Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 25/02/2019, 14:26 (GMT+7)
Sư đoàn 315 đẩy mạnh thực hiện “ba đột phá”

Sư đoàn 315, Quân khu 5 thành lập ngày 06-3-1979 tại Bung Lung, tỉnh Rat-ta-na-ki-ri, Cam-pu-chia, gồm các đơn vị đang trực tiếp chiến đấu trong đội hình Quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế trên chiến trường Đông Bắc Cam-pu-chia và được bổ sung một số đơn vị kinh tế - quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên, với nhiệm vụ: “Đoàn kết, chiến đấu giúp nhân dân Cam-pu-chia giữ vững thành quả cách mạng vừa giành được”. Dù ra đời và hoạt động trong điều kiện hết sức khẩn trương, quyết liệt của chiến trường, song Sư đoàn vẫn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng; nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, vô tư; ra sức giúp Cam-pu-chia củng cố, phát triển lực lượng cách mạng; truy quét tàn quân địch, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả, thực hiện Quyết định 62 ngày 08-11-1988 của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn rút quân về nước, nhanh chóng ổn định mọi mặt, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đã đạt được trong chiến đấu, xây dựng và phát triển, Sư đoàn cùng với 04 tập thể, 02 cá nhân vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác1. Được Nhà nước Cam-pu-chia trao tặng Huân chương Ăng-Co.

Phát huy truyền thống anh hùng, Sư đoàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tự lực tự cường, chủ động khắc phục khó khăn; thực hiện “ba đột phá” trong xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, phấn đấu vươn lên ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

1. Đột phá trong xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh, làm cơ sở để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Theo đó, Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, làm hạt nhân lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong thực hiện, Sư đoàn đẩy mạnh các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị gắn với tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng và quản lý tư tưởng, gắn “xây” với “chống”, tích cực, chủ động trong đấu tranh trước sự phá hoại tư tưởng của địch; đồng thời, khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, tư tưởng và hành động của bộ đội.

Chiến sĩ mới luyện tập bắn súng AK bài 1

Cùng với đó, Sư đoàn thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Trước hết, Sư đoàn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó, chú trọng năng lực cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, khả năng chỉ đạo, điều hành, tính năng động, sáng tạo trong thực hiện nghị quyết. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các cấp, gắn với phân công, phân cấp trách nhiệm của cấp ủy viên và cán bộ chủ trì, chủ chốt; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Những chủ trương, mô hình mới, những khâu đột phá được thảo luận, thống nhất trong cấp ủy, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cấp ủy viên, người đứng đầu trực tiếp chịu trách nhiệm trước cấp ủy về kết quả tổ chức thực hiện; xử lý kiên quyết, dứt điểm các biểu hiện thiếu dân chủ, mất đoàn kết nội bộ.

Thực tiễn cho thấy, một trong những khuyết điểm chậm được khắc phục là việc quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên vào cấp mình chưa sát; nghị quyết còn dài, thiếu biện pháp cụ thể trong chỉ đạo tổ chức thực hiện. Do đó, Đảng ủy Sư đoàn tập trung đổi mới cách ra nghị quyết theo hướng ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ kiểm tra, kiểm điểm; lãnh đạo toàn diện nhưng tập trung cao cho các nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm trong từng giai đoạn; tổ chức thực hiện phải kiên quyết, liên tục, triệt để; hướng về cơ sở, giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu. Đồng thời, thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực tổ chức, lãnh đạo, điều hành cho đội ngũ bí thư, cấp ủy, cán bộ chính trị các cấp; gắn công tác bồi dưỡng với công tác kiểm tra, giám sát, lấy kết quả công việc để đánh giá, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, đề bạt quân hàm, nâng lương đối với đội ngũ cán bộ các cấp. Để đạt hiệu quả, Đảng ủy Sư đoàn luôn gắn việc thực hiện những nội dung trên với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, chất lượng công tác xây dựng Đảng của Sư đoàn có chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc; đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì thể hiện tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, sâu sát, cụ thể, chủ động, nhạy bén đề ra những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Đột phá trong nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, tạo bước chuyển biến vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của Sư đoàn. Hằng năm, căn cứ vào chỉ thị, hướng dẫn của trên, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, vai trò trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Từ đặc thù của đơn vị vừa huấn luyện chiến đấu cho lực lượng thường trực, vừa huấn luyện quân nhân dự bị, Sư đoàn luôn bám sát chương trình, kế hoạch; nắm chắc đối tượng để tổ chức huấn luyện đạt hiệu quả. Đối với lực lượng thường trực, Sư đoàn tổ chức huấn luyện đúng, đủ các nội dung, sát với thực tế, đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí, trang bị theo biên chế; trong đó, chú trọng các khoa mục: bắn súng, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, tập chiến thuật theo phân cấp ở địa hình mới. Đồng thời, tăng cường huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, triển khai chiến đấu linh hoạt, giỏi tác chiến độc lập, khả năng tác chiến hiệp đồng binh chủng, tác chiến trong khu vực phòng thủ, bảo đảm thường xuyên sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Đối với quân nhân dự bị, Sư đoàn tập trung đẩy mạnh huấn luyện theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả”, với yêu cầu: “Huấn luyện quân nhân dự bị như huấn luyện quân nhân thường trực”. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; kết hợp huấn luyện tập trung tại doanh trại với huấn luyện dã ngoại và tổ chức diễn tập cấp tiểu đoàn sát với yêu cầu nhiệm vụ.

Trong quá trình huấn luyện, Sư đoàn đặt trọng tâm đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức, phương pháp, diễn tập; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính. Tập trung huấn luyện các nội dung mới, nội dung còn yếu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và huấn luyện hậu cần, kỹ thuật; huấn luyện cán bộ, cơ quan với huấn luyện phân đội; huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật, điều lệnh và thể lực. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện, diễn tập của Đơn vị không ngừng được nâng cao; hoàn thành tốt nội dung diễn tập một số đề mục khó, như: tiểu đoàn bộ binh đánh chiếm đảo gần bờ, có bắn đạn thật cấp trung đội, đại đội; đại đội bộ binh phòng ngự đảo, có bắn đạn hơi, thuốc nổ, v.v. Ngoài ra, Sư đoàn đặc biệt coi trọng lãnh đạo tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao nhằm nâng cao năng lực, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu cho đội ngũ cán bộ, cơ quan, đơn vị. Hằng năm, Sư đoàn đều tổ chức diễn tập chỉ huy - cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có bắn đạn thật cấp tiểu đoàn, đại đội và diễn tập chiến thuật, diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật, đạn hơi, thuốc nổ cho các đơn vị huấn luyện chiến đấu theo phương châm: từ cấp tiểu đội đến đại đội bộ binh, huấn luyện xong chiến thuật cấp nào, tổ chức bắn đạn thật cấp đó. Trong thực hành diễn tập, Sư đoàn đề ra yêu cầu: diễn tập chỉ huy - cơ quan, diễn tập chiến thuật một hình thức hoặc diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, tất cả đều phải bắt đầu từ giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; riêng diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, cự ly hành quân phải đạt từ 120km đến 130km và có từ 03 - 04 hình thức chiến thuật.

Cùng với đó, Sư đoàn thường xuyên quán triệt, triển khai toàn diện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng động viên, phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chủ động nắm chắc tình hình và xử lý kịp thời các tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn đóng quân. Hệ thống các văn kiện sẵn sàng chiến đấu thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung và tổ chức luyện tập nghiêm túc, thuần thục, góp phần nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng, xử lý các tình huống. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương giao nguồn, tiến hành phúc tra, nắm tình hình quân nhân dự bị và tổ chức luyện tập sẵn sàng động viên theo kế hoạch. Đến nay, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng động viên và sức cơ động của Sư đoàn không ngừng nâng lên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khi có lệnh.

3. Đột phá trong nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc nội dung, yêu cầu của trên về xây dựng chính quy, Sư đoàn quán triệt, giáo dục cho bộ đội nắm chắc và thực hiện nghiêm điều lệnh, chế độ quy định và yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi người phải thực hiện nghiêm chế độ làm việc theo đúng nhiệm vụ, chức trách được giao. Đồng thời, duy trì chặt chẽ, nghiêm túc các chế độ, nền nếp; tập trung cải cách hành chính quân sự, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong quân nhân; xây dựng tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp; tăng cường các biện pháp quản lý tư tưởng bộ đội theo Quy chế Quản lý tư tưởng, nhất là quân nhân hoạt động ngoài doanh trại, công tác lẻ, v.v.

Với phương châm: hướng mạnh về cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, đơn vị yếu, tạo bước chuyển biến vững chắc về nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, toàn Sư đoàn đã có nhiều sáng tạo trong gắn kết các nội dung, yêu cầu xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”. Đồng thời, tổ chức nhiều đợt thi đua với các chủ đề, như: “Tháng hành động cao điểm, chấm dứt vi phạm kỷ luật”, “Làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”, “Nói lời hay, làm việc tốt”, v.v. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức với hình thức phong phú, đa dạng, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, xây dựng tình cảm yêu mến, gắn bó trong đơn vị. Nhờ đó, tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của Sư đoàn có nhiều chuyển biến tiến bộ; chấm dứt vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, giảm thiểu tai nạn giao thông và vi phạm kỷ luật thông thường.

Thực hiện tốt “ba đột phá” trên đã tạo tiền đề, động lực quan trọng để xây dựng Sư đoàn 315 vững mạnh toàn diện; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong tiếp nối truyền thống:“Trung thành, đoàn kết, động viên nhanh, chiến đấu giỏi” của một Đơn vị Anh hùng.

Đại tá HUỲNH VĂN TRÔNG, Chính ủy Sư đoàn
__________

1 - Gồm: 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhì, Ba; 02 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 08 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:51 - 01/04/2020

HCMSJC47.05048.050
Hà NộiSJC47.05048.070
Đà NẵngSJC47.05048.070

Thời tiết