Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 17/02/2012, 16:04 (GMT+7)
Trường Sĩ quan Pháo binh nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ Trường Sĩ quan Pháo binh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức vừa là việc làm thường xuyên, vừa là sự quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình mới”.

alt
Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2010 - 2015

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường xác định: tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo (GD-ĐT), nghiên cứu khoa học, tạo bước chuyển vững chắc trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TS,VM), Nhà trường vững mạnh toàn diện (VMTD), hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt vấn đề đó, Đảng ủy Nhà trường (ĐUNT) đã tập trung quán triệt cho mọi cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác xây dựng Đảng, như: Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa X), Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định 91-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 147-NQ/ĐUQSTW của Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Nghị quyết 199-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng Pháo binh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ CB,ĐV,... Trong đó, Đảng ủy chỉ đạo các đơn vị chú ý việc thực hiện 5 tiêu chuẩn rèn luyện đạo đức, tác phong của CB,ĐV1 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, làm cho mọi tổ chức, cá nhân nhận thức rõ vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng và những yêu cầu đang đặt ra hiện nay trong xây dựng Đảng bộ Nhà trường TS,VM. Đồng thời, giúp từng tổ chức đảng và mỗi đảng viên thấy rõ trách nhiệm chính trị của mình đối với việc xây dựng Đảng bộ TS,VM, Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

alt
Huấn luyện chuyên ngành Trinh sát pháo binh
 

ĐUNT xác định: vấn đề có ý nghĩa quyết định đến chất lượng công tác xây dựng Đảng là phải chú trọng xây dựng cấp ủy các cấp vững mạnh, phát huy tốt vai trò bí thư và cán bộ chủ trì các cấp.Các tổ chức đảng ở Đảng bộ Trường Sĩ quan Pháo binh được thành lập theo khối các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên và bộ phận phục vụ bảo đảm. Do tính chất nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị không giống nhau, nên hoạt động lãnh đạo của từng tổ chức đảng cũng có những đòi hỏi riêng, phù hợp với từng loại hình tổ chức. Vì thế, ĐUNT đã chỉ đạo cấp ủy các cấp tiến hành khảo sát, đánh giá tổng thể về thực trạng chất lượng đội ngũ cấp uỷ, bí thư, cán bộ chủ trì để có nội dung, biện pháp xây dựng đội ngũ này đáp ứng với cương vị, chức trách được giao; đồng thời, đề ra những yêu cầu cần đạt được trong xây dựng các loại hình cấp ủy. Đối với cấp ủy khối các cơ quan, Đảng ủy xác định rõ yêu cầu lãnh đạo là phải xây dựng cơ quan VMTD; nâng cao năng lực nghiên cứu, phát hiện, kịp thời tham mưu về công tác chuyên môn; bám sát cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đơn vị thực hiện tốt mọi mặt công tác theo chức năng. Với cấp ủy khoa giáo viên, hướng trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng GD-ĐT và nghiên cứu khoa học, trình độ, năng lực sư phạm, phẩm chất đạo đức, lối sống; tích cực đổi mới nội dung, chương trình, chất lượng biên soạn giáo án, tài liệu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hành giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ GD-ĐT trong giai đoạn mới. Với cấp ủy đơn vị quản lý học viên, coi trọng năng lực cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của trên vào xây dựng động cơ, trách nhiệm, tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và phát triển những phẩm chất nhân cách cần thiết của người sĩ quan pháo binh tương lai. Với cấp ủy các đơn vị phục vụ bảo đảm, chú ý nâng cao trách nhiệm trong quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, tài chính…, chống tham ô, lãng phí. Để thực hiện tốt các yêu cầu đó, ĐUNT đã chỉ đạo cơ quan chính trị tiến hành nhiều hình thức bồi dưỡng, như: tập huấn cấp uỷ, thi bí thư chi bộ giỏi; thống nhất các thủ tục hành chính đảng theo đúng nguyên tắc, chế độ quy định của Điều lệ Đảng. Riêng đội ngũ cán bộ tuyển dụng từ bên ngoài vào, ĐUNT phân công cấp ủy viên trực tiếp cùng tham dự sinh hoạt; qua đó, kịp thời phát hiện những khâu yếu, mặt yếu để bồi dưỡng về kiến thức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của từng cấp uỷ đối với đơn vị. Năm 2011, ĐUNT đã kiện toàn 46 cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở và thành lập 4 chi bộ, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục.

alt
Đoàn Đại biểu học viên Cam-pu-chia thăm và trao đổi kinh nghiệm học tập với Nhà trường
 

Cùng với xây dựng cấp ủy TS,VM, ĐUNT đã tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý có phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đảng ủy đã tập trung vào công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển; gắn việc đưa giảng viên đi đào tạo nâng cao trình độ tại các học viện, nhà trường với đi thực tế tại các đơn vị; thực hiện cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, giảng viên có kinh nghiệm bồi dưỡng, giúp đỡ giảng viên mới… Nhờ đó, đội ngũ giảng viên của Nhà trường luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực hoạt động thực tiễn, tay nghề sư phạm, phẩm chất đạo đức tốt; yêu mến, gắn bó với nghề nghiệp. Với đội ngũ cán bộ quản lý - vừa là người trực tiếp quản lý, chỉ huy, vừa là người hướng dẫn hành động thực tiễn cho học viên, Đảng ủy lựa chọn những cán bộ tốt, có năng lực chỉ huy, lãnh đạo để giữ những cương vị này. Hằng năm, Nhà trường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tham quan, kiểm tra chéo,… để họ học tập, rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy. Đến nay, đội ngũ cán bộ quản lý học viên của Nhà trường đều hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong mọi hành động để học viên học tập và noi theo.

alt
Hội thi tăng gia rau xanh năm 2011
 

Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên và tổ chức đảng cũng được Đảng ủy hết sức chú trọng. Để bảo đảm cho công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo quy định, ĐUNT đã xây dựng, bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, phù hợp với tính chất nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Quy chế lãnh đạo của ĐUNT được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy cũng như chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên. Nét nổi bật trong kiểm tra, giám sát là, ĐUNT tăng cường kiểm tra vượt cấp đối với đảng viên và tổ chức đảng; chú trọng đến từng đối tượng cụ thể, nhất là những cấp uỷ lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ có mặt còn hạn chế, đảng viên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy chủ trì cơ quan, đơn vị. Nội dung kiểm tra, giám sát được tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ CB,ĐV; coi trọng kiểm tra ở những lĩnh vực nhạy cảm, như: công tác tuyển sinh, quản lý xây dựng cơ bản, tài chính, xăng dầu,... Khi phát hiện có biểu hiện vi phạm kỷ luật, Đảng uỷ tiến hành chỉ đạo kiểm tra theo đúng quy trình và có hình thức kỷ luật nghiêm minh, kịp thời; nếu cùng lỗi phạm như nhau, thì lần sau sẽ áp dụng hình thức kỷ luật cao hơn lần trước. Nhờ đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ trong những năm qua đều hoàn thành 100% kế hoạch đề ra; hằng năm, có 60% đảng viên và 30% tổ chức đảng được kiểm tra; kỷ luật Đảng được duy trì chặt chẽ, đúng nguyên tắc, có tác dụng tốt trong việc quản lý, rèn luyện đội ngũ CB,ĐV.

alt
Tiết mục xuất sắc tại Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2012
 

Đảng uỷ đã thống nhất mẫu xây dựng bố cục, quy định dung lượng nghị quyết lãnh đạo đối với từng loại hình tổ chức đảng. Nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy các cấp phải ngắn, gọn, rõ, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế, có sự phân công, phân cấp hợp lý. Trong sinh hoạt, các cấp phải chú ý khuyến khích đảng viên trẻ, đảng viên là quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết; kết hợp giữa phân công chuẩn bị ý kiến với phát huy tinh thần tự giác của từng đảng viên... Cách làm này đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mọi đảng viên trong tham gia xây dựng Đảng; khắc phục tình trạng nhất trí xuôi chiều, thiếu tính chiến đấu. Công tác phát triển đảng được chỉ đạo gắn kết với yêu cầu đào tạo sĩ quan; phấn đấu đạt mục tiêu học viên ra trường trở thành sĩ quan và là đảng viên. Để đạt được mục tiêu này, Đảng ủy đã tập trung làm tốt khâu quán triệt, xây dựng động cơ phấn đấu, rèn luyện cho học viên, gắn với xây dựng và thực hiện tốt quy định về tiêu chí phấn đấu có kết quả hoàn thành nhiệm vụ khá, rèn luyện tốt (riêng đối tượng học viên cử tuyển, có kết quả học tập đạt yêu cầu) để kết nạp vào Đảng. Đồng thời, tích cực, chủ động mở các lớp học tập tìm hiểu về Đảng cho đoàn viên, thanh niên và các lớp bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng. Từ năm 2008 đến nay, toàn Đảng bộ đã  kết nạp được trên một ngàn đảng viên mới, bảo đảm đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng; tỷ lệ học viên được kết nạp vào Đảng trong quá trình đào tạo luôn đạt 95 - 97% (có khóa đạt 100%); học viên ra trường đều phấn khởi nhận nhiệm vụ, đảm đương được cương vị, chức trách ban đầu, có khả năng phát triển tốt.

Nhờ thực hiện tốt các nội dung, giải pháp trên, những năm qua, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Trường Sĩ quan Pháo binh đã đạt được những kết quả rất tích cực. Nhiều năm liền, Đảng bộ Nhà trường đạt TS,VM; trên 90% cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên đạt TS,VM, không có cấp ủy, chi bộ yếu kém. Nhiệm kỳ 2006 - 2010, có 01 đảng bộ cơ sở được nhận Cờ 5 năm liền đạt TS,VM tiêu biểu của Quân ủy Trung ương; 03 đảng bộ cơ sở và 06 chi bộ trực thuộc ĐUNT được Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Pháo binh tặng Bằng khen, 22 đảng viên được tặng Giấy khen. Riêng năm 2011, qua phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên có: 100% đảng uỷ, chi ủy, chi bộ cơ sở đạt TS,VM; 82,2% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có cấp ủy viên, đảng viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Nhà trường vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua (năm học 2010 - 2011).

Thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ GD-ĐT của Nhà trường có bước phát triển mới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ Nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đồng thời, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI về “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình mới”, nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, phẩm chất, năng lực của đội ngũ CB,ĐV, xây dựng Đảng bộ Nhà trường TS,VM, Nhà trường VMTD, xứng đáng với danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” trong thời kỳ đổi mới.

Đại tá NGUYỄN ĐỨC KHẢI

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường

___________

1 - 5 tiêu chuẩn: 1. Phẩm chất chính trị tốt; 2. Phẩm chất đạo đức tốt; 3. Trình độ, năng lực tốt; 4. Chấp hành nghiêm kỷ luật; 5. Phương pháp, tác phong công tác tốt.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:17 - 20/10/2020

HCMSJC55.90056.400
Hà NộiSJC55.90056.420
Đà NẵngSJC55.90056.420

Thời tiết