Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 06/10/2011, 16:14 (GMT+7)
Thành phố Cần Thơ đẩy mạnh thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương
Được xác định là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và quốc phòng - an ninh (QP-AN) của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, những năm qua, thành phố Cần Thơ đã có nhiều biện pháp tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP), góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH.

 

Thành phố Cần Thơ thuộc đô thị loại 1. Những năm qua, nhất là từ sau khi được chia tách (thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang), Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang (LLVT) Cần Thơ đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo nên diện mạo mới. Nhiều dự án quan trọng được Trung ương, Thành phố đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng, làm cho bộ mặt đô thị hình thành rõ nét; QP-AN được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, thương mại; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện,... Công tác QS,QP địa phương, tiềm lực và sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân (QPTD) được tăng cường; chất lượng tổng hợp của LLVT địa phương được nâng cao. LLVT Thành phố luôn làm tốt vai trò là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho địa phương thực hiện các mục tiêu KT-XH, xây dựng thành phố Cần Thơ thực sự là động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

alt
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự nhiệm kỳ 2010-2015

Đảng uỷ Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) Thành phố đã chủ động tham mưu giúp Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân (UBND) Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về nhiệm vụ QS,QP. Vấn đề này có ý nghĩa rất quan trọng, trực tiếp góp phần vào việc xác định chủ trương và các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS,QP, nhất là trong bối cảnh Cần Thơ đang đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá. Theo đó, bên cạnh mặt tích cực, cũng nảy sinh những phức tạp mới (chủ yếu là về tranh chấp đất đai ở các nông trường, các khu quy hoạch, giải tỏa,... chưa được giải quyết dứt điểm), gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội. Trong khi đó, trên địa bàn Thành phố, các thế lực thù địch vẫn ra sức lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, tăng cường truyền đạo trái pháp luật, kích động tín đồ một số tôn giáo đấu tranh đòi đất, nơi thờ tự. Bên cạnh đó, tình hình trật tự, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, thiên tai, lũ lụt luôn diễn biến phức tạp... Vì vậy, Đảng uỷ Quân sự, BCHQS Thành phố đã tích cực tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đẩy mạnh công tác QS,QP trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, bảo vệ Tổ quốc.

Bám sát các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và xuất phát từ tình hình thực tế địa phương, Đảng ủy Quân sự, BCHQS Thành phố đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố ban hành các văn bản pháp lý, như: các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, nhất là các quy định hướng dẫn về thực hiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo công tác QS,QP địa phương. Tiếp đó, tham mưu về tổ chức quán triệt các văn bản này đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ban ngành, đoàn thể địa phương. Chấp thuận tham mưu, đề xuất của Đảng ủy Quân sự, BCHQS Thành phố, Thành uỷ, UBND Thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành khảo sát, đánh giá tình hình phát triển KT-XH kết hợp với tăng cường QP-AN trên địa bàn; trên cơ sở đó bổ sung, điều chỉnh kịp thời những yếu tố quốc phòng, đảm bảo tính tổng thể của từng ngành, từng vùng và từng địa bàn, đáp ứng yêu cầu quy hoạch trước mắt và lâu dài, thời bình và thời chiến. Các dự án nâng cấp hệ thống giao thông thuỷ, bộ, nhất là sau khi khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Cần Thơ, nâng cấp sân bay quốc tế Cần Thơ, Dự án phát triển bưu chính - viễn thông, cảng Cái Cui, nhà máy điện, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu tái định cư và các cụm dân cư mới, trường đại học,... đều được Thành phố cân nhắc kỹ và chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, tạo thuận lợi để vừa xây dựng nguồn nhân lực tại chỗ, vừa bảo đảm đẩy mạnh phát triển KT-XH; đồng thời, gắn kết với nhiệm vụ quốc phòng, hình thành các điểm tựa, cụm điểm tựa, tạo thế liên hoàn; sẵn sàng chuyển sang phục vụ yêu cầu quốc phòng khi có tình huống xảy ra. Với vai trò là trung tâm phối hợp, hiệp đồng, BCHQS Thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan bộ, ngành Trung ương đứng chân trên địa bàn kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ chính trị với việc tham gia xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức học tập Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Đồng thời, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 công nhận các xã (phường, thị trấn) trọng điểm, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng DQTV. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân đối với nhiệm vụ QS,QP trong tình hình mới.

alt
Huấn luyện chiến thuật từng người
Cùng với đó, Thành phố chú trọng xây dựng, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương, bảo đảm cho LLVT thực sự làm tốt vai trò là nòng cốt trong xây dựng nền QPTD trên địa bàn. Những năm qua, UBND Thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng và huấn luyện chiến đấu của LLVT. Trong đó, tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế; chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, tăng cường vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Riêng cán bộ của lực lượng DQTV, Thành phố chỉ đạo các cấp ủy tập trung vào việc kiện toàn biên chế, bảo đảm về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tính đến cuối tháng 6 năm 2011, tổ chức biên chế của LLVT Thành phố cơ bản ổn định, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu đạt 98,6%; lực lượng dự bị động viên (DBĐV) đạt 89,63%, đúng chuyên nghiệp quân sự 78,06%, tỷ lệ đảng viên đạt 6,88%; lực lượng DQTV đạt 1,31% so với dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 17,20%, có 83/85 chi bộ quân sự xã (phường, thị trấn); kiện toàn 96 ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức và xây dựng lực lượng tự vệ đạt 21,32% so với cán bộ, công nhân viên, tỷ lệ đảng viên trong tự vệ đạt 37,89%. 

Trên cơ sở ổn định về tổ chức biên chế, Đảng ủy Quân sự, BCHQS Thành phố thường xuyên bồi dưỡng chính trị, tư tưởng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ các cấp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và khả năng chuyên môn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị của LLVT Thành phố được tiến hành đầy đủ nội dung, chương trình theo quy định cho từng đối tượng. Các nội dung giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống luôn được lồng ghép với tuyên truyền về ý nghĩa của các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của địa phương và tuyên truyền về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong huấn luyện quân sự, LLVT Thành phố luôn chấp hành nghiêm mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu, bảo đảm đủ nội dung, đúng thời gian, chất lượng và an toàn tuyệt đối. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2011, cơ quan quân sự Thành phố và các quận (huyện) đã tổ chức 15 lớp tập huấn cho 1.025 lượt cán bộ, đạt kết quả khá; huấn luyện bộ đội thường trực đạt 98,83%, huấn luyện được 40,41% quân số DQTV; phối hợp với các đơn vị nhận nguồn huấn luyện được 20,81% số quân nhân DBĐV. Đặc biệt, Thành phố đã làm lễ tốt nghiệp lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở (khóa I) cho 66 đồng chí, kết quả 100% đạt yêu cầu, có 80,3% khá. Riêng huấn luyện chiến sĩ mới đợt 1 năm 2011 đạt loại giỏi, được Quân khu 9 và Bộ Tổng tham mưu đánh giá là đơn vị huấn luyện giỏi.

alt
Kiểm tra bắn súng bộ binh
Cùng với việc tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo xây dựng LLVT, BCHQS Thành phố còn chủ động xây dựng hệ thống văn kiện tổ chức diễn tập KVPT Thành phố, quận (huyện), diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn (cấp huyện) theo kế hoạch, bảo đảm sát thực tế, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Năm 2010, UBND Thành phố đã chỉ đạo quận Ô Môn tổ chức diễn tập KVPT, các quận (huyện) còn lại luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và luyện tập chỉ huy - cơ quan một bên một cấp trên bản đồ. Cấp xã (phường, thị trấn) có 13 đơn vị diễn tập vận hành cơ chế; diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cấp đại đội cho 2 đơn vị. Từ nay đến cuối năm, Thành phố sẽ chỉ đạo một số quận, huyện diễn tập xử lý tình huống chống khủng bố, diễn tập KVPT; diễn tập chỉ huy - cơ quan có di chuyển sở chỉ huy; đồng thời, tổ chức diễn tập vận hành cơ chế cho 25 - 30% xã (phường, thị trấn).

alt
Lực lượng dân quân tuần tra bảo vệ trị an
Nhằm đẩy mạnh công tác QS,QP địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước, Đảng ủy Quân sự, BCHQS Thành phố đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác giáo dục QP-AN tới các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đoàn thể của Thành phố, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, tập trung quán triệt Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về công tác giáo dục QP-AN, Nghị quyết Trung ương 8, khoá IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội đồng Giáo dục quốc phòng các cấp được kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả, nhất là phát huy hiệu quả Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã (phường, thị trấn) kiêm Hội đồng giáo dục QP-AN. Công tác giáo dục QP-AN, nhất là với cán bộ, đảng viên được thực hiện tốt. Ngoài số cán bộ được cử đi bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo chỉ tiêu trên giao, Thành phố đã chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên theo phân cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các quận (huyện) và các xã (phường, thị trấn); kết hợp với cơ quan báo, đài truyền thanh, truyền hình để kịp thời tuyên truyền, vận động toàn dân chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật DQTV, Pháp lệnh về lực lượng DBĐV,... và các quy định ở địa phương. Thống kê 6 tháng đầu năm 2011, thành phố Cần Thơ đã mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3; 7 lớp cho đối tượng 4 và 5 lớp cho đối tượng 5. Riêng giáo dục QP-AN cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, Thành phố đã tổ chức được 8 lớp cho 456 vị. Dưới sự chỉ đạo “điểm” của Hội đồng giáo dục QP-AN Trung ương, Thành phố và Quân khu 9 đã phối hợp mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 59 vị tăng sinh của Học viện Phật giáo Nam tông Khơ-me; 1 lớp cho 191 vị chủng sinh Đại chủng viện Thánh quý Cần Thơ, được Bộ Quốc phòng và Hội đồng giáo dục QP-AN Trung ương đánh giá cao. Ngoài ra, Thành phố còn mở được 5 lớp cho 748 đối tượng nhân dân; giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên đạt 98,95%. Đặc biệt, BCHQS Thành phố đã phối hợp với Thành đoàn Thành phố tổ chức tốt 1 lớp Học kỳ quân đội cho 34 em các trường trung học phổ thông. Nhờ vậy, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Thành phố đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc được nâng lên một bước. Đó là cơ sở quan trọng để Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ QS,QP, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng VŨ CAO QUÂN

Uỷ viên BTVTU, Chỉ huy trưởng BCHQS Thành phố

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:37 - 23/05/2020

HCMSJC48.45048.900
Hà NộiSJC48.45048.920
Đà NẵngSJC48.45048.920

Thời tiết