Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 09/11/2020, 10:00 (GMT+7)
Sư đoàn 316 xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Là đơn vị chủ lực, cơ động của Quân khu 2, Sư đoàn 316 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ trên giao, như: tham gia phòng, chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Nhận thức rõ trọng trách đó, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, chặt chẽ, khoa học các mặt công tác, phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ tháng 4/2020, Sư đoàn được Quân khu lựa chọn, giao nhiệm vụ xây dựng điểm đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đây là vinh dự lớn, trách nhiệm nặng nề, đặt ra cho Sư đoàn những yêu cầu mới, đòi hỏi, sự nỗ lực, quyết tâm rất cao.

Luyện tập phương án SSCĐ tại Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316)

Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn luôn xác định: để hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát, chặt chẽ, là nguyên tắc hàng đầu, giải pháp quan trọng nhất. Theo đó, ngay sau khi có chỉ thị, hướng dẫn của Quân khu, Đảng ủy Sư đoàn nhanh chóng ra nghị quyết chuyên đề, chỉ huy Sư đoàn kịp thời xây dựng, ban hành chỉ thị, kế hoạch, tổ chức giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, quyết liệt thực hiện. Trong đó, Sư đoàn xác định cụ thể các nội dung, biện pháp, chỉ tiêu cho từng nhiệm vụ, đơn vị theo hướng tập trung vào 5 tiêu chuẩn cơ bản: xây dựng vững mạnh tiêu biểu về chính trị; tổ chức biên chế “tinh, gọn, mạnh”, giỏi về huấn luyện, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; bảo đảm tốt nhất về hậu cần, kỹ thuật. Để đạt hiệu quả, ngay từ khâu ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đánh giá đúng thực trạng, tình hình nhiệm vụ, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, tính khả thi cao. Đồng thời, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp, xây dựng quyết tâm, biến nhận thức thành hành động, trách nhiệm, tự giác trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, đơn vị thực hiện theo từng nhiệm vụ; gắn thực hiện chức trách, nhiệm vụ với phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp. Đây là yếu tố quan trọng để Sư đoàn luôn là ngọn cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân khu.

Trên cơ sở chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đã xác định, Sư đoàn tập trung sức mạnh tổng hợp, hướng vào thực hiện 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” bằng các biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Sư đoàn.

Xây dựng vững mạnh tiêu biểu về chính trị là nội dung, tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu. Thực hiện vấn đề này, Sư đoàn tập trung xây dựng các tổ chức, trước hết là các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chức trách; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới thành động lực thúc đẩy các hoạt động của đơn vị, v.v. Đặc biệt, Sư đoàn rất chú trọng tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu, đơn vị; giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, củng cố trận địa tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ phù hợp với từng đối tượng. Là đơn vị có tới 70% hạ sĩ quan, binh sĩ người dân tộc thiểu số, nên Sư đoàn chỉ đạo tích cực đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị tại đơn vị; thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật với nhiều phương pháp, cách làm sáng tạo, như: tổng kết thực tiễn, biên soạn tài liệu cụ thể hóa các tình huống tư tưởng1, nhất là tài liệu về nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng cho bộ đội. Trong giáo dục, Sư đoàn phát huy cao độ khả năng sáng tạo của các tập thể, cá nhân, đề ra và thực hiện hiệu quả các mô hình: “Năm phút lắng đọng”, “Một đảng viên giúp đỡ ba nòng cốt, một nòng cốt giúp đỡ ba quần chúng”, “Câu lạc bộ tuyên truyền nét đẹp văn hóa các dân tộc Tây Bắc”, v.v. Do đó, bộ đội luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; Sư đoàn là một tập thể đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sư đoàn chỉ đạo 100% chi bộ, đảng bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó, Đảng bộ Trung đoàn 98 và Đảng bộ Sư đoàn tổ chức đại hội làm trước ở cấp cơ sở và trên cơ sở, được đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Là đơn vị chủ lực, nòng cốt của Quân khu, Sư đoàn xác định huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm và thực hiện với nhiều biện pháp phù hợp, đảm bảo giỏi về huấn luyện, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống. Theo đó, Sư đoàn có nhiều đổi mới trong thực hiện khâu đột phá về huấn luyện, nâng cao chất lượng toàn diện; quán triệt, cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, trọng tâm là Nghị quyết số 765-NQ/QUTW và Kết luận số 60-KL/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 56-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo” sát với từng đối tượng huấn luyện và nhiệm vụ đơn vị. Trong thực hiện, Sư đoàn làm tốt công tác chuẩn bị, duy trì nền nếp, chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp. Trong huấn luyện, thực hiện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp; tích cực đổi mới, tổ chức, phương pháp huấn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thể lực. Tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian, kịp thời rút kinh nghiệm; coi trọng kiểm tra, đánh giá kết quả và hội thi, hội thao. Để đạt mục tiêu đề ra trong huấn luyện, trong điều kiện từ đầu năm 2020 dịch Covid-19 bùng phát, thực hiện dãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, Đơn vị vừa huấn luyện, vừa phòng, chống dịch, nên Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã đề ra các giải pháp thiết thực, điều chỉnh nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm huấn luyện, sắp xếp cán bộ, tổ chức huấn luyện theo đầu mối cấp trung đội. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa tư tưởng, biểu hiện lợi dụng vào dịch bệnh hạ thấp yêu cầu huấn luyện, v.v. Nhờ đó, 06 tháng đầu năm 2020, kết quả huấn luyện của Sư đoàn được giữ vững, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80,5% Khá, Giỏi (vượt 0,5% so với nghị quyết). Phát huy kết quả đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, đối tượng tác chiến. Nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình; chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn kiện tác chiến; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án; xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Sư đoàn đứng chân trên địa bàn rộng, cán bộ, chiến sĩ bị tác động, ảnh hưởng nhiều từ những tiêu cực của kinh tế thị trường và các tệ nạn xã hội, v.v. Nhận thức rõ khó khăn đó, để xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Sư đoàn tiến hành đột phá vào xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Trước hết, tập trung quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Các cấp ủy, chi bộ ra nghị quyết chuyên đề, tổ chức các hội nghị, sinh hoạt đánh giá thực chất tình hình kỷ luật, xác định nguyên nhân, trách nhiệm, đề ra các giải pháp “Nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật”. Trong thực hiện, tăng cường các hình thức, biện pháp giáo dục trực quan, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, như: tổ chức phân loại, phân nhóm đối tượng, phân công cán bộ, đảng viên người dân tộc để giáo dục, động viên chiến sĩ người dân tộc; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình để giáo dục, quản lý bộ đội; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa, thông qua các file âm thanh, video clip, mô hình “Ba có, ba không”2, “Mỗi tuần một điều luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý”; tọa đàm, diễn đàn. Đặc biệt, Sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tọa đàm “Các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hành vi vay nặng lãi, vi phạm các tệ nạn xã hội và tác hại đối với quân nhân; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giáo dục với quản lý tư tưởng, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, xưng hô, chào hỏi bằng điều lệnh; lấy kết quả chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn là tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, kết quả hoàn thành nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị. Do đó, việc chấp hành kỷ luật có chuyển biến tiến bộ, được chuyển hóa từ bắt buộc sang tự giác; tỷ lệ vi phạm kỷ luật 9 tháng đầu năm 2020 chỉ là 0,03%.

Cùng với các tiêu chuẩn cơ bản trên, Sư đoàn đã xếp đúng, đủ chức danh các đầu mối theo biểu tổ chức biên chế của Bộ Quốc phòng ban hành; trong đó, các đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu đủ 100% quân số, 95% quân số cho đơn vị làm nhiệm vụ thường xuyên. Đây là kết quả quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn. Với đặc thù quân số đông, Sư đoàn thường xuyên chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, đảm bảo 100% bếp ăn tập trung đạt tiêu chuẩn “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, chất lượng đời sống của bộ đội được nâng cao, tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,13% (tăng 0,13%). Vũ khí, trang bị kỹ thuật được quản lý, theo dõi chặt chẽ theo phân cấp, bố trí sắp xếp gọn gàng đúng quy định, không để xảy ra hỏng hóc, mất mát, cháy, nổ; kịp thời khắc phục, sửa chữa hư hỏng, nâng cao hệ số kỹ thuật, bảo đảm tốt cho huấn luyện, diễn tập và cơ động.

Sư đoàn còn chú trọng làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; phát hiện và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có cách làm hay, hiệu quả, nhân rộng trong toàn Sư đoàn, v.v. Đây là cơ sở quan trọng để Sư đoàn tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, hoàn thành cao nhất các tiêu chuẩn về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị chủ lực, cơ động mạnh của Quân khu 2, trên địa bàn chiến lược Tây Bắc của Tổ quốc.

Đại tá NGUYỄN VĂN XUÂN, Sư đoàn trưởng
___________________  

1 - “Một số kinh nghiệm quản lý và xử lý vi phạm kỷ luật thường gặp ở cấp phân đội”, “Một số kinh nghiệm quản lý tư tưởng bộ đội và quán triệt văn bản ở đơn vị cơ sở”, “Sổ tay quân nhân”, “Hồ sơ thông tin chiến sĩ”; phim “Lịch sử truyền thống Sư đoàn 316”, “Sáng mãi những tấm gương tuổi trẻ Sư đoàn 316 Anh hùng”; chiến lệ điện tử “Sư đoàn 316 trong chiến dịch Điện Biên Phủ”, v.v.

2 - Ba có: có tinh thần trách nhiệm; có phương pháp, tác phong công tác tốt; có tinh thần tự soi, tự sửa. Ba không: không suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; không tham gia các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, kỷ luật; không để đơn vị có quân nhân đào ngũ, mất an toàn.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 14:36 - 8/03/2021

EUR26,632.3828,023.73

GBP31,076.9632,375.03

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 14:23 - 08/03/2021

HCMSJC55.10055.500
Hà NộiSJC55.10055.520
Đà NẵngSJC55.10055.520