Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 15/08/2019, 07:49 (GMT+7)
Trường Quân sự Quân đoàn 2 tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Trường Quân sự Quân đoàn 2 được thành lập ngày 19-10-1974, với tên gọi ban đầu là Trường Quân chính Quân đoàn 2, có nhiệm vụ bổ túc cán bộ, huấn luyện, đào tạo sĩ quan dự bị, hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho Quân đoàn. Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Nhà trường luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đào tạo, bồi dưỡng hơn 05 vạn cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, góp phần tích cực vào xây dựng Quân đoàn. Ghi nhận những thành tích đó, Nhà trường được Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tặng nhiều phần thưởng cao quý1.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đoàn trong tình hình mới và thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nhà trường đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng dạy - học, xây dựng Nhà trường chính quy, mẫu mực. Trước hết, Nhà trường tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện, đào tạo. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện, đào tạo; trọng tâm là Nghị quyết 345-NQ/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn về lãnh đạo công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực, Nhà trường ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, với các biện pháp đồng bộ, phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai, Nhà trường gắn chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng năm học với lộ trình thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết 253-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân đoàn về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, phân công cấp ủy viên phụ trách từng mặt công tác; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các đối tượng về mục tiêu, yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo; rà soát, ban hành các quy chế, quy định, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong huấn luyện, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

Đẩy mạnh xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; nhà trường tập trung thực hiện Đề án xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu đến năm 2020, 90% cán bộ, giáo viên có trình độ đại học và được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, trong đó có 10% - 20% trình độ sau đại học. Thực hiện mục tiêu đó, Nhà trường đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các khoa giáo viên, tiểu đoàn rà soát đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, giáo viên; tiến hành quy hoạch, tạo nguồn đào tạo, gắn quy hoạch, đào tạo với sắp xếp, sử dụng; coi trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, giáo viên giỏi, giáo viên trẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài của Nhà trường. Cùng với đó, Nhà trường tích cực đề nghị Quân đoàn bổ sung cán bộ, giáo viên, ưu tiên những người đã qua thực tiễn huấn luyện, quản lý, chỉ huy ở các đơn vị theo chủ trương luân chuyển cán bộ. Để chuẩn hóa kiến thức tương ứng với chức danh, Nhà trường chú trọng kết hợp giữa tuyển chọn cán bộ, giáo viên cử đi đào tạo với đào tạo lại, bồi dưỡng tại chỗ và gửi đi thực tế ở đơn vị. Từ năm 2013 đến nay, Nhà trường đã cử 29 cán bộ, giáo viên đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong Quân đội, trong đó có 03 đồng chí đào tạo sau đại học; phối hợp với Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức 04 lớp tiếng Anh cho 100 cán bộ, giáo viên; cử 24 giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Cục Nhà trường tổ chức, kết quả 100% đạt khá, giỏi. Thực hiện chủ trương “mỗi giáo viên giỏi cũng là cán bộ giỏi, gương mẫu; mỗi cán bộ giỏi đồng thời cũng phải là giáo viên giỏi”, thời gian qua, Nhà trường đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và hội thi, hội thao, nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Trong 05 năm qua, Nhà trường đã tổ chức hơn 10 lần hội thi; trong đó, có 02 Hội thi Cán bộ đại đội trưởng, chính trị viên giỏi, 03 Hội thi Giáo viên dạy giỏi. Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ năm 2014 và 2016, Nhà trường có 12 đồng chí đạt danh hiệu Giáo viên Giỏi. Đến nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên Nhà trường có gần 80% đạt trình độ đại học và sau đại học, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Sản phẩm đào tạo của Nhà trường là cán bộ cấp phân đội, những người trực tiếp quản lý, huấn luyện chiến sĩ và làm công tác chuyên môn tại đơn vị, nên đòi hỏi cao về năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn. Vì vậy, để nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, Nhà trường chú trọng nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh chương trình, nội dung huấn luyện, đào tạo và đổi mới phương pháp dạy - học. Trên cơ sở nội dung, chương trình huấn luyện khung của Bộ Quốc phòng, những năm qua, Nhà trường đã nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình huấn luyện, đào tạo, đảm bảo thiết thực, phù hợp với từng đối tượng học viên và yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn. Thực hiện Quyết định 2795/QĐ-TM, ngày 04-12-2015 và Quyết định 02/QĐ-TM, ngày 02-4-2017 của Bộ Tổng Tham mưu về đổi mới chương trình, nội dung đào tạo cho các đối tượng hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trình độ sơ cấp; Chỉ thị 89/CT-BQP, ngày 04-4-2018 của Bộ Quốc phòng “Về việc tăng cường tổng kết thực tiễn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu gắn với công tác giáo dục, đào tạo của các nhà trường Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, từ năm 2015 đến nay, Nhà trường đã nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện 20 chương trình đào tạo. Trong đó, đã điều chỉnh, bổ sung các nội dung mới về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo Chỉ lệnh 14/CL-TM; thực hành các bài bắn mục tiêu trên không đối với súng 12,7mm, mục tiêu mặt đất với pháo 37mm, cùng các nội dung về kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, thể thao, v.v.

Giờ học tại phòng học chuyên dùng SPG9

Cùng với đó, Nhà trường đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng “lấy người học làm trung tâm, lấy yêu cầu nhiệm vụ của Quân đoàn là mục tiêu”; chỉ đạo các khoa giáo viên tích cực nghiên cứu xây dựng, thiết kế hệ thống bài giảng thống nhất theo từng chuyên đề, với các tình huống sát địa bàn, phương án tác chiến của Quân đoàn. Đồng thời, coi trọng truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, truyền thống “Thần tốc, táo bạo, quyết thắng” của Quân đoàn, rèn luyện phương pháp, tác phong, hành động của người chỉ huy, gắn đào tạo tại trường với huấn luyện tại đơn vị. Các khoa giáo viên duy trì nền nếp hoạt động phương pháp, tích cực tổ chức giảng tập, giảng thử, giảng mở rộng, giảng mẫu,… để thống nhất phương pháp huấn luyện, luyện tập, động tác thực hành. Song song với đó, Nhà trường coi trọng đổi mới cách học của học viên, phát huy hiệu quả hoạt động của tổ phương pháp, xây dựng và nhân rộng mô hình: “Ánh đèn đêm học thêm ngoài giờ”, “Tuần học Thanh niên kiểu mẫu”, “Giờ học Thanh niên kiểu mẫu” và vai trò “người thầy thứ hai” của đội ngũ cán bộ quản lý học viên. Bên cạnh đó, Nhà trường chú trọng kết hợp đào tạo chính khóa với ngoại khóa, cho học viên thực tập, thực tế tại đơn vị trên cương vị đào tạo; tăng cường luyện tập tổng hợp, diễn tập cuối khóa có bắn đạn thật. Nhờ đó, chất lượng đào tạo của Nhà trường từng bước nâng lên. Những năm gần đây, các khóa tốt nghiệp ra trường 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có trên 90% khá, giỏi; học viên sau khi tốt nghiệp ra trường đảm nhiệm được chức trách, nhiệm vụ, trên 80% hoàn thành tốt.

Nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ trung tâm của mỗi nhà trường, tạo cơ sở cho nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo. Nhận thức rõ điều đó, Nhà trường đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với huấn luyện, đào tạo. Hằng năm, Nhà trường chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ kế hoạch đào tạo với nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các phòng, khoa, tiểu đoàn đăng ký, xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học phù hợp với đối tượng, nhiệm vụ năm học ở cấp mình. Về nội dung, Nhà trường ưu tiên nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo, chuẩn hóa hệ thống giáo trình, tài liệu; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cấp các trang thiết bị, đồ dùng dạy - học, ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm mô phỏng, phục vụ hoạt động giảng dạy và quản lý, điều hành huấn luyện. Nhằm thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên tham gia, Nhà trường chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, ban hành các quy chế, quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học, quy định rõ định mức nghiên cứu khoa học đối với từng đối tượng, lấy kết quả nghiên cứu khoa học là tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng và xét các danh hiệu nhà giáo. Nhờ đó, công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường có chuyển biến tiến bộ vững chắc. Từ năm 2013 đến nay, Nhà trường đã hoàn thành 06 đề tài cấp Quân đoàn, 81 đề tài cấp cơ sở; biên soạn hơn 20 bộ giáo trình, tài liệu huấn luyện. Trong đó, các đề tài: “Đổi mới công tác giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật ở Trường Quân sự Quân đoàn 2”, “Yêu cầu giải pháp tổ chức diễn tập vòng tổng hợp cho học viên của Trường Quân sự Quân đoàn 2”,... đã trực tiếp góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, được Hội đồng khoa học Quân đoàn đánh giá cao.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, Nhà trường coi trọng làm tốt công tác bảo đảm; tích cực huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện Đề án đầu tư nâng cấp hệ thống giảng đường, thao trường, bãi tập giai đoạn 2015 - 2020. Trong đó, ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh hệ thống phòng học chuyên dùng với các thiết bị dạy học hiện đại; nâng cấp hệ thống thư viện, thư viện điện tử, phòng đọc tài liệu, v.v. Năm học 2018 - 2019, Nhà trường đã nâng cấp phòng điều hành huấn luyện, lắp đặt hệ thống ca-mê-ra giám sát phòng học, lắp mới 03 phòng học chuyên dùng chuyên ngành Trinh sát bộ binh, pháo binh, súng cối, cùng hệ thống trường bắn ảo, phòng học tin học, ngoại ngữ. Đồng thời, đề nghị Quân đoàn tiếp tục củng cố, mở rộng thao trường huấn luyện; phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện mới theo quyết định của Tổng Tham mưu trưởng,… tạo môi trường, điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo.

Cùng với các nội dung, giải pháp trên, Nhà trường tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng Trường chính quy, mẫu mực, xứng đáng là trung tâm huấn luyện, đào tạo của Quân đoàn.

Đại tá NGUYỄN NGỌC KÝ, Hiệu trưởng Nhà trường
___
____________

1 - Năm 2014, Nhà trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (năm 2017); Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ (năm 2018), v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết