Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 07/12/2017, 07:54 (GMT+7)
Nhà máy Z755 thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Nhà máy Z755 là trung tâm bảo đảm kỹ thuật thông tin quân sự cấp chiến lược, cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, trực thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc, có nhiệm vụ sửa chữa, cải tiến các trang bị, khí tài thông tin và sản xuất vật tư kỹ thuật, phụ tùng máy thông tin quân sự cho Binh chủng và các đơn vị trong toàn quân. Ngoài ra, còn sản xuất một số sản phẩm phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đời sống dân sinh.

Sửa chữa sản phẩm điện tử quốc phòng

Những năm gần đây, trước yêu cầu xây dựng Binh chủng tiến thẳng lên hiện đại, nhiệm vụ của Nhà máy rất nặng nề, đòi hỏi sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao. Trong khi đó, các yếu tố đảm bảo cho sản xuất, sửa chữa khí tài quân sự thiếu đồng bộ, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, chất lượng sản phẩm đòi hỏi cao; cơ cấu tổ chức bộ máy, chất lượng nguồn nhân lực có mặt hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu phát triển, hội nhập, v.v. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy xác định phải triển khai đồng bộ các giải pháp; trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là giải pháp quan trọng hàng đầu.

Nhận thức đúng ý nghĩa thiết thực của Cuộc vận động, Nhà máy đã triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, phù hợp với đặc điểm của Đơn vị, bám sát chỉ thị, hướng dẫn của trên, trực tiếp là Binh chủng Thông tin liên lạc. Qua quá trình thực hiện Cuộc vận động đã tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động phát huy tinh thần tự lực, tự cường, say mê nghiên cứu, sáng tạo những sản phẩm công nghệ cao phục vụ cho công tác bảo đảm thông tin liên lạc quân sự và đời sống dân sinh. Sức lan tỏa của Cuộc vận động thiết thực góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên của Nhà máy có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao; đạo đức, lối sống tốt; tích cực, chủ động trong công việc; đoàn kết, thống nhất cao, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, gắn bó với nghề nghiệp, đơn vị. Sau 03 năm thực hiện Cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu. Nhà máy luôn là lực lượng tiên phong của Binh chủng trong công tác nghiên cứu khoa học, làm chủ trang bị, khí tài thông tin công nghệ mới; khắc phục, sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc, nhất là những nơi khó khăn, phức tạp, đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, góp phần quan trọng vào tiến trình hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc quân sự. Ghi nhận những kết quả đạt được, Nhà máy đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Binh chủng Thông tin tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; hàng trăm lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen và các phần thưởng cao quý khác. Kết quả đó góp phần xây dựng Đảng bộ Nhà máy nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, Nhà máy vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Có được thành tích trên, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Thực tiễn chỉ ra rằng, ở đâu lãnh đạo, chỉ huy quan tâm đến Cuộc vận động thì ở đó hoạt động có nền nếp, đi vào chiều sâu, vững chắc và đồng bộ. Nhận rõ điều đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy đã triển khai nhiều nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động thông qua nghị quyết của cấp ủy và kế hoạch công tác của người chỉ huy, với các tiêu chí cụ thể, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Đơn vị; gắn thực hiện Cuộc vận động với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động khác. Đồng thời, coi trọng việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, các ban, tổ thi đua cả về cơ cấu, thành phần, số lượng, hoạt động nền nếp, hiệu quả. Cơ quan chính trị thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trên; chỉ đạo triển khai các giải pháp sát với nhiệm vụ của từng phòng, ban; duy trì chế độ kiểm tra, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện Cuộc vận động; tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, v.v. Trong thực hiện, Đảng ủy yêu cầu các bộ phận phải coi trọng xây dựng các mô hình, xác định chỉ tiêu thi đua phù hợp, hiệu quả, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động làm một tiêu chí để nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, quần chúng và bình xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân hằng năm. Nhờ đó, phát huy được tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của mỗi người, đảm bảo cho Cuộc vận động đi vào chiều sâu, sức lan tỏa mạnh mẽ; thực sự là môi trường thuận lợi để cán bộ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, trách nhiệm trong công việc, yên tâm công tác, gắn bó, xây dựng đơn vị, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Điểm nổi bật ở Nhà máy Z755 là Đảng ủy, Ban Giám đốc luôn nhất quán quan điểm coi Cuộc vận động là một động lực quan trọng, đảm bảo cho việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập của người lao động. Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt là hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, sửa chữa sản phẩm quốc phòng. Đồng thời, tận dụng năng lực dôi dư để sản xuất, kinh doanh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Cuộc vận động đã khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ lực cống hiến, thực hiện tốt “Định hướng phát triển Nhà máy đến năm 2020” của Tư lệnh Binh chủng, đảm bảo mỗi bước đi của Nhà máy là một sự đóng góp tích cực vào nhiệm vụ hiện đại hóa Binh chủng và ngành Thông tin liên lạc. Trong tổ chức điều hành sản xuất, việc thực hiện Cuộc vận động đã khuyến khích việc nghiên cứu, vận dụng nhiều phương thức mới, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cụ thể, như: thực hiện công tác khoán, chuyển đổi linh hoạt các bộ phận sản xuất theo hướng ưu tiên cho sản xuất trực tiếp, tổ chức khen thưởng sáng tạo theo tháng, tăng cường thực hiện 5S1, v.v. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác đổi mới quản trị doanh nghiệp gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý nội bộ, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, an toàn lao động. Trong sản xuất, sửa chữa, việc thực hiện Cuộc vận động đã kịp thời cổ vũ, động viên và khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần khắc phục khó khăn, ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động của Nhà máy. Những năm gần đây, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch, Nhà máy cử hàng chục đoàn cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật tay nghề cao đến các đơn vị biên giới, hải đảo, nhà giàn,… tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa tại chỗ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” trong mọi tình huống, được các đơn vị và Binh chủng đánh giá cao. Bên cạnh đó, Cuộc vận động còn góp phần đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng đi vào nền nếp, chính quy, khoa học, tiết giảm được thời gian, giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất lao động. Doanh thu giai đoạn 2012-2016, Nhà máy đạt hơn 607 tỷ đồng; trong đó, sản phẩm quốc phòng đạt hơn 220 tỷ đồng. Tính riêng năm 2016, doanh thu cao gấp 1,58 lần so với năm 2013; thu nhập bình quân đạt hơn 9 triệu đồng/người/tháng.

Nghiệm thu Đề tài máy phát vô tuyến điện sóng ngắn 91Z  phục vụ biển đảo

Cuộc vận động ở Nhà máy Z755 đã kịp thời cổ vũ, động viên lòng say mê, tìm tòi, sáng tạo và tinh thần “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và người lao động. Các đề tài nghiên cứu đều có tính đột phá, hàm lượng trí tuệ và tính ứng dụng cao, góp phần giúp Nhà máy dần làm chủ công nghệ sửa chữa trang bị thông tin và sản xuất vật tư kỹ thuật, phát triển đồng bộ cho các phương tiện vô tuyến điện thế mới, thông tin vệ tinh, đầu cuối truyền dẫn quang, thoại IP, vi-ba số và nhiều thiết bị điện tử khác. Nhiều đề tài, sáng kiến được ứng dụng phục vụ trực tiếp vào sản xuất, cải tiến trang bị có giá trị cao, như: cải tiến, hiện đại hóa thành công nhiều trang thiết bị thông tin (máy phát chuyên dụng 91Z cho biển đảo, máy phát P50, máy thu chuyên dụng 7512, tổng đài 10JCX, máy thu phát P158…); sản xuất thành công các vật tư, phụ tùng đồng bộ của trang bị thông tin, trong đó có một số vật tư kỹ thuật công nghệ cao (các loại an-ten, máy nạp, nguồn chuyên dụng cho viễn thông quân sự, bảng mạch, hộp mạch; nguồn li-thi-um cho các loại máy thông tin; điện thoại IP...); môi trường hóa các thiết bị thông tin dùng cho biển đảo; đặc biệt, đã nghiên cứu thành công một số thiết bị thu phát siêu cao tần quan trọng trong hệ thống thông tin vệ tinh quân sự (BUC băng C, BUC băng Ku, LNB), các loại an-ten NVIS Slodip và ăng ten vô tuyến điện sóng ngắn dùng cho cơ động; ..., góp phần nâng cao tính kịp thời, vững chắc của hệ thống thông tin liên lạc quân sự, giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài. Thực hiện chủ trương “đi tắt đón đầu”, Nhà máy thường xuyên tổ chức tập huấn để đội ngũ cán bộ, kỹ sư tiếp cận các công nghệ nền tảng, công nghệ mới, chuyển giao công nghệ nước ngoài. Đột phá mạnh mẽ vào công tác nghiên cứu, cải tiến, thiết kế, chế thử, sản xuất vật tư và bảo đảm kỹ thuật, 03 năm qua, Nhà máy đã hoàn thành nhiều đề tài, công trình khoa học; trong đó, có 01 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 04 đề tài đạt giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp toàn quân, 11 đề tài đạt giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp Binh chủng, 05 đề tài đại giải trong các hội thi của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 192 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được sản xuất và ứng dụng, góp phần tiết kiệm cho ngân sách hàng chục tỷ đồng.

Từ kinh nghiệm và kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy Z755 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung, mục tiêu đã đề ra, đưa Cuộc vận động lên tầm cao mới, góp phần tạo động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Nhà máy trở thành cơ sở nghiên cứu, sửa chữa, sản xuất và ứng dụng khoa học, kỹ thuật thông tin công nghệ cao hàng đầu của Quân đội.

Đại tá NGUYỄN NGỌC ANH, Chính ủy Nhà máy
___________

1 - 5s: sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, sẵn sàng, săn sóc.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.