Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 11/06/2020, 14:35 (GMT+7)
Thi đua Quyết thắng - động lực để Nhà máy Z131 hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng1, ra đời khi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của nhân dân ta đang bước vào giai đoạn ác liệt, nhiệm vụ chủ yếu của Nhà máy là sản xuất các loại đạn chống tăng B40 và các loại lựu, mìn phục vụ cho chiến trường. Mặc dù, điều kiện khó khăn thiếu thốn và sự đánh phá ác liệt của kẻ thù, Nhà máy phải nhiều lần di chuyển, nhưng với tinh thần thi đua “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z131 đã không ngại hy sinh, gian khổ sản xuất trên một triệu sản phẩm vũ khí, đạn, với trên 20 chủng loại kịp thời cung cấp, chi viện cho miền Nam đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Sau năm 1975, nhất là khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Nhà máy vừa duy trì năng lực sản xuất quốc phòng, vừa tham gia sản xuất kinh tế để đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên. Để hoàn thành nhiệm vụ “kép”, Nhà máy luôn chú trọng thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, vươn lên là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Hơn nửa thế kỷ, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Nhà máy luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Nhà nước, Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2010); Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (năm 2012); danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (năm 2014); Huân chương Quân công hạng Nhì (năm 2015), v.v.

Để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy đơn vị hoàn tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tiễn. Đây là nhân tố quyết định để phong trào thi đua đi sâu, lan tỏa trong mọi hoạt động và trở thành ý thức thường xuyên của mỗi cán bộ, công nhân viên. Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy đã triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của trên về công tác thi đua, khen thưởng. Thường xuyên coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng; hướng mục tiêu phong trào thi đua vào hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, như: sản xuất quốc phòng, thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, công tác bảo đảm an toàn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh tế. Đồng thời, tổ chức tốt các đợt thi đua với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, khắc phục khâu yếu, điểm yếu trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ sản xuất bảo đảm quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, v.v. Công tác thi đua được tổ chức chặt chẽ ở cả ba khâu: xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động và kiểm tra đánh giá kết quả. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng ủy Nhà máy đều đưa công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng là một nội dung trong kết luận lãnh đạo năm và từng tháng. Căn cứ vào phương hướng, mục tiêu, nội dung Đảng ủy Nhà máy đã xác định, cấp ủy và chỉ huy các cơ quan, xí nghiệp nghiên cứu, xây dựng nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sát với nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua, khen thưởng được gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm làm mục tiêu thi đua. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng, bảo đảm đúng thành phần, hoạt động đúng chức năng, quy chế,... giúp cho phong trào thi đua của Nhà máy được tiến hành có nền nếp, đạt hiệu quả.

Lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy tặng cờ thi đua cho các tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua năm 2019

Cùng với đó, Nhà máy luôn chú trọng tuyên truyền, giáo dục và xây dựng động cơ thi đua đúng đắn cho mọi cán bộ, công nhân viên. Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy luôn quan tâm giáo dục nhận thức, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua cho các đối tượng bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng giai đoạn gắn với công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, phổ biến pháp luật. Nội dung tập trung phổ biến, quán triệt quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, trực tiếp là Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 507-CT/QUTW, ngày 28/7/2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; làm rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, mục tiêu của phong trào, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của cán bộ, người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Việc đổi mới cách thức tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng cho phù hợp với tình hình thường xuyên được Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy chú trọng lãnh đạo, góp phần giữ được sự ổn định, vững vàng phát triển của Nhà máy. Với tinh thần đó, những năm qua, phong trào thi đua được Nhà máy triển khai, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, bảo đảm toàn diện, cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, xí nghiệp trong từng giai đoạn; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với các đợt thi đua cao điểm, đột kích, giữa chấm điểm thi đua hằng tháng với sơ kết trong từng đợt, giai đoạn và tổng kết phong trào thi đua hằng năm. Trong phương hướng tổ chức thi đua giai đoạn 2018 - 2023, Nhà máy xác định: tổ chức các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các phong trào Thi đua yêu nước của địa phương. Với chủ đề xuyên suốt trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Nhà máy giai đoạn này là “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết thắng”, đã hướng trọng tâm thi đua vào xây dựng cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, Nhà máy vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; tạo bước chuyển biến mới về năng lực sản xuất quốc phòng và sản xuất kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế, thích ứng nhanh với kinh tế thị trường và yêu cầu phát triển của các doanh nghiệp Quân đội trong tình hình mới. Các phong trào thi đua của Nhà máy được thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng khắp, có chiều sâu. Trong tiến hành, các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức và làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, người lao động ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhà máy luôn coi trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng. Quán triệt, thực hiện Kế hoạch số 510/KH-CT, ngày 22/4/2011 của Bộ Quốc phòng về “Xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong Quân đội”, Kế hoạch số 4237/KH-CT, ngày 08/8/2011 của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng về “Xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy đã có nhiều chủ trương, biện pháp sáng tạo, hiệu quả, cụ thể hóa thành các tiêu chí phấn đấu của cán bộ, công nhân viên. Thực hiện tốt bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến. Việc phát hiện, lựa chọn, đầu tư xây dựng “điểm” và nhân rộng điển hình tiên tiến gồm đầy đủ các thành phần, các lực lượng, các tập thể ở khối cơ quan, đơn vị, bộ phận sản xuất, nhờ đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực, toàn diện. Đáng chú ý là, Nhà máy luôn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng trong cả năm; từng giai đoạn tổ chức các đợt thi đua đột kích theo chuyên đề hoặc các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị của đất nước, của Đảng, của Quân đội, của Tổng cục và của Nhà máy. Mỗi đợt đều tiến hành đầy đủ các bước: xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng, chỉ tiêu, khẩu hiệu và thời gian thi đua; biện pháp tổ chức thực hiện; tổ chức chỉ đạo điểm; sơ kết, tổng kết, khen thưởng. Trong thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động phát hiện các nhân tố tích cực, như: có ý tưởng, biện pháp, cách làm sáng tạo; năng động, tích cực đi đầu trong phong trào thi đua; làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả, nhất là đối với các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, v.v. Từ đó, có kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện về mọi mặt cho tập thể, cá nhân phát huy vai trò trong thực tiễn; đồng thời, tổ chức trao đổi kinh nghiệm để hoàn thiện mô hình, điển hình. Kết thúc thi đua, tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào từ dưới lên trên, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân; tổ chức giao lưu, gặp gỡ các điển hình tiên tiến để phổ biến những mô hình tốt, cách làm hay, hiệu quả để lan tỏa những nhân tố tích cực trong toàn Nhà máy.

Nhà máy thực hiện tốt việc phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các xí nghiệp, phân xưởng và các tổ chức quần chúng nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển. Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong kiểm tra, giám sát làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong toàn đơn vị. Đây cũng là cơ sở để công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn; bảo đảm dân chủ, khách quan, có sức thuyết phục, động viên, khích lệ tinh thần cho mọi người hăng hái lập thành tích cao trong các hoạt động, công tác. Thời gian qua, các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn, như: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”, “Tuổi trẻ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng giai đoạn mới”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tháng công nhân”, “Phụ nữ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”,... đã đạt được kết quả cao. Qua đó, không những làm cho phong trào Thi đua Quyết thắng thêm phong phú, phát triển mạnh mẽ, mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và xây dựng các tổ chức của Nhà máy vững mạnh.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, Nhà máy Z131 tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng lên tầm cao mới, tạo động lực góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đưa Nhà máy phát triển vững bước trong giai đoạn mới.

Đại tá HOÀNG QUỐC QUANG, Chính ủy Nhà máy
__________________        

1 - Thành lập ngày 15/6/1966 tại xã Tân Thành, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái (nay là xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Hiện đứng chân trên địa bàn phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:36 - 08/08/2020

HCMSJC58.50060.300
Hà NộiSJC58.50060.320
Đà NẵngSJC58.50060.320

Thời tiết