Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 28/11/2019, 13:16 (GMT+7)
Trường bắn Quốc gia Khu vực 1 đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (gọi tắt là Trường bắn TB1), trực thuộc Quân khu 1, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đất quốc phòng, kết hợp chăm sóc, bảo vệ rừng; bảo đảm thao trường cho các đơn vị trong toàn quân về huấn luyện, diễn tập, hội thao, hội thi, thử nghiệm vũ khí, trang bị, khí tài và làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, v.v.

Trong thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh các điều kiện thuận lợi là cơ bản, Trường bắn còn không ít khó khăn, thách thức, như: nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đất quốc phòng rất phức tạp đã đặt ra những yêu cầu mới cần giải quyết. Trong khi đó, trình độ nhận thức của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa đồng đều; Đơn vị đóng quân trên địa bàn rộng, phân tán nhỏ, lẻ, ở vùng sâu, vùng xa, kinh tế phát triển chậm (diện tích hơn 315 km2 thuộc 15 xã ở 04 huyện của 2 tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn); tình hình tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự trên địa bàn diễn biến phức tạp,... tác động không nhỏ tới nhận thức, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Nhận rõ điều đó, Đảng ủy, chỉ huy Trường bắn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp để xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được Đảng ủy, chỉ huy Trường bắn xác định là giải pháp trọng tâm, xuyên suốt. Nhờ thực hiện tốt Cuộc vận động, đã góp phần xây dựng Đảng bộ nhiều năm liền (từ năm 2014 - 2018) đạt trong sạch, vững mạnh; Trường bắn vững mạnh toàn diện; được Quân khu tặng Cờ thi đua (năm 2014, 2015), danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” (năm 2018); Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua (năm 2016, 2017) và Bằng khen sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động.

Khen thưởng, tôn vinh các tập thể trong Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động

Có được kết quả trên, trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Trường bắn tập trung nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò của cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị trong thực hiện Cuộc vận động. Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động. Quán triệt chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, từ Đảng ủy đến các chi bộ đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm đối với từng tổ chức và cá nhân; đưa nội dung Cuộc vận động vào kế hoạch công tác của cán bộ chủ trì các cấp. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và tổ chức quần chúng phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động với nội dung, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nhất là những vấn đề mới đặt ra. Cơ quan chính trị chủ động phát huy vai trò tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động bằng nhiều biện pháp sáng tạo, phù hợp, mang lại hiệu quả cao. Trong thực hiện, Đảng ủy, chỉ huy Trường bắn yêu cầu các cơ quan, đơn vị gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, coi trọng việc xây dựng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; duy trì chế độ kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động làm một tiêu chí để nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, quần chúng và bình xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân hằng năm. Nhờ đó, Cuộc vận động được lan tỏa mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ phát huy cao nhất khả năng trong công việc, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Để Cuộc vận động thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, huy động mọi tổ chức, lực lượng hưởng ứng, Đảng ủy, chỉ huy Trường bắn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt cho mọi đảng viên, quần chúng, làm cho mục đích, ý nghĩa, nội dung Cuộc vận động thấm sâu vào từng tập thể, cá nhân. Nội dung tập trung tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, nội dung Cuộc vận động và các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên; ý nghĩa, vai trò của Cuộc vận động trong việc phát huy truyền thống, nâng cao trách nhiệm, phát huy khả năng, thế mạnh của mỗi tổ chức, con người trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phong phú, sinh động; lồng ghép tuyên truyền, giáo dục với sinh hoạt tập trung, phát động thi đua, mít tinh, diễn đàn, hội thi tuyên truyền về Cuộc vận động, v.v. Nhờ đó, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng của Đơn vị đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; tích cực, tự giác học tập, nâng cao năng lực, trình độ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động, tạo động lực cổ vũ cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, Đảng ủy, chỉ huy Trường bắn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức; lựa chọn đúng và tập trung thực hiện tốt khâu đột phá. Trên cơ sở cụ thể hóa tiêu chí, chuẩn mực xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy Trường bắn chỉ đạo 100% tổ chức đảng, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu thực hiện nội dung, chỉ tiêu Cuộc vận động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên rà soát, bổ sung nội dung, chỉ tiêu phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Các cấp ủy, chi bộ gắn thực hiện Cuộc vận động với nội dung xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”1, đảng viên “5 nhất, 3 không”2 và cam kết không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gây phương hại đến truyền thống, bản chất của Quân đội và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Trường bắn hướng Cuộc vận động đột phá vào công tác quản lý, bảo vệ đất quốc phòng, kết hợp chăm sóc, bảo vệ rừng; bảo đảm thao trường cho các đơn vị trong toàn quân; tăng cường công tác tuần tra, canh gác, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc nảy sinh, không để hiện tượng tái lấn chiếm, canh tác trái phép trên đất quốc phòng, bảo đảm an toàn tuyệt đối thao trường cho các đơn vị diễn tập, bắn đạn thật, hội thi, hội thao, thử nghiệm vũ khí3. Trong xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, Trường bắn đột phá vào xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phong phú, gắn với xây dựng nhân cách của người quân nhân cách mạng; thường xuyên coi trọng xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Đồng thời, thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần; chủ động nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, nhất là quản lý các mối quan hệ xã hội; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tư tưởng, nhận thức lệch lạc. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ luôn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nội quy, quy định của đơn vị, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường giảm dưới 0,2%, Đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, Đảng ủy, chỉ huy Trường bắn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả hoạt động phối hợp, kết nghĩa với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể nhân dân trên địa bàn đóng quân (hiện nay, các cơ quan, đơn vị của Trường bắn đã kết nghĩa với 26 trường học, 16 thôn, bản, xã,... trên địa bàn); chủ động phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn khu vực vành đai của Đơn vị và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định trong quản lý, không để xảy ra hiện tượng lấn chiếm, sử dụng trái phép đất quốc phòng. Thực hiện Phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, bằng nguồn lực tự có, Trường bắn đã ủng hộ xây dựng nhiều công trình công ích của địa phương, trị giá hàng trăm triệu đồng; tham gia tu sửa 21,5 km đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét gần 10 km kênh mương; giúp đỡ, thăm hỏi tặng quà 60 lượt gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường các hoạt động giao lưu “Thắm tình quân dân”, văn hóa, văn nghệ, thể thao,... được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Qua đó, làm ngời sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” đối với nhân dân nơi đóng quân, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy Trường bắn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động. Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đi sâu kiểm tra thực hiện nội dung nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, lề lối làm vệc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, cách làm hình thức, hiệu quả thấp. Đồng thời, thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; khắc phục triệt để hạn chế, khuyết điểm và đề ra giải pháp thực hiện Cuộc vận động thiết thực, hiệu quả, có tính khả thi cao. Thường xuyên biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn Đơn vị.

Kết quả và kinh nghiệm trên là cơ sở, tiền đề để Đảng ủy, chỉ huy Trường bắn TB1 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động theo Chỉ thị 855-CT/QUTW, ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, phát huy truyền thống, bản chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đại tá ĐINH CÔNG LÝ, Chính ủy Trường bắn Quốc gia khu vực 1

______________

1 - Chi bộ 4 tốt: 1. Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; 2. Chất lượng sinh hoạt tốt; 3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; 4. Cán bộ, đảng viên tốt. Chi bộ 3 không: 1. Không có cán bộ, đảng viên tham gia các tệ nạn xã hội; 2. Không có cán bộ, đảng viên vi phạm quy định an toàn giao thông; 3. Không có cán bộ, đảng viên sử dụng thẻ đảng viên, giấy tờ do Nhà nước và Quân đội cấp để tín chấp vay tiền, tài sản, vay nợ không có khả năng thanh toán.

2 - Đảng viên 5 nhất: 1. Ý chí quyết tâm cao nhất; 2. Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ tốt nhất; 3. Chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; 4. Dân chủ, đoàn kết tốt nhất; 5. Bảo đảm an toàn tốt nhất trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia giao thông. Đảng viên 3 không: 1. Không vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; 2. Không thoái thác nhiệm vụ; 3. Không tham gia các tệ nạn xã hội.

3 - Năm 2018, Trường bắn bảo đảm an toàn tuyệt đối thao trường cho gần 80 lượt đơn vị trong toàn quân diễn tập, bắn đạn thật, hội thi, hội thao, thử nghiệm vũ khí.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:02 - 23/07/2021

EUR26,425.4727,800.49

GBP30,906.3832,197.34

USD22,890.0023,120.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:36 - 23/07/2021

HCMSJC56.85057.500
Hà NộiSJC56.85057.520
Đà NẵngSJC56.85057.520