Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 24/12/2020, 07:44 (GMT+7)
Sư đoàn bộ binh 324 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện

Sư đoàn Bộ binh 324 là đơn vị chủ lực, cơ động của Quân khu 4, ngoài nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị còn sẵn sàng cơ động phòng, chống bão lụt, cháy nổ, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn,… trên địa bàn 03 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, sự chống phá của các thế lực thù địch, nhất là các đối tượng cực đoan tôn giáo, nhưng Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện toàn diện các mặt công tác nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng; chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao; quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật có nhiều chuyển biến tương đối vững chắc, v.v. Những năm gần đây, Đảng bộ Sư đoàn liên tục đạt trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, nhiều tập thể, cá nhân được Quân khu và Bộ Quốc phòng khen thưởng.

Thủ trưởng Sư đoàn  tặng hoa điểm 10 cho chiến sĩ mới kiểm tra 3 tiếng nổ đạt loại Giỏi,  năm 2020

Để có được kết quả đó, trước hết, Sư đoàn tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, xác định đây là nội dung quan trọng hàng đầu làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tinh thần tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nội dung giáo dục tập trung làm rõ quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng; tình hình nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu, Sư đoàn; nhận thức về đối tượng tác chiến, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và những tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, v.v. Sư đoàn triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị trong giai đoạn mới”, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục bảo đảm sát với nhiệm vụ, đối tượng, tập trung vào đội ngũ cán bộ cơ sở và chiến sĩ mới. Các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị theo chương trình quy định với giáo dục thường xuyên theo các nhiệm vụ; giữa giáo dục truyền thống với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỷ luật, đạo đức, lối sống; gắn giáo dục với nắm, quản lý tư tưởng, định hướng nhận thức, hướng dẫn hành động cho bộ đội theo phương châm “3 cùng, 5 nắm”1, đem lại hiệu quả thiết thực.

Xác định xây dựng Đảng là nội dung then chốt trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, Đảng ủy Sư đoàn đã tích cực triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu về công tác này. Trọng tâm là quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 184-CT/ĐU, ngày 23/3/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”2; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ; xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đơn vị. Đồng thời, thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87-CT/QUTW, ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Cùng với xây dựng vững mạnh về chính trị, Sư đoàn chú trọng kiện toàn tổ chức, biên chế; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Quán triệt và thực hiện chủ trương của cấp trên, Sư đoàn chủ động điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lực lượng đi đầu3; phối hợp với các địa phương làm tốt công tác tuyển quân và giải quyết xuất ngũ theo đúng Luật nghĩa vụ quân sự. Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai tích cực, đồng bộ nhiều giải pháp đột phá thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 269-NQ/ĐU, ngày 13/9/2013 của Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo” cũng như các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên về nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu đạt được, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị. Căn cứ vào Nghị quyết chuyên đề của Sư đoàn, hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, các cơ quan, đơn vị chủ động làm tốt công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập đến giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến phục vụ huấn luyện và tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp.

Quán triệt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Sư đoàn tổ chức huấn luyện toàn diện cho các đối tượng cả về chính trị, quân sự, hậu cần và kỹ thuật; trong đó, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt. Xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp là nội dung cốt lõi để nâng cao chất lượng huấn luyện đơn vị, nên Sư đoàn duy trì nghiêm chế độ huấn luyện cán bộ theo phương châm “vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, thành thục về phương pháp sư phạm”; tập trung huấn luyện cho cán bộ các cấp nắm vững tổ chức, phương pháp, điều hành luyện tập, phương pháp, tác phong công tác, xây dựng chính quy, chỉ huy, quản lý bộ đội, kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết các mối quan hệ, nhất là quan hệ giữa cán bộ với chiến sĩ, v.v. Kết quả, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 90% cán bộ tiểu đoàn, 75% cán bộ đại đội, trung đội Khá, Giỏi; tổ chức diễn tập các cấp sát thực tế, giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối; tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt nhiều giải cao. Nhiều năm liền, Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Bên cạnh đó, Sư đoàn thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đứng chân trên địa bàn miền Trung thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, thảm họa môi trường, nên ngoài việc điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ, Sư đoàn còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị luôn chủ động, sẵn sàng về con người, vật chất và phương tiện để thực hiện các kế hoạch phòng, chống bão lũ, ngập lụt, sạt lở đất, cháy nổ, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Sư đoàn thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của quân nhân trong chấp hành pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ Quân đội và chế độ, quy định của đơn vị; hướng bộ đội vào tự giác chấp hành các chế độ, nền nếp ngày, tuần. Đồng thời, tiến hành củng cố cảnh quan, môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”, làm mới hệ thống pa nô, bảng, biển, khẩu hiệu, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn đơn vị. Những năm gần đây, chất lượng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Sư đoàn ngày càng được nâng lên, đi vào chiều sâu, ý thức của bộ đội chuyển biến theo hướng tự giác chấp hành, không có hiện tượng đào, bỏ ngũ hoặc vắng mặt trái phép, vi phạm kỷ luật thông thường giảm còn dưới 0,2%, Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ngoài ra, Sư đoàn chú trọng đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị quản lý tài chính giỏi”. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội; chú trọng công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí xăng, dầu, điện, nước, ngân sách, tài sản, v.v. Đồng thời, thường xuyên bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, có chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, ưu tiên nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động đột xuất của Sư đoàn; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác kỹ thuật và đề cao ý thức, trách nhiệm trong bảo quản, bảo dưỡng cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật; tích cực nghiên cứu, áp dụng sáng kiến vào cải tiến, tăng hạn sử dụng cho vũ khí, trang bị kỹ thuật; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, góp phần thực hiện tốt công tác kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Sư đoàn 324 tiếp tục tập trung xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá HOÀNG DUY CHIẾN, Sư đoàn trưởng
_________________

1 - “3 cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc. “5 nắm”: nắm tâm tư, nguyện vọng; nắm lai lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình; nắm phẩm chất đạo đức, lối sống; nắm năng lực công tác, kết quả hoàn thành nhiệm vụ; nắm mối quan hệ.

2 - “3 tốt”: 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt; 2. Giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt; 3. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt; “3 không”: 1. Không yếu kém; 2. Không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ; 3. Không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

3 - Lực lượng đầu tiên sẵn sàng xử trí khi có tình huống xảy ra.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:38 - 11/06/2021

EUR27,101.6028,517.56

GBP31,698.2133,022.33

USD22,820.0023,050.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:31 - 11/06/2021

HCMSJC56.95057.550
Hà NộiSJC56.95057.570
Đà NẵngSJC56.95057.570