Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 12/06/2017, 08:28 (GMT+7)
Trung đoàn 692 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đối với việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, những năm qua, Trung đoàn 692 (thuộc Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đã tập trung quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, các mối kết hợp được xác định trong Nghị quyết 765-NQ/ĐUQSTW về công tác huấn luyện của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương). Trên cơ sở đó, triển khai huấn luyện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm cho cả cơ quan và đơn vị; chú trọng huấn luyện sát đối tượng, địa bàn, nhiệm vụ; tăng cường huấn luyện hiệp đồng, nâng cao khả năng cơ động gắn với xử lý các tình huống, nhiệm vụ A, A2 sát thực tế. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện chiến đấu của Trung đoàn không ngừng được nâng lên, các chỉ tiêu sẵn sàng chiến đấu đều hoàn thành và vượt mức yêu cầu đề ra, tạo nền tảng để Đơn vị không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn Thủ đô, mà còn tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố và cứu hộ, cứu nạn có hiệu quả, được Sư đoàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Để có được kết quả đó, trước hết, Trung đoàn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trọng tâm là Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 939-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trực tiếp là Nghị quyết 345-NQ/ĐU của Đảng ủy Sư đoàn 301 về “Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; trong đó, xác định rõ các chủ trương, biện pháp lãnh đạo chủ yếu, các nội dung tập trung đột phá; những khâu yếu, mặt yếu cần khắc phục. Đồng thời, chú trọng gắn trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với từng mặt công tác được phân công phụ trách, khắc phục triệt để mọi biểu hiện khoán trắng hoặc coi nhẹ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đảng ủy Trung đoàn cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu phải bảo đảm tính toàn diện, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là tập trung đổi mới tư duy huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong quá trình huấn luyện. Bên cạnh đó, Trung đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho bộ đội nhận thức đầy đủ, đúng đắn về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, coi đó là nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, do người chỉ huy trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện trước cấp ủy cấp mình và người chỉ huy cấp trên. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng cao, chất lượng huấn luyện ngày càng vững chắc, góp phần quan trọng để Trung đoàn vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các sự kiện trọng đại của đất nước trên địa bàn Thủ đô.

Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác này đi vào chiều sâu, vững chắc, Đảng ủy Trung đoàn thường xuyên chăm lo xây dựng cấp ủy các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong đó, chú trọng gắn xây dựng cấp ủy với kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ở từng cơ quan, đơn vị. Năm 2016, Đảng bộ Trung đoàn có 80,6% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 88,12% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây là cơ sở, nền tảng quan trọng để Trung đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1 cho chiến sĩ mới

Công tác chuẩn bị huấn luyện là một yếu tố quan trọng, trực tiếp chi phối đến chất lượng huấn luyện. Nhận thức rõ điều đó, Trung đoàn luôn chủ động chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các mặt bảo đảm cho huấn luyện, nhất là khâu xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện, tập huấn cán bộ, chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập,... sát tình hình thực tiễn của đơn vị. Hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Trung đoàn tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề mới, khó và những nội dung chưa thống nhất. Đồng thời, coi trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp về phương pháp tổ chức quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện theo cương vị, chức trách được giao. Quá trình thực hiện, Trung đoàn luôn bám sát phương châm bồi dưỡng: “trực tiếp, tại chỗ”, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ mới. Đến nay, toàn Trung đoàn có 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 90% cán bộ tiểu đoàn, 80% cán bộ đại đội, trung đội đạt trình độ khá, giỏi. Bên cạnh việc chuẩn bị về con người, Trung đoàn còn chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất bảo đảm cho huấn luyện, từ mô hình học cụ, thao trường, bãi tập đến giáo án, bài giảng,... theo hướng thống nhất, chính quy và hiện đại. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ trong nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Năm 2016, Trung đoàn có 31 sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị được đưa vào sử dụng phục vụ huấn luyện; trong đó, các mô hình tạo giả trong huấn luyện có bắn đạn thật được Sư đoàn và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đánh giá cao.

Trong thực hành huấn luyện, Trung đoàn luôn bám sát phương châm: “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với đối tượng, phương án tác chiến, biên chế, trang bị của đơn vị và địa bàn hoạt động; trong đó, lấy huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt, huấn luyện chiến thuật làm trọng tâm, huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở. Xuất phát từ đặc thù nhiệm vụ của Đơn vị, phải phối hợp với các lực lượng liên quan bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, Trung đoàn coi trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện cho từng đối tượng để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Đơn vị. Đối với huấn luyện cán bộ, Trung đoàn tập trung nâng cao phương pháp, tác phong chỉ huy; khả năng phán đoán, xử lý các tình huống; nhất là năng lực chỉ huy bộ đội cơ động, triển khai bảo vệ các mục tiêu đảm nhiệm. Trong huấn luyện phân đội, Trung đoàn tích cực đổi mới phương pháp, thực hiện đúng quy trình các bước huấn luyện từ thấp đến cao, từ phân đoạn đến tổng hợp; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chuyên ngành với huấn luyện theo các phương án bảo vệ mục tiêu, tình huống chiến đấu. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản tại đơn vị với huấn luyện dã ngoại trên các loại địa hình: đô thị, đồng bằng, bán trung du; tổ chức hành quân xa, mang vác nặng trong mọi điều kiện thời tiết để rèn luyện ý chí, sức bền bỉ, dẻo dai của bộ đội, nhằm tăng cường khả năng cơ động chiến đấu cho các đơn vị. Ngoài ra, để nâng cao khả năng cơ động làm nhiệm vụ trên địa bàn đô thị, Trung đoàn tăng cường huấn luyện các nội dung về cơ động đường dài bằng xe cơ giới, nhất là huấn luyện cho bộ đội nắm vững và thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ và văn hóa khi tham gia giao thông, v.v. Kết thúc mỗi giai đoạn huấn luyện, Trung đoàn đều tổ chức diễn tập1 nghiêm túc, chặt chẽ, nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy của cán bộ, trình độ hiệp đồng chiến đấu giữa các phân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Riêng huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung và thời gian theo quy định; kết hợp huấn luyện các động tác cơ bản về điều lệnh, kỹ thuật, chiến thuật,... với rèn luyện sức khỏe và kỷ luật quân đội. Kết thúc huấn luyện, 100% chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, biết thực hiện động tác chiến đấu cá nhân, thể lực tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật. Kết quả kiểm tra sau 01 tháng huấn luyện và kiểm tra 3 tiếng nổ đều đạt loại giỏi.

Huấn luyện thể lực

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, Trung đoàn đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, coi đây là biện pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đơn vị. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Trung đoàn thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, quy định của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, cùng với chăm lo giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, Trung đoàn và các đơn vị coi trọng xây dựng, kiện toàn hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm các chế độ: trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, trực thông tin liên lạc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Căn cứ vào tình hình thực tiễn và tính chất mục tiêu được giao, Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan thường xuyên khảo sát, nắm chắc địa bàn, mục tiêu để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án; tổ chức luyện tập thuần thục, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Không chỉ duy trì nghiêm túc việc trực sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị, Trung đoàn còn tham gia, thực hiện tốt và là lực lượng chủ công trong các đợt trực sẵn sàng chiến đấu cao điểm cho Sư đoàn và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Năm 2016, Trung đoàn đã tổ chức tốt 28 đợt trực cao điểm, với thời gian 172 ngày, được chỉ huy các cấp đánh giá có đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra trên địa bàn Thủ đô và đối với các nhiệm vụ khác. Cùng với đó, Trung đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân. Chỉ tính riêng năm 2016, Trung đoàn đã điều động 600 lượt cán bộ, chiến sĩ kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 2; tham gia đào đắp, gia cố hơn 1,5 km đê bao sông Tích Giang và giúp dân thu hoạch hơn 15 ha lúa bị ngập úng; đồng thời, cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tham gia khắc phục sự cố môi trường nước hồ Tây.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhiều năm liền Trung đoàn vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện Giỏi”. Đây là cơ sở, động lực để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn nỗ lực phấn đấu hơn nữa, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá NGUYỄN NHƯ CHIÊM, Trung đoàn trưởng
______________
___________

1 - Năm 2016, Trung đoàn tổ chức 01 cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 1 cấp; 01 cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp; 03 cuộc diễn tập thực binh bắn chiến đấu cấp tiểu đoàn, đại đội và trung đội; kết quả đều khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.