Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 08/01/2018, 08:41 (GMT+7)
Quân đoàn 4 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Quân đoàn 4 là đơn vị chủ lực, cơ động chiến lược, có bề dày thành tích trong huấn luyện và chiến đấu. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã tổ chức quán triệt, nắm vững nhiệm vụ được giao, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Trong đó, huấn luyện được Quân đoàn xác định là nhiệm vụ trung tâm.

Trước hết, Quân đoàn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện, nhất là Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân đoàn ra Nghị quyết 278-NQ/ĐU về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, Bộ Tư lệnh Quân đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 765, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện, làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị ra nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức đảng các cấp phân công cấp ủy viên phụ trách cụ thể, chặt chẽ; phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong huấn luyện, diễn tập; chỉ đạo các cấp lấy kết quả huấn luyện là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm của cơ quan, đơn vị, cá nhân. Cùng với đó, Quân đoàn tăng cường quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Nội dung giáo dục, quán triệt tập trung làm rõ vị trí, vai trò của công tác huấn luyện đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, truyền thống huấn luyện, chiến đấu của Quân đoàn, cũng như mục tiêu, yêu cầu huấn luyện của Quân đoàn trong tình hình mới và những thuận lợi, khó khăn, v.v. Để đạt hiệu quả, Quân đoàn chỉ đạo cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới hình thức, phương pháp quán triệt, giáo dục, phù hợp với từng đối tượng, trong đó coi trọng đối tượng chiến sĩ mới và cán bộ cấp phân đội. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, nhất là đẩy mạnh hoạt động cổ động thao trường, tổ chức phong trào Thi đua gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, hướng vào thực hiện các nội dung, chỉ tiêu huấn luyện. Mặt khác, Quân đoàn chỉ đạo thực hiện đảm bảo “thực chất” trong huấn luyện, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, tư tưởng thỏa mãn dừng lại. Với những biện pháp phù hợp, đến nay, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân đoàn nhận thức sâu sắc về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, có ý chí, quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Nhằm tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc trong huấn luyện, Quân đoàn đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức huấn luyện. Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo nâng cao chất lượng kế hoạch huấn luyện, phân rõ trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện. Thời gian qua, Quân đoàn chỉ đạo sát sao quy trình xây dựng, phê duyệt, triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện, cũng như công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị và thông qua giáo án ở các cấp. Nét nổi bật là, Quân đoàn đã duy trì nền nếp phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật trong xây dựng, triển khai kế hoạch huấn luyện, đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng đầy đủ kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, tổ chức thông qua, phê duyệt theo phân cấp. Bên cạnh đó, công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được Quân đoàn đặc biệt quan tâm, duy trì chặt chẽ ở tất cả các cấp. Các đơn vị thực hiện nghiêm quy định phân cấp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, trong đó chú trọng tập huấn nội dung mới, bồi dưỡng phương pháp tổ chức huấn luyện, phổ biến kinh nghiệm trong huấn luyện, nhất là đối với đội ngũ cán bộ cấp trung đội, đại đội1. Trong quá trình huấn luyện phân đội, cùng với phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp phân đội, Đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, phúc tra huấn luyện. Để đạt hiệu quả, Quân đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra bằng việc tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra vượt cấp, đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện, kịp thời rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Để ứng yêu cầu cao trong huấn luyện, trước mỗi giai đoạn huấn luyện, Quân đoàn chỉ đạo kiện toàn tổ chức biên chế cơ quan, đơn vị, ưu tiên cho cơ quan tham mưu cấp chiến dịch, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, Quân đoàn chú trọng lựa chọn những cán bộ có năng lực và kinh nghiệm huấn luyện, biên chế cho cơ quan các cấp, nhất là cơ quan quân huấn trực tiếp làm công tác tham mưu, chỉ đạo huấn luyện. Đồng thời, Quân đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức lực lượng theo hướng “gọn lứa tuổi quân” cho các tiểu đoàn bộ binh; đảm bảo “50% chiến sĩ năm thứ hai và 50% chiến sĩ năm thứ nhất” cho các phân đội binh chủng, tạo thuận lợi cho đơn vị trong huấn luyện.

Quân đoàn tập trung nâng cao chất lượng thực hành huấn luyện, diễn tập bắn chiến đấu; xác định đây là khâu quan trọng mang tính quyết định kết quả huấn luyện, Quân đoàn chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, tránh để xảy ra tình trạng không đảm bảo quân số, thời gian huấn luyện. Quân đoàn tăng cường huấn luyện thực hành cho chỉ huy và cơ quan chiến dịch theo phương châm “Thiết thực, hiệu quả, thực tế”; huấn luyện đơn vị “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với đối tượng tác chiến, thực tế địa bàn hoạt động, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, nhất là qua tổng kết công tác huấn luyện giai đoạn 2011 - 2015 và yêu cầu tác chiến của đơn vị chủ lực cơ động, Quân đoàn chú trọng huấn luyện nâng cao khả năng cơ động cho bộ đội ở địa bàn đồng bằng sông nước, huấn luyện tác chiến trong thành phố, thị xã, huấn luyện theo tình huống; kết hợp chặt chẽ huấn luyện với luyện tập, diễn tập, huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, v.v. Trên cơ sở kế hoạch huấn luyện, các đơn vị chú trọng huấn luyện bơi cho bộ đội, đảm bảo 100% chiến sĩ năm thứ hai đều biết bơi ếch, bơi vũ trang, bao gói, làm cơ sở để huấn luyện vượt sông. Quá trình thực hiện, các đơn vị đã có nhiều sáng kiến trong huấn luyện, tổ chức luyện tập vượt sông, như: dùng xuồng máy tạo sóng để đưa bộ đội sát với thực tế vượt sông lớn. Những năm qua, Quân đoàn đã nhiều lần tổ chức cho bộ đội vượt sông Sài Gòn, sông Đồng Nai,… trong điều kiện mang vác nặng, đảm bảo an toàn về người và vũ khí, trang bị. Cùng với đó, Quân đoàn chỉ đạo tăng cường huấn luyện thể lực, luyện tập hành quân mang vác nặng, cự ly xa, cường độ cao; luyện tập cơ động ban đêm trên các loại địa hình. Các cơ quan, đơn vị phát huy hiệu quả các bãi tập thể lực, duy trì nghiêm chế độ chạy dài, chạy vũ trang, các bài huấn luyện thể lực; thực hiện nghiêm túc kế hoạch hành quân rèn luyện, đảm bảo đủ trọng lượng, đúng cung, chặng đường hành quân để bộ đội có sức khỏe dẻo dai, bền bỉ. Nhằm nâng cao khả năng, trình độ chỉ huy, hiệp đồng trong tác chiến, sát với thực tế chiến đấu, Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị coi trọng tổ chức tốt các cuộc diễn tập, nhất là diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp đối với cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn; diễn tập thực binh có bắn đạn thật, bắn chiến đấu; diễn tập tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng. Với cách làm đó, chất lượng huấn luyện của Quân đoàn ngày càng được nâng lên rõ rệt. Năm 2017, kết quả kiểm tra các khoa mục chung: 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi; kiểm tra các bài bắn súng bộ binh: 100% đạt yêu cầu, có trên 82,6% khá, giỏi; kiểm tra huấn luyện đội ngũ chiến thuật và tập chiến thuật: 100% đạt yêu cầu, có 83,8% khá, giỏi. Tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và thực địa cho các đơn vị trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn bộ binh và binh chủng; diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp tiểu đoàn, đại đội, trung đội, bắn chiến đấu cấp tiểu đội đều đạt khá, giỏi, đảm bảo an toàn về người và vũ khí, trang bị.

Cùng với các biện pháp trên, Quân đoàn quan tâm làm tốt công tác bảo đảm huấn luyện. Trong đó, chú trọng chuẩn bị đầy đủ thao trường, bãi tập, học cụ, vũ khí, trang bị cho huấn luyện. Để khắc phục khó khăn về thao trường, bãi tập, nhất là huấn luyện và bắn các loại súng, pháo lớn, Đơn vị sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí trên cấp, kết hợp huy động hàng vạn ngày công bộ đội để củng cố, xây dựng thao trường, bãi tập2; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ, đưa giáo án điện tử vào huấn luyện, luyện tập. Đồng thời, Quân đoàn liên hệ chặt chẽ với Quân khu 7 và Trường bắn Quốc gia Khu vực 3 để tổ chức bắn đạn thật đối với các loại súng, pháo lớn, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật, bắn chiến đấu. Hằng năm, do khối lượng người, vũ khí, trang bị, phương tiện vận tải tham gia huấn luyện, diễn tập lớn, Quân đoàn luôn đặt lên hàng đầu việc bảo đảm an toàn trong huấn luyện. Theo đó, cùng với làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về công tác bảo đảm an toàn, Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện “cơ bản”, trọng tâm là các nội dung liên quan đến vật liệu nổ; thực hiện nghiêm quy trình bảo đảm an toàn cả trước, trong và sau khi huấn luyện, luyện tập. Nhờ vậy, nhiều năm qua, Quân đoàn không xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập.

Những kết quả, kinh nghiệm trên là cơ sở, tiền đề để Quân đoàn 4 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng PHẠM XUÂN THUYẾT, Tư lệnh Quân đoàn
____________

1 - Năm 2017, Quân đoàn tổ chức 65 lớp tập huấn cho 5.286 lượt cán bộ; bồi dưỡng cho 12.642 lượt cán bộ theo chế độ huấn luyện tại chức vào sáng thứ sáu, thứ bảy hằng tuần.

2 - Đến nay, Quân đoàn đã xây dựng xong 04 trường bắn súng bộ binh cho 3 sư đoàn bộ binh và khối quân đoàn bộ; các trung đoàn bộ binh, lữ đoàn binh chủng đều có hồ bơi tiêu chuẩn để huấn luyện bơi cho bộ đội.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.