Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 04/12/2017, 10:16 (GMT+7)
Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ở Nhà máy Z119

Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy Z119 - Quân chủng Phòng không - Không quân nhận thức sâu sắc rằng: Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động) do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động là sự cụ thể hóa Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trong Quân đội. Đồng thời, xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là nội dung quan trọng trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Nhà máy.

Với tinh thần đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động chặt chẽ, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên của Nhà máy luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; đạo đức, lối sống tốt; tích cực, chủ động trong công việc; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, các mối quan hệ được giải quyết hài hòa, khích lệ được tình cảm gắn bó với nghề nghiệp, Nhà máy. Trong thực hiện Cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu được khen thưởng, hiệu quả giáo dục cao và sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhà máy luôn là lực lượng tiên phong của Quân chủng và Quân đội trong công tác nghiên cứu khoa học, làm chủ trang bị, khí tài, bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống ra-đa luôn sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Kết quả đó góp phần xây dựng Đảng bộ Nhà máy nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức quần chúng vững mạnh, Nhà máy vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhà máy được Quân chủng tặng Cờ Đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động; năm 2013, được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; ngày 16-12-2014, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Có được kết quả trên, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động bằng nhiều biện pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, phân xưởng, nhất là trong hoạt động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất thực hiện các đề án sửa chữa, cải tiến ra-đa thế hệ cũ và đầu tư công nghệ sửa chữa ra-đa thế hệ mới. Hằng năm, cơ quan chính trị chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trên; chỉ đạo triển khai các giải pháp lãnh đạo sát với nhiệm vụ của từng phòng, ban, phân xưởng; duy trì chế độ kiểm tra, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện Cuộc vận động; tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, v.v. Trong thực hiện, Đảng ủy Nhà máy yêu cầu các bộ phận phải luôn gắn kết chặt chẽ với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phong trào Thi đua Quyết thắng. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động làm một tiêu chí để nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, quần chúng và bình xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân hằng năm. Nhờ đó, nội dung của Cuộc vận động đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật phát huy cao nhất khả năng trong công việc, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng Nhà máy, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Để Cuộc vận động thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy luôn thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền. Nội dung tập trung nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, nội dung Cuộc vận động và các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên; ý nghĩa, vai trò của nó đối với giáo dục truyền thống, nâng cao trách nhiệm, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi tổ chức, con người trong thực hiện nhiệm vụ. Hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phong phú, sinh động, lồng ghép với sinh hoạt tập trung, phát động thi đua, mít tinh; trên phương tiện thông tin nội bộ, hệ thống khẩu hiệu, bảng ảnh, v.v. Việc tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, thấm sâu vào từng tập thể, cá nhân, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong mọi hoạt động của Nhà máy.

Cùng với đó, Nhà máy luôn quan tâm xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đảng ủy, Ban Giám đốc thường xuyên làm tốt công tác rà soát, đánh giá chất lượng nhân tố điển hình tiến tiến; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp để bồi dưỡng, nhân rộng các nhân tố mới, những sáng kiến của các tập thể, cá nhân, tạo động lực và sức lan tỏa, thúc đẩy cán bộ, nhân viên nỗ lực, vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tổ chức các diễn đàn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền “gương người tốt, việc tốt”. Qua đó, không chỉ góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, mà còn làm lan tỏa những cách làm hay, các điển hình tiên tiến. Kết quả từ xây dựng đơn vị, mô hình điểm đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc của các tổ chức, lực lượng, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể. Ngoài ra, Nhà máy còn đẩy mạnh hội thi, hội thao tay nghề, thợ giỏi, tạo không khí thi đua sôi nổi, thúc đẩy Cuộc vận động phát triển cả bề rộng và chiều sâu, góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng nghiên cứu, sáng tạo, vươn lên làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Phong trào phát huy sáng kiến, cống hiến tài năng được đội ngũ cán bộ, kỹ sư, nhân viên Nhà máy tích cực hưởng ứng bằng hành động thực tiễn, đột phá vào công tác nghiên cứu, cải tiến, thiết kế, sản xuất vật tư và bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống ra-đa. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhất trong thực hiện Cuộc vận động, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa, phục hồi vật tư, khí tài, tiết kiệm chi phí cho ngân sách quốc phòng. Để khuyến khích đội ngũ cán bộ, kỹ sư, thợ kỹ thuật tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sửa chữa, sản xuất, Nhà máy xây dựng và đưa vào sử dụng “Nhà công nghệ cao”, dây chuyền công nghệ mới, trang thiết bị hiện đại, vừa sản xuất, vừa huấn luyện, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật của Nhà máy và Quân chủng. Nhờ đó, đội ngũ này đã tiếp cận nhanh sự chuyển giao công nghệ hiện đại của nước ngoài và làm chủ các công nghệ mới theo dự án “Đầu tư công nghệ sửa chữa ra-đa thế hệ mới - Giai đoạn I” của Bộ Quốc phòng. Các phong trào: “Tuổi trẻ Nhà máy vươn tới những đỉnh cao”; “Tiến quân vào khoa học và công nghệ”; “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”,... đã khích lệ, động viên phong trào học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức về khoa học công nghệ; hun đúc, khơi dậy tâm huyết, sức sáng tạo, tinh thần khát khao cống hiến của đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên. Qua đó, Nhà máy đã xây dựng được đội ngũ kỹ sư, thợ giỏi, chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm, làm chủ dây chuyền sửa chữa hiện có và tiếp cận công nghệ sửa chữa, cải tiến khí tài ra-đa thế hệ mới.

Với lòng say mê, tìm tòi, sáng tạo và tinh thần “Tiến quân vào khoa học và công nghệ”, các sáng kiến, đề tài nghiên cứu của Nhà máy đều có tính đột phá, hàm lượng trí tuệ cao, được ứng dụng ngay tại Nhà máy. Từ khi thực hiện Cuộc vận động đến nay, Nhà máy có 138 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 05 đề tài, sáng kiến tham gia dự thi “Sáng tạo trẻ” toàn quân (01 đạt giải Nhì và 01 đạt giải Khuyến khích), 05 sáng kiến đạt giải cấp Quân chủng, v.v. Năm 2015, Nhà máy được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Quân chủng tặng Bằng khen trong Hội thi “Sản phẩm đề tài sáng tạo” của Công đoàn giai đoạn 2004-2015. Hơn ba năm qua, Nhà máy đã biên soạn, biên dịch hơn 83.700 trang tài liệu quy trình công nghệ, phiếu công nghệ, hồ sơ sửa chữa, thuyết minh kỹ thuật (chủ yếu là ra-đa thế hệ mới) để hướng dẫn sửa chữa, sử dụng trong toàn Quân chủng. Đồng thời, sửa chữa 76 bộ ra-đa, 154 trạm nguồn điện, 548 phương tiện đo; tiếp nhận, sửa chữa và nghiệm thu 02 bộ ra-đa thuộc dự án “Đầu tư sửa chữa tăng hạn sử dụng các đài ra-đa cảnh giới”; tháo dỡ, sửa chữa, hiệu chỉnh, lắp đặt các đài ra-đa theo dự án “Quả cầu che” tại đảo, v.v. Không chỉ sửa chữa, bảo đảm khí tài ra-đa của Quân chủng, Nhà máy còn sửa chữa các loại khí tài ra-đa cho Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, tiết kiệm cho ngân sách quốc phòng hàng tỷ đồng, góp phần phục vụ tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vững chắc vùng trời, vùng biển và biên giới của Tổ quốc.

Phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, cán bộ, chiến sĩ của Nhà máy luôn chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, củng cố mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, gia đình, người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, bằng nguồn lực tự có, Nhà máy đã trích số tiền trên 320 triệu đồng, trợ giúp Trường Tiểu học xã Đông Yên, Trường Trung học cơ sở Xuân Mai B, Trường Mầm non Xuân Mai và xây nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng xã Đông Yên; thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/điôxin trên địa bàn nhân dịp lễ, Tết với số tiền 251 triệu đồng,… làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú” tiếp tục tỏa sáng, lan tỏa trong lòng nhân dân.

Từ thực tiễn thực hiện Cuộc vận động, Nhà máy rút ra một số kinh nghiệm sau: Một là, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thực sự vào cuộc; đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn của cơ quan chính trị; trong thực hiện phải gắn kết chặt chẽ với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cuộc vận động và phong trào Thi đua Quyết thắng. Hai là, huy động được sự vào cuộc của các tổ chức, lực lượng; phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp phải thực sự mẫu mực về phẩm chất đạo đức, phong cách, tác phong công tác, nói đi đôi với làm, là hạt nhân nòng cốt của các phong trào. Ba là, thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ kiểm tra, sơ kết, tổng kết và làm tốt công tác thi đua -khen thưởng.

Từ kết quả và những kinh nghiệm trên, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động lên tầm cao mới, tạo động lực để xây dựng Nhà máy Z119 trở thành trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng kỹ thuật ra-đa hàng đầu của Quân đội, góp phần xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tá PHẠM VĂN DIỆN, Chính ủy Nhà máy

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.