Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 25/03/2019, 08:33 (GMT+7)
Văn phòng Bộ Quốc phòng tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng... cho nên phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật”1. Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Quốc phòng (sau đây gọi tắt là Văn phòng) đã từng bước được củng cố, kiện toàn và ngày càng trưởng thành, phát triển về mọi mặt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần cùng với toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu tại Hội nghị công tác Văn phòng toàn quân năm 2018, ngày 09-01-2019. (Ảnh: Nguyên Hải)

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác văn phòng trong Quân đội, Văn phòng đã chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, thông tin, báo cáo tình hình, xây dựng chương trình, kế hoạch, phục vụ kịp thời cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đề xuất với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống và xây dựng, ban hành các nghị quyết, kết luận, chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài2.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng đã tích cực, chủ động nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; duy trì nghiêm chế độ tổng hợp, báo cáo, giải quyết, xử lý văn bản theo đúng quy trình và nguyên tắc. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, nền nếp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn chỉnh, trình ban hành các quy chế, nghị định, thông tư, đề án trên một số lĩnh vực về quản lý biên giới, biển, đảo, tổ chức lực lượng, giáo dục - đào tạo, khoa học quân sự, thông tin, tuyên truyền, không gian mạng, v.v. Với vai trò là cơ quan nghiệp vụ đầu ngành, Văn phòng đã thực hiện tốt công tác phối hợp và thực sự trở thành trung tâm hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất chương trình, kế hoạch công tác; làm tốt việc kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, điều phối hoạt động trong thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; kịp thời báo cáo, truyền đạt chính xác chủ trương, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Văn phòng đã tổ chức phục vụ chu đáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng đón tiếp khách quốc tế, đi công tác nước ngoài, giải quyết đoàn ra, đoàn vào theo đúng quy định, thủ tục nguyên tắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, phục vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới, góp phần nâng cao vị thế đất nước, Quân đội trên trường quốc tế, tạo thế và lực mới để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Công tác pháp chế Quân đội có nhiều chuyển biến, tích cực. Văn phòng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc của các cơ quan khối thanh tra, tư pháp, pháp chế trong Quân đội; rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng, phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Tăng cường phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”; duy trì nghiêm việc thực hiện pháp luật, kỷ luật trong Quân đội. Công tác kiểm toán được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên có nền nếp. Văn phòng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với kiểm toán Nhà nước tăng cường phổ biến, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính, kế toán trong Quân đội; thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực kiểm toán, góp phần chống thất thoát và các biểu hiện tiêu cực trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước, Quân đội.

Với tư cách là cơ quan thường trực, Văn phòng đã triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo yêu cầu của Chính phủ và chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tích cực nghiên cứu, rà soát, bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính phù hợp với nhiệm vụ xây dựng, phát triển Quân đội trong tình hình mới. Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 về cải cách thủ tục hành chính trong Bộ Quốc phòng; hướng dẫn và tổ chức các lớp đào tạo cán bộ, chuyên gia đánh giá, tư vấn ISO cho cơ quan, đơn vị. Tích cực nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt chương trình hoàn thiện về thể chế quản lý, chỉ huy trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; xây dựng, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị.

Đối với công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ, Văn phòng đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đảm bảo duy trì thường xuyên, nền nếp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tăng cường gửi, nhận, xử lý văn bản trên mạng truyền số liệu của Bộ Quốc phòng; tổ chức tốt việc tập huấn, triển khai phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện số hóa, thu thập, chỉnh lý, sử dụng có hiệu quả, bảo đảm an toàn các loại tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Văn phòng.

Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết và trao thưởng
cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 
(Ảnh: Đức Thuận)

Phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, kỷ luật, đoàn kết”, cán bộ, nhân viên Văn phòng đã tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác hành chính quân sự, phục vụ tận tình, chu đáo các hoạt động của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chỉ đạo vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, kịp thời tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động của đất nước, Quân đội. Bên cạnh đó, Văn phòng thường xuyên duy trì, thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của đất nước và Quân đội; chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong những năm tới, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, toàn quân còn nhiều khó khăn, thách thức trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là triển khai quyết liệt, đồng bộ các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng và điều chỉnh tổ chức lực lượng. Tình hình đó, đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn, trực tiếp tác động đến mọi mặt hoạt động của toàn quân nói chung và công tác văn phòng Quân đội nói riêng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Văn phòng sẽ chủ động, tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau đây:

Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội và các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng; chỉ đạo, hướng dẫn văn phòng các cấp trong toàn quân thực hiện nghiêm túc Quyết định 68/2008/QĐ-BQP, ngày 13-5-2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức văn phòng các cấp trong Quân đội và Chỉ thị 105-CT/ĐU, ngày 17-3-2010 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Thường vụ Quân ủy Trung ương) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác văn phòng trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, nhất là công tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp và hành chính phục vụ. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội nắm vững tình hình, tham mưu, giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Trước mắt, phối hợp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 mà Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định.

Ba là, tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế Văn phòng cả số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt việc quản lý, tuyển chọn, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển vững chắc; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì cả về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống; coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao tính chuyên nghiệp, tầm trí tuệ, tư duy chiến lược, trước hết là đối với đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp.

Bốn là, thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao hiệu quả hoạt động công tác văn phòng và văn phòng các cấp trong Bộ Quốc phòng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, chấp hành nghiêm quy chế, quy trình giải quyết công việc; triển khai áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000; thực hiện tốt việc nghiên cứu, rà soát, thẩm định các văn bản trước khi trình ký ban hành, bảo đảm “nghiên cứu sâu, tổng hợp nhanh, đề xuất đúng, triển khai kịp thời, phục vụ đắc lực, hiệu quả cao”. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, nhân viên, tạo bước đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng.

Năm là, nâng cao năng lực lãnh đạo,sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng Văn phòng vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động và phong trào Thi đua Quyết thắng. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác chính sách và hậu phương Quân đội; thường xuyên chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được vun đắp qua nhiều thế hệ, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tích cực đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xứng đáng với niềm tin của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN BỔNG, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương – Văn phòng
Bộ Quốc phòng

_____________

1 - Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng tại Chiến khu Việt Bắc vào dịp Tết Nguyên đán năm 1950.

2 - Nghiên cứu, xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; trình Quốc hội thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:20 - 11/08/2020

HCMSJC53.63055.530
Hà NộiSJC53.63055.550
Đà NẵngSJC53.63055.550

Thời tiết