Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 08/04/2021, 14:17 (GMT+7)
Quân đoàn 4 tăng cường quản lý kỷ luật, kỷ cương

Nâng cao trách nhiệm, tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương là chủ trương, giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Quân đội sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng đối với Quân đoàn 4 - Quân đoàn chủ lực cơ động, làm nhiệm vụ trên địa bàn rộng, tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa nhanh, thường xuyên chịu sự tác động phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ từ nhiều vùng, miền khác nhau, gia đình hầu hết ở xa đơn vị; hạ sĩ quan, binh sĩ nhập ngũ vào đơn vị từ các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ, mang những nét riêng về văn hóa và lối sống, v.v. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Cục Chính trị đã làm tốt công tác tham mưu cho Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành công tác đảng, công tác chính trị nhằm nâng cao trách nhiệm, tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, chiến sĩ; coi đó là một trọng tâm, tạo tiền đề nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đoàn.

Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác quản lý tư tưởng và kỷ luật1, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn đã ban hành Nghị quyết số 696-NQ/ĐU, ngày 21/02/2020 về “Lãnh đạo tăng cường công tác quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn”; Cục Chính trị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị mở đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường quản lý kỷ luật, kỷ cương trong toàn Quân đoàn. Cấp ủy các cơ quan, đơn vị xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện công tác này bằng nhiều nội dung, biện pháp cụ thể. Chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp đã cụ thể hóa nghị quyết, đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện; đồng thời, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Nghị quyết hằng quý, tháng, cấp ủy các cấp đều đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật; kịp thời bổ sung nội dung, biện pháp phù hợp với sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ và nhận thức của cán bộ, chiến sĩ. Cơ quan chính trị các cấp là cơ quan thường trực, tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy cùng cấp thực hiện tốt chương trình, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý tư tưởng bộ đội; chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ đối tượng, nội dung, thời gian thực hiện. Từng đơn vị tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh, phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ.

Thủ trưởng Quân đoàn động viên chiến sĩ mới huấn luyện tại Sư đoàn 309

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật. Ngoài việc thực hiện có chất lượng nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng, các đơn vị đẩy mạnh các hình thức: học tập chuyên đề, thông báo thời sự, sinh hoạt chính trị, tư tưởng, đọc báo, nghe đài, diễn đàn, đối thoại trực tiếp, câu lạc bộ chiến sĩ; sinh nhật chiến sĩ; văn hóa, văn nghệ, thể thao,... giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao kiến thức văn hóa, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động. Không chỉ đảm nhiệm các nội dung giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật theo quy định, đội ngũ cán bộ chính trị còn đảm nhiệm các chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh nội bộ; hướng dẫn, tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tài liệu về pháp luật ở Phòng Hồ Chí Minh, thư viện, tủ sách, giá sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt “Ngày Pháp luật”, “Năm mẫu mực về Điều lệnh chính quy”, “Năm kỷ luật, kỷ cương”, “Năm an toàn giao thông”; phát huy có hiệu quả “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, v.v. Tập trung quán triệt các văn bản pháp luật, chỉ thị, hướng dẫn của trên liên quan đến việc chấp hành kỷ luật của bộ đội, nhiệm vụ của đơn vị; trao đổi, thảo luận về các nội dung pháp luật; kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định của đơn vị. Tổ chức gặp gỡ cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình quân nhân để thông tin về tình hình đơn vị, các chế độ, quy định của Quân đội, Đơn vị; thông báo kết quả học tập, rèn luyện, phấn đấu của từng quân nhân. Thông qua đó, giúp lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng bộ đội. Cục Chính trị chỉ đạo cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp thường xuyên dự báo tốt tình hình, quản lý chặt chẽ chính trị nội bộ; nắm chắc hồ sơ, lý lịch, hoàn cảnh gia đình cũng như các mối quan hệ của quân nhân, nhất là những đồng chí công tác tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật. Khi tiếp nhận chiến sĩ mới, ngoài việc phối hợp cùng địa phương lựa chọn, nắm chắc hồ sơ, lý lịch, lãnh đạo, chỉ huy các cấp còn chú ý nắm về trình độ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức và sức khoẻ, các mối quan hệ của quân nhân qua phần nhận xét đánh giá của gia đình, địa phương, đối chiếu với “phiếu tự thuật” của chiến sĩ để có biện pháp quản lý chặt chẽ tư tưởng bộ đội.

Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Cục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt “5 chủ động”2, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của đơn vị. Căn cứ vào từng loại hình, từng thời điểm, trước những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, như: cơ động làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện diễn tập bắn đạn thật, ngày lễ, Tết, tiếp nhận chiến sĩ mới, chiến sĩ chuẩn bị ra quân,... cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tư tưởng bộ đội, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết, kỷ luật để dự báo và có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, không để nảy sinh tư tưởng phức tạp. Nhằm phát huy tốt trí tuệ tập thể và tính năng động, sáng tạo của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị đã thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở; duy trì có nền nếp việc gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy với cấp dưới, tôn trọng, lắng nghe ý kiến quần chúng. Qua đó, tạo sự thống nhất nhận thức, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh, tạo sự đồng thuận cao trong các cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện có nền nếp việc gặp gỡ, giáo dục quân nhân cá biệt; nắm quân nhân có hoàn cảnh gia đình, bản thân khó khăn; quân nhân có tính cách, hành vi, thói quen tự do, dễ vi phạm kỷ luật, hoàn thành nhiệm vụ thấp,... để có biện pháp quản lý, giáo dục cụ thể, phù hợp với từng đối tượng. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy; tập trung đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, tạo thói quen trong thực hiện văn hóa pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định của đơn vị. Đồng thời, tập trung xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Hoạt động thi đua luôn được duy trì có nền nếp, thực sự tạo động lực để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị lồng ghép nội dung, chỉ tiêu thi đua trong xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật, với các nội dung, chỉ tiêu Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và cụ thể hóa các tiêu chí của từng tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau mỗi đợt, giai đoạn thi đua, Cục đều chỉ đạo làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm để tìm biện pháp khắc phục.

Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tốt vai trò của các tổ chức trong quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội là vấn đề đang được Quân đoàn rất quan tâm. Trong quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội, cán bộ luôn là tấm gương, mô hình chuẩn để bộ đội học tập, noi theo. Với nhận thức đó, Cục yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp phải mẫu mực trong lời nói và hành động; thực sự gần gũi, sâu sát, hòa đồng với cấp dưới, chiến sĩ; chống mọi biểu hiện tự do, tùy tiện trong rèn luyện, chấp hành kỷ luật, lời nói không đi đôi với việc làm, thiếu gương mẫu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chế độ, quy định của đơn vị. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, trước hết là vai trò trách nhiệm, hiệu lực quản lý, chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; chức năng tham mưu đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra sinh hoạt chính trị, tư tưởng đối với đơn vị của cơ quan chính trị; vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện cán bộ, đoàn viên, thanh niên; vai trò của tập thể quân nhân trong giáo dục, quản lý bộ đội. Ngoài việc đề cao quản lý, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, hội viên, các tổ chức đã chú trọng lựa chọn nội dung đột phá, xung kích khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong chấp hành pháp luật, kỷ luật. Thường xuyên chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Nhờ có chủ trương đúng, hình thức, biện pháp sáng tạo, công tác chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao trách nhiệm, tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương cho cán bộ, chiến sĩ ở Quân đoàn 4 những năm qua đã có nhiều chuyển biến tốt. Kết quả nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ năm sau cao hơn năm trước; chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn không ngừng được nâng lên. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, tuyệt đại bộ phận đảng viên, cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn luôn vững vàng, kiên định, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; nhận thức và xác định đúng đối tượng, đối tác, tình hình, nhiệm vụ của Quân đội, Quân đoàn và đơn vị; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và chế độ quy định; số vụ việc vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông ngày càng giảm; không có cán bộ, chiến sĩ thoái thác nhiệm vụ. Những kết quả đó, đã góp phần tích cực vào việc xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Quân đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đại tá, TS. NGUYỄN TRẦN LONG, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn
___________________

1 - Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội; Chỉ thị số 22/CT-TM, ngày 05/7/2019 của Tổng Tham mưu trưởng về việc tăng cường một số biện pháp trong công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn trong Quân đội; Hướng dẫn số 2556/HD-CT, ngày 30/12/2019 của Tổng cục Chính trị về công tác đảng, công tác chính trị trong quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội, v.v.

2 - 5 chủ động: 1. Giáo dục, định hướng tư tưởng; 2. Dự báo tư tưởng; 3. Nắm bắt tư tưởng; 4. Giải quyết tư tưởng; 5. Đấu tranh tư tưởng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470