Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 12/11/2018, 08:18 (GMT+7)
Sư đoàn 306 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện

Nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc sau ngày thống nhất, ngày 15-11-1978, Sư đoàn 306 (Quân đoàn 2) được thành lập. Ra đời trên mảnh đất Thừa Thiên - Huế anh hùng, trong điều kiện đất nước vừa trải qua chiến tranh, khó khăn trăm bề, Sư đoàn nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, đẩy mạnh xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Hiện nay, Sư đoàn là đơn vị khung thường trực, có nhiệm vụ chính trị trọng tâm là quản lý, phúc tra, huấn luyện quân nhân dự bị trên địa bàn 08 huyện, thành phố của tỉnh Hưng Yên; huấn luyện chiến sĩ mới cho Quân đoàn và thực hiện một số nhiệm vụ khác. Trước sự phát triển mới của yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp. Nhờ đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn cả về con người, cơ sở vật chất song cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao; các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến tích cực, tương đối vững chắc, v.v. Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn luôn phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, tự lực, rèn hay, luyện giỏi”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để có được kết quả đó, trước hết, Sư đoàn tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, coi đây là nội dung quan trọng hàng đầu, tạo cơ sở, nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, nhất là trong điều kiện quân số ít nhưng phải thực hiện nhiều nhiệm vụ. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân dự bị. Nội dung giáo dục tập trung làm rõ quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng; nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị trong tình hình mới; nhận thức về đối tượng tác chiến, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; trọng tâm là giáo dục Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, sự cần thiết phải xây dựng lực lượng này và yêu cầu công tác động viên quân dự bị hiện nay, v.v. Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Sư đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; trong đó, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục, sát với từng nhiệm vụ và đối tượng, nhất là đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, chiến sĩ mới và quân nhân dự bị. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa chương trình giáo dục chính trị cơ bản với giáo dục thường xuyên theo các nhiệm vụ; giữa giáo dục truyền thống của địa phương, đơn vị với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân dự bị, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động ở từng cơ quan, đơn vị.

Đại tá Đỗ Quang Đông chỉ đạo diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 2 cấp
ngoài thực địa của Sư đoàn năm 2018

Cùng với đó, Sư đoàn thường xuyên, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là đối với cấp chi bộ, theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ; xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đơn vị. Đồng thời, thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Sư đoàn luôn quan tâm đảm bảo tốt các chế độ, chính sách quân đội và hậu phương quân đội đối với cán bộ, chiến sĩ, tạo thuận lợi cho mọi quân nhân yên tâm công tác, phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân dự bị của Sư đoàn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, nhất là nhiệm vụ động viên. Qua kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm cho các đối tượng, 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% khá, giỏi.

Nhằm tạo sức mạnh tổng hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Sư đoàn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 253-NQ/ĐUQĐ của Đảng ủy Quân đoàn về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo” và các kế hoạch, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của trên, Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ công tác huấn luyện; đưa công tác này đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đó, trước khi bước vào huấn luyện, cùng với chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị chủ động kiện toàn khung huấn luyện quân dự bị động viên (cả khung A và B), khung huấn luyện chiến sĩ mới; đồng thời, tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp phân đội. Quá trình huấn luyện, Sư đoàn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tổ chức huấn luyện toàn diện cho các đối tượng nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Đối với lực lượng thường trực và quân nhân dự bị, Sư đoàn xác định, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật làm nòng cốt, đảm bảo thành thạo sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế, từng bước làm chủ các loại vũ khí mới được trang bị; phát huy năng lực tư duy sáng tạo, quyết đoán, kết hợp giữa cách đánh truyền thống với hiện đại. Trong huấn luyện chiến sĩ mới, cùng với đẩy mạnh huấn luyện điều lệnh, thể lực, Sư đoàn chú trọng huấn luyện bộ đội giỏi về chiến thuật cá nhân, tổ, tiểu đội trong chiến đấu, thành thạo kỹ thuật, yếu lĩnh động tác kỹ thuật chiến đấu bộ binh, như: bắn súng AK, đánh lượng nổ, ném lựu đạn; gắn với các nội dung về giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, v.v.

Bên cạnh đó, hằng năm, Sư đoàn tổ chức tốt việc luyện tập, diễn tập chiến thuật có một phần thực binh bắn đạn thật; trong đó, các tình huống được xây dựng sát với thực tế chiến đấu và đối tượng tác chiến. Đồng thời, tổ chức tốt các hội thi, hội thao; coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt, giai đoạn huấn luyện. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện cán bộ, huấn luyện phân đội ngày càng được nâng cao. Kiểm tra, đánh giá kết quả hằng năm, 100% cán bộ tiểu đoàn, đại đội huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 85% khá, giỏi; 100% khoa, mục huấn luyện đều đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Nhiều năm liền, Sư đoàn đạt Đơn vị huấn luyện Giỏi. Cùng với đó, Sư đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến ở từng cấp; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức luyện tập đầy đủ theo các phương án, kế hoạch đã xác định và yêu cầu thực tiễn đặt ra, bảo đảm đủ sức động viên và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đây vừa là mục tiêu, vừa là cơ sở để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nên được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn hết sức quan tâm. Các cơ quan, đơn vị của Sư đoàn đã làm tốt công tác quán triệt, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của quân nhân trong chấp hành Hiến pháp, pháp luật Nhà nước, kỷ luật, điều lệnh, điều lệ Quân đội và quy định của đơn vị; gắn xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; hướng bộ đội vào tự giác chấp hành các chế độ, nền nếp ngày, tuần. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đóng quân giải quyết tốt các vụ việc liên quan; thường xuyên quán triệt, thông tin cho bộ đội nắm vững tình hình, tránh bị kẻ xấu lợi dụng dẫn đến vi phạm kỷ luật. Mặt khác, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vụ vi phạm kỷ luật, các quy định về an toàn giao thông, an toàn trong huấn luyện, v.v. Vì thế, những năm gần đây, chất lượng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Sư đoàn ngày càng được nâng lên, đi vào chiều sâu; ý thức của bộ đội chuyển biến theo hướng tự giác chấp hành, không có hiện tượng chiến sĩ đào, bỏ ngũ, vắng mặt trái phép; các vi phạm kỷ luật thông thường giảm còn dưới 0,2%, toàn Sư đoàn an toàn tuyệt đối.

Cùng với các giải pháp nêu trên, Sư đoàn chú trọng đảm bảo tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Theo đó, Sư đoàn triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Đơn vị quản lý tài chính tốt; tích cực tăng gia, sản xuất, đảm bảo vượt chỉ tiêu về rau xanh, thịt, cá,... từng bước cải thiện đời sống bộ đội; chú trọng công tác vệ sinh, phòng dịch, an toàn thực phẩm; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí xăng, dầu, điện, nước, ngân sách, tài sản, v.v. Ngoài ra, Sư đoàn thường xuyên củng cố, tu bổ các thiết chế văn hóa, tập trung xây dựng, quản lý doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp”, bảo đảm tính thống nhất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Bên cạnh đó, Sư đoàn còn chú trọng thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ động viên, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, tích cực nghiên cứu, áp dụng các sáng kiến kỹ thuật để cải tiến, tăng hạn sử dụng cho vũ khí, trang bị kỹ thuật; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50, góp phần thực hiện tốt công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 306 tiếp tục quyết tâm, nỗ lực phấn đấu xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của Sư đoàn, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đại tá ĐỖ QUANG ĐÔNG, Sư đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 10:37 - 26/02/2020

HCMSJC45.80046.600
Hà NộiSJC45.80046.620
Đà NẵngSJC45.80046.620

Thời tiết