Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 22/01/2021, 07:07 (GMT+7)
Sư đoàn Phòng không 365 xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Sư đoàn Phòng không 365 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vùng trời phía Bắc, Đông Bắc của Tổ quốc. Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện và đạt kết quả tích cực. Đây là tiền đề để từ năm 2020, Sư đoàn phấn đấu xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” với nội dung, chỉ tiêu cao hơn, toàn diện hơn. Để thực hiện mục tiêu đó, Sư đoàn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và 5 tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, ra Nghị quyết chuyên đề; chỉ đạo các đơn vị xây dựng nghị quyết, kế hoạch, xác định rõ các nội dung, biện pháp, thời gian, chỉ tiêu trên từng mặt công tác, phấn đấu thực hiện.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trước hết, Sư đoàn tập trung xây dựng Đơn vị vững mạnh “mẫu mực, tiêu biểu” về chính trị. Do đặc thù nhiệm vụ, Sư đoàn luôn phải sẵn sàng chiến đấu cao, yêu cầu canh trực hết sức nghiêm ngặt. Trong khi đó, hậu phương, gia đình một bộ phận cán bộ, chiến sĩ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ tới tư tưởng, tình cảm, sức khỏe bộ đội. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Sư đoàn tập trung triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Thực hiện vấn đề này, Sư đoàn tập trung lãnh đạo các đơn vị cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu và giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của các cấp ủy, chỉ huy, sát với thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị. Đẩy mạnh “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) bằng các mô hình, việc làm cụ thể. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, Sư đoàn đẩy mạnh đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở đơn vị cơ sở; đi sâu thông tin, tuyên truyền để bộ đội nhận thức đúng tình hình, đối tượng tác chiến, âm mưu, thủ đoạn, tính chất, đặc điểm tác chiến đường không, nhất là khi địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, Sư đoàn, Quân chủng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, năm 2020, Đảng bộ Sư đoàn hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, trên 85% tổ chức đảng, 83% đảng viên hoàn thành Xuất sắc và hoàn thành Tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Quán triệt, thực hiện Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, trực tiếp là Nghị quyết số 558-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Sư đoàn đột phá “Huấn luyện cơ bản, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị thế hệ mới; lấy huấn luyện đồng bộ kíp chiến đấu làm trọng tâm và huấn luyện cán bộ làm then chốt”. Thực hiện khâu đột phá, Sư đoàn tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện; đổi mới cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện; phân cấp huấn luyện, phân rõ trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện. Duy trì nghiêm nền nếp công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp; chú trọng đối tượng cán bộ đại đội, trung đội, cán bộ mới ra trường, còn ít kinh nghiệm thực tiễn. Nội dung đi sâu vào những điểm còn yếu của năm trước, nội dung mới, sửa đổi. Theo đó, với chỉ huy, cơ quan, tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, phương pháp tổ chức chỉ đạo huấn luyện diễn tập chỉ huy - cơ quan trên bản đồ, ngoài thực địa, v.v. Đối với cán bộ phân đội, đi sâu vào luyện tập xử trí tình huống kíp chiến đấu sở chỉ huy, trên trận địa, sa bàn; phương pháp huấn luyện, soạn thảo giáo án, thông qua giáo án, giảng thử, v.v. Đối với phân đội, kíp chiến đấu, tập trung huấn luyện thuần thục động tác kỹ thuật từ cá nhân đến hiệp đồng chiến đấu trong khẩu đội, kíp xe, đài và toàn phân đội; tăng cường huấn luyện triển khai, thu hồi khí tài, nâng cao trình độ và khả năng cơ động, triển khai chiến đấu trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp; huấn luyện phối hợp, hiệp đồng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ mục tiêu yếu địa.

Để đạt hiệu quả cao, Sư đoàn yêu cầu các đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, tiết kiệm, an toàn”, thực hiện huấn luyện từ thấp đến cao; từ đơn giản đến phức tạp; phân đoạn, tổng hợp; thực hiện hiệp đồng “chay” trên máy để thuần thục khẩu lệnh, động tác. Sau đó, thực hành hiệp đồng trên khí tài theo các tình huống sát với từng lực lượng (tên lửa, ra đa, pháo phòng không, thông tin) và các thủ đoạn tiến công đường không của địch, v.v. Cùng với đó, Sư đoàn duy trì nền nếp hội thi, hội thao các cấp1; tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra, rút kinh nghiệm huấn luyện. Nhờ đó, kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn có chuyển biến, tiến bộ rõ nét; bộ đội thành thạo về kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị được biên chế, có khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu cao. Năm 2020, Sư đoàn đã khắc phục dứt điểm các khấu yếu, mặt yếu; kết quả kiểm tra các khoa mục huấn luyện có 100% đạt yêu cầu trở lên, trên 85% Khá, Giỏi (vượt 1,2% so với năm 2019); kíp chiến đấu sở chỉ huy các cấp có 01 kíp Giỏi, 01 kíp Khá; tham gia hội thao diễn tập kíp chiến đấu phân đội hỏa lực tên lửa, pháo phòng không cấp Quân chủng đều đạt giải Nhất toàn đoàn.

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, Sư đoàn thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, thực hiện tốt “4 biết”2 trong quản lý vùng trời; chủ động xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế hoạch, phương án chiến đấu phù hợp với sự phát triển của tình hình, yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng không trên địa bàn tổ chức nghiên cứu, triển khai hệ thống trận địa, hệ thống trinh sát, cảnh giới liên hoàn, hiệp đồng thu tin, tạo lập thế trận phòng không sâu, rộng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống trên không. Kết quả kiểm tra báo động sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn và các đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được Sư đoàn đặc biệt chú trọng. Do đóng quân trên phạm vi rộng, có nhiều trạm, đài nhỏ lẻ, nên để thực sự ‘mẫu mực, tiêu biểu”, Sư đoàn luôn chú trọng làm tốt việc quán triệt, giáo dục, xây dựng cho bộ đội ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật, điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của Quân đội, Đơn vị; bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm quản lý, rèn luyện bộ đội cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trung đội, đại đội; duy trì nền nếp, chế độ ngày, tuần và các chế độ, quy định về chính quy. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật trong toàn quân, nhất là hiện tượng vay nặng lãi không có khả năng chi trả và mất an toàn giao thông, Đảng ủy Sư đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong đơn vị; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, biên soạn và đưa vào chương trình giáo dục các chuyên đề về văn hóa tham gia giao thông; một số nội dung của Bộ luật Hình sự; những quy định về chấp hành pháp luật, kỷ luật. Trong quá trình triển khai, Sư đoàn yêu cầu cán bộ phải gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định; thực hiện tốt “3 biết”, “4 cùng”3 trong quản lý bộ đội; duy trì nền nếp Quy chế Dân chủ cơ sở, Hòm thư góp ý, hoạt động của “Tổ tư vấn trợ giúp tâm lý, sức khỏe và pháp luật”, “Ngày Chính trị và văn hoá tinh thần” trong đơn vị. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an, Tư pháp trên địa bàn đóng quân và gia đình quân nhân để quản lý, giáo dục bộ đội. Nhờ đó, việc chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy của đơn vị có chuyển biến tiến bộ tích cực, được Quân chủng đánh giá cao. Năm 2020, Sư đoàn không có vụ việc vi phạm nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường 0,16 % (giảm 0,02% so với năm 2019).

Cùng với các nội dung, giải pháp trên, Sư đoàn đẩy mạnh xây dựng chính quy, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Trước thực tế số lượng vũ khí, khí tài lớn, đa dạng về chủng loại, gồm cả vũ khí, khí tài thế hệ cũ đã qua nhiều năm khai thác, sử dụng và vũ khí, khí tài thế hệ mới, cải tiến. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cơ động, sẵn sàng chiến đấu, đạt tiêu chuẩn “mẫu mực, tiêu biểu”, Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan kỹ thuật các cấp nghiên cứu chuẩn hóa hệ thống quy chế, quy định về phân cấp bảo đảm kỹ thuật; quy trình công nghệ trong bảo dưỡng, bảo quản, sửa chữa và nội quy nhà kho, trạm, xưởng, khu kỹ thuật. Đẩy mạnh huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng khai thác, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, đội ngũ lái xe; thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Hiện nay, Sư đoàn đã tự sửa chữa được 100% hỏng hóc thông thường; trong đó, cấp phân đội tự sửa chữa được trên 75%, góp phần bảo đảm hệ số kỹ thuật vũ khí, khí tài, xe máy luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Trong công tác bảo đảm hậu cần, Sư đoàn duy trì đảm bảo dự trữ vật chất theo phân cấp, đồng thời phát huy nội lực, làm tốt công tác tăng gia sản xuất, tạo nguồn, củng cố doanh trại, xây dựng cảnh quan môi trường, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Kết quả đã đạt được mới là bước đầu, nhưng là cơ sở để Sư đoàn Phòng không 365 tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân chủng tiến lên hiện đại.

Đại tá NGUYỄN QUANG LUYẾN, Sư đoàn trưởng
_________________

1 - Trong 5 năm qua, Sư đoàn tham gia hội thi, hội thao các chuyên ngành, sở chỉ huy cấp Quân chủng 15 lần, trong đó có 05 lần đạt giải Nhất, 06 lần đạt giải Nhì, 04 lần đạt giải Ba.

2 - 4 biết: biết kế hoạch bay; biết bay hay chưa bay; bay đến đâu, biết đến đó; biết hành động bay trên không.

3 - 3 biết: lai lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình; tâm tư, nguyện vọng của quân nhân; đi đâu, ở đâu, làm gì. 4 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng hoạt động, cùng chia sẻ với bộ đội.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 6/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620