Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 10/10/2016, 08:03 (GMT+7)
Tỉnh Bắc Kạn tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”

Lực lượng dân quân tự vệ có tầm quan trọng chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt sâu sắc quan điểm đó của Đảng, tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở.

Bắc Kạn là tỉnh miền núi có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh đối với Quân khu 1 và cả nước. Phát huy truyền thống anh hùng của quân và dân Bắc Kạn, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương trong Tỉnh đã tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, góp phần nâng cao sức mạnh của lực lượng vũ trang địa phương và khu vực phòng thủ Tỉnh.

Nhờ đó, lực lượng dân quân tự vệ của Tỉnh hoạt động hiệu quả trong thực tiễn, thực sự là lực lượng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở và xung kích trong lao động sản xuất, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ, phòng, chống cháy rừng. Hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ đã góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Thực hiện Quyết định 1902/QĐ-TTg, ngày 15-10-2010 của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh đã triển khai xây dựng các mô hình điểm về tổ chức, huấn luyện, hoạt động và quản lý lực lượng dân quân tự vệ ở các địa bàn, doanh nghiệp và rút ra nhiều kinh nghiệm bổ ích. Trong đó, tiêu biểu là dân quân các phường: Minh Khai, Đức Xuân (thành phố Bắc Kạn), các xã Bộc Bố, Xuân La (huyện Pác Nặm), xã Cường Lợi (huyện Na Rì) và tự vệ các sở: Điện lực, Công thương, Tài chính, v.v.

Với nhận thức, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp và các ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động, đảm bảo chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ. Trước hết, Tỉnh chỉ đạo quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, trọng tâm là Kết luận 41/KL-TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới” và Luật Dân quân tự vệ. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và cụ thể hóa trong tổ chức thực hiện để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị. Hiện nay, Tỉnh đang triển khai thực hiện đề án, kế hoạch củng cố, kiện toàn, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn. Ngay sau khi có Luật Dân quân tự vệ, Tỉnh đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, gắn với quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quan trọng này. Theo chỉ đạo của Tỉnh, các địa phương tiến hành quy trình tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ chặt chẽ, công khai, dân chủ ngay từ cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân cử, dân chăm lo”.

Trên cơ sở những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, Tỉnh làm tốt việc rà soát, đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi theo luật định. Theo đó, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ dân quân tự vệ và việc kết nạp dân quân tự vệ mới, chuyển ra đối với số cán bộ, chiến sĩ đã hết tuổi, hoàn thành nghĩa vụ được các địa phương thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Đặc biệt, các địa phương đã gắn xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc nên đạt kết quả thiết thực; chất lượng chính trị và độ tin cậy của lực lượng dân quân tự vệ không ngừng được nâng lên. Với đặc thù địa bàn miền núi, mật độ dân số thấp, kinh tế còn khó khăn, trình độ nhận thức chưa cao,... Tỉnh chủ động thực hiện nhiều biện pháp phù hợp xây dựng lực lượng dân quân rộng rãi, làm cơ sở để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt; trong đó, tập trung ưu tiên xây dựng lực lượng dân quân cơ động, tự vệ binh chủng, tự vệ chuyên ngành, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh. Nhờ đó, lực lượng dân quân tự vệ của Tỉnh có bước phát triển cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng, đạt tỷ lệ 2,55% so với dân số; trong đó, lực lượng tự vệ được tổ chức chặt chẽ trong các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân có đủ điều kiện.

Thực tế ở Bắc Kạn cho thấy, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự ở cơ sở; bởi đây là lực lượng trực tiếp chỉ huy, quản lý, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ. Ý thức được vấn đề này, Tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ quan, tổ chức thường xuyên củng cố, kiện toàn cơ quan quân sự các cấp, nhất là cấp xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ chuyên trách, bán chuyên trách ở cơ sở, đảm bảo đủ số lượng, có chất lượng tốt. Hơn 10 năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tạo nguồn, quy hoạch, cử cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã đi đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên nghiệp quân sự cơ sở bằng ngân sách địa phương. Thực hiện Đề án 799 của Chính phủ về đào tạo cán bộ ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn có trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở, Tỉnh đã cử 130 lượt cán bộ dân quân tự vệ đi đào tạo theo quy định. Đến nay, 100% ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn được kiện toàn đủ các chức danh theo quy định và hầu hết các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Tỉnh đều có ban chỉ huy quân sự. Cùng với việc quan tâm công tác đào tạo, Tỉnh chỉ đạo duy trì nền nếp chế độ tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ này và cán bộ thôn, khu đội trưởng, cán bộ các đơn vị tự vệ theo phân cấp. Nội dung tập huấn chú trọng cập nhật những điểm mới về quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương…; đồng thời, bồi dưỡng, khắc phục những khâu yếu của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách ở cơ sở. Năm 2012, Tỉnh thành lập mới 19 ban chỉ huy quân sự tự vệ trên cơ sở các cơ quan hành chính, sự nghiệp có sự chia tách; đồng thời, chỉ đạo thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, nền nếp.

Song song với quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế, Tỉnh luôn coi trọng thực hiện tốt công tác huấn luyện đối với lực lượng dân quân tự vệ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng này. Công tác huấn luyện dân quân tự vệ được tiến hành toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, nội dung sát với yêu cầu, tổ chức biên chế, trang bị, nhiệm vụ của từng lực lượng, gắn với thực tế địa bàn, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương. Hằng năm, cơ quan quân sự các cấp xây dựng kế hoạch huấn luyện cho 100% đơn vị dân quân tự vệ; trong đó chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nhất là việc tổ chức quán triệt nhiệm vụ, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ dân quân tự vệ, chuẩn bị thao trường, bãi tập và thông báo triệu tập, huy động cao nhất quân số tham gia huấn luyện. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo tổ chức chặt chẽ lễ ra quân huấn luyện kết hợp với hội thi, hội thao trong lực lượng dân quân tự vệ, nhất là hội thi mô hình, học cụ, giáo án huấn luyện; qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các địa phương, cơ sở.

Trong huấn luyện, các địa phương, cơ sở luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, pháp luật, giáo dục truyền thống. Các địa phương, đơn vị đã chú trọng huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững kỹ thuật chiến đấu bộ binh, cách đánh của dân quân tự vệ, thành thạo các phương án chiến đấu tại chỗ và nâng cao khả năng phối hợp với lực lượng công an trong tuần tra, kiểm soát, xử trí các tình huống. Cùng với đó, lực lượng dân quân tự vệ còn được huấn luyện về phòng, chống thiên tai, bão lũ, phòng, chống cháy rừng và bồi dưỡng về công tác vận động quần chúng. Cơ quan quân sự các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập cứu hộ cứu nạn và đưa lực lượng dân quân tự vệ tham gia các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cấp tăng cường công tác kiểm tra, từ khâu tập huấn cán bộ, chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, tu sửa thao trường, bãi tập, chuẩn bị vật chất, kinh phí huấn luyện đến tổ chức huấn luyện, diễn tập, đánh giá kết quả huấn luyện, v.v. Từ năm 2010 đến nay, cơ quan quân sự các cấp đã tổ chức 94 lớp tập huấn cho 7.200 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ; tổ chức 210 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 8.700 người; kết quả huấn luyện dân quân tự vệ hằng năm 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá, giỏi.

Cùng với đó, Tỉnh luôn quan tâm chăm lo, đảm bảo tốt chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ; tích cực đầu tư mua sắm, bảo đảm thống nhất trang phục và các phương tiện, công cụ hỗ trợ hoạt động. Mặc dù là tỉnh nghèo, kinh tế, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, song các địa phương luôn chủ động bố trí ngân sách bảo đảm chế độ cho dân quân tự vệ theo quy định; đồng thời, có nhiều chủ trương, biện pháp huy động nguồn lực từ các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp,… theo đúng quy định của pháp luật và chủ trương xã hội hóa công tác dân quân tự vệ, thực hiện tốt phương châm “dân chăm lo”. Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng dân quân tự vệ của Tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2010 - 2015 có trên 5.000 dân quân tham gia với hơn 10.000 ngày công, qua đó góp phần xây dựng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của các địa phương, cơ sở.

Phát huy kết quả đạt được, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, đảm bảo thực sự là lực lượng vũ trang quần chúng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở cơ sở.

Đại tá NGUYỄN ĐĂNG BẢO, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:58 - 26/02/2020

HCMSJC46.15046.950
Hà NộiSJC46.15046.970
Đà NẵngSJC46.15046.970

Thời tiết