Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 09/03/2017, 10:22 (GMT+7)
Sư đoàn 325 nâng cao chất lượng huấn luyện cấp phân đội

Sư đoàn 325 là đơn vị đủ quân của Quân đoàn 2 (Binh đoàn Hương Giang) - đơn vị cơ động chiến lược của Bộ. Nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt mọi hoạt động của Sư đoàn là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác huấn luyện đối với việc nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, những năm qua, Sư đoàn đã tập trung mọi nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này. Bên cạnh những thuận lợi, Sư đoàn cũng gặp không ít khó khăn trong huấn luyện do yêu cầu ngày càng cao; đối tượng huấn luyện đa dạng, trình độ, nhận thức không đều; đội ngũ cán bộ thường xuyên biến động; cán bộ trực tiếp huấn luyện, nhất là ở cấp phân đội phần lớn là sĩ quan trẻ, kinh nghiệm quản lý, chỉ huy, huấn luyện còn ít; công tác bảo đảm có mặt chưa theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, v.v. Trước thực tế đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, Sư đoàn đột phá vào huấn luyện cấp phân đội.

Trước hết, Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện. Thực tiễn cho thấy, ở đâu, khi nào cấp ủy, người chỉ huy sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện thì ở đó, khi đó có kết quả huấn luyện cao và ngược lại. Vì vậy, Sư đoàn yêu cầu các đơn vị quán triệt, nắm vững nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là mục tiêu, yêu cầu huấn luyện mà Đảng ủy Sư đoàn đã xác định trong Nghị quyết 33-NQ/ĐU về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ huấn luyện và tích cực đổi mới toàn diện, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý và tổ chức huấn luyện ở cấp phân đội. Quá trình thực hiện giáo dục, quán triệt, Sư đoàn vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp bảo đảm sâu, kỹ, toàn diện cho các đối tượng, nhất là hạ sĩ quan, chiến sĩ và cán bộ làm nhiệm vụ huấn luyện. Nội dung giáo dục tập trung làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện, nắm vững nội dung, mục tiêu, yêu cầu cần đạt được trong huấn luyện, để từ đó xây dựng quyết tâm, nêu cao trách nhiệm bản thân trên từng cương vị, chức trách. Cùng với đó, hằng năm, Đảng ủy Sư đoàn và tổ chức đảng ở các trung đoàn, tiểu đoàn trực thuộc đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện; trong đó, xác định rõ chủ trương, biện pháp lãnh đạo, các mục tiêu, chỉ tiêu huấn luyện và các khâu đột phá, v.v. Sư đoàn yêu cầu các đơn vị chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, duy trì nền nếp Ngày Chính trị và văn hóa, tinh thần ở cơ sở; qua đó phát huy trí tuệ của bộ đội hướng vào nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, xem nhẹ, thỏa mãn dừng lại và bệnh thành tích.

Công tác chuẩn bị huấn luyện là nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến tiến trình và kết quả huấn luyện. Vì vậy, Sư đoàn luôn chủ động chuẩn bị sớm và dành nhiều thời gian cho các đơn vị huấn luyện. Trong đó, chuẩn bị toàn diện cả về con người và vật chất, trang bị, thao trường, bãi tập. Để chuẩn bị về con người, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế khung huấn luyện, ưu tiên lựa chọn, sắp xếp cán bộ có năng lực, trình độ và kinh nghiệm cho đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị có khó khăn. Đồng thời, Sư đoàn tổ chức làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ1 theo phân cấp, chú trọng đội ngũ cán bộ cấp đại đội, trung đội và tiểu đội - những người trực tiếp quản lý, huấn luyện bộ đội. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng tập trung vào thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện và những khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện của năm trước. Bên cạnh làm tốt việc tập huấn cán bộ hằng năm, Sư đoàn duy trì nền nếp chế độ huấn luyện cán bộ 02 ngày/tháng và bồi dưỡng cán bộ vào ngày thứ 6 hằng tuần. Trước thực trạng đội ngũ cán bộ cấp trung đội phần lớn là sĩ quan trẻ mới ra trường, năng lực, kinh nghiệm tổ chức huấn luyện bộ đội còn ít và cán bộ cấp tiểu đội thường xuyên biến động, Sư đoàn chú trọng lựa chọn những chiến sĩ có đủ tiêu chuẩn, đưa đi đào tạo tiểu đội trưởng để tạo nguồn. Mặt khác, chỉ đạo các trung đoàn, tiểu đoàn đột phá vào bồi dưỡng cán bộ trẻ. Thực hiện chỉ đạo của Sư đoàn, các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng tập trung với phân công cán bộ kèm cặp, giúp đỡ; thực hiện cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, người đi trước hướng dẫn người đi sau, cán bộ quân sự bồi dưỡng cho cán bộ chính trị nội dung về quân sự và ngược lại. Bằng các biện pháp đó, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện của Sư đoàn được nâng lên rõ rệt. Đến nay, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; trong đó, 95,75% cán bộ tiểu đoàn và 94,50% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện đạt khá, giỏi, 50% tiểu đội trưởng huấn luyện được một số nội dung về điều lệnh, chiến thuật. Song song với đó, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị chủ động chuẩn bị kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, mô hình học cụ, củng cố thao trường, bãi tập, … nhằm bảo đảm tốt cho huấn luyện, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh và binh chủng. Được sự quan tâm của cấp trên và nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Sư đoàn đã xây dựng đủ trường bắn súng bộ binh cho 3 trung đoàn; các đơn vị đều có đủ thao trường huấn luyện đội ngũ chiến thuật từ từng người đến cấp đại đội. Sư đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ và đạt kết quả tích cực. Hằng năm, các đơn vị làm mới 60% - 70% mô hình, học cụ huấn luyện. Nhiều sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ có giá trị của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã được áp dụng trong huấn luyện bộ đội và đạt giải cao trong hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ cấp Quân đoàn và toàn quân2.

Trên cơ sở chuẩn bị huấn luyện đầy đủ, chu đáo, Sư đoàn tập trung chỉ đạo tổ chức thực hành huấn luyện khoa học, chặt chẽ. Sư đoàn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình trong huấn luyện, nhất là nâng cao tính khoa học, hiệu quả công tác kế hoạch, điều hành huấn luyện theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Trong thực hành huấn luyện, các đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên thực hiện nghiêm phân cấp huấn luyện và kế hoạch huấn luyện đã được phê duyệt. Cán bộ đại đội, trung đội và tiểu đội thực hiện “4 cùng” với chiến sĩ, thường xuyên bám sát kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, bám thao trường, bãi tập, sâu sát với bộ đội, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, trình độ nhận thức của từng người để điều chỉnh phương pháp huấn luyện, quản lý cho phù hợp. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Binh đoàn chủ lực cơ động, Sư đoàn ưu tiên hoàn thành chương trình huấn luyện cơ bản, trong đó lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, kỹ thuật làm cơ sở, đảm bảo cho bộ đội giỏi tác chiến độc lập cũng như tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng. Các đơn vị tích cực đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, phù hợp với từng chuyên ngành, khoa mục; kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thực hành, lấy thực hành là chính; huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, không nóng vội đốt cháy giai đoạn; phát huy vai trò của đội mẫu (đặc biệt là huấn luyện chiến sĩ mới) và tổ chức ôn luyện kỹ, chia nhỏ tập nhiều, v.v. Sư đoàn yêu cầu các đơn vị phân loại đối tượng, quản lý chặt chẽ quân số huấn luyện, duy trì học bù, học vét và huấn luyện những quân nhân còn yếu vào giờ thứ 8 và ngày thứ 6 hằng tuần để đảm bảo chất lượng huấn luyện đồng đều.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện phân đội, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị kết hợp chặt chẽ huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tăng cường luyện tập thể lực để tăng sức bền, dẻo dai cho bộ đội. Các đơn vị duy trì nghiêm túc, chặt chẽ chế độ nền nếp huấn luyện, không để xảy ra tình trạng đi sớm, về muộn, cắt xén nội dung, hạ thấp yêu cầu trong huấn luyện. Thực hiện chính quy cả trước, trong và sau khi huấn luyện. Đồng thời, tăng cường luyện tập ngoại khóa bổ trợ cho huấn luyện, nhất là tổ chức hành quân rèn luyện3 theo quy định; nâng cao hiệu quả công tác động viên, cổ vũ trên thao trường, phát huy vai trò của “Đôi bạn cùng tiến”, v.v. Nhiều năm qua, Sư đoàn thường xuyên duy trì việc báo động xử trí tình huống tại đơn vị cũng như trên thao trường; báo động thực hiện nhiệm vụ A, A2,… theo mục tiêu giả định, xem đây là “phép thử” quan trọng để đánh giá, rút kinh nghiệm huấn luyện bộ đội.

Cùng với cách làm trên, Sư đoàn chỉ đạo duy trì nền nếp hội thao ngày, tuần, tháng và chế độ kiểm tra, thanh tra, phúc tra nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện của từng đơn vị, kịp thời rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những hạn chế. Thực hiện vấn đề này, các đơn vị từ cấp tiểu đội, trung đội đến đại đội, sau mỗi nội dung huấn luyện đều tổ chức kiểm tra, nắm chất lượng đến từng người và khi kết thúc từng nội dung, khoa mục huấn luyện và luyện tập, tổ chức hội thao đánh giá kết quả của tập thể. Đối với cấp tiểu đoàn, tổ chức hội thao đánh giá kết quả huấn luyện vào sáng thứ sáu hằng tuần. Cấp sư đoàn, tổ chức hội thi, hội thao sau mỗi giai đoạn huấn luyện. Việc tổ chức hội thao, hội thi của Sư đoàn được thực hiện đúng phương châm “đảm bảo thực chất, không phô trương hình thức” nên đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, Sư đoàn thường xuyên chỉ đạo cơ quan tham mưu, tác huấn và chỉ huy đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác huấn luyện; trong đó, kết hợp chặt chẽ kiểm tra theo kế hoạch với kiểm tra đột xuất, giữa kiểm tra thường xuyên với phúc tra kết quả sau mỗi giai đoạn huấn luyện; tăng cường kiểm tra tổ chức huấn luyện tại đơn vị và thao trường, kiểm tra huấn luyện ban đêm, v.v. Sau kiểm tra, phúc tra, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, làm cơ sở cho đơn vị chấn chỉnh, khắc phục. Do xác định đúng vai trò công tác huấn luyện ở cấp phân đội và bằng các biện pháp quyết liệt, đồng bộ, công tác huấn luyện của Sư đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng cao. Nhiều năm qua, các chỉ tiêu công tác huấn luyện của Sư đoàn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2016, kết quả kiểm tra các khoa mục chung: 100% đạt yêu cầu, có 79,78% khá, giỏi; kiểm tra các bài bắn súng bộ binh: 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khá, giỏi; kiểm tra huấn luyện đội ngũ chiến thuật và tập chiến thuật: 100% đạt yêu cầu, có 84,5% khá, giỏi; cả 3 trung đoàn bộ binh đều được Bộ Tổng Tham mưu công nhận là đơn vị huấn luyện Giỏi; tiêu biểu là các đơn vị: Trung đoàn 101; Trung đoàn 95; các tiểu đoàn 15, 16, 18.

Những kết quả đạt được trong huấn luyện cấp phân đội là cơ sở, tiền đề quan trọng để cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đạt đơn vị huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xứng đáng là đơn vị điểm vững mạnh toàn diện của Quân đoàn 2 Anh hùng.

Thượng tá NGUYỄN THÀNH PHỐ, Phó Sư đoàn trưởng - Tham mưu trưởng
_____________

1 - Năm 2016, Sư đoàn tổ chức 13 lớp tập huấn cán bộ các cấp, quân số: 1.533 đồng chí.

2 - Năm 2016, Sư đoàn có 03 sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ đạt giải B cấp toàn quân: Thiết bị kiểm tra đường ngắm B41; Thước đa năng công binh; Bộ nẹp đa năng sử dụng trong cố định tạm thời gãy xương.

3 - Tổ chức hành quân rèn luyện: cấp đại đội: 2 lần/1 tuần; cấp tiểu đoàn, trung đoàn: 1 lần/1 tháng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.