Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Tư, 06/01/2021, 08:40 (GMT+7)
Trường Quân sự Quân khu 9 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Trên cơ sở nhận thức rõ mục tiêu, yêu cầu của một trung tâm giáo dục, đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật cho lực lượng vũ trang Quân khu và các tỉnh trên địa bàn, tập thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 9 đã phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu và giành được nhiều thành tựu quan trọng. Những năm gần đây, nhiệm vụ của Nhà trường có bước phát triển với cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác. Trong đó, xây dựng Nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Ngay sau khi có chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã ra nghị quyết chuyên đề, ban hành chỉ thị, kế hoạch, cụ thể hóa các tiêu chí sát với chức năng, nhiệm vụ, làm cơ sở để các phòng, ban, khoa, đơn vị triển khai thực hiện. Để đạt kết quả cao, Nhà trường yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì nêu cao nhận thức, xây dựng quyết tâm, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng Nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp cụ thể, thiết thực và đưa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ; thực hiện xây dựng toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu. Đồng thời, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp, xây dựng quyết tâm, biến nhận thức thành hành động, trách nhiệm, tự giác trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các phòng, khoa, đơn vị thực hiện theo từng nội dung, chỉ tiêu; gắn thực hiện chức trách, nhiệm vụ với phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp. Nhờ đó, đã tạo sự chuyển biến tiến bộ thực chất, vững chắc, phát huy được vai trò của các tổ chức, lực lượng, xây dựng cấp ủy đảng trong sạch, vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Xây dựng Nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường xác định là cơ sở nền tảng để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Nhà trường chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất cao về nhận thức, hành động, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm nội dung, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định, các cơ quan, đơn vị còn lựa chọn và tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ học tập các chuyên đề bổ sung có nội dung thiết thực và kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp. Duy trì, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, quan tâm xây dựng, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên sâu sát nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội, nhất là đối tượng đào tạo tiểu (khẩu) đội trưởng, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật; kịp thời giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị. Chú trọng đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa sư phạm, các phong trào thi đua, hướng vào “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt” bằng những việc làm cụ thể, nên đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, động viên được cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhà trường thường xuyên chăm lo kiện toàn, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đảng viên và phát triển đảng viên mới. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và chỉ huy đơn vị. Nhờ đó, những năm qua, 100% cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ của Nhà trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt của Nhà trường. Thực hiện vấn đề này, Trường đã có nhiều biện pháp đồng bộ về xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên; đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện, phương pháp dạy - học; nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành huấn luyện, cũng như tăng cường đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa trang thiết bị dạy - học, gắn với đẩy mạnh chất lượng nghiên cứu khoa học. Đồng thời, nghiên cứu, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo cho các đối tượng, đảm bảo tính liên thông, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo của từng đối tượng và tình hình thực tiễn của Quân khu, theo hướng phát triển năng lực toàn diện của học viên và lấy người học làm trung tâm. Tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đảm bảo về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý, từng bước chuẩn hóa về trình độ học vấn, phương pháp sư phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực sư phạm tốt, kiến thức toàn diện, giỏi đảm nhiệm giảng dạy các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2, các lớp tập huấn của Quân khu. Cùng với làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, Nhà trường đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý bằng nhiều hình thức; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tại Trường theo phân cấp, tăng cường cử cán bộ, giáo viên đi thực tế tại các đơn vị, khuyến khích cán bộ, giáo viên tự học để nâng cao trình độ. Duy trì nền nếp thi giáo viên, cán bộ quản lý giỏi ở các cấp, đẩy mạnh hoạt động phương pháp, chế độ duyệt giáo án, giảng tập, giảng thử, dự giảng; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng phương pháp dạy học tích cực phù hợp với từng đối tượng. Trong huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời, yêu cầu các khoa giáo viên, đơn vị học viên tăng cường hướng dẫn, trao đổi, rút kinh nghiệm học tập, thúc đẩy học viên tự học, tự rèn, nâng cao chất lượng giờ tự học; phát huy nội lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập,… phục vụ huấn luyện. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục, đào tạo của Trường được nâng lên rõ rệt. Kết quả các khóa đào tạo gần đây, học viên tốt nghiệp ra trường 100% đạt yêu cầu, có trên 75% Khá, Giỏi, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao; các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 có trên 90% Khá, Giỏi.

Xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật là nội dung quan trọng trong xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Để làm tốt vấn đề này, Nhà trường đẩy mạnh xây dựng chính quy trên tất cả các mặt, từ công tác huấn luyện, thực hiện chế độ ngày, tuần, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đến duy trì lễ tiết tác phong quân nhân, thời gian làm việc; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, thực hiện “Toàn Trường làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”. Các cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý bộ đội (tập trung vào đối tượng học viên), quản lý vũ khí, phương tiện kỹ thuật trong huấn luyện, phương tiện khi tham gia giao thông và làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát,… nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp trong quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, học viên, chiến sĩ thuộc quyền; xây dựng và nhân rộng các đơn vị điểm, điển hình tiên tiến về thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; gắn xây dựng Nhà trường chính quy, mẫu mực với xây dựng địa bàn an toàn; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tăng gia cải thiện đời sống. Xử lý kiên quyết, triệt để các vụ việc, hành vi vi phạm. Vì vậy, đã phát huy tốt hiệu quả giáo dục, phòng ngừa, tạo sự chuyển biến tích cực, vững chắc trong lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác, chấp hành kỷ luật. Nhiều năm liền, Nhà trường đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm, còn dưới 0,2%.

Thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác. Nhà trường luôn tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, nhất là tình hình dịch bệnh Covid 19, xâm nhập mặn, lũ lụt trên địa bàn Quân khu. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm an toàn việc cách ly tập trung 02 đợt, cho 773 công dân Việt Nam và người nước ngoài từ các nước có dịch về Việt Nam; đồng thời, làm tốt các biện pháp phòng, chống dịch trong toàn trường. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa”, Nhà trường đẩy mạnh phong trào phòng, chống rác thải nhựa, duy trì và nhân rộng “Mô hình tái sử dụng rác thải nhựa bảo vệ môi trường”. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể địa phương trong triển khai thực hiện phong trào: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Những biện pháp và kết quả đạt được nêu trên là tiền đề quan trọng để Nhà trường hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá, TS. NGUYỄN VĂN CHUỘNG, Chính ủy Nhà trường

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:38 - 11/06/2021

EUR27,101.6028,517.56

GBP31,698.2133,022.33

USD22,820.0023,050.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:31 - 11/06/2021

HCMSJC56.95057.550
Hà NộiSJC56.95057.570
Đà NẵngSJC56.95057.570