Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 26/10/2017, 09:30 (GMT+7)
Phú Xuyên đẩy mạnh huấn luyện dân quân tự vệ

Trên cơ sở nhận thức rõ tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương, những năm qua, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đã có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, tạo cơ sở vững chắc để giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, công tác huấn luyện cho lực lượng này được Huyện hết sức coi trọng, triển khai nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực và xác định đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Những năm gần đây, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Dân quân tự vệ và căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã chủ động làm tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ đổi mới toàn diện công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, từ nội dung, chương trình, công tác quản lý, điều hành đến bảo đảm cơ sở vật chất cho huấn luyện, diễn tập cũng như các chế độ, chính sách cho từng đối tượng, v.v. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ của Huyện có sự chuyển biến tích cực; kết quả kiểm tra hằng năm: 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 78% khá, giỏi. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như năng lực thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ; xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương trong bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ và nhiệm vụ phòng thủ dân sự ở từng địa phương, cơ sở.

Ký kết giao ước thi đua trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2017

Để đạt được kết quả đó, trước hết, Huyện đã tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho lực lượng dân quân tự vệ về tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện. Thực hiện tốt công tác này sẽ có tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng huấn luyện cho từng đơn vị, cơ sở. Huyện xác định việc tuyên truyền, giáo dục phải được tiến hành thường xuyên, theo chiều sâu, phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm đơn vị cơ sở. Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục. Nội dung giáo dục tập trung vào các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân quân tự vệ, trọng tâm là Luật Dân quân tự vệ; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 939-NQ/ĐU, ngày 14-3-2013 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở đó, giáo dục cho lực lượng dân quân tự vệ nắm vững tình hình, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của Thành phố và địa phương; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; vai trò, vị trí của công tác huấn luyện đối với việc hoàn thành nhiệm vụ, cũng như những thuận lợi, khó khăn đặt ra để có biện pháp khắc phục. Quá trình thực hiện, Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ vận dụng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo; trong đó, chú trọng lồng ghép giáo dục với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, coi trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong huấn luyện. Nhờ đó, lực lượng dân quân tự vệ của Huyện luôn đảm bảo về chất lượng chính trị, có ý thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, được Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đánh giá cao.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Huyện hết sức coi trọng thực hiện tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho huấn luyện. Trước khi bước vào huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chủ động phân công cán bộ xuống các cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các xã, thị trấn làm tốt mọi công tác chuẩn bị, từ khâu xây dựng kế hoạch, soạn thảo giáo án, bài giảng, củng cố các loại mô hình, học cụ, vật chất, thao trường, bãi tập bảo đảm phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng (cán bộ ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn, đơn vị tự vệ; cán bộ đại đội, trung đội, tiểu đội dân quân tự vệ bộ binh, binh chủng và thôn đội trưởng) cả về nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện. Trên cơ sở xác định rõ đây là lực lượng có vai trò quyết định đến chất lượng huấn luyện nên quá trình tập huấn, Huyện tập trung vào những mặt còn yếu, nội dung khó và mới để thống nhất về nội dung và phương pháp, nhằm nâng cao trình độ huấn luyện cho cán bộ và đội ngũ giáo viên. Từ năm 2011 - 2016, Huyện đã tổ chức tập huấn được 14 lớp bồi dưỡng cho trên 1.350 lượt cán bộ quân sự cơ sở, đạt kết quả tốt. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, quy hoạch, lựa chọn, cử cán bộ đi đào tạo chuyên ngành quân sự ở các trình độ: trung cấp, cao đẳng, đại học nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, Huyện đã cử 110 đồng chí tham gia các lớp đào tạo cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã; trong đó, 102 đồng chí đã tốt nghiệp, được sắp xếp, bổ nhiệm đúng chức danh, chuyên môn. Mặt khác, để phục vụ tốt cho huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt công tác đăng ký, phúc tra, quản lý và nắm chắc nguồn, làm cơ sở để tổ chức, sắp xếp biên chế cho các đơn vị dân quân tự vệ trên địa bàn. Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của từng đối tượng, Huyện chỉ đạo: lực lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất, theo đặc thù của địa bàn, được tổ chức huấn luyện tập trung theo cụm xã; dân quân tự vệ binh chủng, dân quân cơ động được Huyện tổ chức huấn luyện tập trung; lực lượng dân quân tại chỗ, dân quân tự vệ năm thứ 2 đến năm thứ 4 của các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ do các đơn vị tổ chức huấn luyện.

Khẩu đội 12,7 mm tham gia bắn chiến đấu

Trong thực hành huấn luyện, Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, coi trọng việc truyền thụ những kinh nghiệm trong xử lý các tình huống về quốc phòng - an ninh ở cơ sở; đồng thời, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp phù hợp với đối tượng, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ. Trong huấn luyện, Huyện chú trọng tính toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; lấy huấn luyện kỹ thuật là cơ sở, chiến thuật là trung tâm; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị. Ngoài ra, còn huấn luyện, diễn tập cho dân quân tự vệ chiến đấu - tăng cường bảo vệ cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong mọi tình huống. Quá trình huấn luyện, thực hiện quy trình từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp; chú trọng các nội dung tác chiến ở địa bàn đô thị, đông dân cư, nhất là công tác phòng thủ dân sự và khả năng phối hợp với các lực lượng. Để huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, Huyện đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện đêm cho các đối tượng. Đồng thời, chú trọng việc đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra thường xuyên, theo định kỳ và kiểm tra đột xuất, bảo đảm đánh giá khách quan, thực chất kết quả huấn luyện. Cùng với huấn luyện các nội dung theo quy định, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện tăng cường huấn luyện theo các phương án chiến đấu bảo vệ địa bàn, phương án phối hợp với các lực lượng trong xử lý tình huống về quốc phòng, an ninh ở cơ sở. Chú trọng tổ chức cho lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, chiến đấu phòng thủ ở các xã, thị trấn; phòng, chống lụt bão; luyện tập phương án phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình địa bàn. Thông qua đó, lực lượng dân quân tự vệ vận dụng được các kiến thức đã học vào thực tiễn.

Dân quân tự vệ là một bộ phận của lực lượng vũ trang địa phương; là lực lượng quan trọng tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở nên quá trình huấn luyện, Huyện luôn gắn kết chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với rèn luyện kỷ luật, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh phát huy dân chủ trong huấn luyện để từng cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ tự giác phấn đấu học tập, rèn luyện, đạt kết quả cao nhất, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Phú Xuyên là huyện ven đô, kinh tế - xã hội phát triển khá nhanh, với nhiều làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tình hình đó tác động cả hai mặt đối với công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn và cơ quan, doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện cụ thể để tổ chức huấn luyện cho phù hợp, bảo đảm giải quyết hài hòa cả nhiệm vụ sản xuất và huấn luyện.

Công tác bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ được Huyện hết sức quan tâm và coi đó là một trong những nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ. Những năm qua, thực hiện Luật Dân quân tự vệ, các thông tư liên bộ cùng các quyết định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân Huyện quan tâm, ưu tiên bố trí ngân sách để bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ nói chung, trong huấn luyện nói riêng, nhất là bảo đảm trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn khi tham gia tập huấn, huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ, v.v. Đặc biệt, trên cơ sở sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố Hà Nội, Huyện đã huy động nhiều nguồn lực của địa phương để bảo đảm chi trả cao hơn mức quy định của Nhà nước. Đồng thời, vận động các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân tham gia đóng góp, nâng cao đời sống cho lực lượng dân quân tự vệ. Từ năm 2011 - 2016, Huyện đã trích từ ngân sách địa phương gần 2 tỷ đồng hỗ trợ chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ. Đi đôi với việc bảo đảm chế độ chính sách, Huyện còn thường xuyên chăm lo, động viên hậu phương gia đình cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ bằng nhiều hành động thiết thực, giúp họ yên tâm, phấn khởi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện Phú Xuyên tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thực sự vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân ở cơ sở.

Thượng tá BẠCH QUỐC SỬ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.