Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 21/11/2016, 11:26 (GMT+7)
Tỉnh Bắc Ninh xây dựng lực lượng dự bị động viên

Quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng chiến lược của lực lượng dự bị động viên, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng này vững mạnh, hùng hậu, góp phần tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh về LLDBĐV giai đoạn (1996 - 2016)

Là cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, Kinh Bắc xưa và Bắc Ninh ngày nay có vị trí quan trọng về nhiều mặt, nhất là quốc phòng - an ninh với Thủ đô và Quân khu 1. Ý thức thường trực điều đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh luôn đoàn kết, nỗ lực phát huy tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế; giữ ổn định chính trị - xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Đây là điều kiện thuận lợi để Tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên. Tuy nhiên, hiện nay trước sự tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường và do diện tích hẹp, mật độ dân số đông; ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội; bảo đảm việc làm tại chỗ ở khu vực nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu, quân nhân dự bị đi làm ăn xa, vắng mặt dài ngày; đầu tư ngân sách cho xây dựng lực lượng dự bị động viên chưa tương xứng,… nên Tỉnh cũng gặp không ít khó khăn trong xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, nhất là về đăng ký, quản lý nguồn, động viên huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị.

Trước thực tế đó, cơ quan quân sự các cấp của tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các phương tiện thông tin đại chúng từ Tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là lực lượng quân nhân dự bị đối với nhiệm vụ công tác động viên, nhất là xây dựng lực lượng dự bị động viên. Công tác này được tiến hành thường xuyên, liên tục cả trước, trong, sau khi động viên huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục được cụ thể hóa phù hợp với từng đối tượng, tập trung làm cho các đối tượng nắm vững đường lối quân sự, quốc phòng, tư tưởng chỉ đạo tăng cường quốc phòng - an ninh của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh; nhiệm vụ Quân đội, nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ của các thế lực thù địch, v.v. Do vậy, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng dự bị động viên đều thấm nhuần quan điểm “Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên”1, nêu cao ý thức về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh. Thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 05/NQ-TU (năm 1998) và Nghị quyết 13/NQ-TU (năm 2003) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dự bị động viên”; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch, chỉ đạo các cấp chính quyền và các sở, ban, ngành, đoàn thể nhân dân thực hiện. Cơ quan quân sự các cấp quán triệt, tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp chủ trương, biện pháp thực hiện công tác này một cách đồng bộ, hiệu quả.

Tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng tạo nguồn và đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên. Hằng năm, căn cứ chỉ tiêu được giao, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh trực tiếp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh phân bổ chỉ tiêu cho các huyện (thành phố, thị xã) phù hợp với tỷ lệ dân số và theo kế hoạch động viên đã xác định; tổ chức thực hiện bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai. Việc tổ chức đăng ký vào ngạch dự bị động viên cho quân nhân hoàn thành nhiệm vụ phục vụ tại ngũ được kết hợp chặt chẽ với rà soát chất lượng các đối tượng, củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế và bổ nhiệm chức vụ cho quân nhân dự bị, miễn nhiệm, giải ngạch theo quy định. Công tác sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên bảo đảm đúng nguyên tắc lấy chất lượng chuyên nghiệp quân sự là chính, kết hợp với “gần, gọn địa bàn”. Đến nay, Tỉnh đã sắp xếp quân nhân dự bị đạt 97,9% so với chỉ tiêu trên giao; trong đó, sĩ quan dự bị đạt 76,9%, hạ sĩ quan dự bị đạt 100%; đúng chuyên nghiệp quân sự: đối với đơn vị bộ binh đạt 96% trở lên, đối với đơn vị chuyên môn binh chủng kỹ thuật đạt 75% trở lên; quân nhân dự bị hạng 1, hạng 2 nhóm A đạt 60,7%, nhóm B đạt 39,3%. Công tác đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật được thực hiện nghiêm túc theo chế độ, đảm bảo về số lượng, chất lượng; Tỉnh đã xếp đủ 100% phương tiện kỹ thuật cho các đơn vị dự bị động viên.

Lực lượng dự bị động viên luyện tập sử dụng súng máy Phòng không 12,7 mm

Công tác huấn luyện quân sự, diễn tập, kiểm tra các đơn vị dự bị động viên được Tỉnh tổ chức chặt chẽ, đúng quy định. Đây là một nội dung trọng tâm để xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh. Hằng năm, Tỉnh chú trọng triển khai công tác huấn luyện lực lượng này đúng với Chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng, Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu; đồng thời, bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Các khâu, các bước huấn luyện: xây dựng kế hoạch, công tác bảo đảm, chuẩn bị nội dung, chương trình; phương pháp thực hành huấn luyện cho từng đơn vị, từng chuyên ngành được thực hiện chặt chẽ, chu đáo. Trước khi huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ dự bị động viên; chuẩn bị chu đáo thao trường, bãi tập, doanh trại, quân trang, v.v. Trong huấn luyện, các đơn vị luôn bám sát kế hoạch của trên, xác định nội dung huấn luyện phù hợp với từng đối tượng; trong đó, chú trọng huấn luyện chuyên sâu về thông tin, trinh sát, pháo binh, công binh. Quá trình huấn luyện được tổ chức tập trung theo từng đầu mối đơn vị; bảo đảm huấn luyện đúng, đủ nội dung, đúng thời gian quy định; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và rèn luyện kỷ luật, tổ chức hội thi, hội thao đánh giá kết quả; tăng cường báo động luyện tập cơ động chiến đấu, nâng cao ý thức sẵn sàng chiến đấu của từng quân nhân, từng đơn vị. Cùng với đó, Tỉnh gắn công tác huy động lực lượng dự bị động viên với diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện2; coi trọng công tác kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật. Qua đó, trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của người chỉ huy và các tổ chức, lực lượng tham gia, nhất là quân nhân dự bị và chủ phương tiện được nâng lên một bước, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chất lượng chính trị của lực lượng dự bị động viên, Tỉnh tập trung củng cố tổ chức đảng trong các đơn vị dự bị động viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đảm bảo cấp tiểu đoàn có đảng ủy, cấp đại đội có chi bộ, cấp trung đội có tổ đảng. Đồng thời, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì có nền nếp chế độ, nguyên tắc học tập, sinh hoạt đảng. Tỉnh coi trọng việc tạo nguồn dự bị động viên từ đảng viên, đoàn viên ưu tú. Ban Chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn) đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp phối hợp với các đơn vị nhận nguồn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đối tượng, kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú là quân nhân dự bị theo đúng Điều lệ Đảng. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong các đơn vị dự bị động viên của Tỉnh đạt trên 10%, tỷ lệ đoàn viên đạt trên 35%; đảng viên mới được kết nạp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Để quản lý quân nhân dự bị, cơ quan quân sự các cấp đã thường xuyên phối hợp với cơ quan công an thực hiện tốt công tác quản lý quân nhân dự bị trên địa bàn. Trước khi đi làm ăn xa, quân nhân dự bị phải viết cam kết với chính quyền địa phương: sẽ có mặt kịp thời khi có lệnh gọi huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, v.v. Hằng năm, các đơn vị nhận nguồn và địa phương đều tiến hành hội nghị hiệp đồng, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, khảo sát, kiểm tra nắm chắc quân số và chất lượng quân nhân dự bị để kịp thời có phương án điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm cho đơn vị nhận nguồn luôn đủ quân số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, gắn huấn luyện theo kế hoạch với huấn luyện kỹ năng và giáo dục ý thức trách nhiệm để lực lượng dự bị động viên sẵn sàng tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng dự bị động viên được Tỉnh coi trọng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo điều kiện cho gia đình và bản thân quân nhân dự bị yên tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp luôn tạo mọi điều kiện để bảo đảm ngân sách cho công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên,… nhằm xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh. Đối với quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy, hằng quý, địa phương thực hiện chi trả phụ cấp trách nhiệm đến từng cá nhân; đối với quân nhân dự bị và chủ phương tiện kỹ thuật được huy động thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, việc chi trả trợ cấp cho gia đình được thực hiện nghiêm túc theo đúng Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên. Tỉnh còn chủ động phát huy vai trò của các tổ chức xã hội, vận động nhân dân quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh.

Phát huy kết quả đã đạt được3, lực lượng vũ trang Bắc Ninh tiếp tục chủ trì, phối hợp tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng lượng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, thực sự là nhân tố quan trọng đóng góp trực tiếp vào việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đại tá CÁT VĂN THỌ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

_________________ 

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr.312.

2 - Từ năm 1998 đến nay, Tỉnh đã tổ chức diễn tập cấp Tỉnh 03 lượt, có gắn với thực binh có bắn chiến đấu cấp tiểu đoàn bộ binh, đại đội binh chủng; tổ chức diễn tập cấp huyện 16 lượt.

3 - Sau 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên, Tỉnh đã sắp xếp đạt 100% đầu mối đơn vị theo chỉ tiêu trên giao với chất lượng tốt; hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, gắn với diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh, huyện. Do hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên, nhiều tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Bắc Ninh đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh,… tặng nhiều bằng khen, giấy khen và hiện nay đang đề nghị Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho nhân dân và cán bộ tỉnh Bắc Ninh.

Quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng chiến lược của lực lượng dự bị động viên, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng này vững mạnh, hùng hậu, góp phần tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh về LLDBĐV giai đoạn (1996 - 2016)

Là cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, Kinh Bắc xưa và Bắc Ninh ngày nay có vị trí quan trọng về nhiều mặt, nhất là quốc phòng - an ninh với Thủ đô và Quân khu 1. Ý thức thường trực điều đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh luôn đoàn kết, nỗ lực phát huy tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế; giữ ổn định chính trị - xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Đây là điều kiện thuận lợi để Tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên. Tuy nhiên, hiện nay trước sự tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường và do diện tích hẹp, mật độ dân số đông; ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội; bảo đảm việc làm tại chỗ ở khu vực nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu, quân nhân dự bị đi làm ăn xa, vắng mặt dài ngày; đầu tư ngân sách cho xây dựng lực lượng dự bị động viên chưa tương xứng,… nên Tỉnh cũng gặp không ít khó khăn trong xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, nhất là về đăng ký, quản lý nguồn, động viên huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị.

Trước thực tế đó, cơ quan quân sự các cấp của tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các phương tiện thông tin đại chúng từ Tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là lực lượng quân nhân dự bị đối với nhiệm vụ công tác động viên, nhất là xây dựng lực lượng dự bị động viên. Công tác này được tiến hành thường xuyên, liên tục cả trước, trong, sau khi động viên huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục được cụ thể hóa phù hợp với từng đối tượng, tập trung làm cho các đối tượng nắm vững đường lối quân sự, quốc phòng, tư tưởng chỉ đạo tăng cường quốc phòng - an ninh của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh; nhiệm vụ Quân đội, nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ của các thế lực thù địch, v.v. Do vậy, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng dự bị động viên đều thấm nhuần quan điểm “Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên”1, nêu cao ý thức về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh. Thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 05/NQ-TU (năm 1998) và Nghị quyết 13/NQ-TU (năm 2003) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dự bị động viên”; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch, chỉ đạo các cấp chính quyền và các sở, ban, ngành, đoàn thể nhân dân thực hiện. Cơ quan quân sự các cấp quán triệt, tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp chủ trương, biện pháp thực hiện công tác này một cách đồng bộ, hiệu quả.

Tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng tạo nguồn và đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên. Hằng năm, căn cứ chỉ tiêu được giao, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh trực tiếp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh phân bổ chỉ tiêu cho các huyện (thành phố, thị xã) phù hợp với tỷ lệ dân số và theo kế hoạch động viên đã xác định; tổ chức thực hiện bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai. Việc tổ chức đăng ký vào ngạch dự bị động viên cho quân nhân hoàn thành nhiệm vụ phục vụ tại ngũ được kết hợp chặt chẽ với rà soát chất lượng các đối tượng, củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế và bổ nhiệm chức vụ cho quân nhân dự bị, miễn nhiệm, giải ngạch theo quy định. Công tác sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên bảo đảm đúng nguyên tắc lấy chất lượng chuyên nghiệp quân sự là chính, kết hợp với “gần, gọn địa bàn”. Đến nay, Tỉnh đã sắp xếp quân nhân dự bị đạt 97,9% so với chỉ tiêu trên giao; trong đó, sĩ quan dự bị đạt 76,9%, hạ sĩ quan dự bị đạt 100%; đúng chuyên nghiệp quân sự: đối với đơn vị bộ binh đạt 96% trở lên, đối với đơn vị chuyên môn binh chủng kỹ thuật đạt 75% trở lên; quân nhân dự bị hạng 1, hạng 2 nhóm A đạt 60,7%, nhóm B đạt 39,3%. Công tác đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật được thực hiện nghiêm túc theo chế độ, đảm bảo về số lượng, chất lượng; Tỉnh đã xếp đủ 100% phương tiện kỹ thuật cho các đơn vị dự bị động viên.

Lực lượng dự bị động viên luyện tập sử dụng súng máy Phòng không 12,7 mm

Công tác huấn luyện quân sự, diễn tập, kiểm tra các đơn vị dự bị động viên được Tỉnh tổ chức chặt chẽ, đúng quy định. Đây là một nội dung trọng tâm để xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh. Hằng năm, Tỉnh chú trọng triển khai công tác huấn luyện lực lượng này đúng với Chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng, Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu; đồng thời, bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Các khâu, các bước huấn luyện: xây dựng kế hoạch, công tác bảo đảm, chuẩn bị nội dung, chương trình; phương pháp thực hành huấn luyện cho từng đơn vị, từng chuyên ngành được thực hiện chặt chẽ, chu đáo. Trước khi huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ dự bị động viên; chuẩn bị chu đáo thao trường, bãi tập, doanh trại, quân trang, v.v. Trong huấn luyện, các đơn vị luôn bám sát kế hoạch của trên, xác định nội dung huấn luyện phù hợp với từng đối tượng; trong đó, chú trọng huấn luyện chuyên sâu về thông tin, trinh sát, pháo binh, công binh. Quá trình huấn luyện được tổ chức tập trung theo từng đầu mối đơn vị; bảo đảm huấn luyện đúng, đủ nội dung, đúng thời gian quy định; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và rèn luyện kỷ luật, tổ chức hội thi, hội thao đánh giá kết quả; tăng cường báo động luyện tập cơ động chiến đấu, nâng cao ý thức sẵn sàng chiến đấu của từng quân nhân, từng đơn vị. Cùng với đó, Tỉnh gắn công tác huy động lực lượng dự bị động viên với diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện2; coi trọng công tác kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật. Qua đó, trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của người chỉ huy và các tổ chức, lực lượng tham gia, nhất là quân nhân dự bị và chủ phương tiện được nâng lên một bước, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chất lượng chính trị của lực lượng dự bị động viên, Tỉnh tập trung củng cố tổ chức đảng trong các đơn vị dự bị động viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đảm bảo cấp tiểu đoàn có đảng ủy, cấp đại đội có chi bộ, cấp trung đội có tổ đảng. Đồng thời, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì có nền nếp chế độ, nguyên tắc học tập, sinh hoạt đảng. Tỉnh coi trọng việc tạo nguồn dự bị động viên từ đảng viên, đoàn viên ưu tú. Ban Chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn) đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp phối hợp với các đơn vị nhận nguồn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đối tượng, kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú là quân nhân dự bị theo đúng Điều lệ Đảng. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong các đơn vị dự bị động viên của Tỉnh đạt trên 10%, tỷ lệ đoàn viên đạt trên 35%; đảng viên mới được kết nạp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Để quản lý quân nhân dự bị, cơ quan quân sự các cấp đã thường xuyên phối hợp với cơ quan công an thực hiện tốt công tác quản lý quân nhân dự bị trên địa bàn. Trước khi đi làm ăn xa, quân nhân dự bị phải viết cam kết với chính quyền địa phương: sẽ có mặt kịp thời khi có lệnh gọi huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, v.v. Hằng năm, các đơn vị nhận nguồn và địa phương đều tiến hành hội nghị hiệp đồng, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, khảo sát, kiểm tra nắm chắc quân số và chất lượng quân nhân dự bị để kịp thời có phương án điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm cho đơn vị nhận nguồn luôn đủ quân số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, gắn huấn luyện theo kế hoạch với huấn luyện kỹ năng và giáo dục ý thức trách nhiệm để lực lượng dự bị động viên sẵn sàng tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng dự bị động viên được Tỉnh coi trọng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo điều kiện cho gia đình và bản thân quân nhân dự bị yên tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp luôn tạo mọi điều kiện để bảo đảm ngân sách cho công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên,… nhằm xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh. Đối với quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy, hằng quý, địa phương thực hiện chi trả phụ cấp trách nhiệm đến từng cá nhân; đối với quân nhân dự bị và chủ phương tiện kỹ thuật được huy động thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, việc chi trả trợ cấp cho gia đình được thực hiện nghiêm túc theo đúng Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên. Tỉnh còn chủ động phát huy vai trò của các tổ chức xã hội, vận động nhân dân quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh.

Phát huy kết quả đã đạt được3, lực lượng vũ trang Bắc Ninh tiếp tục chủ trì, phối hợp tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng lượng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, thực sự là nhân tố quan trọng đóng góp trực tiếp vào việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đại tá CÁT VĂN THỌ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

_________________ 

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr.312.

2 - Từ năm 1998 đến nay, Tỉnh đã tổ chức diễn tập cấp Tỉnh 03 lượt, có gắn với thực binh có bắn chiến đấu cấp tiểu đoàn bộ binh, đại đội binh chủng; tổ chức diễn tập cấp huyện 16 lượt.

3 - Sau 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên, Tỉnh đã sắp xếp đạt 100% đầu mối đơn vị theo chỉ tiêu trên giao với chất lượng tốt; hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, gắn với diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh, huyện. Do hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên, nhiều tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Bắc Ninh đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh,… tặng nhiều bằng khen, giấy khen và hiện nay đang đề nghị Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho nhân dân và cán bộ tỉnh Bắc Ninh.

Ý kiến bạn đọc (0)