Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 09/10/2017, 17:00 (GMT+7)
Tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ

Lực lượng dân quân tự vệ có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cấp ủy, chính quyền, nhân dân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở cơ sở. Ý thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ bằng những chủ trương, giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, cơ sở và tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống thiên tai; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. Đồng thời xác định rõ đó là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân

Hội nghị triển khai Luật Dân quân tự vệ

Trước hết, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp đưa Luật Dân quân tự vệ vào cuộc sống. Trong đó chú trọng đưa nội dung xây dựng, tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ vào chương trình, kế hoạch hoạt động phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội hằng năm và trong từng giai đoạn. Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy xác định rõ việc xây dựng, tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ là một nội dung trong chương trình phối hợp công tác. Để việc thực hiện Luật mang lại hiệu quả thiết thực, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chỉ đạo triển khai quán triệt, học tập, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên thuộc cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhân dân về vị trí chiến lược của lực lượng dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trọng tâm là Kết luận 41/KL-TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới” và Luật Dân quân tự vệ. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ và hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã ban hành 12 văn bản, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành 23 văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện. Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức tập huấn triển khai Luật Dân quân tự vệ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, gắn với quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quan trọng này. Theo chỉ đạo của Tỉnh, các địa phương tiến hành tập huấn triển khai Luật Dân quân tự vệ cho cán bộ làm công tác dân quân tự vệ từ cấp tỉnh đến xã, phường (thị trấn) và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm làm cho nhân dân và lực lượng dân quân tự vệ nắm vững được nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm trong công tác xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng này đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, cơ sở.

ùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức dân quân tự vệ, nhất là cấp xã, phường (thị trấn) và các doanh nghiệp, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ chuyên trách, bán chuyên trách ở cơ sở, đảm bảo đủ số lượng, có chất lượng tốt; gắn xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Nhờ đó, việc thực hiện Luật và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn đạt mục đích, yêu cầu đề ra, mang lại hiệu quả thiết thực; chất lượng chính trị và độ tin cậy của lực lượng dân quân tự vệ không ngừng được nâng lên. Thực hiện Quyết định 779/QĐ-TTg, ngày 15-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự ban chỉ huy quân sự xã, phường (thị trấn) trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức tuyển chọn, đào tạo 03 khoá trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, quân số 279 đồng chí, thời gian mỗi khoá 18 đến 22 tháng; cử 174 đồng chí tham gia đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. Hầu hết cán bộ đào tạo khi tốt nghiệp ra trường về địa phương công tác đã trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn, nghiệp vụ khá, phát huy, vận dụng được những kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn của địa phương; trình độ chỉ huy, phương pháp làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở, đạt kết quả khá tốt và được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng. Cùng với việc quan tâm công tác đào tạo, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cấp duy trì nền nếp, chế độ tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ ban chỉ huy quân sự xã, phường (thị trấn) và cán bộ các đơn vị tự vệ theo phân cấp. Nội dung tập huấn chú trọng cập nhật những điểm mới về quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương; khắc phục những khâu yếu của cán bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ ở cơ sở. Công tác bổ nhiệm cán bộ sau đào tạo được các cấp thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai, tạo sự đoàn kết, thống nhất và phát huy tốt năng lực, trình độ của từng vị trí. Đến nay, toàn Tỉnh đã bố trí được 108/109 đồng chí giữ chức chỉ huy trưởng, 218/218 chỉ huy phó, 107 đồng chí chức vụ trung đội trưởng dân quân cơ động và một số chức danh thuộc tổ chức, ngành đoàn thể ở cấp xã, 35 đồng chí phát triển cao hơn trong hệ thống chính trị các xã, thị trấn. Các đồng chí được bổ nhiệm đều phát huy tốt vai trò, chức trách được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên cơ sở những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp làm tốt việc rà soát, đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi theo luật định, làm cơ sở tổ chức triển khai xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng vững mạnh, rộng khắp, có cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao. Theo đó, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ dân quân tự vệ và việc kết nạp dân quân tự vệ mới, chuyển ra đối với số cán bộ, chiến sĩ đã hết tuổi, hoàn thành nghĩa vụ được các địa phương thực hiện nghiêm túc, nền nếp; duy trì nghiêm chế độ đăng ký lần đầu, bổ sung, di chuyển, vắng mặt dài hạn. Trong đó, ưu tiên các đối tượng là cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hành chính, sự nghiệp có chức danh ngành nghề chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề đã qua chương trình huấn luyện quân sự để bổ sung nguồn cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn. Công tác tuyển chọn lực lượng được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm tính dân chủ, công khai và công bằng. Các địa phương đã chú trọng vào khâu tổ chức xét duyệt chính trị, phát động phong trào tình nguyện, kết hợp vận động đến từng hộ gia đình có con em được tuyển chọn để tham gia lực lượng. Nhờ đó, lực lượng dân quân tự vệ của Tỉnh có bước phát triển cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng, đạt tỷ lệ 1,46% so với dân số; 21,10% đảng viên; 70,54% đoàn viên; 100% chi bộ quân sự có cấp ủy; dân quân đạt 89,99% , tự vệ cơ quan đạt 10,1% so với tổng số dân quân tự vệ. Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp thường xuyên chú trọng thực hiện tốt công tác huấn luyện đối với lực lượng dân quân tự vệ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng này. Hằng năm, cơ quan quân sự các cấp xây dựng kế hoạch huấn luyện cho 100% đơn vị dân quân tự vệ; nội dung huấn luyện được tiến hành toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu, tổ chức biên chế, trang bị, nhiệm vụ của từng lực lượng, thực tế địa bàn, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương. Trong huấn luyện, các địa phương, cơ sở luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, pháp luật, giáo dục truyền thống. Chú trọng huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững kỹ thuật, chiến thuật, cách đánh của dân quân tự vệ, thành thạo các phương án chiến đấu tại chỗ và nâng cao khả năng phối hợp với lực lượng Công an trong tuần tra, kiểm soát, xử trí các tình huống trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng dân quân tự vệ còn được huấn luyện về phòng, chống thiên tai và bồi dưỡng về công tác vận động quần chúng. Cơ quan quân sự các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, cứu hộ cứu nạn và tham gia các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ. Từ năm 2010 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự đã chỉ đạo tổ chức 129 lớp tập huấn cho hơn 18.000 lượt cán bộ; 500 lớp huấn luyện cho trên 106.000 lượt chiến sĩ dân quân tự vệ; kết quả huấn luyện dân quân tự vệ hằng năm 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá, giỏi.

Khẩu đội pháo 105 mm luyện tập lấy phần tử bắn

Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ được cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm. Căn cứ Luật Dân quân tự vệ, Đề án tổ chức, huấn luyện, hoạt động, chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng lập dự toán, tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách được cấp; chi trả đầy đủ phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ dân quân tự vệ theo quy định; có chính sách hỗ trợ tiền ăn, phụ cấp đi đường và bảo đảm tốt các chế độ, chính sách đối với những trường hợp ốm đau, tai nạn,... trong thời gian tham gia huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ, theo đúng quy định của Luật Dân quân tự vệ. Hằng năm, chính quyền các cấp trích thêm ngân sách địa phương để bảo đảm cho hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; tích cực vận động nhân dân cùng các tổ chức kinh tế, xã hội tự giác giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần đối với dân quân tự vệ và gia đình có người tham gia dân quân tự vệ đang tập trung làm nhiệm vụ, bằng cách hỗ trợ vốn, vật tư, kỹ thuật, nhất là khi tập trung làm nhiệm vụ trong điều kiện mùa vụ, đang thực hiện hợp đồng sản xuất, kinh doanh, v.v. Qua đó, góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình, tạo điều kiện thuận lợi để dân quân tự vệ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện Luật Dân quân tự vệ thời gian qua là cơ sở quan trọng để Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát huy trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn vững mạnh.

Đại tá TRẦN VĂN LÂU, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)