Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 09/05/2019, 08:52 (GMT+7)
Văn phòng Tổng Cục Chính trị nâng cao chất lượng tham mưu kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội

Thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là tham mưu kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội, hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Văn phòng Tổng cục Chính trị1 luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống: “Trung thành tận tụy, kiên định nhạy bén, đoàn kết quyết thắng”, góp phần vào sự phát triển của Cơ quan Tổng cục Chính trị và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị và sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Văn phòng luôn chủ động, tích cực đổi mới phương pháp, phong cách công tác, thực hiện tốt công tác tham mưu kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị, đưa mặt công tác quan trọng này ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực tham mưu cho Thủ trưởng Tổng cục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, người chủ trì, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp về công tác kế hoạch - tổng hợp công tác đảng, công tác chính trị. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đề xuất, ban hành và hoàn thiện các quy chế, quy định công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị, tạo cơ sở pháp lý bảo đảm cho công tác này trong toàn quân hoạt động đồng bộ, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, Văn phòng Tổng cục Chính trị luôn quan hệ chặt chẽ với văn phòng các cơ quan đảng, tổ chức đoàn thể ở Trung ương, Văn phòng Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động đề xuất, tham mưu giúp Thủ trưởng Tổng cục xác định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của toàn quân trong nhiệm kỳ, từng giai đoạn, hằng năm, trong các nhiệm vụ, bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; chủ trì, phối hợp với các cơ quan giúp Tổng cục Chính trị thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Đồng thời, chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế ngành Kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị toàn quân; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ (chuyên trách và kiêm nhiệm) cả về phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác. Thực hiện tốt công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận ngành Kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị; nhiều quy trình công tác kế hoạch - tổng hợp được xây dựng, hoàn thiện theo tiêu chuẩn ISO, trong đó nhiều công trình, đề tài khoa học được ứng dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị.

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội, nhất là xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị đặt ra yêu cầu rất cao đối với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Theo đó, đòi hỏi công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác này phải tích cực đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Với chức năng là cơ quan đầu ngành, Văn phòng Tổng cục Chính trị tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp đối với công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị. Do “Công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị ở các cấp đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng”2, cho nên, Văn phòng Tổng cục Chính trị tiếp tục tham mưu cho Thủ trưởng Tổng cục Chính trị chỉ đạo cấp ủy các cấp, theo phạm vi, chức năng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện có hiệu quả nội dung, nhiệm vụ công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị. Cán bộ chủ trì, trực tiếp là chính ủy, chính trị viên phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thường xuyên quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch - tổng hợp, nhất là nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất. Cơ quan chính trị các cấp trực tiếp quản lý, tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm mọi mặt hoạt động của công tác này trong đơn vị, thường xuyên đi vào nền nếp, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Tổng cục Chính trị quản lý tốt hơn nữa tiến độ, chất lượng thực hiện các nội dung, nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị đã xác định; chủ động phát hiện, nhắc nhở cơ quan, đơn vị thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoặc có biểu hiện khoán trắng cho cơ quan chuyên môn và cán bộ chuyên trách về công tác kế hoạch - tổng hợp.

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất thực hiện các nội dung công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị cấp toàn quân. Thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của trên; nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo để tham mưu, đề xuất xây dựng phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị toàn quân đúng, trúng, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tổ chức thực hiện chặt chẽ, quyết liệt; tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời, nghiêm túc. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp công tác; tập trung nghiên cứu sâu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên; đa dạng hóa việc nắm thông tin; tăng cường quan hệ phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội để tiến hành công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị.

Trong thời gian tới, cần tập trung triển khai các nội dung công tác kế hoạch - tổng hợp nhân các sự kiện lớn của đất nước, Quân đội trong 2 năm (2019 - 2020)3. Chủ động triển khai thực hiện tốt công tác tổng hợp tình hình, báo cáo công tác đảng, công tác chính trị 5 năm (2015 - 2020); xây dựng, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị 5 năm tiếp theo (2021 - 2025) phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; chủ trì, phối hợp triển khai các chương trình, đề án,… thực hiện các nghị quyết, chiến lược của Trung ương, Quân ủy Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội.

Ba là, tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ, quy trình công tác; nâng cao chất lượng nghiệp vụ ngành Kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp và các tổ chức, lực lượng có liên quan, đặc biệt là vai trò tham mưu của Văn phòng Tổng cục Chính trị. Do vậy, cơ quan và đội ngũ cán bộ kế hoạch - tổng hợp từ cấp cơ sở đến toàn quân phải nắm vững, tuân thủ nghiêm ngặt, nâng cao chất lượng thực hiện các chế độ công tác được quy định trong Quy chế công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị. Trên cơ sở các quy trình công tác kế hoạch - tổng hợp đã xây dựng, tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện, sớm phổ cập làm cơ sở để cơ quan, đơn vị trong toàn quân vận dụng. Đồng thời, tiếp tục xây dựng các quy trình, bảo đảm cho hoạt động công tác kế hoạch - tổng hợp diễn ra thống nhất, tiết kiệm thời gian, nhân lực, chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác nghiệp vụ ngành; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác kế hoạch - tổng hợp; đề xuất tiếp tục cải cách hành chính trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; thực hiện tốt các chế độ giao ban, hội nghị; tạo sự liên thông, chia sẻ thông tin, giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về chức năng nhiệm vụ, phương pháp công tác, thống nhất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác Ngành. Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận Ngành, hướng vào những vấn đề thực tiễn đặt ra. Tiếp tục đề xuất tăng cường bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác Ngành; từng bước đề xuất đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ, xây dựng Cổng thông tin điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác đảng, công tác chính trị của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và toàn quân, phù hợp với lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tới.

Bốn là, thường xuyên thực hiện tốt việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Tăng cường tham mưu cho Thủ trưởng Tổng cục Chính trị chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên kiện toàn cơ quan chuyên môn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị. Trong đó, đặc biệt coi trọng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tiến hành công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo tại trường với bồi dưỡng tại cơ quan, đơn vị, lấy bồi dưỡng thông qua thực hiện chức trách, nhiệm vụ là chủ yếu. Trong năm 2019, Văn phòng phối hợp với Học viện Chính trị triển khai kế hoạch được Bộ Quốc phòng phê duyệt về mở lớp bồi dưỡng tập trung cán bộ kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị. Quá trình triển khai sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Với đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác kế hoạch - tổng hợp ở Văn phòng Tổng cục Chính trị, cùng với việc tuyển chọn theo tiêu chí đã quy định, chú trọng bồi dưỡng bản lĩnh, năng lực tư duy tầm chiến lược, nhất là trong nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình, khái quát, đề xuất chủ trương, giải pháp đúng, trúng, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm là, xây dựng cơ quan Văn phòng Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với thực hiện chức năng tham mưu đầu ngành về công tác kế hoạch - tổng hợp công tác đảng, công tác chính trị, Văn phòng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tham mưu tổng hợp ở Cơ quan Tổng cục Chính trị, trọng tâm là: công tác tài chính, vật tư công tác đảng, công tác chính trị cho toàn quân; các nội dung nội bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị, như: quân lực - tác huấn, pháp chế, đối ngoại, hành chính quân sự, công tác phục vụ bảo đảm cho hoạt động của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị,...; giải quyết tốt mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến phục vụ chỉ đạo, điều hành và tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Đồng thời, chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Văn phòng vững mạnh toàn diện, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống và thành tích đạt được, Văn phòng Tổng cục Chính trị tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu, xứng đáng là cơ quan đầu ngành Kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội.

Đại tá ĐỖ XUÂN TỤNG, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị

____________

1 - Văn phòng Tổng cục Chính trị được thành lập trong tổ chức của Chính trị Cục, theo Nghị định 27/NĐ-CP ngày 11-5-1946 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2 - Quy chế công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị ban hành kèm theo Quyết định 868/QĐ-CT, ngày 25-5-2017 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

3 - 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 75 năm truyền thống Tổng cục Chính trị; 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 19:30 - 18/10/2019

EUR25605.2926453.66

GBP29508.3829980.9

USD2314523265

Giá vàng

Thời tiết