Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 29/08/2019, 14:54 (GMT+7)
Thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở ở Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trực tiếp vào việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, thông tư, hướng dẫn của trên về thực hiện dân chủ ở cơ sở; trọng tâm là: Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Thông tư 46/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng “Quy định về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở tại nơi làm việc trong doanh nghiệp Quân đội”; Quy định 104-QĐ/ĐU của Quân ủy Trung ương “Quy định một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Hướng dẫn 823/HD-CT của Tổng cục Chính trị “Hướng dẫn ban hành và triển khai thực hiện quy chế của các cấp ủy đảng trong Quân đội”.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã cụ thể hóa nội dung lãnh đạo thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, bảo đảm sát hợp với tình hình thực tiễn nhiệm vụ của Tổng cục. Đồng thời, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở của Đảng ủy và cấp ủy viên phụ trách ở các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, giúp Đảng ủy Tổng cục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ hoạt động trong toàn Tổng cục. Cục Chính trị đã chủ động hướng dẫn cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung quán triệt, triển khai biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đảm bảo cho việc thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao. Nổi bật là, cấp ủy các cấp đã quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục, chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản có liên quan; đề cao dân chủ trong xây dựng, ban hành nghị quyết lãnh đạo, quy chế thực hiện dân chủ trên các lĩnh vực công tác của từng loại hình cơ quan, đơn vị, nhất là đối với các lĩnh vực công tác trọng yếu, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, như: Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ, tuyển dụng, tài chính, tiền lương, đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, trang bị, thực hiện các chế độ chính sách, v.v. Cấp ủy các cấp đã có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, phân công cấp ủy viên phụ trách và ban hành, bổ sung hệ thống quy chế, quy định phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đến nay, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục đã xây dựng, sửa đổi và ban hành mới 154 quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác; 100% cấp ủy (từ đảng ủy bộ phận trở lên) đã sửa đổi, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy viên trong nhiệm kỳ theo đúng quy định.

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động của cấp ủy và người chỉ huy với cách làm sáng tạo, phong phú, như: tổ chức các buổi sinh hoạt dân chủ, công khai, minh bạch; thường xuyên duy trì sinh hoạt đối thoại, Ngày Chính trị và văn hoá tinh thần; kịp thời, quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách mới của Đảng; chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của đơn vị đến mọi cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần thống nhất nhận thức, đề cao trách nhiệm chính trị trong thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy các cấp đã chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; trong đó, tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện quy chế, quy định trong quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác xây dựng Đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; chủ động bám nắm cơ sở, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 445 tổ chức đảng và 5.475 đảng viên; giám sát chuyên đề 394 tổ chức đảng và 3.571 đảng viên. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp không ngừng được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác quản lý điều hành của chỉ huy các cấp luôn bám sát chức trách, nhiệm vụ; tuân thủ nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; thực hiện tốt chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên, nhất là trong giải quyết mối quan hệ giữa chỉ huy với chính ủy, chính trị viên - bí thư cấp ủy. Nhờ đó, dân chủ được phát huy, mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong từng cơ quan, đơn vị luôn được củng cố và phát triển theo chiều hướng tích cực; hệ thống quy chế, quy định thuộc phạm vi quản lý, điều hành của chỉ huy các cấp luôn được rà soát, bổ sung, cập nhật theo hướng dẫn mới của trên, phù hợp với thực tiễn, có tác dụng phát huy tốt quyền dân chủ của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động. Với các cơ quan, đơn vị khối dự toán (Kho vật tư, Viện nghiên cứu, Trường Cao đẳng), đã bám sát các quyết định, thông tư, hướng dẫn của cấp trên và thực tiễn của đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả dân chủ về quân sự, chuyên môn, chính trị, kinh tế, đời sống. Khối doanh nghiệp, ban hành những quy chế, quy định về các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh và chế độ, chính sách cho người lao động, gồm: chế độ công khai tài chính; quy chế tuyển dụng, cho thôi việc, ký kết thỏa ước lao động tập thể; quy chế trả lương, bồi dưỡng, an dưỡng, v.v.

Để thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, Cục Chính trị đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, tích cực tham gia ý kiến và đề xuất biện pháp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; nội dung cần thiết phải bổ sung, sửa đổi quy chế, quy định của đơn vị; đóng góp, phê bình cho cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp coi trọng phối hợp tổ chức tốt hội nghị người lao động và hội nghị cán bộ, công nhân viên ở khối cơ quan, đơn vị dự toán. Qua đó, phát huy dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đóng góp và đề xuất biện pháp nhằm thực hiện tốt các khâu quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đảm bảo điều kiện làm việc, chế độ, chính sách đối với người lao động; kịp thời bổ sung, ký kết thỏa ước lao động tập thể và bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định. Bám sát tình hình thực tiễn, Ban Thanh tra nhân dân các đơn vị từng bước phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, góp phần phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện lệch lạc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm chế độ, chính sách đối với người lao động. Cùng với đó, hội đồng quân nhân các đơn vị thường xuyên duy trì tốt các hình thức hoạt động và chế độ sinh hoạt định kỳ; thực hành dân chủ rộng rãi trong tập thể quân nhân, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng trên các lĩnh vực: dân chủ về quân sự - chuyên môn, dân chủ về chính trị, dân chủ về kinh tế - đời sống. Các cấp hội phụ nữ tập trung phát huy tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, tạo điều kiện để đông đảo phụ nữ được tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Có thể khẳng định rằng, thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở ở Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trong những năm qua luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động về thực hành dân chủ ngày càng được nâng cao; hệ thống các văn bản quy chế, quy định của cấp ủy các cấp về công tác này được kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với sự biến đổi của thực tiễn; nội dung, phạm vi thực hành dân chủ luôn được mở rộng; mọi quyền lợi của cán bộ, công nhân viên quốc phòng, người lao động được các cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét giải quyết theo đúng trình tự quy định, tạo động lực quan trọng để các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. 

Thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ của Tổng cục ngày càng cao, để không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở, Tổng cục sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đề cao trách nhiệm, bám sát tình hình, đề ra những nội dung, giải pháp sát hợp nhằm bảo đảm cho Quy chế Dân chủ cơ sở ngày càng hiện thực hóa vào nhiệm vụ chính trị trung tâm. Trước hết, tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở; chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản, hướng dẫn về thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Tổng cục; xây dựng cơ chế vận hành các quy chế một cách linh hoạt, hiệu quả. Quá trình triển khai thực hiện chú ý kết hợp chặt chẽ giữa phát huy dân chủ với tăng cường kỷ luật, giữ vững kỷ cương, coi việc thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp tăng cường gặp gỡ, đối thoại trực tiếp đối với cấp dưới, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên, người lao động; kịp thời giải quyết những vướng mắc, bất cập, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Hai là, các tổ chức quần chúng, nhất là hội đồng quân nhân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập ở đơn vị, doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức về chính trị, pháp luật, các chế độ, chính sách đối với người lao động. Duy trì chế độ, nền nếp tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tạo điều kiện để người lao động phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm trong xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở.

Ba là, gắn việc thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trọng tâm là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Coi trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, để việc thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở thực sự trở thành hoạt động thường ngày của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng cục.

Bốn là, thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là các đồng chí cấp ủy viên phụ trách Quy chế Dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thông qua các khóa tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

 Thực hiện tốt những chủ trương, biện pháp trên đây, sẽ góp phần trực tiếp bảo đảm cho Quy chế Dân chủ cơ sở các cấp trong Tổng cục ngày càng đi vào nền nếp; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và hiệu lực quản lý, điều hành của người chỉ huy sẽ được nâng cao; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, công nhân viên, người lao động ngày càng được củng cố và phát triển, góp phần tích cực vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng cục.

Thiếu tướng LÂM TRỌNG ĐÔNG, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:35 - 29/02/2020

HCMSJC45.00045.800
Hà NộiSJC45.00045.820
Đà NẵngSJC45.00045.820

Thời tiết