Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Tư, 25/03/2020, 07:00 (GMT+7)
Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Văn phòng Bộ Quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới

Cách đây 74 năm, trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, ngày 25-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 34/SL quy định tổ chức của Bộ Quốc phòng, gồm có Văn phòng và các Cục chuyên môn. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên xác định tổ chức, biên chế của Bộ Quốc phòng và ngày 25-3 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng (sau đây gọi tắt là Văn phòng). Trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Văn phòng Bộ Quốc phòng luôn phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc trọng trách của cơ quan tham mưu chiến lược, giúp việc đắc lực, tin cậy của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, góp phần cùng với toàn quân lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, với lực lượng chỉ có 20 cán bộ, nhân viên, cơ sở vật chất, trang bị còn nhiều thiếu thốn, lạc hậu, Văn phòng đã khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức, vừa làm vừa học, thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết, lưu trữ công văn, giấy tờ, tài liệu, làm phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, nhân dân cả nước và tổ chức nước ngoài…, phục vụ đắc lực Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ huy Quân đội; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các Cục chuyên môn giúp Bộ Quốc phòng soạn thảo, ban hành nhiều nghị định, Thông tư quan trọng về củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội quốc gia và lực lượng vũ trang nhân dân, v.v.

Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mặc dù thường xuyên phải hành quân cơ động, di chuyển địa điểm đóng quân, lực lượng phân tán, khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt, song Văn phòng đã kiên cường bám sát thực tiễn chiến trường, nhất là các Chiến dịch lớn, như: Việt Bắc - Thu Đông (1947), Biên Giới (1950), Hòa Bình (1951), Tây Bắc (1952), Thượng Lào (1953), Chiến cục Đông - Xuân (1953 - 1954), v.v. Nắm chắc tình hình tham mưu, phục vụ kịp thời Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng lãnh đạo chỉ huy, điều hành quân dân ta đẩy mạnh chiến tranh du kích, tiến hành và kết hợp nhiều hình thức, biện pháp đánh địch, xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang 3 thứ quân, nâng cao sức mạnh chiến đấu cho Quân đội. Đặc biệt, trong chiến dịch Điện Biên phủ, một bộ phận của Văn phòng do đồng chí Chánh Văn phòng phụ trách đã trực tiếp ra mặt trận, ngày đêm phục vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Chiến dịch và đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy chiến dịch; bộ phận ở căn cứ địa Việt Bắc làm tròn nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Tổng Quân ủy chỉ đạo công việc thường xuyên và cần kíp ở hậu phương để phục vụ, đáp ứng yêu cầu của mặt trận, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng Điện Biên phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến”, “tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, bám sát thực tiễn chiến trường, thường xuyên nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình và sự phát triển của cuộc kháng chiến, phục vụ kịp thời Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tham gia tác chiến, đánh địch trên các chiến trường. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước về đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; soạn thảo, ban hành nhiều Nghị quyết, quyết định về lãnh đạo, chỉ huy tập trung, thống nhất đối với các mặt trận, các chiến trường, các chiến dịch, về công tác tổ chức lực lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ tác chiến, đánh địch trên các chiến trường, các mặt trận; góp phần tạo nên thế và lực để quân và dân ta “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Văn phòng đã từng bước phát triển, trưởng thành về mọi mặt; thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, Nhà nước, tham mưu, đề xuất, phục vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân kịp thời chuyển hướng chiến lược quân sự, quốc phòng theo tinh thần đổi mới. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, nhất là với các Cục chủ chốt của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục tham mưu, giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước quyết định nhiều vấn đề quan trọng: về quân sự, quốc phòng, về cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, về đối ngoại quân sự, về chấn chỉnh tổ chức lực lượng và trang bị, về công tác bảo đảm trong Quân đội, về xây dựng hệ thống các nhà trường Quân đội và phát triển các khu kinh tế quốc phòng, doanh nghiệp Quân đội, v.v. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu, phục vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức thành công 10 kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội và Hội nghị quân chính toàn quân hằng năm; hoàn thành tốt công tác phục vụ hành chính và nhiều nhiệm vụ đột xuất, quan trọng khác.

Trong những năm gần đây, quán triệt, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác Văn phòng trong Quân đội, Văn phòng đã thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các mặt công tác: Nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, đối ngoại, pháp chế, kiểm toán, cải cách hành chính, văn thư, bảo mật – lưu trữ, hành chính phục vụ và tuyên truyền trên cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng; thường xuyên nắm vững tình hình, đề xuất, xây dựng chương trình, kế hoạch, phục vụ kịp thời Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Văn phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đề xuất với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ ban hành một số nghị quyết, kết luận, văn bản pháp luật, góp phần hoàn thiện đường lối chiến lược và chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài1.

Trước yêu cầu nhiệm vụ Quân đội thời kỳ mới, Văn phòng đã tích cực nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp chế độ tổng hợp, báo cáo, giải quyết, xử lý văn bản theo đúng quy trình thủ tục, nguyên tắc. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn chỉnh, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy chế, nghị định, thông tư, đề án trên một số lĩnh vực về quản lý biên giới, biển, đảo, tổ chức lực lượng, giáo dục – đào tạo, khoa học quân sự, thông tin, tuyên truyền, không gian mạng… bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đúng thể thức, nội dung thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Với chức năng là cơ quan đầu ngành toàn quân, Văn phòng đã tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo từng bước củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của hệ thống văn phòng toàn quân; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên nâng cao hiệu quả công tác. Triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đề xuất xây dựng ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện trong Bộ Quốc phòng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản; thực hiện tốt việc kết nối trục liên thông văn bản quốc gia giữa Bộ Quốc phòng với Chính phủ, triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015 về cải cách thủ tục hành chính trong Bộ Quốc phòng. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng toàn quân bảo đảm chất lượng; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về cải cách hành chính trong Bộ Quốc phòng.

Cùng với các hoạt động trên, Văn phòng còn là một trong những cơ quan luôn gương mẫu đi đầu trong công tác chính sách, thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật bảo đảm tốt đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ; tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với cơ quan vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan đơn vị trong toàn quân.

Ghi nhận những thành tích và công lao đóng góp trong 74 năm qua, Văn phòng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng cho danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (2010), 01 Huân chương Hồ Chí Minh (2006), 02 Huân chương Quân công hạng Nhất (1984, 2001); 02 Huân chương chiến công hạng Nhì (1983) và hạng Ba (1954), 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2015), 01 Huân chương Chiến công hạng Ba về công tác Pháp chế (2003), 02 Huân chương lao động hạng Ba về công tác bảo mật – lưu trữ (1992, 1994) cùng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý khác; vinh dự được Đảng, Nhà nước Lào trao tặng 01 Huân chương tự do hạng Nhất.

Năm 2020 và những năm tiếp theo, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, đất nước, Quân đội còn nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Quân đội ta tiếp tục  xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng; làm nòng cốt cho toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tình hình trên đã đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn, trực tiếp tác động đến mọi mặt hoạt động của toàn quân nói chung và công tác Văn phòng Quân đội nói riêng. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Văn phòng phải tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác; trong đó, tập trung thực hiện tốt mọi nhiệm vụ cơ bản sau đây:

Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội và các Nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác Văn phòng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng; chỉ đạo, hướng dẫn văn phòng các cấp trong toàn quân thực hiện nghiêm túc Quyết định số 68/2008/QĐ-BQP, ngày 13-5-2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức văn phòng các cấp trong Quân đội và Chỉ thị số 105-CT/ĐU, ngày 17-3-2010 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Thường vụ Quân ủy Trung ương) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác văn phòng trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, nhất là công tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp bảo đảm “nghiên cứu sâu, tổng hợp nhanh, đề xuất đúng, triển khai kịp thời, phục vụ đắc lực, hiệu quả cao” cho công tác chỉ đạo, điều hành của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, với Văn phòng cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nắm vững tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Trước mắt, phối hợp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII), Quân ủy Trung ương về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng; phối hợp tham gia tích cực, hiệu quả trong xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng.

Ba là, tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế Văn phòng theo hướng tinh, gọn, mạnh, đồng bộ, chính quy. Thực hiện tốt việc quản lý, tuyển chọn, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển vững chắc; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng cả về phẩm chất đạo đức và trình độ, năng lực chuyên môn, phương pháp, tác phong công tác sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tầm trí tuệ, tư duy chiến lược, tính chuyên nghiệp, kỹ năng làm việc, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp và cán bộ làm công tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp.

Bốn là, thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao hiệu quả hoạt động công tác văn phòng và văn phòng các cấp trong Bộ Quốc phòng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, chấp hành nghiêm các quy chế, quy trình giải quyết công việc; triển khai áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015; thực hiện tốt việc nghiên cứu, rà soát thẩm định các văn bản trước khi trình ký ban hành. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, nhân viên, tạo bước đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng.

Năm là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình làm việc của Văn phòng; tập trung rà soát, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng, Quy chế làm việc của Văn phòng; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị và văn phòng các cấp trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ, quản lý chặt chẽ công văn, tài liệu, giữ bí mật nhà nước, bí mật Quân đội, không để lộ lọt thông tin; tích cực thu thập, chỉnh lý, số hóa, bảo quản, khai thác tài liệu, bảo đảm chất lượng, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ của Quân đội.

Sáu là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng Văn phòng vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương của Đảng và kỷ luật Quân đội, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chính đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động và phong trào Thi đua Quyết thắng. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác chính sách và hậu phương Quân đội; thường xuyên chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy : “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng… cho nên phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật”2. Tự hào là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng nguyện tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tích cực đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Thiếu tướng PHẠM ĐỨC DUYÊN, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng
_____________________

1 - Bộ Chính trị ban hành: Nghị quyết số 24-NQ/TƯ ngày 16/4/2018 về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; kết luận số 31-KL/TƯ ngày 16/4/2018 về Chiến lược quân sự Việt Nam; Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 25/7/2018 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 33-NQ/TƯ ngày 28/9/2018 về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Kết luật số 57-KL/TƯ ngày 16/9/2019 về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; Kết luận số 64-KL/TƯ ngày 30/10/2019 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ về tiếp tục xây dựng các tình thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Quốc hội ban hành Luật Quốc phòng 2018. Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 20/02/2019 về khu vực phòng thủ.

2 - Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng tại Chiến khu Việt Bắc vào dịp tết Nguyên đán năm 1950.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 10:28 - 05/06/2020

HCMSJC48.48048.820
Hà NộiSJC48.48048.840
Đà NẵngSJC48.48048.840

Thời tiết