Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 24/06/2019, 07:49 (GMT+7)
Quân đoàn 1 nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ là một trong những nội dung rất quan trọng, quyết định đến sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Đối với Quân đoàn 1 - Quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược làm tốt nội dung này lại càng có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng để Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đòi hỏi ngày càng cao của yêu cầu, nhiệm vụ; trong bối cảnh có sự tác động đa chiều từ đời sống xã hội tới cán bộ, chiến sĩ, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, Quân đoàn 1 xác định phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong công tác, năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở đó, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho. Để thực hiện tốt yêu cầu đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tiến hành toàn diện các nội dung, biện pháp; trong đó, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị được các cấp hết sức coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Quân đoàn xác định đây là nội dung cơ bản, mặt công tác then chốt có ý nghĩa quyết định đến việc củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong Đơn vị.

Trước hết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn thường xuyên coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục chính trị. Với quyết tâm cao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp luôn quán triệt sâu sắc Chỉ thị 124-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đồng thời, tăng cường quán triệt nội dung quan trọng này trong Quân đoàn, làm cho đội ngũ cán bộ các cấp có nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng, yêu cầu cấp thiết phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị. Quân đoàn đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, bảo đảm tính liên tục, đồng bộ, thống nhất trong các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Quy chế công tác giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam; kết hợp chặt chẽ, linh hoạt giáo dục chính trị với huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đặc biệt, từ đầu năm 2019 đến nay, Đảng ủy Quân đoàn đã chỉ đạo cấp ủy các cấp, trong nghị quyết lãnh đạo phải xác định rõ chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc. Hằng năm, lấy kết quả công tác giáo dục chính trị là tiêu chí, cơ sở quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của cán bộ, đảng viên và kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Chiến sĩ đọc báo giờ giải lao trên thao trường

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã luôn thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục chính trị; coi trọng khâu quản lý nội dung, chương trình, thời gian, hình thức tổ chức và kết quả giáo dục. Thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp công tác giáo dục; khắc phục hiện tượng bớt xén nội dung, bỏ sót đối tượng, bảo đảm quân số tham gia học tập cao, ý thức học tập nghiêm túc; đồng thời, tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục chính trị tại đơn vị. Nhờ đó, công tác giáo dục chính trị của Quân đoàn đã có sự đổi mới căn bản theo hướng thực chất, hiệu quả. Điều đó được thể hiện rõ nét qua trình độ nhận thức, ý chí quyết tâm và kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sĩ luôn ổn định và nâng cao.

Linh hoạt, sáng tạo trong đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp được Quân đoàn xác định là khâu then chốt để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị. Căn cứ vào nội dung, thời gian quy định của Tổng cục Chính trị và kế hoạch huấn luyện của đơn vị, cơ quan chính trị các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị, đảm bảo đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian cho các đối tượng. Nội dung giáo dục gắn chặt với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Tập trung quán triệt, giáo dục sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, lịch sử, truyền thống, nhiệm vụ của Đảng, dân tộc, Quân đội và đơn vị; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài những nội dung theo quy định, Quân đoàn giao nhiệm vụ cho Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (Trường Quân sự Quân đoàn) nghiên cứu thực tế, biên soạn 02 chuyên đề (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Khắc phục khâu yếu, mặt yếu về thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc chấp hành pháp luật, kỷ luật) đưa vào chương trình học tập tại các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các sư đoàn, lữ đoàn tự xác định và biên soạn từ 02 đến 03 chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế đơn vị. Các cơ quan pháp luật lựa chọn các luật, điều luật, nghị quyết, chỉ thị, nghị định,... có liên quan đến hoạt động quân sự, biên soạn “Sổ tay chiến sĩ”; sổ học tập chính trị của chiến sĩ, sổ công tác của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đều được biên soạn nội dung 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); cơ quan chính trị các cấp soạn thảo một số tình huống và phương pháp, cách thức giải quyết các vấn đề nảy sinh về tư tưởng ở đơn vị.

Cùng với đổi mới chương trình, nội dung, các đơn vị trong Quân đoàn đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục chính trị. Trong đó, chú trọng kết hợp chặt chẽ phương pháp giảng dạy truyền thống với hiện đại, trang bị kiến thức với trao đổi kinh nghiệm thực tiễn; sử dụng máy trình chiếu, mô hình trực quan, xem băng, đĩa hình, phim tài liệu bổ trợ theo chủ đề các bài học,... tạo sự cuốn hút trong học tập, giúp người học nắm chắc kiến thức, hiểu sâu nội dung, liên hệ, vận dụng sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Các hình thức sinh hoạt chính trị, tư tưởng, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật hằng tháng thường xuyên được đổi mới về nội dung, biện pháp, cách làm. Hướng trọng tâm vào việc lãnh đạo, chỉ huy lắng nghe, tiếp thu và giải quyết mọi vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ ngay từ cơ sở, tạo bầu không khí thật sự dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, đoàn kết trong đơn vị. Nhờ đó, góp phần củng cố, giữ gìn mối đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai, các cơ quan, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa công tác giáo dục chính trị với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ và các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò, chức năng của các thiết chế văn hóa trong giáo dục chính trị cho bộ đội.

Để tạo sự đột phá trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, Quân đoàn tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác giáo dục chính trị ở các cấp. Nội dung tập huấn tập trung vào những điểm cốt lõi các chỉ thị, hướng dẫn của trên; những vấn đề mới, mặt còn hạn chế, chưa thống nhất nhằm củng cố, bổ sung, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác giáo dục chính trị. Đồng thời, thống nhất phương pháp thông qua giáo án; giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm về chất lượng chuẩn bị bài giảng (kể cả bài giảng điện tử); phương pháp duy trì thảo luận của trung đội trưởng và nắm, quản lý tình hình tư tưởng bộ đội của đội ngũ cán bộ các cấp; phương pháp nhận diện hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và tổ chức đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, v.v. Quân đoàn chỉ đạo tổ chức làm điểm các hình thức giáo dục chính trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị1; qua đó, rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng cách làm hiệu quả, gắn với khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Để nâng cao trình độ, phương pháp, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị các cấp, Quân đoàn tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị theo đúng quy chế. Thông qua đó, giúp lãnh đạo, chỉ huy nắm thực trạng chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, cử đi đào tạo nhằm nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực trong giảng dạy chính trị. Đồng thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng, phổ biến những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị. Quân đoàn đã phối hợp với Học viện Kỹ thuật quân sự tổ chức tập huấn, bảo đảm 100% cán bộ giảng dạy chính trị trong Quân đoàn biết thiết kế và sử dụng phương tiện trình chiếu Power Point. Chính ủy, chính trị viên các cấp thường xuyên bồi dưỡng cán bộ giảng dạy chính trị, thông qua phê duyệt bài giảng, dự giảng, bình giảng, v.v.

Từ nhận thức đúng đắn, tinh thần, trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, công tác giáo dục chính trị của Quân đoàn đã đạt được những kết quả quan trọng. Tư duy, phương pháp giáo dục chính trị đã được đổi mới một cách căn bản theo hướng tích cực ở các cấp; đội ngũ cán bộ chính trị tự tin hơn, trình độ năng lực tiến bộ hơn; đội ngũ cán bộ quân sự và cán bộ chuyên môn kỹ thuật có trách nhiệm hơn, tích cực chủ động cùng tham gia công tác giáo dục chính trị ở đơn vị. Thông qua đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo môi trường giáo dục sâu rộng, phong phú, phát huy tính tích cực, chủ động của bộ đội trong lĩnh hội kiến thức, rèn luyện và từng bước hoàn thiện phẩm chất, nhân cách quân nhân cách mạng, biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục. Nhờ đó, chất lượng giáo dục chính trị của Quân đoàn không ngừng được nâng lên; kết quả kiểm tra 100% các nội dung giáo dục đều đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi luôn ở mức trên 78%. Đặc biệt, trước những nhiệm vụ đột xuất và khó khăn, phức tạp, như: sẵn sàng chiến đấu; cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, làm đường tuần tra biên giới, diễn tập thực binh có bắn đạn thật,… cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó, ngại khổ, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. “Sức đề kháng” của cán bộ, chiến sĩ trước những tác động tiêu cực của đời sống và sự chống phá của các thế lực thù địch không ngừng được nâng cao; chủ động nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Hiệu quả từ công tác giáo dục chính trị đã góp phần nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, nhân cách của người quân nhân cách mạng; củng cố niềm tin, sự trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đó là nền tảng vững chắc để xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGUYỄN ĐỨC HƯNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn

_____________

1 - Sư đoàn 312 làm điểm về đổi mới hình thức giảng dạy chính trị chuyên sâu; Sư đoàn 308 làm điểm về đổi mới việc biên soạn tài liệu học tập chính trị; Trường Quân sự làm điểm về nội dung đổi mới hình thức nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan; Lữ đoàn 202 làm điểm về nội dung đổi mới sinh hoạt chính trị, tư tưởng, thực hiện Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:28 - 04/08/2020

HCMSJC56.83057.980
Hà NộiSJC56.83058.000
Đà NẵngSJC56.83058.000

Thời tiết