC, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:18 - 30/03/2020

HCMSJC47.25048.350
Hà NộiSJC47.25048.370
Đà NẵngSJC47.25048.370

Thời tiết