Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 18/05/2020, 08:56 (GMT+7)
Sư đoàn 2 đẩy mạnh thực hiện mẫu mực về điều lệnh, chính quy
Chính quy là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu, chất lượng tổng hợp của đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực tiễn cho thấy, ở đơn vị nào vấn đề xây dựng chính quy được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ thì ở đó kết quả thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị tốt và ngược lại. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5, xác định, xây dựng Sư đoàn mẫu mực về điều lệnh, chính quy là nhiệm vụ rất quan trọng, coi đó là nhiệm vụ vừa cơ bản, thường xuyên, vừa hết sức cấp thiết. Vì thế, Sư đoàn đã tập trung đẩy mạnh xây dựng chính quy, hành động theo điều lệnh với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Điểm khởi đầu để tạo đột phá trong xây dựng Sư đoàn mẫu mực về điều lệnh, chính quy là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, làm tiền đề tạo chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ đối với công tác này. Thực tiễn cho thấy, một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong công tác xây dựng chính quy, duy trì điều lệnh là do nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chỉ huy còn hạn chế, thiếu sâu sát, tỉ mỉ. Để khắc phục điều đó, với quyết tâm tạo sự chuyển biến căn bản trong chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã đưa vấn đề này ra thảo luận tại nhiều cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt rút kinh nghiệm, nhằm tìm biện pháp khắc phục; phân công từng đảng ủy viên chịu trách nhiệm khảo sát, nắm  tình hình, đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, để xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Sư đoàn về xây dựng nền nếp chính quy, làm cơ sở để triển khai hiệu quả công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền. Sư đoàn đã xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch quán triệt các văn bản của trên, như: Thông tư số 16/2020/TT-BQP, ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng; Chỉ thị số 07/CT-TM, ngày 10/3/2020 của Tổng Tham mưu trưởng ban hành về việc thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong Quân đội; Chỉ thị số 271/CT-BTL, ngày 08/3/2012 của Tư lệnh Quân khu về thực hiện “Năm mẫu mực về Điều lệnh - Chính quy”, v.v. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; kịp thời xây dựng nghị quyết, kế hoạch để thực hiện đồng bộ, tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thủ trưởng Sư đoàn  kiểm tra đơn vị  thực hiện  Ngày kỹ thuật

Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải xác định xây dựng đơn vị mẫu mực về điều lệnh, chính quy là một nội dung trọng tâm trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm, quý, tháng; trong đó, cần đánh giá đúng thực trạng, xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát thực tiễn, tập trung giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu. Phân công, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân phụ trách, lấy kết quả thực hiện công tác này là tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên, bình xét thi đua, khen thưởng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy, người chỉ huy các cấp, nghiêm khắc chỉnh đốn, phê bình trước tập thể những cán bộ, chiến sĩ còn thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, thiếu trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều nội dung, biện pháp hiệu quả gắn thực hiện Chỉ thị số 271/CT-BTL về “Năm mẫu mực về Điều lệnh - Chính quy” với mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, tạo khí thế mới sôi nổi, rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác xây dựng đơn vị mẫu mực về điều lệnh, chính quy được nâng lên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Xây dựng chính quy luôn gắn kết chặt chẽ với điều lệnh, điều lệ, do đó,  công tác huấn luyện điều lệnh, duy trì thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp chính quy trong ngày, trong tuần, chấn chỉnh lễ tiết tác phong quân nhân được cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên chú trọng. Trong huấn luyện điều lệnh, Sư đoàn xác định: “Học đến đâu, mẫu mực đến đó” và phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, như: xưng hô, chào hỏi đối với cấp trên, cấp dưới, mang mặc quân phục, trang phục,... tạo sự chuyển biến vững chắc trong xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn mẫu mực, chính quy thời kỳ mới. Các cơ quan, đơn vị xây dựng và duy trì nền nếp, tác phong chính quy ngay từ việc sắp xếp nhà ở, nơi làm việc trật tự, ngăn nắp, đến thống nhất nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, công tác quản lý bộ đội; thực hiện tốt giữa huấn luyện và rèn luyện bộ đội một cách toàn diện. Hệ thống doanh trại được đầu tư xây dựng cơ bản, khang trang; bảo đảm tốt cảnh quan môi trường trong đơn vị. Bằng nguồn kinh phí từ tăng gia sản xuất, các cơ quan, đơn vị chủ động đầu tư tu sửa, nâng cấp hệ thống biển, bảng, dây phơi, giá súng, biển chức danh đồng bộ, thống nhất. Cùng với đó, Sư đoàn còn tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; mẫu mực trong chấp hành nghị quyết, chỉ thị quy định của Quân đội, pháp luật Nhà nước, trong thực hiện Điều lệnh quản lý bộ đội, Điều lệnh đội ngũ và trong công tác tham mưu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, để những nội dung, biện pháp xây dựng Đơn vị mẫu mực về điều lệnh, chính quy thực sự có hiệu quả vững chắc, mỗi cá nhân phải có ý thức tự giác cao; nếu chỉ thực hiện nó một cách gò ép, bắt buộc nhất thời, mà không chủ động, tự giác, sẽ không thể xây dựng chính quy mẫu mực. Do đó, Sư đoàn chú trọng phát huy vai trò định hướng, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chấp hành kỷ luật, điều lệnh, điều lệ, quy định của đơn vị. Cán bộ, đảng viên không chỉ là người chỉ huy, lãnh đạo trong công việc mà còn phải là người thầy, người anh của bộ đội trong sinh hoạt hằng ngày. Sự chỉ đạo, giáo dục, định hướng đúng đắn của cấp ủy, chỉ huy các cấp là cơ sở để bộ đội tự nguyện, tự giác hành động theo điều lệnh. Trong đó, chú trọng giáo dục, định hướng bộ đội trong những thời gian quan trọng, như: huấn luyện chiến sĩ mới, khi thực hiện nhiệm vụ ngoài doanh trại, làm công tác dân vận,… để họ chủ động, tự giác khắc phục khó khăn, giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh của người chiến sĩ Sư đoàn 2. Chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức, duy trì có nền nếp các mặt hoạt động, tạo thành thói quen, nếp sống thường xuyên, vững chắc cho bộ đội. Từ nếp đọc sách, báo, nghe đài, xem ti vi, đến nếp ứng xử và giao tiếp có văn hóa, ăn ở gọn gàng, sạch đẹp, chính quy,… được các cơ quan, đơn vị dày công, tỉ mỉ xây dựng cho bộ đội ngay từ những ngày đầu huấn luyện chiến sĩ mới. Một nhân tố quan trọng tác động tích cực đến ý thức tự giác hành động theo điều lệnh, chính quy của bộ đội bắt nguồn từ sự gương mẫu về mọi mặt của cán bộ, trước hết là ở nhân cách, năng lực, nếp sống văn hóa, tác phong làm việc chính quy, v.v. Để đạt được điều đó, Sư đoàn thực hiện nghiêm chế độ làm việc, học tập theo kế hoạch thống nhất và theo chức trách được phân cấp; yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, có năng lực, trình độ ngày càng cao, mẫu mực về điều lệnh, chính quy, ý thức tổ chức kỷ luật, sâu sát với đơn vị.

Việc xây dựng chính quy đồng thời cũng là xây dựng những giá trị văn hóa có tính đặc thù hoạt động quân sự trong thực hiện nhiệm vụ và phát huy truyền thống của Sư đoàn. Vì vậy, Sư đoàn luôn coi trọng xây dựng môi trường văn hóa chính quy, hành động theo điều lệnh. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ rằng: những nghi thức, lễ tiết được quy định trong Điều lệnh, Điều lệ và chế độ của Quân đội, quy định của đơn vị là những chuẩn mực cho mọi hoạt động của quân nhân; nếp sống, làm việc chính quy là vẻ đẹp của người quân nhân cách mạng, biểu hiện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là nét đẹp trong truyền thống của Sư đoàn. Duy trì nghiêm các quy định về trang phục, đội hình đội ngũ, xưng hô, chào hỏi, đến các hình thức nghi lễ,... tạo sự thống nhất trong đơn vị. Cùng với phổ biến, tuyên truyền pháp luật, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội theo chương trình học tập chính trị, huấn luyện Điều lệnh đã xác định, các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ linh hoạt, sáng tạo với các đợt sinh hoạt chính trị: “Giữ vững và phát huy phẩm chất yêu thương đồng chí, đồng đội của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, “Thượng tôn pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật tự giác, an toàn tuyệt đối” và các hình thức tuyên truyền khác, như: thông qua sách báo, diễn đàn, các hoạt động phong trào của đơn vị,... để bộ đội nắm, hiểu rõ hơn về nét đẹp trong chấp hành điều lệnh, thực hiện chính quy của mỗi quân nhân. Do khả năng nhận thức của bộ đội không đồng đều, cũng như việc biến nhận thức thành hành động là một quá trình, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo công tác giáo dục, quán triệt xây dựng chính quy, huấn luyện và thực hành điều lệnh, giáo dục kỷ luật phải được tiến hành thường xuyên, liên tục gắn với mọi hoạt động của bộ đội. Nhiều cơ quan, đơn vị phát huy có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, hoạt động “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “mỗi tuần học một điều luật”, “Ngày Pháp luật”, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi quân sự, câu lạc bộ quân nhân,… góp phần nâng cao ý thức tự giác cho bộ đội. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân trong thực hiện Điều lệnh, Điều lệ, nền nếp chính quy với các chủ đề phong phú, đa dạng phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ luôn tự giác trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật mọi nơi, mọi lúc; việc thực hiện Điều lệnh, Điều lệ, lễ tiết tác phong quân nhân trở thành thói quen thường nhật của từng người. Chất lượng thực hiện nền nếp chính quy của các cơ quan, đơn vị; lễ tiết, tác phong quân nhân đã có sự chuyển biến tích cực, rõ nét, góp phần quan trọng xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện.

Những kết quả đạt được trên là tiền đề, động lực quan trọng để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực xây dựng Sư đoàn 2, Quân khu 5 mẫu mực về điều lệnh, chính quy, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong tình thình mới.

Đại tá PHAN VĂN TUẤN, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 10:26 - 27/10/2020

HCMSJC56.00056.450
Hà NộiSJC56.00056.470
Đà NẵngSJC56.00056.470

Thời tiết