Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 15/05/2017, 09:17 (GMT+7)
Trung tâm Kỹ thuật Thông tin công nghệ cao thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Xuất phát từ yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới, ngày 26-12-2013, Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động trong toàn quân Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động). Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao xác định đây là Cuộc vận động lớn có ý nghĩa về nhiều mặt, và là nhiệm vụ chính trị, nội dung trọng tâm trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Đơn vị.

Với tinh thần đó, Trung tâm đã triển khai thực hiện Cuộc vận động chặt chẽ, đúng quy trình theo chỉ thị, hướng dẫn của trên, trực tiếp là Binh chủng Thông tin. Nhờ đó đã tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần tự lực, tự cường, say mê nghiên cứu, sáng tạo những sản phẩm trí tuệ công nghệ cao phục vụ cho công tác bảo đảm thông tin liên lạc quân sự. Cuộc vận động có sức lan tỏa mạnh mẽ, thiết thực góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên của Trung tâm có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; đạo đức, lối sống tốt; tích cực, chủ động trong công việc; đoàn kết, thống nhất cao, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, gắn bó với nghề nghiệp, đơn vị. Trong thực hiện Cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu. Trung tâm luôn là lực lượng tiên phong của Binh chủng trong công tác nghiên cứu khoa học, làm chủ trang bị, khí tài thông tin công nghệ mới, bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc, nhất là những nơi khó khăn, phức tạp, đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, góp phần quan trọng vào tiến trình hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc quân sự. Trung tâm được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2010 - 2015; Trung tâm và một cá nhân được Binh chủng đề nghị Bộ Quốc phòng vinh danh điển hình tiên tiến của toàn quân về thực hiện Cuộc vận động. Kết quả đó góp phần xây dựng Đảng bộ Trung tâm nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh (năm 2016 đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu), Trung tâm vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Có được kết quả trên, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Thực tiễn chỉ ra rằng, ở đâu lãnh đạo, chỉ huy quan tâm đến Cuộc vận động thì ở đó đơn vị hoạt động có nền nếp, đi vào chiều sâu, vững chắc và đồng đều. Nhận rõ điều đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm đã triển khai nhiều nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động thông qua nghị quyết của cấp ủy và kế hoạch công tác của người chỉ huy, với các tiêu chí cụ thể, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, nhất là trong hoạt động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Binh chủng và Bộ Quốc phòng xây dựng, phát triển mạng lưới, hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc quân sự. Hằng năm, Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Đơn vị được kiện toàn đầy đủ; thường xuyên bổ sung, điều chỉnh quy chế hoạt động. Trong đó, cơ quan chính trị thường trực, tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trên; chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm sát với nhiệm vụ của từng phòng, ban; duy trì chế độ kiểm tra, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện Cuộc vận động; tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, v.v. Trong thực hiện, Đảng ủy Trung tâm yêu cầu các bộ phận phải luôn gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và phong trào Thi đua Quyết thắng. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động làm một tiêu chí để nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, quần chúng và bình xét thi đua - khen thưởng tập thể, cá nhân hằng năm. Nhờ đó, phát huy được tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của bộ đội, đảm bảo cho Cuộc vận động đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ; thực sự là môi trường thuận lợi để cán bộ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, trách nhiệm trong công việc, yên tâm công tác, gắn bó, xây dựng đơn vị, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để Cuộc vận động đạt hiệu quả cao và có sức lan tỏa, Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm coi trọng thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền về vị trí, vai trò của Cuộc vận động, nhằm huy động cao nhất sự tham gia của tất cả cán bộ, chiến sĩ, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đơn vị. Nội dung tuyên truyền, giáo dục tập trung nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, nội dung Cuộc vận động và các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên. Hình thức, phương pháp được triển khai lồng ghép với sinh hoạt tập trung, phát động thi đua, mít tinh; sân khấu hóa, trên phương tiện thông tin nội bộ, hệ thống khẩu hiệu, bảng ảnh, v.v. Việc tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, thấm sâu vào từng tập thể, cá nhân, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong mọi hoạt động của Trung tâm. Thông qua nhận thức đúng, để mọi người hiểu được Cuộc vận động là sự cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 03 trước đây và Chỉ thị 05 hiện nay trong Quân đội; từ đó, đề cao trách nhiệm, tinh thần tự giác trong thực hiện, đưa Cuộc vận động phát triển sâu rộng trong thực tiễn.

Trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động, Trung tâm luôn quan tâm đầu tư xây dựng, nuôi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm hạt nhân thúc đẩy phong trào. Nhận thức sâu sắc rằng, các điển hình tiên tiến không phải tự nhiên mà có, mà phải nuôi dưỡng, xây dựng trong hoạt động thực tiễn, bằng sự nỗ lực của cá nhân, tập thể, nên muốn có điển hình tốt phải có môi trường hoạt động, thử thách để họ khẳng định mình. Đảng ủy, Ban Giám đốc một mặt duy trì tốt các nội dung Cuộc vận động phù hợp với đặc điểm, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm; mặt khác, thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, rà soát, đánh giá chất lượng các nhân tố điển hình tiến tiến, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, nhân rộng các nhân tố mới, những sáng kiến của các tập thể, cá nhân, tạo động lực và sức lan tỏa, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ toàn Trung tâm nỗ lực, vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, xây dựng các diễn đàn sinh hoạt chính trị tư tưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền “gương người tốt, việc tốt” trên trang Website của Đơn vị. Qua đó, không chỉ góp phần vào việc xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, mà còn làm lan tỏa những cách làm hay, các điển hình tiên tiến được tập thể ghi nhận. Ba năm qua, Trung tâm đã có 28 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được Binh chủng và Bộ Quốc phòng khen thưởng. Từ kết quả xây dựng đơn vị điểm, mô hình điểm đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm thay đổi nhận thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc của tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy, các tổ chức quần chúng và của cán bộ, chiến sĩ trong Đơn vị. Việc tổ chức học tập đơn vị điểm, mô hình mới và giao ban rút kinh nghiệm đã thúc đẩy ý thức trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo tìm ra cái mới, điểm mới trong thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể. Ngoài ra, Trung tâm còn đẩy mạnh hội thi, hội thao, nhằm tạo ra không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, thúc đẩy Cuộc vận động phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tạo ra động lực mới để đội ngũ cán bộ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật nâng cao trình độ, kỹ năng nghiên cứu, sáng tạo vươn lên làm chủ công nghệ thông tin liên lạc tiên tiến, hiện đại.

Cán bộ, nhân viên Ban Vô tuyến điện sóng cực ngắn trao đổi giải pháp
kỹ thuật nâng cao tính năng máy vô tuyến điện quân sự. (Ảnh: qdnd.vn)

Nhận thấy ý nghĩa thiết thực của phong trào phát huy sáng kiến, cống hiến tài năng đối với Cuộc vận động, Trung tâm đã chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ và vai trò tiên phong trong tiến trình hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc. Thực hiện chủ trương “đi tắt đón đầu”, Trung tâm thường xuyên tổ chức tập huấn để đội ngũ cán bộ, kỹ sư tiếp cận các công nghệ nền tảng, công nghệ mới, chuyển giao công nghệ nước ngoài về ARM, DSP, IP,... để đột phá mạnh mẽ vào công tác nghiên cứu, cải tiến, thiết kế, chế thử, sản xuất vật tư và bảo đảm kỹ thuật theo hướng “lấy mạng làm trung tâm”. Đặc biệt, mô hình câu lạc bộ “Tri thức thông tin trẻ” của Trung tâm đã phát huy tốt tác dụng trong khích lệ, động viên phong trào tự học tập nâng cao kiến thức về khoa học kỹ thuật; rèn luyện kỹ năng sống cho cán bộ, đảng viên trẻ và đoàn viên thanh niên; hun đúc, khơi dậy tâm huyết, sức sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên trẻ theo tinh thần: “Chủ động - Sáng tạo - Khát khao cống hiến”. Qua đó, xây dựng được đội ngũ chuyên gia đầu ngành, đủ khả năng làm chủ các phần mềm thông tin liên lạc. Với lòng say mê, tìm tòi, sáng tạo và tinh thần “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”, các đề tài nghiên cứu của Trung tâm đều có tính đột phá, hàm lượng trí tuệ và tính ứng dụng cao. Ba năm qua, Trung tâm có 23 đề tài, nhiệm vụ hoàn thành với chất lượng tốt; 3681 sản phẩm là các thiết bị, vật tư kỹ thuật được sản xuất và ứng dụng trên hệ thống, góp phần hiện đại hóa mạnh mẽ hệ thống thông tin liên lạc quân sự. Kết quả đó đã tiết kiệm cho Binh chủng và Quân đội hàng chục tỷ đồng trong thời điểm đó. Trung tâm còn giành: 05 giải Nhất, 04 giải Nhì, 03 giải Ba Tuổi trẻ sáng tạo cấp binh chủng; 03 giải Nhất, 03 giải Nhì, 03 giải Ba và 02 giải Khuyến khích Tuổi trẻ sáng tạo cấp Bộ Quốc phòng; 02 kỹ sư trẻ của Trung tâm được tham dự Đại hội tài năng trẻ toàn quốc; 01 đề tài được giải khuyến khích tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc Vifotec; 01 kỹ sư trẻ được tham dự Festival tài năng trẻ toàn quốc năm 2016, v.v.

Thực hiện nội dung phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, 100% cán bộ, chiến sĩ của Đơn vị quán triệt, chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, gia đình, người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện phong trào “Quân đội tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới”, bằng nguồn lực tự có, Trung tâm đã trích số tiền trên 150 triệu đồng giúp xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình xây dựng cơ sở hạ tầng; trao 15 sổ tiết kiệm (mỗi sổ một triệu đồng) cho đối tượng chính sách trên địa bàn đơn vị đóng quân; ủng hộ các quỹ do cấp trên phát động với số tiền trên 135 triệu đồng, v.v. Qua đó, không ngừng củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương, làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” được tỏa sáng, lan tỏa trong lòng nhân dân.

Từ thực tiễn thực hiện Cuộc vận động, Trung tâm rút ra một số kinh nghiệm sau: Một là, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện phải cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn đơn vị; được duy trì thường xuyên, liên tục, gắn kết chặt chẽ với Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XI, XII), các cuộc vận động và phong trào Thi đua Quyết thắng. Hai là, huy động được sự vào cuộc của các tổ chức, lực lượng; đề cao vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong tổ chức thực hiện; phải thực sự mẫu mực về phẩm chất đạo đức, phong cách, tác phong công tác, nêu cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, là hạt nhân nòng cốt của các phong trào. Ba là, thường xuyên chăm lo bồi dưỡng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ kiểm tra, sơ kết, tổng kết và làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

Từ kết quả và những kinh nghiệm trên, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động lên tầm cao mới, tạo động lực để xây dựng Trung tâm trở thành cơ sở nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ cao hàng đầu của Quân đội và Quốc gia, đủ năng lực bảo đảm kỹ thuật thông tin cấp chiến lược, góp phần xây dựng Binh chủng tiến thẳng lên hiện đại và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nư­ớc trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin.

Đại tá LƯƠNG ANH TÙNG, Chính trị viên Trung tâm

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 24:45 - 27/01/2022

EUR24,775.4326,164.36

GBP29,663.4530,930.27

USD22,470.0022,780.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:51 - 27/01/2022

HCMSJC61.80062.400
Hà NộiSJC61.80062.420
Đà NẵngSJC61.80062.420