Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 22/07/2021, 08:36 (GMT+7)
Trung đoàn 19, vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”

Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4 là đơn vị bộ binh đủ quân, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn 03 tỉnh (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên và căn cứ vào đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng; chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được chú trọng; nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Có được kết quả đó, trước hết, Trung đoàn tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; coi đây là nội dung quan trọng hàng đầu, quyết định chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Xuất phát từ đặc điểm phải thực hiện nhiều nhiệm vụ với yêu cầu cao trong điều kiện cán bộ các cấp thường xuyên biến động, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Nội dung giáo dục toàn diện, tập trung làm cho bộ đội nắm chắc đặc điểm, nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, đột xuất; các tiêu chuẩn, yêu cầu, nội dung, biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng đơn vị an toàn, văn hóa,... làm cơ sở để vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp giáo dục; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục theo chương trình cơ bản với thông qua học tập, sinh hoạt, công tác tập trung; giáo dục truyền thống địa phương, Đơn vị với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỷ luật, đạo đức, lối sống cho bộ đội; tăng cường định hướng tư tưởng, xây dựng động cơ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cho các đối tượng, tập trung vào đội ngũ cán bộ trung đội, tiểu đội và chiến sĩ mới.

Cùng với đó, Trung đoàn triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, xây dựng Đảng bộ, cấp ủy, chi bộ các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 184-CT/ĐU, ngày 23/3/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”1. Đẩy mạnh thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm chính trị. Nhờ đó, những năm gần đây, Đảng bộ Trung đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm 100% đạt yêu cầu, 85% khá, giỏi; 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, tâm huyết, gắn bó xây dựng đơn vị.

Giúp nhân dân huyện Cam Lộ (Quảng Trị) trong mưa lũ

Nhằm tạo sức mạnh tổng hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Trung đoàn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, cơ động xử lý tốt các tình huống trong mọi thời điểm. Hằng năm, trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 269-NQ/ĐU, ngày 13/9/2013 của Đảng ủy Quân khu; Nghị quyết số 601-NQ/ĐU, ngày 08/10/2013 của Đảng ủy Sư đoàn về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo” và mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Sư đoàn, Đảng ủy Trung đoàn ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện với các chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp, khâu đột phá khoa học, phù hợp với đối tượng huấn luyện, đặc điểm, nhiệm vụ đơn vị. Quá trình thực hiện, Trung đoàn làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, từ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, chuẩn bị cơ sở vật chất, giáo án đến mô hình học cụ, thao trường, bãi tập2; chú trọng phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ nhằm vừa giảm chi phí, công sức bộ đội, vừa góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. Trong huấn luyện, các đơn vị luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu cho các đối tượng, nhất là khối chuyên ngành binh chủng. Hằng năm, Trung đoàn đều tổ chức huấn luyện đầy đủ nội dung, thời gian cho các đối tượng theo chương trình, kế hoạch xác định, chú trọng huấn luyện đêm, dã ngoại, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế, huấn luyện các nội dung do thực tiễn đặt ra, như: tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, dịch bệnh,... kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện sát đối tượng, địa bàn, môi trường tác chiến; coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện và tổ chức hội thi, hội thao, diễn tập sát thực tế, phù hợp với tình huống, phương án tác chiến. Kết quả huấn luyện hằng năm, 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 82,5% khá, giỏi; diễn tập các cấp đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, Trung đoàn duy trì chặt chẽ, nghiêm chế độ, nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trực chỉ huy, trực ban, trực chuyên môn, phân đội trực chiến, sẵn sàng cơ động xử lý tình huống khi có lệnh; thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh kịp thời hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án tác chiến sát với yêu cầu, nhiệm vụ và tổ chức luyện tập theo quy định; tích cực tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, chữa cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn, được Quân khu, Sư đoàn và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao3.

Trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Trung đoàn tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, củng cố đơn vị “sáng, xanh, sạch, đẹp”; hệ thống doanh trại, nhà ở, dây, giá, biển, bảng thường xuyên được củng cố, bổ sung, làm mới, bảo đảm thống nhất, chính quy từ cơ quan đến đơn vị. Toàn  Trung đoàn thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cơ quan làm gương cho đơn vị, cán bộ làm gương cho chiến sĩ. Cán bộ, chỉ huy các cấp làm tốt công tác quán triệt, nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm của quân nhân trong chấp hành Hiến pháp, pháp luật Nhà nước, kỷ luật, điều lệnh, điều lệ Quân đội và quy định của đơn vị; gắn xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh; hướng bộ đội vào tự giác chấp hành các chế độ, nền nếp ngày, tuần. Đồng thời, duy trì Quy chế Dân chủ cơ sở, Hòm thư góp ý, hoạt động của “Tổ tư vấn trợ giúp tâm lý, sức khỏe và pháp luật”, Mô hình “Mỗi tuần học một điều luật”, “Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần”,... giúp nâng cao hiệu quả việc tiếp thu và thực hiện kỷ luật, pháp luật cho bộ đội. Kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vụ vi phạm kỷ luật, các quy định về an toàn giao thông, an toàn trong huấn luyện, v.v. Nhờ đó, những năm gần đây, Trung đoàn không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường dưới 0,15%, Đơn vị an toàn về mọi mặt.

Ngoài các giải pháp trên, Trung đoàn chú trọng bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, thay mới lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tích cực tăng gia, chăn nuôi, đảm bảo vượt chỉ tiêu về rau xanh, thịt, cá,... thiết thực góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội; chú trọng công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19. Đồng thời, thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Đơn vị quản lý tài chính giỏi, Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí xăng, dầu, điện, nước, ngân sách, tài sản, v.v. Bên cạnh đó, Trung đoàn chú trọng thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn; tiến hành bảo đảm kịp thời, đồng bộ vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật cho các nhiệm vụ, duy trì có nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật ở đơn vị; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Tích cực củng cố, nâng cấp cơ sở bảo đảm kỹ thuật và đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”.

Những kết quả và kinh nghiệm trên là cơ sở vững chắc để thời gian tới, Trung đoàn 19 tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá NGUYỄN MẠNH HÀ, Trung đoàn trưởng
_________________

1 - 3 tốt: Xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết tốt; giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ đảng viên tốt; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt; 3 không: Không yếu kém; không có đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

2 - Năm 2020, Trung đoàn đầu tư hơn 600 triệu đồng, 23 nghìn ngày công chuẩn bị thao trường, bãi tập, mua sắm cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

3 - Trung đoàn điều động hơn 1.600 lượt cán bộ, chiến sĩ với khoảng 90 lượt phương tiện chở bộ đội cơ động giúp nhân dân tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn, phục vụ Lễ tang cho các đồng chí hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3 và Đoàn kinh tế quốc phòng 337 trong năm 2020.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:36 - 22/09/2021

EUR26,007.0827,360.60

GBP30,295.3831,561.13

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:34 - 22/09/2021

HCMSJC56.50057.150
Hà NộiSJC56.50057.170
Đà NẵngSJC56.50057.170