Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 08/10/2018, 13:36 (GMT+7)
Phát triển nguồn nhân lực ở Tổng Công ty Sông Thu

Tổng Công ty Sông Thu (thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) trải qua 42 năm xây dựng và phát triển (10-10-1976 - 10-10-2018), luôn gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng cấp trên; sự đoàn kết, thống nhất, đồng cam, cộng khổ, ý chí quyết tâm cao của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong hành trình vượt qua khó khăn, tích cực đổi mới và phát triển để khẳng định vị thế của một đơn vị Anh hùng.

Hội thi thợ giỏi năm 2018

Hiện nay, Tổng Công ty có nhiệm vụ chủ yếu là đóng mới, sửa chữa tàu biển, các phương tiện vận tải thủy; sản xuất gia công cơ khí; ứng phó sự cố tràn dầu trên biển, trên sông; xử lý cặn dầu; vận tải, dịch vụ cảng và làm sạch tàu dầu; dịch vụ thương mại, nhà khách, v.v. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Công ty đã chủ động xây dựng chiến lược phát triển, xác định kế hoạch xây dựng, phát triển thương hiệu bền vững, có tính cạnh tranh cao; trong đó, phát triển nguồn nhân lực là một tập trung đột phá, có ý nghĩa quyết định, cả trước mắt và lâu dài.

Trước hết, Tổng Công ty hết sức coi trọng công tác tạo nguồn, tuyển dụng nguồn nhân lực. Đặc biệt, trong bối cảnh Tổng Công ty đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển để khẳng định thương hiệu của một đơn vị đóng mới và sửa chữa tàu biển hàng đầu, không chỉ trong nước mà còn vươn tầm quốc tế, thì nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có trình độ, tay nghề giỏi càng trở nên cấp thiết. Trong khi đó, nguồn cung nhân lực có tính chất đặc thù cho ngành sửa chữa và đóng tàu ở khu vực Tổng Công ty đứng chân rất hạn hẹp; khả năng cung ứng dịch vụ của các nhà thầu phụ lại hạn chế. Do đó, Tổng Công ty đã chủ động tạo nguồn nhân lực có tính chất dài hạn, với những chính sách tuyển dụng phù hợp. Theo đó, Tổng Công ty tích cực liên kết với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn các tỉnh miền Trung để đào tạo và tuyển dụng lao động theo yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của mình; tuyển chọn nguồn nhân lực từ con em của người lao động để tạo nguồn đào tạo, bồi dưỡng, v.v. Trong tuyển dụng, cùng với những yêu cầu cao về trình độ, tay nghề, kinh nghiệm và sức khỏe, Tổng Công ty chú trọng bảo đảm về tiền lương, chế độ, chính sách, môi trường làm việc và tương lai phát triển của người lao động. Đây là cơ sở để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết với Tổng Công ty.

Cùng với đó, Tổng Công ty tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có tri thức, năng lực chuyên môn kỹ thuật, quản lý kinh tế vững. Đồng thời, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi, công nhân có tay nghề cao để đáp ứng kịp thời sự phát triển của khoa học kỹ thuật và nhiệm vụ của Tổng Công ty trong tình hình mới. Để làm được điều đó, Tổng Công ty đã gửi cán bộ, công nhân viên đi đào tạo lại, đào tạo nâng cao ở các trường, trung tâm dạy nghề trong và ngoài Quân đội; tạo điều kiện về thời gian, học phí hoặc tiền lương để khuyến khích người lao động học tập, phát triển đúng chuyên môn, học sau đại học, v.v. Đồng thời, tổ chức các lớp về ngoại ngữ, tin học để bồi dưỡng thêm cho cán bộ, công nhân viên về lĩnh vực này. Ngoài ra, Tổng Công ty còn tổ chức các đoàn tham gia triển lãm, tham quan, học tập kinh nghiệm, mô hình, công nghệ ở các doanh nghiệp bạn, các nước có ngành đóng tàu phát triển; kết hợp mua và chuyển giao công nghệ sử dụng, sửa chữa đóng mới tàu biển từ các đối tác.

Nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, Tổng Công ty còn làm tốt công tác bồi dưỡng thông qua thực tiễn tổ chức sản xuất khoa học, hợp lý. Tại mỗi tổ sản xuất, đều có cơ cấu đan xen thợ bậc cao và bậc thấp, thợ cũ và thợ mới, thợ có tay nghề giỏi và thợ trung bình,… để có sự phối hợp, hỗ trợ, bồi dưỡng cho nhau, giúp đội ngũ thợ trẻ, ít kinh nghiệm nhanh trưởng thành. Trong sự vận động, phát triển không ngừng của Tổng Công ty, bản thân người lao động cũng luôn nêu cao tinh thần tự học tập, tích cực tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ kiến thức, tay nghề của mình, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty trong thời kỳ hội nhập quốc tế1.

Là một doanh nghiệp Quân đội, vấn đề nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, đạo đức trong kinh doanh của người thợ - người quân nhân - người đảng viên luôn được Tổng Công ty coi trọng. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục: chính trị, tư tưởng; quốc phòng, an ninh và pháp luật, hướng vào việc nâng cao nhận thức về yêu cầu nhiệm vụ của Đơn vị trong tình hình mới. Thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; lồng ghép việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, cuộc vận động, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với tình hình thực tiễn Đơn vị. Coi trọng cụ thể hóa những việc làm theo gắn với chức trách, chức năng, nhiệm vụ của cá nhân và tập thể; xây dựng phương pháp, tác phong công tác khoa học, hiệu quả; thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, xây dựng Tổng Công ty vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hạ thủy Tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8002

Bám sát chiến lược phát triển, Tổng Công ty tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực thông qua công tác tổ chức, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí sắp xếp theo yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với trình độ, năng lực và ngành nghề chuyên môn. Trong cách thức tổ chức sản xuất của Tổng Công ty, người lao động được bố trí làm việc hợp lý theo chuyên ngành đào tạo để thực hiện những công việc có tính chuyên môn hóa cao trong dây chuyền của quy trình sản xuất, với phương châm: người có tay nghề vững làm công việc chính, yêu cầu tay nghề bậc cao; người ở mức trung bình làm những công việc phụ và học tập kinh nghiệm từ người giỏi để dần đảm đương được công việc chính. Việc quy hoạch, bồi dưỡng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý luôn được Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chú trọng và tính đến chiến lược dài hạn; trọng tâm là xây dựng đầy đủ bộ tiêu chuẩn cho từng chức danh, phương pháp và tiêu chí đánh giá khách quan; tiến hành quy trình đề bạt, bổ nhiệm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, tính thuyết phục cao. Từ đó, việc đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị đúng, trúng, phù hợp với năng lực, chuyên môn và sở trường, được tập thể tín nhiệm, đánh giá cao. Đi liền với đó, Tổng Công ty thường xuyên luân chuyển để luôn tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, người lao động. Thực tiễn cho thấy, những bước phát triển đột phá, những thời điểm mang tính bước ngoặt trong chặng đường phát triển của Tổng Công ty luôn gắn liền với những khâu đột phá trong sử dụng con người, nhất là ở các chức danh chủ trì, chủ chốt.

Để nguồn nhân lực yên tâm công tác và phát triển, Tổng Công ty thường xuyên quan tâm cải thiện môi trường làm việc, đầu tư cơ sở vật chất, trang bị, kỹ thuật hiện đại, kết hợp với bảo đảm tốt các chế độ, chính sách đãi ngộ đồng bộ và phù hợp. Bước đột phá của Tổng Công ty trong thời gian qua là dám mạnh dạn đầu tư công nghệ, kỹ thuật đồng bộ, có sự lựa chọn, tính toán cẩn thận, đi trước đón đầu sự phát triển mới của công nghệ đóng tàu trên thế giới. Có được điều đó là nhờ Tổng Công ty đã có sự chuẩn bị trong chiến lược phát triển từ nhiều năm trước, bằng việc lựa chọn đối tác, khách hàng có năng lực thực sự, tin cậy để hợp tác cùng phát triển. Thông qua việc mua thiết kế, nhận chuyển giao công nghệ đóng tàu, Tổng Công ty có điều kiện đưa cán bộ, kỹ sư, công nhân ra nước ngoài học tập, tranh thủ được các kinh nghiệm quý của đối tác. Mặt khác, phát huy quyền làm chủ tập thể của người lao động, đẩy mạnh các phong trào, chương trình, khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động, sản xuất; qua đó, đã khơi dậy tiềm năng, ý thức tự giác, sức sáng tạo và tinh thần thi đua sôi nổi trong Đơn vị. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng rộng rãi trong quản lý, sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao cho Tổng Công ty2.

Cùng với đó, Tổng Công ty luôn tập trung xây dựng các tổ chức vững mạnh, phát huy vai trò định hướng tư tưởng, động viên, giúp đỡ người lao động trong quá trình công tác. Chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, làm cơ sở để xây dựng Tổng Công ty vững mạnh toàn diện; lấy xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức để tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị3, hạt nhân là Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc; giải quyết hài hòa các mối quan hệ trong lãnh đạo, chỉ huy, cấp trên, cấp dưới, giữa đơn vị với địa phương và đối tác, khách hàng. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, an toàn lao động; thường xuyên chăm lo bảo đảm môi trường làm việc an toàn, việc làm, thu nhập4, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết công bằng, minh bạch các chế độ, chính sách cho người lao động, chính sách hậu phương Quân đội để họ yên tâm, tin tưởng, gắn bó, xây dựng Tổng Công ty, hạn chế tối đa hiện tượng “chảy máu” nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Bằng những chủ trương, định hướng đúng đắn, những việc làm hiệu quả, thiết thực, nguồn nhân lực của Tổng Công ty Sông Thu ngày càng phát triển ổn định, vững chắc, đóng góp quyết định vào kết quả tăng trưởng sản xuất, kinh doanh những năm qua; đồng thời, là cơ sở, nền tảng để Tổng Công ty phát huy tiềm năng, lợi thế để “vươn ra biển lớn”.

Thời gian tới sẽ là chặng đường đầy thử thách và nhiều biến động, nhưng bằng định hướng phát triển đúng đắn, với nguồn nhân lực chất lượng cao, sự đoàn kết và nhiệt huyết; cùng tư duy đột phá, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Sông Thu sẽ không ngừng “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, góp phần xây dựng tiềm lực công nghiệp quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá BÙI HOÀNG HẢI, Chủ tịch Tổng Công ty
____________

1 - Sau đại học đạt 0,45%; đại học, cao đẳng đạt 28,2%; trung cấp đạt 55,4% trong tổng số người lao động; bậc thợ bình quân: 5/7.

2 - Năm 2018, đã có 18 sáng kiến, cải tiến được đưa vào sử dụng có hiệu quả, giá trị làm lợi trên 750 triệu đồng.

3 - Hằng năm, 100% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong có trên 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4 - Thu nhập bình quân của người lao động trong Tổng Công ty là 7,2 triệu đồng/người/tháng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:45 - 03/04/2020

HCMSJC47.05048.050
Hà NộiSJC47.05048.070
Đà NẵngSJC47.05048.070

Thời tiết