Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 25/04/2019, 08:00 (GMT+7)
Sư đoàn 355 lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên

Ra đời trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc, phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3551 đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống: “Chủ động, đoàn kết, kiên trung, chiến thắng”.

Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ tháng 6-1992 đến nay, Sư đoàn có nhiệm vụ chủ yếu là quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên của 3 tỉnh: Tuyên Quang, Yên Bái và Phú Thọ. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo và đạt được kết quả quan trọng. Hằng năm, qua kiểm tra của Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 về công tác huấn luyện quân nhân dự bị động viên, Sư đoàn đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; diễn tập có bắn đạn thật đạt loại giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối; chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống. Ghi nhận thành tích đó, Sư đoàn được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 3 năm liền (2016, 2017, 2018) được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng.

Giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

Từ kết quả đạt được và thực tiễn lãnh đạo công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên, Sư đoàn rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc và là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mọi hoạt động của Sư đoàn. Do đó, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác huấn luyện, trực tiếp là Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, hằng năm, Đảng ủy Sư đoàn đều có nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đơn vị. Căn cứ vào đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức sát với tình hình, chức năng của từng cơ quan, đơn vị, trong đó có phân công cấp ủy viên phụ trách trên từng mảng công tác, đảm bảo cụ thể, chặt chẽ. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn sâu sát, bám nắm bộ đội; đồng thời, phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp ở từng khâu, từng bước và mọi hoạt động trong huấn luyện. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị tiến hành có nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; tăng cường nắm tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc nảy sinh để có biện pháp giải quyết, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần khắc phục khó khăn để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, thực hiện tốt công tác khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm tiêu chí đánh giá, bình xét cá nhân, tập thể, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để tăng cường sức lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, Đảng ủy Sư đoàn thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp; tập trung xây dựng các tổ chức đảng, nhất là các chi bộ đại đội trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết của đơn vị. Cùng với đó, Sư đoàn còn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương nắm chắc chất lượng nguồn do Đơn vị quản lý, lựa chọn, bồi dưỡng và đề nghị kết nạp quân nhân dự bị vào Đảng; trong đó, ưu tiên quân nhân dự bị là cán bộ thuộc khung B, nhằm bảo đảm tỷ lệ lãnh đạo của các tổ chức đảng trong thời gian tập trung huấn luyện; đồng thời, góp phần xây dựng nguồn cán bộ cho địa phương. Nhờ đó, sau khi huấn luyện, lực lượng này luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Hai là, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và quân nhân dự bị. Các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm chương trình, nội dung giáo dục chính trị cho các đối tượng, bảo đảm toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương về quân sự, quốc phòng, nhất là Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên,... nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ và quân nhân dự bị hiểu rõ vị trí, vai trò và yêu cầu đặt ra đối với lực lượng dự bị động viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, v.v. Trong giáo dục, căn cứ vào tình hình cụ thể, các cơ quan, đơn vị vận dụng các hình thức, biện pháp phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản, thường xuyên với giáo dục theo nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương và gia đình quân nhân dự bị trong giáo dục, động viên họ thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn, nhất là quân nhân dự bị đối với nhiệm vụ huấn luyện được nâng lên; có quyết tâm, trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng động viên khi có lệnh.

Huấn luyện chiến thuật cho lực lượng dự bị động viên

Ba là, coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuẩn bị và bảo đảm huấn luyện. Đây là kinh nghiệm, đồng thời là giải pháp được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định là nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị cho công tác huấn luyện, theo phương châm “khoa học, hiệu quả, kịp thời”, bảo đảm toàn diện, đầy đủ, chất lượng, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị. Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo đảm đủ năng lực quản lý, huấn luyện đơn vị theo phân cấp; chú trọng vào những nội dung mới, còn yếu, nhất là đối với số cán bộ trẻ, ít kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế trong công tác huấn luyện của năm trước. Đến nay, 100% cán bộ khung A huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 70% huấn luyện giỏi; cán bộ khung B, có hơn 70% huấn luyện được theo phân cấp, trong đó, có 60% cán bộ đại đội, tiểu đoàn huấn luyện khá; cán bộ trung đội về cơ bản đã làm tốt công tác quản lý, duy trì đơn vị huấn luyện theo quy định.

Để khắc phục khó khăn về kinh phí, vật chất bảo đảm huấn luyện, Sư đoàn tích cực huy động nguồn lực từ các địa phương để chuẩn bị học cụ, thao trư­ờng, giáo án, bài giảng và các mặt bảo đảm khác; đồng thời, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ, v.v. Những năm qua, Sư đoàn đã có nhiều sáng kiến, cải tiến có giá trị thực tiễn, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện quân nhân dự bị. Điển hình là sáng kiến “Giá gấp đa năng” phục vụ diễn tập, được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đánh giá cao và được phổ biến, vận dụng trong toàn Quân khu. Cùng với đó, Sư đoàn luôn quan tâm, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ, nhất là tiền lương, phụ cấp trong thời gian huấn luyện và thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội để quân nhân dự bị yên tâm huấn luyện, gắn bó với đơn vị.

Bốn là, thường xuyên lãnh đạo đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện. Do đối tượng quân nhân dự bị Sư đoàn quản lý rất đa dạng về trình độ, tuổi đời, sức khỏe,… nên việc nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là trong huấn luyện đồng bộ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Sư đoàn xác định: đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện là khâu đột phá; nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ là then chốt; lấy chất lượng huấn luyện, diễn tập làm thước đo kết quả đổi mới huấn luyện. Quán triệt phương châm: “thiết thực, từng bước, vững chắc”, quá trình thực hiện, Sư đoàn đã kết hợp chặt chẽ giữa định hướng, chỉ đạo theo chương trình, nội dung chung từ trên xuống với nghiên cứu, đề xuất chương trình, nội dung của các cơ quan, đơn vị theo hướng tăng thời gian huấn luyện thực hành, sát nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, địa bàn, phương án và thực tế chiến đấu. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thể lực; huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế và làm chủ vũ khí, trang bị mới khi được tăng cường, v.v.

Cùng với đó, Sư đoàn thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức biên chế cán bộ khung các đơn vị huấn luyện, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cao. Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, Sư đoàn luôn chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện, cán bộ mới về đơn vị, cán bộ khung B; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện tập trung và chia nhóm theo từng nội dung, ưu tiên cho nhóm đối tượng không đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự. Coi trọng huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm; khắc phục tư tưởng chủ quan, khoán trắng, tùy tiện bớt xén nội dung, chương trình, thời gian trong huấn luyện và báo cáo không trung thực. Sư đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ thường xuyên, sâu sát, bám nắm thao trường, bãi tập, động viên bộ đội và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành huấn luyện, diễn tập. Đẩy mạnh phong trào thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, chú trọng đổi mới công tác kiểm tra, hội thi, hội thao, đánh giá kết quả huấn luyện, bảo đảm thực chất, khách quan, chống tư tưởng chủ quan, ngại khó, ngại khổ, hạ thấp yêu cầu và bệnh thành tích trong huấn luyện. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện quân nhân dự bị của Sư đoàn không ngừng được nâng lên (tỉ lệ khá, giỏi năm 2014 là 65%; năm 2018 là 75%), quân nhân dự bị luôn sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ động viên theo quy định.

Phát huy truyền thống và những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, Sư đoàn 355 tiếp tục lãnh đạo, nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đảm bảo cho Sư đoàn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGUYỄN THẾ HẢI, Chính ủy Sư đoàn

___________

1 - Sư đoàn 355 thành lập ngày 04-5-1979, thuộc Quân đoàn 29 (Quân khu 2). Cuối năm 1989, thực hiện sự điều chỉnh tổ chức, lực lượng Quân đội, Sư đoàn được biên chế trực tiếp trong đội hình của Quân khu 2, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Bắc.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 06/08/2020

HCMSJC59.60061.400
Hà NộiSJC59.60061.420
Đà NẵngSJC59.60061.420

Thời tiết