Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 27/01/2017, 10:55 (GMT+7)
Viện Vũ khí nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội

Viện Vũ khí (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) tiền thân là Nha Nghiên cứu Kỹ thuật, thành lập ngày 04-02-1947; có nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế, chế tạo, cải tiến, sửa chữa các loại vũ khí, khí tài, đạn dược trang bị cho lực lượng vũ trang; tham gia bảo đảm kỹ thuật cho sản xuất quốc phòng; đảm bảo đo lường, thử nghiệm, đánh giá chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật; tư vấn đầu tư và thẩm định các dự án đầu tư phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật. Trải qua 70 năm xây dựng, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, kỹ sư, nhân viên Viện Vũ khí luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực phấn đấu xây dựng Viện vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ kết quả nghiên cứu, thiết kế chế tạo của Viện, nhiều loại vũ khí mang “thương hiệu Việt Nam” đã ra đời, kịp thời đáp ứng yêu cầu tác chiến trên các chiến trường, góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong đó tiêu biểu là: súng, đạn Ba-zô-ka, AT, SKZ60, SKZ 81, SKZ120,... trong kháng chiến chống Pháp; súng tiểu liên AK, trung liên TUL-1(RPK); súng, đạn chống tăng B40, B41, CT.62 (B.50); súng cối “Giải phóng”, cối 120mm, 160mm giảm nhẹ; mìn nam châm, mìn định hướng MĐH.10; lựu đạn chạm nổ, lựu phóng 509(A,B); ngòi đạn cối nổ chậm; vũ khí đánh trên sông, biển,... trong kháng chiến chống Mỹ.

Bước sang thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Viện là một trong những đơn vị đi đầu trong nghiên cứu phát triển vũ khí lục quân và đạt những kết quả tích cực. Viện đã thực hiện thành công hàng trăm đề tài nghiên cứu; trong đó, nhiều đề tài thuộc các chương trình, dự án khoa học, công nghệ trọng điểm của Nhà nước, Bộ Quốc phòng. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư của Viện đã bám sát thực tiễn, tích cực tìm tòi, sáng tạo, nghiên cứu, thiết kế chế tạo nhiều loại vũ khí lục quân mới, có tính năng kỹ thuật, chiến thuật ưu việt. Nổi bật là, Viện đã nghiên cứu thành công các loại vũ khí mang vác trang bị cho sư đoàn bộ binh và tham gia nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một số loại vũ khí có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, được chuyển giao sản xuất, tạo sự chủ động trong bảo đảm một phần vũ khí cho Quân đội1. Bên cạnh đó, Viện đã xây dựng hàng trăm bộ tài liệu về điều kiện kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng,... tạo cơ sở quan trọng cho sản xuất quốc phòng, v.v.

Những năm gần đây, trước yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau khi Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Nghị quyết 06-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Viện được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, tham gia thực hiện nhiều dự án lớn, trọng điểm của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, trên các lĩnh vực nghiên cứu mới, với độ phức tạp, yêu cầu đòi hỏi rất cao. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, Viện đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Các yếu tố bảo đảm cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, cải tiến vũ khí thiếu đồng bộ, nhất là nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa theo kịp sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ, v.v. Trước thực tế đó, Viện đã chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh kiện toàn cơ cấu tổ chức, xây dựng nguồn nhân lực; đổi mới cơ chế quản lý; tăng cường đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất,... nhằm nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ, chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Là đơn vị nghiên cứu khoa học đa ngành, có tính đặc thù cao; vì vậy, đối với Viện, chất lượng nguồn nhân lực càng có vai trò đặc biệt quan trọng. Nhận thức rõ điều đó và trước thực trạng đội ngũ cán bộ của Viện còn thiếu, chưa cân đối về ngành nghề, trình độ chuyên môn một số mặt còn hạn chế; số cán bộ, chuyên gia đầu ngành, cán bộ kỹ thuật giỏi còn ít,... Đảng ủy, chỉ huy Viện đã có những biện pháp đột phá về xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên cơ sở Nghị quyết 68-NQ/ĐUCNQP của Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Đảng ủy Viện đã ra Nghị quyết chuyên đề “Về lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ và thực hiện công tác cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Viện đặt ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, cơ cấu hợp lý, đồng bộ về chuyên ngành, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, có năng lực, trí tuệ, đủ khả năng độc lập nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án khoa học, công nghệ. Thực hiện mục tiêu đó, Viện đã rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và xây dựng quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng; trong đó, ưu tiên xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trẻ, chuyên gia đầu ngành, cán bộ ở các lĩnh vực nghiên cứu mới. Thời gian qua, Viện thực hiện đa dạng hình thức tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ với lựa chọn, cử cán bộ đi đào tạo chuyên sâu, học hỏi kinh nghiệm ở trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, Viện coi trọng việc kèm cặp, bồi dưỡng cán bộ qua thực tiễn công tác; khuyến khích cán bộ tự học, tự bồi dưỡng lẫn nhau để nâng cao trình độ và mạnh dạn giao nhiệm vụ cho cán bộ trẻ, tích cực đưa cán bộ về các nhà máy để trải nghiệm thực tế. Đây cũng là cơ sở để Viện phát hiện những cán bộ có năng lực, tư duy nghiên cứu tốt, ý tưởng sáng tạo để định hướng quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng. Cùng với đó, Viện phối hợp với cơ quan chức năng của Tổng cục chủ động tạo nguồn, có chính sách đãi ngộ hợp lý để tuyển dụng nhân lực có chất lượng cao và tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, cống hiến. Đến nay, 100% cán bộ của Viện có trình độ đại học trở lên; trong đó, có 68% trình độ sau đại học, 12 tiến sĩ; bước đầu xây dựng được đội ngũ cán bộ đầu ngành giỏi trên các lĩnh vực cơ khí, hóa nổ, điện - điện tử, đủ khả năng chủ trì thực hiện các dự án lớn, thiết kế sản phẩm đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, v.v.

Đi liền với xây dựng nguồn nhân lực, Viện tăng cường đầu tư chiều sâu nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang, thiết bị và đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, đồng bộ, tạo nền tảng kỹ thuật để nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế thử, cải tiến vũ khí. Thời gian qua, Viện đã tích cực quy hoạch, tham mưu cho Tổng cục huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, triển khai nhiều dự án quan trọng, như: Dự án Phòng thí nghiệm vũ khí; Dự án xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật Viện Vũ khí, v.v. Qua đó, tạo sự đột phá về hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, chế thử, cải thiện rõ nét điều kiện làm việc của cán bộ, nhân viên. Hiện nay, Viện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt; đồng thời, đề xuất đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ đồng bộ, nhất là hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành, xưởng chế thử, nhằm tạo sự chủ động hơn nữa trong nghiên cứu khoa học.

Trước sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ và yêu cầu cao trong nghiên cứu, Viện mạnh dạn đổi mới cơ chế quản lý, điều hành và tư duy, cách làm khoa học. Theo đó, Viện kết hợp chặt chẽ giữa điều hành tập trung, thống nhất của chỉ huy Viện với phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ, linh hoạt của cơ quan, đơn vị trực thuộc, trao quyền tự chủ cho tập thể, cá nhân, nhất là phát huy vai trò của chủ nhiệm đề tài; gắn trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp với kết quả nghiên cứu của đơn vị. Đồng thời, thực hiện đổi mới quy trình, phương pháp lựa chọn đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu; lấy sản phẩm cuối cùng là mục tiêu, tiêu chí để đánh giá chất lượng nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu được Viện chỉ đạo bám sát định hướng trang bị cho Quân đội của Bộ, các chương trình, dự án thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW. Trong đó, ưu tiên đầu tư nghiên cứu cơ bản, phát triển lý luận về thiết kế vũ khí; tăng cường thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu cải tiến, nâng cấp vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ hiện đại hóa Quân đội; nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ đặc thù, công nghệ mới và ứng dụng các công nghệ mũi nhọn, công nghệ lưỡng dụng, công nghệ tự động hóa trong tích hợp hệ thống vũ khí, sản xuất quốc phòng, v.v. Mặt khác, Viện chú trọng khuyến khích, hỗ trợ phát triển các ý tưởng khoa học có tính sáng tạo, hướng phát triển, khả thi; duy trì nghiêm kỷ luật lao động, đặc biệt là quy định về bảo đảm an toàn trong nghiên cứu, chế thử, thử nghiệm vũ khí, kiên quyết khắc phục tình trạng giản đơn, cẩu thả, thiếu trách nhiệm trong công việc, v.v.

Do đặc thù nhiệm vụ nên các nhà máy quốc phòng, các đơn vị Quân đội là “phòng thí nghiệm” của Viện trong việc thực hiện chế thử, thử nghiệm. Vì vậy, Viện luôn chủ động phối hợp, kết hợp chặt chẽ với các nhà máy, đơn vị để triển khai thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu; đồng thời, thông qua đó kịp thời phát hiện, nắm bắt những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, làm cơ sở cho xác định các đề tài nghiên cứu. Cùng với đó, Viện đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, liên kết, hợp tác nghiên cứu khoa học, công nghệ với các cơ sở có uy tín, như: Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Bách khoa, v.v. Qua đó, tận dụng được thế mạnh của các cơ sở này cả về trang, thiết bị, trình độ công nghệ, tạo sức mạnh tổng hợp để Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, v.v.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, cùng những biện pháp phù hợp, thời gian qua, Viện Vũ khí đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc. Năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí của Viện có bước tiến vượt bậc; hoạt động khoa học, công nghệ phát triển mạnh cả về số lượng, quy mô, cũng như hàm lượng khoa học trong các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu. Trong 5 năm (2010 - 2015), Viện đã triển khai thực hiện 96 đề tài các cấp, tạo ra những sản phẩm vũ khí, đạn, hỏa cụ, trang thiết bị, khí tài đồng bộ vũ khí,... có chất lượng cao, đã và đang được đưa vào sản xuất hàng loạt để trang bị cho Quân đội, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, tác chiến hiện đại. Đặc biệt, Viện đã hoàn thành 04 đề tài thuộc Đề án KC.NQ-06, nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công đạn cối 82M-ST mẫu mới; đạn pháo hải quân 30mm ĐPST-30; súng chống tăng SCT-7, SCT-29; đạn chống tăng chống giáp phản ứng nổ ĐCT-7, ĐCT-29, được cấp trên đánh giá cao. Cùng với đó, Viện thực hiện tốt công tác đảm bảo kỹ thuật cho sản xuất quốc phòng, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vướng mắc kỹ thuật trong quá trình sản xuất vũ khí, khí tài, đạn dược ở các nhà máy, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng; đồng thời, tham gia tư vấn, thẩm định, tham mưu có hiệu quả cho Tổng cục trong triển khai các dự án đầu tư phát triển vũ khí, xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, v.v.

Phát huy kinh nghiệm, truyền thống và bản lĩnh, trí tuệ khoa học, Viện Vũ khí tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ sở nghiên cứu kỹ thuật hàng đầu của ngành Công nghiệp quốc phòng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại tá BÙI TUẤN ANH, Viện trưởng

______________       

1 - Điển hình như: súng và đạn cối 100mm; súng và đạn chống tăng B41-M, PTG-9, OG-9; súng và đạn B40 sát thương; súng chống tăng ĐKZ82B10VN; súng máy phòng không 12,7mm kiểu NSV; đạn pháo chiến dịch nổ phá sát thương 122Đ74, 130 M46, 152Đ20; đạn pháo cao xạ 37mm, 57mm; súng và đạn cối triệt âm 50mm STA-50, CTA-50, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.