Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 04/10/2018, 10:22 (GMT+7)
Trường Sĩ quan Lục quân 2 tập trung xây dựng chuẩn hóa, hiện đại

Trên cơ sở nhận thức rõ mục tiêu, yêu cầu của một trung tâm giáo dục - đào tạo của Quân đội ở khu vực phía Nam, những năm qua, cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu và giành được nhiều thành tựu quan trọng. Hằng năm, kết quả học tập, rèn luyện của các đối tượng đào tạo, hoàn thiện cấp phân đội: 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 90% khá, giỏi; 100% học viên đào tạo trình độ thạc sĩ đạt khá, giỏi; không có học viên yếu kém, vi phạm kỷ luật phải xử lý. Những năm gần đây, trước yêu cầu mới về xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, nhiệm vụ của Nhà trường có bước phát triển với cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trước tình hình đó, Nhà trường đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, triển khai toàn diện các mặt công tác, phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, xây dựng Nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Ngọc Cả, gắn quân hàm cho học viên
tốt nghiệp loại Giỏi

Trước hết, Nhà trường tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ quan trọng này. Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Nhà trường ra Nghị quyết 20-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ giáo dục - đào tạo; Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo xây dựng, triển khai Đề án xây dựng Nhà trường theo hướng “chuẩn hóa”, hiện đại với bước đi, lộ trình cụ thể, khoa học. Đây là những định hướng quan trọng để cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Trường cụ thể hóa các nội dung bằng nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch tổ chức thực hiện ở cấp mình với những chỉ tiêu, biện pháp phù hợp, hiệu quả. Trong đó, chú trọng xây dựng các phòng, khoa, hệ và tiểu đoàn chính quy, hiện đại; đổi mới chương trình giáo dục - đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng sự phát triển của yêu cầu nhiệm vụ, nghệ thuật quân sự, vũ khí, trang bị, khoa học công nghệ cũng như mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Nhà trường. Để đạt kết quả cao, Nhà trường yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì phải nêu cao nhận thức, xây dựng quyết tâm, trách nhiệm đối với nhiệm vụ “chuẩn hóa” công tác giáo dục - đào tạo, xây dựng Nhà trường chính quy, hiện đại bằng các kế hoạch, biện pháp cụ thể, thiết thực. Vấn đề quan trong hàng đầu là, Nhà trường tập trung xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; đột phá nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết. Đồng thời, chủ động ngăn ngừa, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái; mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời khắc phục bệnh chủ quan, chạy theo thành tích hoặc xem nhẹ nhiệm vụ giáo dục - đào tạo. Nhờ đó, Nhà trường đã có bước chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt, phát huy được vai trò của các tổ chức, lực lượng, xây dựng cấp ủy đảng trong sạch vững mạnh, Nhà trường chính quy, mẫu mực, từng bước hiện đại.

Cùng với đó, Nhà trường đặc biệt coi trọng “chuẩn hóa” đội ngũ cán bộ, giảng viên và luôn xác định đó là nội dung quan trọng, quyết định tới tiến trình xây dựng Nhà trường chuẩn hóa, hiện đại. Theo đó, các cơ quan, đơn vị chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng toàn diện; duy trì nền nếp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên theo chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và thể lực. Quá trình thực hiện, Nhà trường chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp rà soát, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, giảng viên, làm cơ sở cho việc quy hoạch cán bộ, nhất là quy hoạch cán bộ chủ trì, cán bộ khoa học đầu ngành, giảng viên nòng cốt, giảng viên trẻ có năng lực toàn diện,… đảm bảo đồng bộ, có cơ cấu, độ tuổi hợp lý, hình thành lớp cán bộ đương nhiệm, kế cận, kế tiếp, có tính kế thừa liên tục, vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Đồng thời, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng những cán bộ, giảng viên tiêu biểu, có đủ tiêu chí trở thành phó giáo sư, Nhà giáo ưu tú, v.v. Đến nay, Nhà trường đã có 24 phó giáo sư, 84 tiến sĩ, 485 thạc sĩ; trong đó, đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học đạt 58,38%, với 63 tiến sĩ, 14 phó giáo sư, 327 thạc sĩ. Riêng năm học 2017 - 2018, có 29 giảng viên giỏi cấp trường, 69 cấp cơ sở, 10 cán bộ quản lý giỏi. Đi đôi với công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, Nhà trường tích cực bố trí cán bộ, giảng viên đi thực tế ở các đơn vị cơ sở, tham quan học tập tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội, trong và ngoài nước, để họ có điều kiện nâng cao trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn. Nhiều năm qua, Nhà trường đã vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp tạo nguồn đội ngũ cán bộ, giảng viên; trong đó, coi trọng lựa chọn những học viên tốt nghiệp loại khá, giỏi, những cán bộ có năng lực, trình độ học vấn, khả năng phát triển lâu dài,… từ các đơn vị, nhà trường trong và ngoài Quân đội để bồi dưỡng làm giảng viên và đưa vào nguồn quy hoạch.

Nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, giảng viên, Nhà trường yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung quản lý đội ngũ này cả về chất lượng chính trị, năng lực công tác và các mối quan hệ theo đúng thẩm quyền, chặt chẽ, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện “chuẩn hóa” chức danh, đánh giá, sử dụng đúng năng lực, trình độ, tạo động lực để cán bộ, giảng viên phấn đấu vươn lên. Quá trình đánh giá, nhận xét, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ, giảng viên đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, chính xác, đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, kiên quyết đưa ra khỏi đội ngũ những cán bộ, giảng viên vi phạm kỷ luật nhưng không chuyển biến, tiến bộ. Đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường được xây dựng tương đối vững chắc, có cơ cấu hợp lý, từng bước được “chuẩn hóa”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo.

Thực hành vượt sông

Đi liền với “chuẩn hóa” đội ngũ cán bộ, giảng viên, Nhà trường tập trung “chuẩn hóa”, nâng cao chất lượng học viên cả trong công tác tuyển sinh và quá trình giáo dục - đào tạo. Đây là một trong những nét nổi bật, được cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu, kỹ và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Theo đó, Nhà trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị thực hiện đầy đủ các khâu, các bước, công khai, dân chủ trong tuyển sinh quân sự, đảm bảo đúng, đủ số lượng và chất lượng; làm tốt công tác sơ tuyển, như: thẩm định hồ sơ, lý lịch, quan hệ nhân thân, phẩm chất đạo đức của từng thí sinh. Đồng thời, chỉ đạo sát sao việc tuyển sinh theo đúng quy trình của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực. Trên cơ sở nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào, Nhà trường coi trọng xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; đột phá xây dựng nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, nhất là đối với học viên đào tạo cấp phân đội. Ngoài ra, Nhà trường còn tiếp tục “chuẩn hóa” nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với từng đối tượng; tích cực đổi mới và thực hiện nghiêm quy chế thi và kiểm tra. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu phải chấp hành triệt để công tác thanh tra, phúc tra kết quả giáo dục - đào tạo ở tất cả các cấp; kiên quyết nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế, nhất là trong quá trình thi, kiểm tra, nhằm tạo môi trường sư phạm lành mạnh, bảo đảm đánh giá thực chất, khách quan kết quả, chất lượng giảng dạy, học tập của giảng viên và học viên. Do vậy, những năm qua, chất lượng học viên của Nhà trường ngày càng được nâng lên; học viên sau khi tốt nghiệp đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đảm đương tốt cương vị ban đầu, được đơn vị cơ sở đánh giá cao; nhiều đồng chí được tạo nguồn phát triển lên các cương vị quan trọng trong và ngoài Quân đội.

Nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại, Nhà trường đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để thực hiện tốt nội dung này, Nhà trường đã xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, động viên, khuyến khích mọi người say mê nghiên cứu khoa học theo hướng “trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả”; biết ứng dụng khoa học vào các lĩnh vực công tác, hoạt động và thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhất là các nhà khoa học, cán bộ đầu ngành; khuyến khích học viên tích cực nghiên cứu, tham gia nhiều sáng kiến, sáng chế, đề tài khoa học. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các học viện, nhà trường, cơ quan khoa học trong và ngoài Quân đội tổ chức giao lưu, mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, nhất là các đề tài về quốc phòng, an ninh.

Chủ trương xây dựng Nhà trường “chuẩn hóa”, hiện đại còn được thể hiện ở việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiện đại. Trọng tâm là mở rộng hệ thống giảng đường chuyên dùng; củng cố, cải tạo nâng cấp thao trường, bãi tập, trung tâm huấn luyện dã ngoại; xây dựng, hoàn thiện trường bắn cơ bản và trường bắn phục vụ diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật. Trong đó, chú trọng xây dựng, lắp đặt các trang thiết bị hiện đại tại trung tâm mô phỏng để nâng cao năng lực huấn luyện và thực hành luyện tập với các tình huống sát thực tế chiến đấu; gắn việc đầu tư phương tiện, trang thiết bị hiện đại với đẩy mạnh các phong trào thi đua ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ. Đồng thời, khuyến khích giảng viên khai thác, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật số vào phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, Trường chủ động nâng cấp, cải tiến hệ thống thông tin tư liệu, thư viện số, nâng cao chất lượng biên soạn giáo trình, tài liệu; đề nghị cấp trên điều động, bổ sung vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật thế hệ mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy và học.

Những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng Trường Sĩ quan Lục quân 2 theo hướng “chuẩn hóa”, hiện đại là cơ sở quan trọng để Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng, PGS, TS. NGUYỄN NGỌC CẢ, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:53 - 22/02/2020

HCMSJC45.60046.050
Hà NộiSJC45.60046.070
Đà NẵngSJC45.60046.070

Thời tiết