Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 17/05/2018, 08:04 (GMT+7)
Sư đoàn 361 tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Trong những năm qua, với nhiệm vụ trọng yếu là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, bảo vệ vững chắc bầu trời Thủ đô Hà Nội - “trái tim” của cả nước, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Đơn vị. Trong đó, Sư đoàn luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo đảm quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Thủ đô Hà Nội và các mục tiêu được giao, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống trên không, xứng đáng với truyền thống Đơn vị Anh hùng, cùng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân cả nước.

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân tiến thẳng lên hiện đại, Sư đoàn được trên đầu tư, trang bị nhiều vũ khí, khí tài mới, hiện đại. Đây là điều kiện thuận lợi để Sư đoàn nâng cao một bước khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sư đoàn gặp không ít khó khăn, thách thức, do yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao; các đơn vị đóng quân phân tán trên phạm vi hàng chục tỉnh, thành phố, với nhiều bộ phận, đài, trạm lẻ; hậu phương, gia đình một bộ phận cán bộ, chiến sĩ gặp khó khăn. Cùng với đó, là sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch đã, đang ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Sư đoàn.

Trong bối cảnh đó, trước hết, Sư đoàn tập trung xây dựng Đơn vị vững mạnh về chính trị, coi đó là nội dung quan trọng hàng đầu, tạo cơ sở, nền tảng để xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện. Theo đó, Sư đoàn chú trọng công tác giáo dục chính trị, quản lý, định hướng tư tưởng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Hiện nay, trước sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị tăng cường phổ biến, quán triệt cho bộ đội nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng về quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của Quân chủng và Sư đoàn trong tình hình mới. Đồng thời, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ vị trí, ý nghĩa các mục tiêu bảo vệ; các chỉ thị, mệnh lệnh, quy định của trên và âm mưu, thủ đoạn tác chiến đường không mới của địch, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn đơn vị. Quá trình thực hiện, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị tích cực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục riêng theo nhiệm vụ và giáo dục truyền thống; duy trì thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, chế độ thông báo chính trị, thời sự, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng để bộ đội nhận thức đúng đối tác, đối tượng, nhất là trước những vấn đề phức tạp nảy sinh. Đặc biệt, Sư đoàn đã có nhiều biện pháp để xây dựng niềm tin cho bộ đội vào cách đánh, nghệ thuật tác chiến phòng không với vũ khí, trang bị hiện có; kiên quyết khắc phục tư tưởng tuyệt đối hóa vũ khí, trang bị, dẫn tới chủ quan đối với đơn vị được trang bị vũ khí, khí tài thế hệ mới hoặc biểu hiện thiếu tin tưởng ở đơn vị quản lý, sử dụng trang bị, khí tài thế hệ cũ. Cùng với đó, Sư đoàn coi trọng công tác xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh bằng nhiều biện pháp đồng bộ; trọng tâm là thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Đồng thời, thực hiện tốt việc kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng gắn với củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Đến nay, 100% chi bộ trong Đảng bộ Sư đoàn có chi uỷ; kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm có từ 85% - 90% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 85% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, tạo sự chuyển biến về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở đơn vị cơ sở.

Tổ chức ngụy trang khí tài trước khi cơ động

Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu được Sư đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là động lực trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Đơn vị. Vì vậy, trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện1, Sư đoàn đã cụ thể hóa, xây dựng nghị quyết lãnh đạo chuyên đề và các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Để tạo bước đột phá trong nâng cao chất lượng huấn luyện, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh đổi mới, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành huấn luyện đến nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập; trong đó, lấy huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài, nâng cao khả năng cơ động chiến đấu là trọng tâm, lấy việc chuẩn bị huấn luyện hằng năm, nhất là khâu tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, củng cố thao trường, mô hình, học cụ,… là khâu quan trọng. Trong huấn luyện, Sư đoàn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế chiến đấu của từng lực lượng (ra-đa, tên lửa, pháo phòng không), trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Để đáp ứng yêu cầu đó, Sư đoàn chú trọng huấn luyện đồng bộ kíp chiến đấu từ Sở chỉ huy Sư đoàn đến các phân đội; huấn luyện thành thạo đội ngũ chiến thuật và công tác chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tổ chức huấn luyện thuần thục động tác kỹ thuật từ cá nhân đến hiệp đồng chiến đấu trong khẩu đội, kíp xe, đài và toàn phân đội. Tăng cường huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, triển khai, thu hồi khí tài, huấn luyện phối hợp, hiệp đồng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ mục tiêu yếu địa. Những năm gần đây, Sư đoàn được trang bị nhiều loại khí tài thế hệ mới, khí tài cải tiến, hiện đại, như: Tên lửa C300-PMU1, Spyder, C125-2TM; Ra-đa 36D6-M; Pháo phòng không tự hành ZCY-23-4M,... vì thế đã đặt ra yêu cầu huấn luyện ngày càng cao. Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, Sư đoàn đã kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức lực lượng theo kíp đồng bộ để cử đi huấn luyện chuyển loại ở nước ngoài với tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng chuyển loại trong nước. Nhờ đó, các đơn vị đã nhanh chóng làm chủ, khai thác, sử dụng vũ khí, khí tài mới được trang bị, đưa vào thực hiện nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả tốt. Năm 2017, Sư đoàn và 7/7 trung đoàn đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”; tham gia 10 cuộc hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng, Quân chủng tổ chức, đạt 07 giải nhất, 02 giải nhì, 01 giải ba; tham gia bắn đạn thật các lực lượng tên lửa, pháo phòng không, Diễn tập PK-17, MB-17 hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Song song với huấn luyện, Sư đoàn thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, thực hiện tốt “4 biết”2 trong quản lý vùng trời; chủ động xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế hoạch, phương án chiến đấu, kế hoạch hiệp đồng bảo vệ bầu trời Thủ đô, phù hợp với sự phát triển của tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường tổ chức luyện tập các phương án nhằm rèn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Nhiều năm qua, chất lượng thu phát tình báo các mạng của Sư đoàn đều vượt chỉ tiêu, không để sai, sót, lọt, chậm, hoang báo mục tiêu. Kết quả kiểm tra báo động sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn và các đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được Sư đoàn quan tâm và đạt kết quả tích cực. Do đặc điểm đóng quân trên phạm vi rộng, có nhiều trạm, đài nhỏ lẻ, nên Sư đoàn luôn chú trọng làm tốt việc quán triệt, giáo dục, xây dựng cho bộ đội tính tổ chức, kỷ luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của Quân chủng, Sư đoàn; bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm quản lý, rèn luyện bộ đội cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trung đội, đại đội. Sư đoàn yêu cầu cán bộ các cấp phải đề cao trách nhiệm, làm gương trước cấp dưới trong mọi hoạt động, nhất là trong canh trực, thực hiện chế độ sẵn sàng chiến đấu. Thời gian qua, Sư đoàn đẩy mạnh thực hiện “2 giảm, 2 không”3 và 9 biện pháp giảm tai nạn giao thông, 9 nội dung, biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, tạo bước chuyển biến rõ rệt về lễ tiết tác phong quân nhân; đơn vị không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường thấp dưới mức quy định, góp phần để Sư đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được Tư lệnh Quân chủng đánh giá là đơn vị toàn diện trên các mặt công tác.

Cùng với các nội dung trên, Sư đoàn luôn quan tâm làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Trước thực tế số lượng vũ khí, khí tài lớn, đa dạng về chủng loại, gồm cả vũ khí, khí tài thế hệ cũ đã qua nhiều năm khai thác, sử dụng và vũ khí, khí tài thế hệ mới, yêu cầu bảo đảm kỹ thuật khắt khe, phức tạp, Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng khai thác, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa trang bị, khí tài mới cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, đài, trạm tích cực bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ trang bị, khí tài thế hệ cũ; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; duy trì nền nếp chế độ “Ngày Kỹ thuật”, “Giờ Kỹ thuật” ở các cấp. Hiện nay, Sư đoàn đã tự sửa chữa được 100% hỏng hóc thông thường; trong đó, cấp phân đội tự sửa chữa được trên 80%, góp phần bảo đảm hệ số kỹ thuật của khí tài luôn đạt và vượt so với chỉ tiêu. Trong công tác hậu cần, Sư đoàn vừa làm tốt việc đảm bảo dự trữ vật chất theo phân cấp, vừa chủ động phát huy nội lực, làm tốt công tác tăng gia sản xuất, tạo nguồn, củng cố doanh trại, xây dựng cảnh quan môi trường, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Đến nay, Sư đoàn đã tự túc được 100% nhu cầu rau xanh và phần lớn nhu cầu thịt, cá; các đơn vị đều có doanh trại khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp; đời sống của bộ đội được cải thiện, tỷ lệ quân số khoẻ đạt trên 98,6%.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Sư đoàn Phòng không 361 tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Quân chủng tiến lên hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời Thủ đô trong mọi tình huống.

Thượng tá BÙI ĐỨC HIỀN, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn
______________

1 - Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 558-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”.

2 - 4 biết: 1. Biết kế hoạch dự báo bay; 2. Biết đã bay hay chưa bay; 3. Bay đến đâu, biết đến đó; 4. Biết hành động bay trên không.

3 - 2 giảm: 1. Giảm vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; 2. Giảm tai nạn giao thông; 2 không: 1. Không có vi phạm pháp luật; 2. Không có tai nạn trong huấn luyện và lao động.

Ý kiến bạn đọc (0)