Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 24/09/2019, 06:48 (GMT+7)
Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm đủ năng lực, sức chiến đấu, lãnh đạo Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo.

Thiếu tướng Nguyễn trọng triển, Chính ủy Bộ Tư lệnh thủ đô Hà nội kiểm tra công tác huấn luyện của Trường

Trước yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bổ sung cho các đơn vị chủ lực và làm nòng cốt cho lực lượng vũ trang địa phương sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Thủ đô, ngày 28-9-1979, Trường Quân chính Quân khu Thủ đô nay là Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được thành lập theo quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân nhân Việt Nam. 40 năm qua, cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà trường luôn phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, gắn bó, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây đắp nên truyền thống:“Trung thành, sáng tạo, dạy tốt, rèn nghiêm, đoàn kết, quyết thắng”. Ghi nhận thành tích đó, Nhà trường được Đảng, Nhà nước, Thành phố Hà Nội tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý1.

Có được kết quả trên, một trong những nguyên nhân quan trọng là Nhà trường luôn chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến việc lãnh đạo Nhà trường hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Ở từng cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, khoa, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong lãnh đạo, đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách; trong đó, công tác tư tưởng luôn được chú trọng và đi trước một bước; các quy chế, quy định được xây dựng, bổ sung, hoàn thiện kịp thời. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, đảm bảo có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với tinh thần tự phê bình và phê bình, chân thành, khách quan, trên trước, dưới sau, tập thể trước, cá nhân sau, toàn Đảng bộ đã tiến hành kiểm điểm, liên hệ thực tế vào từng cấp ủy, tổ chức đảng, cương vị của mỗi đảng viên nhận rõ ưu điểm, khuyết điểm, đề ra biện pháp đấu tranh, ngăn ngừa, khắc phục hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc làm này được gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Nhà trường luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thể hiện rõ vai trò tiền phong, gương mẫu, hạt nhân lãnh đạo trong thực hiện nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.   

Những năm tới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ Tư lệnh Thủ đô đặt ra yêu cầu cao đối với công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Cùng với đó, thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đòi hỏi các tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nêu cao trách nhiệm xây dựng tổ chức đảng cấp mình trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần xây dựng Đảng bộ Nhà trường thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để thực hiện tốt điều đó, Đảng ủy Nhà trường xác định, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo Nhà trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; trong đó, tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: 

Một là, thường xuyên kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, bảo đảm tính kế thừa, liên tục. Thực tiễn Nhà trường cho thấy, có thời điểm, mặc dù tổ chức, biên chế có sự biến động, song do làm tốt công tác xây dựng Đảng mà các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo cơ quan, khoa, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, căn cứ tình hình cụ thể, Đảng ủy Nhà trường luôn kịp thời kiện toàn cấp ủy, chi bộ các cấp đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đơn vị, nhất là việc tổ chức chi bộ lâm thời ở các đơn vị học viên; đồng thời, tập trung bồi dưỡng cho đội ngũ cấp ủy các cấp có kiến thức và năng lực toàn diện, đủ điều kiện tham gia lãnh đạo tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao. Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của đảng viên thực hiện tốt việc đề cử, ứng cử từ chi bộ để lựa chọn, bầu vào các cấp ủy những đảng viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực trong tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai là, quán triệt, thực hiện Kết luận 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Đảng ủy Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ duy trì nghiêm  chế độ, nền nếp; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, trọng tâm là sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo. Căn cứ tình hình cụ thể, Đảng ủy Nhà trường tập trung bồi dưỡng cho bí thư, cấp ủy các chi bộ làm tốt công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt, trên cơ sở quán triệt nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và những vấn đề nảy sinh, xác định trọng tâm lãnh đạo phù hợp với tình hình cơ quan, khoa, đơn vị; xây dựng dự thảo nghị quyết lãnh đạo bảo đảm ngắn gọn, cụ thể, tính khả thi cao. Trong tổ chức sinh hoạt, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt, khuyến khích đảng viên phát huy dân chủ, thẳng thắn, mạnh dạn trao đổi, thảo luận, đề xuất các chủ trương, giải pháp lãnh đạo hiệu quả, song phải chấp hành nghiêm kỷ luật, kiên quyết khắc phục hiện tượng dân chủ hình thức, tự do vô kỷ luật, gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền, cá nhân chủ nghĩa, coi thường tập thể. Đồng thời, coi trọng khâu tổ chức thực hiện và công tác kiểm tra chấp hành nghị quyết ở chi bộ.

Ba là, tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, coi đây là giải pháp quan trọng để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là về tư tưởng, các mối quan hệ xã hội, việc giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII). Từng cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ trì các cơ quan, khoa, đơn vị quán triệt và thực hiện tốt các quy định của Đảng về nêu gương2, trực tiếp là Quy định 646-QĐ/QUTW “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội”; nêu cao tinh thần “tự soi, tự sửa”, thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Qua đó, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống trong sạch, lành mạnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực sự là người cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”, tấm gương sáng để cán bộ, học viên, quần chúng noi theo. Cùng với đó, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ cần quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì, đảm bảo có số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp, đủ sức lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Bốn là, kiên quyết đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Nhà trường, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, Nhà trường tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn theo Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, học viên thấm nhuần sâu sắc, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, học viên, chiến sĩ, kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh, giữ vững đoàn kết thống nhất trong cấp ủy và tổ chức đảng.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, theo hướng giám sát toàn diện, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khách quan, chính xác; gắn kiểm tra tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì cùng cấp về thực hiện đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị nghị quyết của cấp ủy các cấp, chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đoàn kết nội bộ, thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện ngăn ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng nguyên tắc, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, lắng nghe ý kiến đóng góp của quần chúng để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường.

Phát huy truyền thống 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng Đảng bộ Nhà trường thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo Nhà trường hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá ĐOÀN CHÍ THẮNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường
__________________

1 - Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Ba. Năm 2019, Nhà trường được Nhà Nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, v.v.

2 - Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:56 - 21/10/2020

HCMSJC55.95056.450
Hà NộiSJC55.95056.470
Đà NẵngSJC55.95056.470

Thời tiết