Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 11/11/2019, 13:23 (GMT+7)
Tổng Công ty Thái Sơn giữ vững ổn định, nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Tổng Công ty Thái Sơn là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng, có gần 20 đơn vị thành viên và công ty liên kết, với hơn 5.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động; hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, kết hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế. Với gần 30 năm xây dựng và phát triển, uy tín, vị thế và thương hiệu của Tổng Công ty đã được khẳng định, được cộng đồng các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đánh giá cao. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc vi phạm pháp luật tại một công ty thành viên đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và uy tín, thương hiệu của Tổng Công ty. Nhiều đối tác lâu năm ngừng hợp tác, nhiều chủ đầu tư từ chối thực hiện đấu thầu các công trình mới, dẫn đến số lượng công trình xây dựng năm 2018 và gối đầu năm 2019 suy giảm; việc tiếp cận tín dụng và triển khai các dự án kinh doanh thương mại của Tổng Công ty gặp nhiều khó khăn. Việc làm, đời sống của cán bộ, công nhân viên và người lao động bị ảnh hưởng, nhiều vấn đề về tư tưởng nảy sinh, thậm chí có biểu hiện dao động, không an tâm công tác.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo tại Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2019

Trước tình hình đó, Tổng Công ty đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền. Đồng thời, quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để ổn định tình hình, chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, xốc lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, v.v. Với trách nhiệm chính trị cao, quyết liệt, nhìn thẳng vào sự thật, không che giấu khuyết điểm và tinh thần đoàn kết, bản lĩnh của “người lính” trên mặt trận lao động sản xuất, Tổng Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, nhanh chóng ổn định tình hình để tiếp tục vững bước phát triển. Hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối năm 2018 và năm 2019 bắt đầu có những khởi sắc. Năm 2018, tổng doanh thu của Tổng Công ty đạt trên 2.700 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 300 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 11 triệu đồng/người/tháng. Sáu tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu đã đạt trên 1.350 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 128 tỷ đồng.

Những kết quả trên đây dù còn rất khiêm tốn, nhưng là sự khẳng định nỗ lực đáng ghi nhận, bước khởi đầu quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của Tổng Công ty Thái Sơn sau những biến cố. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức và những vấn đề nảy sinh cần giải quyết không phải đã hết. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vững bước hội nhập và phát triển, Tổng Công ty tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện một số nội dung sau.

Trước hết, tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với mọi mặt hoạt động của Tổng Công ty. Đây là nhân tố quyết định, đảm bảo cho Tổng Công ty ổn định, phát triển vững chắc, đúng định hướng. Theo đó, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều được Tổng Công ty đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ, thống nhất của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thành viên. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Tổng Công ty đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, ổn định tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện. Tổng Công ty yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, ban giám đốc các công ty, xí nghiệp quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tổng Công ty về “Giữ vững ổn định và phát triển Tổng Công ty trong thời gian tới” và “Cổ phần hóa”. Các công ty, xí nghiệp, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, xác định rõ những thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn hiện nay; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, để xây dựng động cơ, quyết tâm, tạo động lực vượt qua thách thức, tiếp tục xây dựng, khẳng định thương hiệu “Thái Sơn” trên tầm cao mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế kết hợp quốc phòng. Từ bài học rút ra, Tổng Công ty yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động phát huy tinh thần “Tiên phong là người lính”, đoàn kết, sáng tạo trên mặt trận lao động sản xuất. Cùng với đó, Tổng Công ty tập trung quán triệt, tuyên truyền về nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp để cán bộ, nhân viên, người lao động, nhất là ở các đơn vị thuộc diện cơ cấu lại (sáp nhập, cổ phần hóa, thoái vốn, giải thể) nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng; thấy được tính tất yếu của việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Mặt khác, thông tin đầy đủ, minh bạch, công khai phương án sắp xếp, đổi mới để người lao động được biết, được bàn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đặc biệt, kiên quyết đấu tranh với tư tưởng cục bộ, ngại đổi mới, che giấu khuyết điểm, né tránh cổ phần hóa, các biểu hiện cơ hội, tiêu cực, lãng phí, làm thất thoát tài sản của tập thể, Quân đội, Nhà nước, v.v. Đồng thời, giải quyết kịp thời, thỏa đáng tâm tư, nguyện vọng của người lao động, không để họ mất việc làm. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, thông suốt về tư tưởng; đồng thuận cao với chủ trương, phương án cổ phần hóa của Tổng Công ty đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Vinh danh tại Lễ trao chứng nhận “Doanh nghiệp kinh doanh minh bạch, tin cậy, bền vững hàng Việt Nam tin dùng năm 2019”

Hai là, tích cực cơ cấu lại các nguồn lực. Tổng Công ty đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, cấu trúc lại bộ máy quản lý, điều hành, quản trị doanh nghiệp phù hợp với mô hình mới theo hướng tinh, gọn, hiệu quả. Tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi, khuyến khích cá nhân, tập thể phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm tạo ra những đột phá mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật để xây dựng Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản lý tài chính, v.v. Trên cơ sở đó, tiếp tục bổ sung, sửa đổi hệ thống quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với mô hình tổ chức của công ty cổ phần; hoàn thiện cơ chế quản lý, hợp tác, liên kết giữa Tổng Công ty với các doanh nghiệp thành viên và giữa các doanh nghiệp với nhau, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của các dự án lớn, đòi hỏi cao về trình độ kỹ thuật, công nghệ và tính chuyên nghiệp. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh của các công ty cổ phần, công ty liên doanh, liên kết có vốn góp của Tổng Công ty; kiên quyết thực hiện thoái hết vốn tại công ty cổ phần chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ kinh tế, hoạt động không hiệu quả. Tuyệt đối không để các công ty con, công ty liên doanh, liên kết lợi dụng danh nghĩa, thương hiệu của Tổng Công ty để làm trái pháp luật Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng. Quy rõ trách nhiệm và xử lý dứt điểm các công nợ tồn đọng, không để phát sinh nợ mới. Quản lý nguồn vốn tài chính, tài sản chặt chẽ; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên cho đầu tư phát triển dự án trọng điểm. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, pháp chế - kiểm toán, chấp hành nghiêm nguyên tắc quản lý tài chính, tuân thủ pháp luật trong sản xuất, kinh doanh.

Ba là, tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn mới. Đây là nội dung quan trọng, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, Tổng Công ty tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo ngắn, nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành; cập nhật kiến thức pháp luật kinh doanh quốc tế, chuẩn mực phổ quát của quản trị tiên tiến, hiện đại, v.v. Chú trọng gửi cán bộ quản lý, kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật có năng lực đi đào tạo chuyên sâu tại các trường trong nước và nước ngoài, nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi. Đồng thời, từng bước xây dựng chính sách tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối với lực lượng công nhân, các đơn vị chú trọng đào tạo qua thực tiễn, nhất là qua các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa biện pháp thi công. Đây không những là biện pháp đạt hiệu quả kinh tế, mà qua đó còn phát hiện những nhân tố mới đào tạo để trở thành cán bộ ở cơ sở. Bên cạnh đó, Tổng Công ty chỉ đạo các đơn vị thành viên làm tốt công tác nâng cao tay nghề, bậc thợ cho người lao động; cập nhật các công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo cho đội ngũ này làm chủ máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới khi được đầu tư; chú trọng rèn luyện tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, nâng cao năng suất lao động. Cùng với đó, Tổng Công ty thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; thực hiện tốt các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm,… đảm bảo công bằng, công khai; thu nhập gắn với hiệu quả và chất lượng công tác, để người lao động phát huy hết năng lực bản thân, gắn bó lâu dài với đơn vị.

Bốn là, mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh dựa trên các thế mạnh của Tổng Công ty. Trong lĩnh vực xây dựng, Tổng Công ty có đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động có tinh thần đoàn kết, kỷ luật cao, cùng với thiết bị thi công hiện đại, chuyên dụng được nhập từ các nước tiên tiến, như: Nhật, Nga, Mỹ, Thụy Điển, Đức,… và kinh nghiệm nhiều năm trong việc thi công những công trình lớn trong và ngoài Quân đội. Vì vậy, cùng với tham gia xây dựng các công trình quốc phòng, như: đồn biên phòng, cơ sở của lực lượng Cảnh sát biển, đường tuần tra biên giới,… Tổng Công ty tập trung tham gia đấu thầu những công trình trọng điểm quốc gia, công trình dân dụng lớn, khu phức hợp,… với cam kết mạnh mẽ, luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo yêu cầu của chủ đầu tư với giá cả cạnh tranh. Cùng với đó, Tổng Công ty tham gia sâu vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistic; tiếp tục ổn định hệ thống phân phối nội địa, duy trì quan hệ hợp tác với đối tác Liên bang Nga, Bun-ga-ri, Thổ Nhĩ Kỳ, Séc-bi-a; tăng cường xúc tiến thương mại tại các thị trường mới, như: Hàn Quốc, Nhật Bản,... phát triển liên doanh giữa Tổng Công ty với Tập đoàn Sojizt, quản lý tốt khu công nghiệp Long Bình tại Đồng Nai. Ngoài ra, Tổng Công ty tiếp tục nghiên cứu, triển khai tham gia các lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng, đem lại hiệu quả cả về kinh tế và xã hội, như: tham gia sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, rác thải, khí hoá lỏng; thương mại các dòng sản phẩm sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe cộng đồng, như: vật liệu xây dựng chống cháy, sản phẩm khử mùi lọc không khí, đèn Led thông minh, v.v.

Với tinh thần “Tiên phong là người lính”, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới và quyết tâm cao, Tổng Công ty Thái Sơn tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, vững bước phát triển, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá, TS. PHẠM GẶP, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:35 - 24/09/2021

EUR26,067.3427,423.99

GBP30,486.2531,759.97

USD22,640.0022,870.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:18 - 24/09/2021

HCMSJC56.40057.050
Hà NộiSJC56.40057.070
Đà NẵngSJC56.40057.070